Nej til økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder

Af Jacob Mchangama, Justitia 50

I løbet af denne måned vil 3. udvalg under FNs General forsamling behandle et udkast til en tillægsprotokol til den Internationale Konvention for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder (”Konventionen”). Hvis udvalget godkender udkastet vil tillægsprotokollen komme til afstemning for selve Generalforsamlingen. Vedtages den vil de lande, der har ratificeret Konventionen – deriblandt Danmark – kunne underskrive og ratificere tillægsprotokollen. I tilfælde af dansk ratificering vil personer indenfor dansk jurisdiktion kunne klage til FNs Komite for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder (”Komiteen”) med påstand om at deres Konventions-rettigheder er blevet krænket. Da FNs Menneskerettighedsråd allerede har godkendt udkastet tyder alt på at tillægsprotokollen bliver godkendt af 3. udvalg og vedtaget på Generalforsamlingen.

Det vil skabe pres på Danmark for at underskrive og ratificere Konventionen. Institut for Menneskerettigheder, Socialdemokraterne og SF støtter alle ratificering. Ratificering af tillægsprotokollen vil dog medføre en reel risiko for at vigtige beslutninger vedrørende dansk social- og fordelingspolitik vil blive underkendt af Komiteen, hvilket vil underminere det danske demokrati.

 Størstedelen af rettighederne i Konventionen indebærer en lang række problemer, idet de er vagt formulerede i et upræcist sprog, der medfører betragtelig usikkerhed om deres nærmere indhold og rækkevidde. Konventionen fastslår bl.a., at staterne er forpligtede til ”ved alle egnede midler, herunder især lovgivningsforanstaltninger, at træffe forholdsregler med henblik på den fremadskridende, fulde virkeliggørelse” af rettighederne deri. Hvad disse midler og lovgivningsforanstaltninger nærmere skal bestå i er i høj grad uklart. Dette adskiller Konventionens rettigheder fra rettighederne i Konventionen om Borgerlige og Politiske Rettigheder (såsom ytringsfrihed og retten personlig frihed), der i vidt omfang genfindes i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og er formuleret i et mere præcist sprog, der gør deres indhold retligt anvendeligt. De borgerlige og politiske rettigheder udgør således en vigtig del af vestlig retstradition, som et værn mod statsmagtens vilkårlige indgreb i borgernes personlige frihed, hvilket ikke er tilfældet for størstedelen af rettighederne i Konventionen.

Komiteen har bl.a. udarbejdet en række ”General Comments”, der er Komiteens egen fortolkning af en række af Konventionens rettigheder. Derudover fremkommer Komiteen med række konklusioner og anbefalinger til de landerapporter, som alle ratificerende stater skal indsende til Komiteen.

 I sin General Comment 3 fastslår Komiteen, at når en stat først har indført en social eller økonomisk rettighed, vil en bevidst forringelse deraf, som udgangspunkt være i strid med Konventionen, med mindre tiltaget kan retfærdiggøres. Dette princip går i igen i Komiteens fortolkning af retten til ”social tryghed, herunder social forsikring”. I sin General Comment 19 fastslår Komiteen bl.a., at der gælder ”en kraftig formodning for, at forringende tiltag for så vidt angår retten til social tryghed er forbudt i henhold til Konventionen”. Såfremt en stat indfører nedskæringer i sociale sikkerhedsydelser, vil staten følgelig skulle løfte bevisbyrden for, at et sådant tiltag er nødvendigt og proportionalt. Kan staten ikke løfte denne bevisbyrde, vil der foreligge en krænkelse af retten til social tryghed.   

I sine konklusioner og anbefalinger har Komiteen på dette område udtrykt ”bekymring” over nedskæringer i offentlige ydelser i Finland, hvor Komiteen opfordrede den finske regering til at ”sikre, at en reduktion i budgetallokeringerne til velfærdsprogrammer ikke resulterer i en krænkelse af…Konventionen”.

Komiteen har også udtrykt bekymring over velfærdsreformer i en række andre velstående vestlige lande, som Tyskland, Holland, Schweiz, New Zealand og Canada. Canada kritiseres blandt andet for at have skåret ned på sociale ydelser uden at have været ”tilstrækkeligt opmærksom på de negative konsekvenser for den canadiske befolknings nydelse af økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder”. I sin anbefaling til Canada anfører Komiteen bl.a., at Canada bør overveje at genindføre et nationalt system kontantoverførselssystem med universelle ydelser, ligesom Komiteen ”kraftigt anbefaler”, at den canadiske regering genovervejer ”alle forringende tiltag indført i 1995”.

I en situation, hvor Danmark ratificerer tillægsprotokollen medfører Komiteens fortolkning derfor en risiko for, at fremtidige reformer af offentlige ydelser, såsom en forkortelse af dagpengeperioden, nedsættelse af kontanthjælpen, afskaffelse af efterlønnen, en indkomstafhængig folkepensionsydelse m.v., vil kunne resultere i konventionsbrud. Det ville eksempelvis kunne have været tilfældet med Nyrup-regeringens reformer i 1990’erne, der bl.a. medførte en nedsættelse af dagpengeperioden, halvering af kontanthjælpen for personer under 25 år og nedskæringer i efterlønnen.

Dette er ikke i overensstemmelse med præmisserne for det liberale demokrati. I det liberale demokrati er det befolkningsflertallets politiske overbevisning – ikke abstrakte programerklæringer håndhævet af et kvasi-juridisk organ – der afgør, hvorvidt en stat skal have en omfattende eller begrænset grad af økonomisk omfordeling, om sociale ydelser skal være høje eller lave og om de skal være universelle eller målrettede. Dermed adskiller de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder sig på afgørende vis fra de borgerlige og politiske rettigheder, idet sidstnævnte primært opstiller begrænsninger for, hvilke indgribende tiltag en demokratisk stat – selv via flertalsbeslutninger – kan tillade sig at bruge overfor sine borgere.

Selvom Komiteens afgørelser ikke formelt set er juridisk bindene, er der fast praksis for at følge sådanne, hvilket dermed risikerer at underminere det danske demokrati. Danmark bør således stemme imod tillægsprotokollen og undlade at ratificere den, hvis den bliver godkendt. (Læs et mere udførligt notat om sagen her og hør mig debatere protokollen med Steen Gade her).

 

 

50 kommentarer RSS

 1. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Institut for Menneskerettigheder, Socialdemokraterne og SF støtter alle ratificering. Ratificering af tillægsprotokollen vil dog medføre en reel risiko for at vigtige beslutninger vedrørende dansk social- og fordelingspolitik vil blive underkendt af Komiteen, hvilket vil underminere det danske demokrati.”

  Det er efterhånden mange år siden, at Socialdemokraternes motto var “Danmark for folket”. Under Nyrup blev parteit ikke bare antinationalt, men også direkte antifolkeligt.

  Det var Nyrup, der over beviste den socialdemokratiske folketingsgruppeom, at partiet ikke skulle lade vælgerne stemme om den nye traktat på trods af, at det er helt tydeligt at ikkevalgte bureaukrater i EF-domstolen og andre ikkevalgte bureaukrater i andre internatiionale organer eftrhånden har mere at sige, når det gælder dansk politik, end danske vælgere og ders politikere.

  Nyrup har slet og ret forrådt det danske folk.

 2. Af Morten Dreyer

  -

  Mon ikke dette udsagn afklare enhver tvivl:
  “Institut for Menneskerettigheder, Socialdemokraterne og SF støtter alle ratificering.”

  Hvad er der så at betænke sig på ?

  Lad os sige klart nej – ligesom vi skal sige nej til Duban II.

 3. Af Jon de Linde

  -

  FN er i princippet en god ide… men institutionen er ved at udvikle sig i en grad hvor man enten mener at det er en papirtiger eller en embedsmands institution der kan kuppes til at fremme egen agenda.

  FN er afhængig af demokratiske menneskers velvilje og tro på institutionen. Udvandes denne for meget vil institutionen ophøre med at have en eksistensberettigelse.

 4. Af Niels Hansen

  -

  Ja Morten Dreyer,

  Ham SF’eren Steen Gade er da en ganske forfærdeligt person. Han ønsker intet godt for os danskere.

 5. Af Nikolaj Winther

  -

  @ Jon de Linde

  Tanken – alene tanken om FN er måske attråværdig. Men virkeligheden er noget helt andet. FN misbruges af alle som har en dagsorden de vil have gennemført. Eller også ignorerer de det, hvis FN er “imod” deres egne holdnigner.

  Vores egen regering misbrugte FN-resolutionerne til at gå ind i Irak. Den forrige ignorerede FN’s beslutning om IKKE at bombe Serbien.

  FN’s legitimitet ligger alene i de handlekraftige nationer. Hvis USA vil ind i et land så kan de enten legitimere en FN-resolution ignore en resolution. De skal nok komme ind.

  Bl.a. derfor støtter jeg McCains (og Khaders) forslag om et FN for demokratiske lande, med USA som ryggrad og som har en decideret FN-hær de kan sætte ind. Og samtidig skal alle uønskede lande holdes helt ude. Det ville blive et langt mere retfærdigt FN og et langt mere effektivt FN, hvor der ikke er et sikkerhedsråd som nedlægger veto om snart det ene snart det andet.

 6. Af Lestat de Lioncourt

  -

  You have no rights.

  http://www.youtube.com/watch?v=hWiBt-pqp0E

 7. Af Niels Hansen

  -

  @ Nikolaj Winter

  Organisationer under FN:

  FN’s Udviklingsprogram (UNDP)
  Den internationale arbejdsorganisation (ILO)
  FN’s befolkningsfond (UNFPA)
  FN’s børnefond (UNICEF)
  Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA)
  FN’s højkommisær for flygtninge (UNHCR)
  Den internationale straffedomstol (ICC)
  Den internationale domstol (ICJ)
  FN’s organisation for ernæring og landbrug (FAO)
  FN’s konference for handel og udvikling (UNCTAD)
  FN’s AIDS-program (UNAIDS)
  FN’s kontor for narkotikakontrol og kriminalitetsbekæmpelse (UNODC)
  FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur (UNESCO)
  FN’s miljøprogram (UNEP)
  FN’s hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge (UNRWA)
  Verdenssundhedsorganisationen (WHO)
  Verdensfødevareprogrammet (WFP)

  Mener du, at vi skal lave en speciel klub for ovennævnte – istedet for at lade det køre under eksisterende FN?

 8. Af PeterH

  -

  Man kan da godt lave en klub for demokratier, hvis man kan formulere en fælles definition; men man overser totalt formålet med FN, der jo betyder “Forenede NATIONER”, altså alle lande med anerkendte territoriale grænser.
  Og FN skal netop være et samtaleforum for alle lande for at forebygge konflikter med voldsom rækkevidde.
  FN skal samtidig iagttage den præmis, at ‘vi skal være her allesammen’.
  Jeg synes i princippet, at tillægsprotokollen kunne være en god idé, men finder det problematisk, at den netop ikke er formuleret som positive rettigheder, men derimod hægter sig på de vidt forskellige love, nationerne har på området.

 9. Af Thomas H Jensen

  -

  Citat Jacob Mchangama: “I det liberale demokrati er det befolkningsflertallets politiske overbevisning … der afgør, hvorvidt en stat skal have en omfattende eller begrænset grad af økonomisk omfordeling”

  Ud fra den betragtning kan du så sige at hvis befolkningsflertallet vil afskaffe al form for økonomisk omfordeling er det berettiget til at gøre dette.

  Citat Jacob Mchangama: “… borgerlige og politiske rettigheder, [der] opstiller begrænsninger for, hvilke indgribende tiltag en demokratisk stat kan tillade sig at bruge overfor sine borgere.”

  Altså: Et liberalt demokrati er forpligtet til at sikre bla ytringsfriheden, men ikke til at sikre at alle kan få et måltid mad eller mulighed for sygehusbehandling.

  Hvorfor er sociale rettigheder et så stort fyord hos den danske liberalisme?

  Jeg har det fint med at man som liberal har problemer med mængden af omfordeling i det danske samfund – jeg har selv min tvivl.

  Men hvorfor har så mange liberale travlt med at snakke om de borgerlige og politiske rettigheder, imens de til stadighed fuldstændigt nægter at tale om de sociale rettigheder?

  Jeg kunne egenligt godt tænke mig at opfordre Jacob Mchangama og andre liberale til at give et bud: Hvilke sociale rettigheder er/bør være umistelige i et jeres ideelle “liberale demokrati”?

  Retten til at undgå sult?

  Retten til hospitalsbehandling?

  Retten til ikke at fryse ihjel om vinteren?

  Hvilke sociale forpligtelser har liberalisten overfor sine medmennesker?

 10. Af Dorte

  -

  Men FNs menneskerettigheder dækker allerede i dag sociale hensyn . I mine øjne er det godt at give disse menneskerettigheder samme klageret som de borgerlige menneskerettigheder – forsamlings, ytringsfriheden mv.
  Vil det ikke skabe en bedre verden, hvis den bliver mere lige så de multinaleselskaber ikke bare kan flytte rundt efter de ringeste menneskelige og sociale rettigheder.

 11. Af Annette R

  -

  Jacob, dit indlæg illustrerer desværre endnu en gang, hvorledes de internationale institutioner er ved at blive undergravet af især den Vestlige verden.

  Derfor lyder det også hult, når vi så samtidig har travlt med at overbevise ikke-demokratiske lande om, at de skal leve op til menneskerettigheder med videre.

  Samtidig mener jeg, at et af kerneområderne i liberalismen er, at staen alene skal tage vare på de mennesker, som ikke selv formår at gøre dette, herunder børn, psykisk syge og handicappede. Men dem vil du åbenbart overlade til sig selv og/eller de gode samaritanere.

 12. Af Nikolaj Winther

  -

  @ Niels Hansen

  Hvad man gør med ovenstående har jeg ingen holdning til. Flere af organisationerne gør i mine øjne mere skade end gavn. Men jeg mener ikke, at en forening med association til FN har en fordel – for FN er i mine øjne noget korrupt, ubeslutsomt bras.

  Men under et handlekraftigt “demokratiernes FN” kunne nogle af organisationerne måske finde et modstykke. Men helst ikke nogen frelste institutioner – dem er der nok at i det private.

 13. Af Niels Hansen

  -

  @ Nikolaj Winther

  Jeg har stadig min tvivl om en alternativ klub, hvor man ikke ønsker Kina som medlem.

  Hele verden, inklusive Danmark, har lige ligget på maven for Kina i forbindelse med OL.

 14. Af Lestat de Lioncourt

  -

  You have no rights.
  Remember the japanese-americans in US during the 2. World War.
  Their only right was :
  Right this way …

 15. Af Michael Jensen

  -

  Mastergrad i menneskerettigheder?
  Ud fra dit indlæg skulle man tro det var i umenneskelighed.

  Man må jo formode at dette tiltag ønskes gennemført, grundet den stigende ulighed.

  Men det er selvfølgelig imod alt hvad Cepos
  står for.

 16. Af jens boving

  -

  Naar vi behoever gode raad, kan vi bare spoerge FN.Giv det hele vaek,saa bliver det lettere at leve, og glem ikke politikerne.

 17. Af Marc

  -

  Det er nemt at forestille sig lande, som vil være fuldstændig ligeglade med dette tiltag.
  Hvorfor skulle Danmark føle sig tilskyndet til at støtte noget, som dybest set er fratagelse af national suverænitet ?

 18. Af Bee Frank

  -

  Jacob Mchangama
  Tak for udførlig redgørelse af ,hvad er at håbe på,
  ikke får tilslutning fra vore politikere.

  Når der er tale om at underminere dansk demokrati burde der ingen tvivl være,og det såkaldte nærhedsprincip bliver der i det
  hele taget næppe meget tilbage af efterhånden.

  At rettighederne tilmed er vagt formulerede ,åbner mulighed for manipulation.
  Den personlige frihed kan også komme i fare.
  Og så hedder det sig–at Konventionen kan
  blive krænket–!

  Se til tilfældet med Canada ,som KRAFTIGT blev
  banket på plads.

  Hvad dagpenge,kontanthjælp,efterløn og folkepension angår må det,som De antyder ,være
  noget som den politiske befolknings overbevisning bestemmer.

  Forhåbentlig stemmes der nej,og ihvertfald
  ingen ratificering af noget ,der ligner en snu spændetrøje. mvh

 19. Af IM

  -

  @ Thomas H Jensen

  Hvorfor er sociale rettigheder et så stort fyord hos den danske liberalisme?

  Fordi sociale rettigheder er (positive) rettigheder hvis opfyldelse forudsætter krænkelse af individets (negative) borgerlige og politiske rettigheder.

 20. Af bos

  -

  Jeg er 100% enig i at der ikke må tilføjes noget. Dermed bliver menneskerettighederne et politisk instrument der ligger åbent for endnu mere fortolkning. Vi ser jo allerede hvordan Islam presser på for at søge beskyttelse og ekspansionsplatform i de eksisterende erklæringer – så det kun blive værre.

  Man burde formulere menneskeretten som den enkeltes ret og pligt til at kunne udøve sin personlige interessevaretagelse under hensyn til et almenvælde – og så lade det blive ved det.

 21. Af Dorte

  -

  Boss mener du ikke at mad på bordet hver dag er en menneskeret. I mine øjne er dette basale behov vigtigere end ytringsfriheden. Da jeg mener, at en person ikke har noget at bruge sin ytringsfrihed til hvis han/hun er ved at dø af slut. Det er netop det det drejer sig om i mine øjne.

 22. Af Nikolaj Winther

  -

  @ Niels Hansen

  Hvad mener du med at du er i tvivl? Om det kan lykkes? Eller om det er hensigtsmæssigt?

 23. Af Peder Møller

  -

  Fyffer pyffer!

 24. Af Jacob Mchangama

  -

  @Dorte (og andre kritiske røster)

  Argumentet om at de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder er ligeså vigtige eller endog vigtigere end de borgerlige og politiske fordi sidstnævnte ikke kan udnyttes “hvis man er ved at dø af sult” er i mine øjne ikke overbevisende. Ingen sulter i den vestlige verden. Men vis mig den vestlige forfatning, der beskytter en ret til mad på bordet. Jeg tror ikke den findes. I Vesten har vi i høj grad skabt velstand på grund af økonomiske FRIHEDSRETTIGHEDER såsom privat ejendomsret, næringsfrihed og aftalefrihed. At det er markedet der sørger for at vi kan få mad på border har resulteret i at vi har et udvalg af mad som ingen konge kunne drømme om for hundrede år siden og at priserne derfor for de fleste ikke gør et større indhug i deres privatøkonomi end at de også kan få råd til andre goder.

  Sammenlign dette med det gamle Østeruropa hvor staten stod for mad på bordet med køer og et pauvert udvalg af inferiører madprodukter som følge. Zimbabwe er også et godt eksempel på hvor farligt det er at gøre staten ansvarlig for at fordele fødevarer. Her har Mugabe brugt denne magt til at sulte områder, som var kritiske overfor hans styre.

 25. Af Georg Carlin

  -

  “Ever wonder about those people who spend $2 apiece on those little bottles of Evian water? Try spelling Evian backward….

 26. Af Dorte

  -

  Jacob Mchangama er der noget jeg har misforstået ?
  Jeg troede at disse menneskerettigheder skulle gælde for hele verdenssamfundet under FN og ikke kun for de Vestlige lande. Derfor er de basale sociale menneskerettigheder da vigtige og de er jo allerede medtaget i FNs menneskerettigheder fra sidst i 1940érne. De basale sociale menneskerettigheder har bare ikke en klageret, som de mindre basale rettigheder, som ytrings- og forsamlingsfriheden mv. fik og derfor er det godt at der nu er rejst krav om at sidestilling de sociale rettighed med ytrings- og forsamlingsfrihed mv..

 27. Af Bjarke

  -

  @Nikolaj Winther

  McCains ide lyder nu mere som en krydsning af NATO og Folkeforbundet end som et demokratiernes FN, døm selv (væsentligst fra side 3):

  http://www.foreignaffairs.org/20071101faessay86602-p0/john-mccain/an-enduring-peace-built-on-freedom.html


  Er ellers ret enig i, at de borgerlige frihedsrettigher er grundvolden i vores demokratiske samfundssystem, frihedsrettighederne er de egentlige menneskerettigheder. Jacob Mchangama viser i sin blog at de sociale rettigheder som de forvaltes af FN-systemet i virkeligheden indskrænker vores demokrati og derved frihedrettighederne.

 28. Af Einar Már Gudmundsson

  -

  Når liberalister taler om markedet, benytter de et religiøst ordvalg. De siger: “Det styrer markedet”. Eller: “Det lader vi markedet tage sig af”. Man behøver bare at udskifte ordet ‘marked’ og indsætte ordet ‘gud’, så bliver liberalismens religiøse indhold tydeligt. Den usynlige hånd bliver til Guds vilje, og dette helt uafhængigt af, hvad folk ellers synes om gud, for Mammon er udspekuleret og forklæder sig i masser af skikkelser.

 29. Af Balther J. Jensen

  -

  @ Til: Jacob Mchangama:

  I Danmark findes der ingen privat ejendomsret, bare sporg Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, som kender alt om den sag, inkluderet: http://www.corrupt-denmark.com

 30. Af Lars Hvidberg

  -

  @Dorthe: Ja, der er vist noget du har misforstået. Ingen vestlige lande har en klageret for retten til mad eller andre sociale rettigheder – men i alle vestlige lande har vi rigeligt med mad og boliger, fordi vi har et forholdsvist frit marked på disse områder og ikke lader staten stå for fordelingen (modsat sundhed, hvor der er lange ventelister og dårligt udbud – det gælder også for almennyttige boliger).

  De sociale rettigheder gælder netop IKKE i vesten, fordi der ikke er brug for dem. De kan tværtimod stå direkte i vejen for sig selv ved at give staten magt på bekostning af markedet.

  I Østeuropa var de sociale rettigheder lov og selve statens grundlag – med voldsom varemangel og undertrykkelse til følge. Kan du forklare, hvordan indførelsen af en klageret for sociale rettigheder vil være gavnlig for at skaffe mad på bordet for de sultne?

 31. Af Adam Smith

  -

  @Einar
  Helt enig i din beskrivelse.
  Med lad os nu se markederne kollapse i de kommende dage og derefter lytte til de hellige liberales klagesange….

 32. Af Daniel Gruno

  -

  Hvor er jeg dog træt af at høre på folk, der vil føre alle diskussioner ud i et spørgsmål om marked eller stat.

  For det første, er det en ren og skær utopi at tro, at løsningen og forklaringen på alt på denne grønne jord er et spørgsmål om markedskræfter og statsmagt. Kapitalismen eksisterer IKKE og vil heller ikke eksistere mens vi eller vores børn, børnebørn osv lever – det burde være fuldstændig åbenlyst for enhver, der har bare en lille smule forstand. Ligesom socialismen er kapitalismen en teori, ikke en virkelighed. Den forudsætter fuldstændig information om alt, privat ejendomsret (hvilket kræver en statsmagt til at udøve dette) og en indsigt i den menneskelige rationalitet, som vi er milevidt fra at opnå. At tro at en mindskelse af staten er løsningen på dette er tåbelig tænkning – modsætningen til en altdominerende stat er ikke et frit marked, det er anarki og kaos. Så længe vi lever i en verden, der ikke kan måles og vejes fuldstændigt af os dødelige, er der altså ikke én sand ideologi, der er rigtig – der er blot holdninger og gætterier. At man så mener, at et mere frit marked vil skabe en større dynamik til gavn for menneskeheden, eller at alle mennesker skal have enten mulighed eller en ret til diverse goder, ja det er man selvfølgelig i sin ret til at tro på.

  For det andet, så er det centrale tema i bloggen, så vidt jeg kan forstå, slet ikke et spørgsmål om mere eller mindre stat, men om formuleringer, som i sidste ende skyder sig selv i foden. Det overskyggende problem er, at der i spørgsmålet om borgerlige og politiske rettigheder er tale om objektive og præciserede rettigheder udfra en en-til-en-målestok – ytringsfrihed er altså det samme uanset hvilket land du er i, da det er præciseret som retten til at ytre sig om hvad man vil (dog under ansvar). Med de sociale rettigheder lægges der i midlertid op til, at rettighederne er relative i forhold til eksisterende nationale rettigheder, og ikke hvad der på en fornuftig vis må anses som værende basale objektive rettigheder.

  Dette ses blandt andet i formuleringen, som Jacob nævner; “når en stat først har indført en social eller økonomisk rettighed, vil en bevidst forringelse deraf, som udgangspunkt være i strid med Konventionen, med mindre tiltaget kan retfærdiggøres”. Heri lægger jo, at hvis Danmark som udgangspunkt har en regel om gratis sygehusvæsen, mens eksempelvis Nordkorea kun tillader medlemmer af faderlandspartiet at få lægehjælp (dette er et tænkt scenarie), så tager konventionen ikke stilling til, om nordkoreanere er dårligere stillet end danskere. Hvis derimod Danmark indfører et gebyr på 500 kroner for folk, der ikke møder op til en lægeundersøgelse, så kunne vi risikere at være i strid med konventionen, uagtet at andre lande end ikke giver gratis lægehjælp. Udover den noget direkte uretfærdighed, der er i dette, så kan man ligeledes risikere, at denne form for stavnsbinding kunne føre til, at lande, der ellers havde tænkt sig at indføre bestemte ydelser, tøver med dette, fordi de er bange for at komme i karambolage med FN hvis de senere finder ud af, at der ikke er penge til det på lang sigt.

  Alt i alt er intentionen om basale sociale rettigheder uden tvivl en fornuftig og human intention – men resultatet ligner virkelig en brøler af dimensioner.

 33. Af Lars Hvidberg

  -

  @Gruno: Godt indlæg – men du tager nu fejl i, at markedet forudsætter perfekt information. Du taler om den teoretiske homo economicus, man bruger i matematiske modeller, men markedet kan sagtens fungere uden perfekt information. Faktisk er den manglende information grundlaget for, at det frie marked er bedre end en styret økonomi. Du kan fx læse denne artikel af Hayek: http://www.econlib.org/library/Essays/hykKnw1.html

 34. Af Thomas Nielsen

  -

  Hvor er jeg dog træt af at høre på universitetsuddannede smagsdommere og deres kammerateri.
  Til alle de hellige liberale:
  I har sejret, I har sejret ad helvede til……

 35. Af Daniel Gruno

  -

  @Lars Hvidberg:

  Mit udgangspunkt for indlægget var sådan set ikke, at markedet ikke kan fungere uden fuldstændig gennemsigtighed – Vi kan trods alt, ved at se på den historiske udvikling i verden, se, at et eller andet gør vi jo rigtigt. Og du har også ret i, at det frie marked trods alt er “bedre” end en styret planøkonomi, netop i kraft af den manglende information, da en fuldstændig planøkonomisk model ville centralisere styringen og dermed fjerne den dynamiske korrektion som en decentraliseret markedsøkonomi har. Så vidt er vi skam enige.

  Det, jeg derimod retter min kritik imod, er den sort/hvide opfattelse, der til stadighed florerer blandt økonomer og især politikere, at vi kan stille det op som et enkelt spørgsmål om for eller imod, hvor teorierne er den endegyldige sandhed og det hele er åh så simpelt. Før vi bør kaste os ud i en diskussion om hvorvidt vi skal have mere eller mindre styring, socialisme, kapitalisme eller hvad vi nu måtte finde på, så kræver det af os, at vi rent faktisk forstår, hvad det er for et teoretisk udgangspunkt vi tager, hvordan verden ser ud, og hvor forskellene er. Det er det, jeg for en gangs skyld gerne ville se folk sætte sig ind i og formidle.

  Jeg savner, at folk ikke blot smider om sig med floskler såsom “vi kan takke de borgerlige for ytringsfriheden”, eller “velfærdsstaten er et resultat af liberalismen”, men i stedet forsøger at sætte sig ind i, hvad de snakker om, og på en konstruktiv måde forsøger at forbinde punkterne og – på kritisk vis – forklare, hvordan tingene hænger sammen, i stedet for blot at lave en fuldstændig logisk kortslutning og blot antage, at den ene eller den anden økonom, professor eller lignende bare automatisk har ret.

  Den globale finanskrise har eksempelvis sat dette på dagsordenen. Vi kan enten holde os til det vi kender, og – sædvanen tro – skylde skylden på alle andre, der åbenbart ikke har forstand på økonomi som vi har, eller vi kan stille os spørgsmålet; Er det mon os, der ikke helt forstår hvordan verden hænger sammen?

  Jeg ser alt for mange, der sender aben videre, og alt for få, der, ligesom Alan Greenspan, erkender, at de har set på økonomien med lidt for firkantede briller.

  Jeg håber dette uddybede min kommentar.

 36. Af Balther J. Jensen

  -

  @ Til: Daniel Gruno:

  Det er Alan Greenspan som er skyld i den nuvarende finans krise.

  Alan Greenspand er en Jode, og han har “glemt”, at fortalle befolkningen, at det er forbudt for Joder at forlange renter, naar de laaner penge ud til deres medmennesker.

  Jodernes hellige lovbog the ” Torah “, siger klart og tydeligt i ‘Exodus’, kapitel 22, verse 24, i ‘Laws concerning lending’ :

  (24) If thou lend money to any of My people, even to the poor with thee, thou shalt not be to him as a creditor; neither shall ye lay upon him interest.

  Jeg tror ogsaa, at Niels Bernstein, den ansvarshavende Direktor for den Danske National Bank, burde lase dette vers fra the ‘Torah’, for han laaner penge ud til alle de andre Banker i Danmark; de penge som er trykte ud af intet andet end billigt papir ?

  Men der igen, det er jo muligt, at Niels Bernstein, ikke er en Jode ? Og derfor ikke er intereseret i Jodernes hellige lovbog, the ‘Torah’ ?

 37. Af Jacob Mchangama

  -

  Til de der udelukkende ser kritikken af økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som udtryk for liberal ideologi synes jeg det er værd at understrege, at min kritik (som uddybet i det notat jeg linker til) netop IKKE er begrundet i et ønske om en liberalistisk verdensorden, men i et ønske om at bevare det liberale-demokrati med dets magtfordeling og politiske pluralisme.

  De borgerlige og politiske rettigheder udgør en ramme for det liberale demokrati. De legitimerer den politiske beslutningsproces, samtidig med at de sætter grænser for statens råden. Men indefor frihedsrettighedernes ramme må borgerne frit vælge hvilken samfundsmodel de ønsker. Med andre ord afgør de borgerlige og politiske rettigheder ikke om et samfund skal være en social-demokratisk velfærdsstat eller liberalistisk nattevægterstat. Det afgøres af den politiske beslutningsproces. Helt anderledes forholder det sig med de økonomisk, sociale og kulutrelle rettigheder. Disse ophøjer en bestemt politisk og økonomisk samfundsorden – baseret på socialisme – til at være menneskerettigheder og ophæver dermed den politiske neutralitet. Dette demonstreres fint af Komiteens fortolkning.

  Hvad enten man er socialdemokrat er liberalist skal det således ikke være internationale menneskerettigheder der afgør om ens ideer føres ud i livet eller ej (så længe de respekterer de borgerlige og politiske rettigheder). Det må afgøres ad politisk vej og så må man sørge for at ens argumenter er gode nok til at overbevise ens medborgere.

 38. Af Daniel Gruno

  -

  Til Balther:
  Jeg synes det er noget underligt noget, at forsøge at blande jødedommen ind i dette spørgsmål. For det første virker det absurd at påstå, at en person, der i 18 år har været med til at regulere den amerikanske rente, principielt skulle være imod renter. For det andet, så ville det nok hjælpe, at du så på denne torah fra et mere naturretsligt synspunkt. Formuleringen skal ikke bare ses i kraft af de eksakte ord, der står, men i særdeleshed i den kontekst, hvorom de blev formuleret. Verdensøkonomien så meget anderledes ud for tusinde af år siden, og man må formode, at teksten drejer sig om – for at bruge et begreb fra Marx – amoralsk udbytning eller afpresning snarere end en nødvendig opskrivning af penges værdi udfra principperne om time value of money m.m.
  Nå, men i det mindste beskrev du ham ikke som “Zionist” som så mange andre besynderlige kommentatorer har det for vane.

  Til Jacob:
  Omend jeg deler dit synspunkt om, at det ikke altid er lige klogt at sætte lighedstegn mellem lige mulighed og lige ret, så ville jeg næsten ønske at FN faktisk ophøjede en bestemt samfundsorden – i så fald ville vi da vide hvor FN stod på området!
  Det absurde ved arbejdet pt. er den bizarre pal-effekt (ratchet effect) som FN synes at udøve i kraft af denne konvention. Der lægges op til, at nationernes udgangspunkt er irrelevant, kun retningen tæller, og der findes kun én retning, uanset hvor man er lige nu. Det virker unægteligt som noget, man så på fabrikker i det forrige århundrede, hvor gode præstationer fra medarbejdere straffes med lavere løn i forhold til indsatsen, for at holde omkostningerne nede.

  Jeg kan se, hvordan en sådan tankegang sikkert må virke lokkende for store dele af befolkningen, der jo gerne ser at staten klarer det hele uden at kræve betaling for det, men hvordan har FN dog tænkt sig at sælge det til de parlamentariske politikere?

 39. Af Balther J. Jensen

  -

  @ Til: Daniel Gruno:

  Der er aldeles ingen forskel paa Verdensokonomien i dag, som for 1000. aar siden.

  Naar en udlaaner forlanger renter fra laaneren, saa gor udlaaneren laaneren ind til en okonomisk slave.

  Jeg tror at du skulde lare lidt mere om okonomi, og kanske du skulde lare lidt om Islamic okonomi ?

 40. Af Daniel Gruno

  -

  @Balther:
  Jeg er uddannet økonom, så jeg vil tillade mig at påstå, at jeg har forstand på det basale hvad angår markedskræfterne, omend jeg ikke har spor forstand på nødvendigheden af pludseligt at bringe islam ind i denne diskussion.

  Vi har i dag syv befolkede og økonomisk udviklede kontinenter med omtrent 6,2 milliarder mennesker, vi har transnationale fællesskaber, globale virksomheder, internationale banker og økonomisk styrende organer. Viden bevæger sig med lynets hast fra ét sted til et andet med moderne teknologi, og vi handler ikke længere med høns og geder, men med aktier, obligationer, derivater, futures og meget mere. Det havde vi altså ikke dengang Moses kom ned fra bjerget, uanset hvad du måtte finde på at citere fra buddhistiske eller daoistiske skriftruller.

  Penge er et abstrakt begreb, der ikke – i hvert fald siden Bretton Woods-aftalen gik i stykker – kan afregnes i en fastdefineret mængde mineraler eller lignende, og er i konstant forandring. Vi har inflation, deflation, højkonjunkturer og lavkonjunkturer, der allesammen bevirker, at 100 kroner i dag ikke er det samme som 100 kroner i morgen.

  Når en virksomhed eller en person låner penge til andre, er moderne renter altså ikke en stavnsbinding af folk, men en nødvendig og fuldstændig retfærdig kompensation for den generelle op- eller nedskrivning af penges værdi udfra den økonomiske udvikling samt den risiko, der ligger i at låne penge, som muligvis aldrig kommer tilbage. Jeg tvivler på, at forfatterne af torahen, biblen, koranen m.m. var eksperter i økonomi, og jeg er derfor stadig yderst kritisk og forholdsvis afvisende overfor din udlægning af deres beskrivelser af rentebegrebet som en uetisk handling.

  Du kan så diskutere, om pengene skulle være lånt ud til at begynde med, hvis der er en formodning om, at personen har svært ved at tilbagebetale dem, eller at man udnytter en monopol-lignende situation (som det formentlig har været tilfældet i oldtiden) til at påtvinge sig en moralsk forkastelig merprovision, men det fjerner dog ikke det faktum, at du med hensyn til din naive beskrivelse af rentebegrebet viser en stor økonomisk uvidenhed eller kynisme.

  Og for at afslutte med din kommentar om islamisk økonomi, så betaler de skam også renter når de låner penge – de kalder det bare noget andet (og kan derfor ikke trække det fra i skat).

 41. Af Balther J. Jensen

  -

  Daniel Gruno

  @ Til: Daniel Gruno:

  Du skriver:

  >>> 28. oktober 2008 kl. 07:06
  @Balther:
  Jeg er uddannet økonom, så jeg vil tillade mig at påstå, at jeg har forstand på det basale hvad angår markedskræfterne, omend jeg ikke har spor forstand på nødvendigheden af pludseligt at bringe islam ind i denne diskussion.

 42. Af Balther J. Jensen

  -

  @ Til: Daniel Gruno:

  Jeg tror at du skulde gaa tilbage til din ‘PROFESSOR’ i okonomi, og forlang at faa dine penge tilbagebetalt, fordi du ved intet om okonomi ?

 43. Af Balther J. Jensen

  -

  @ Til: Daniel Gruno:

  Tuesday 28 October 2008 (29 Shawwal 1429)

  No bank has liquidity problem — Kingdom’s foreign assets are safe, says Al-Sayari
  Adnan Jaber I Arab News

  RIYADH: The governor of the Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), Hamad Al-Sayari, said yesterday that no Saudi bank faces liquidity problem and that the stock market downturn does not have anything… Full Story

 44. Af Markeder og information « Whiteberg’s Digital Memory

  -

  […] side, for så har man lige “gjort op med liberalismen”. I blogs møder man ham tit, fx i denne diskussion eller her i en lidt ældre […]

 45. Af Jacob Mchangama

  -

  @ Balther J. Jensen:

  Kunne jeg bikke bede dig om i fremtiden udelukkende at poste indlæg der er relevante for det blogindlæg du kommenterer på?

 46. Af Balther J. Jensen

  -

  @ Til: Jacob Mchangama:

  Jeg taler om INTERNATIONAL okonomi, inkluderet Islamic okonomi, og ikke kun Dansk, euruopesk eller American okonomi, som nu har vist sig at vare en failure.

  Se bare paa Roskilde Bank, Islandske Banker, Fredie and Fanie og mange andre Amerikanske Finanshuse FX. ?

  Og saa se paa Islamic Banking hvor der ikke er nogen problemer ?

  Det skulde jo fortalle dig, og alle andre okonomer noget ?

 47. Af I anledningen af Happy Cyrus Day

  -

  @ alle
  “Honoring Cyrus the Great and His CharterBy: Amil Imani Once again October 29th is rolling around. And once again, free people all over the world celebrate the memory of Cyrus the Great, the author of mankind’s arguably greatest document, the first Charter of Human Rights. This benevolent king, ruling over a vast empire of diverse people, enshrined in the Cyrus Cylinder, nearly three millennia ago, the principles that define and protect human dignity. It has been well over four years since the International Committee to Save the Archeological Sites of Pasargad initiated a massive celebration for the International Day of Cyrus the Great all over the world. For the past four years, especially, the courageous Iranian people have gathered by the tomb of Cyrus the Great, to commemorate this momentous international event, despite numerous intimidations and harassments by the agents of the Islamic Republic. Cyrus the Great’s recognition of human rights, irrespective of any and all considerations, was instrumental in advancing the social and cultural precepts of the diverse people throughout the vast expanse of his empire. Although ethnically Persian, the benevolent king considered himself a trustee of the diverse nationalities of his kingdom. Parochialism and ethnocentrism were alien to this visionary monarch. In the same way that Cyrus the Great considered all people members of the same human family, the human family of today holds the great trailblazer of human rights as one of its own. The vast plateau that is the presently encompasses Iran has been inhabited by the most diverse people of any region of the planet. Yet, in adherence to the lofty principles of Cyrus, these people found unity in diversity. They remained loyal to their own unique heritage and successfully linked it to a larger loyalty. The present Iran is a living testimony to this remarkable togetherness where ethnic Persians, Turkic, Kurds, Lurs, Turkmen, Baluchis, Arabs, and others live as one people. Cyrus’ Charter of Human Rights is the first written document which stipulates that all humans have universal inalienable rights, without regard to any and all demographic considerations such as ethnicity, nationality and religion. The great king practiced what he believed. He, for example, helped rebuild the temple of Solomon which had been destroyed by the Babylonian kings and freed some 40,000 or more Jews who had been imprisoned and kept as slaves by the Babylonians, empowering the Jewish people to return to their homeland. By his act of freeing an entire people from captivity and restoring their rightful dignity, Cyrus the Great forged a bond of friendship between the Jews and the Persians. In recognition of this just king’s action, he is immortalized in the Bible as “the anointed of the Lord.”While free people of the world recognize and honor this outstanding historical figure, the Islamist usurpers presently ruling Cyrus’s homeland have been busily doing their best to erase any and all traces of his luminous heritage. For one, under the guise of rural development, the Islamic Republic of Iran is flooding the plain that houses Cyrus’s stone tomb. The IRI is contemptuous of anything it deems non-Islamic and has embarked on destroying the archeological sites of Pasargad and Persepolis and the Tomb of Cyrus the Great. — examples of humanity’s most prized cultural heritage. The Mullahs’ actions are part of a systematic campaign of destroying the universal inclusive Persian vision and promoting the barbaric exclusionary Islamist myopia. To these turbaned criminals and their functionaries, any non-Islamic, including people such as Jews, Baha’is, or unbelievers of any kind have no right to exist at all. It is in this vicious intolerant spirit that the IRI’s president Mahmoud Ahmadinejad has placed the destruction of Israel at the top of his agenda. And it is with the aim of imposing a most virulent brand of Islam that Ahmadinejad, the point-man of a most radical gang of Shi’a clerics, is doing all he can to acquire nuclear weapons capability.It is tragic indeed that after 2500 years since the declaration of the first Charter of Human Rights, at the dawn of the new millennium, Iranians are struggling for basic human rights under the oppressive yoke of the Islamists.Further indignity is inflicted on the people of Iran by the news that the Cyrus Cylinder in the British Museum is to be lent to the Islamic Republic. This priceless document belongs to Iran. Entrusting it to the hands of the sworn enemies of Iranian heritage entails an unacceptably high risk. It is imperative that the British authorities rescind the decision and take every measure to insure that the Cyrus Cylinder is preserved safely and returned to Iran only after the demise of the Islamic Republic.It is not a case of unwarranted alarmism when a vast number of Iranians are deeply concerned about the fate of the Cyrus Cylinder, should it entrusted to the untrustworthy hands of the Islamists. The Islamic Republic of Iran is staffed by diehard elements who love nothing more than out-doing the heinous act of Afghanistan’s Taliban who destroyed the irreplaceable two Buddha statues. What is enshrined in the Cyrus Cylinder is unconditional respect for the complete rights of all the people of the world, an anathema to the Islamists’ credo.It is with great apprehension that the Iranian people warn Mr. Andrew Murray Burnham, the British Secretary of State for culture, as well as the British government regarding the plan to lend this precious treasure of humanity to a contemptuous cult of medieval mullahs.Furthermore, it is urgent that UNESCO immediately registers Cyrus the Great’s Charter of Human Rights Cylinder in its World Heritage Memory, in order to safeguard the diverse cultural heritage of the peoples of the world.”
  http://www.savepasargad.com

 48. Af Holger D.

  -

  “Og saa se paa Islamic Banking hvor der ikke er nogen problemer ?” Har du spist søm, Balther?

 49. Af Balther J. Jensen

  -

  @Til: Holger D.

  Las: http://www.arabnews.com

  Men du har maaske ‘contempt prior to investigation’. ???

 50. Af Noillavag-tool Noillavag-tool

  -

  hvad jeg ledte efter, tak

Kommentarer er lukket.