Beskytter grundloven kun danskere?

Af Jacob Mchangama, Justitia 116

En af de mere bemærkelsesværdige konsekvenser af tunesersagen, er at en række politikere og debattører har argumenteret for, at administrative udvisninger uden domstolsprøvelse er helt naturlige, da danske retsgarantier alene skal beskytte danske borgere. Man ser altså ikke adgangen til administrative udvisninger som et exceptionelt tiltag, men derimod som udslag af et generelt og ønskværdigt princip om forskelsbehandling mellem statsborgere og udlændinge når det kommer til frihedsrettigheder. 

Kenneth Kristensen fra Dansk Folkeparti har i denne avis bl.a. skrevet, at:

Naturligvis er centrale retssikkerhedsmekanismer som danske statsborgere har krav på, sat ud af kraft, når det drejer sig om administrative udvisninger. Den danske stat har nemlig intet ansvar over for udenlandske statsborgere…Stater er derfor naturnødvendigt demokratiske over for deres statsborgere, men ekskluderende og udemokratiske over for ikke-statsborgere.”

Også Kai Sørlander har været inde på denne skelnen, som jeg også tit har set i blogkommentarer fra læsere, som jeg umiddelbart ville identificere som borgerlige.

Det er dog vigtigt, at fastslå det historisk forkerte i opfattelsen af, at dansk rets grundlæggende retssikkerhedsmekanismer, inklusiv grundlovens frihedsrettigheder, skulle være begrænset til alene at beskytte danske statsborgere.

I C. G. Holcks ”Den Danske Statsforvaltningsret” fra 1869 skriver Holck om grundloven:

Saaledes have Fremmede samme adgang ti l Domstolene som, de egentlige Statsborgere, Bestemmelserne om Religionsfriheden…samt om Personens, Boligens og Eiendommens Ukrænkelighed…maae ligeledes antages at komme ogsaa Fremmede til gode, og selv…Rettigheder af mere Politisk Karakter kunne ingenlunde ubetinget antages for indskrænkede til de egentlige Statsborgere

I Henning Matzens Statsforfatningsret fra 1883 gøres det også klart, at grundlovens frihedsrettigheder gælder for udlændinge.

Om grundlovens beskyttelse mod overgreb som følge af religiøs overbevisning eller afstamning hedder det:

Naar Paragrafen begynder med at sige, at B o r g e r n e ere berettigede o.s.v., da erindres først, at det fremhævede udtryk ikke maa forstaas i betydningen af Statsborgere, men derimod omfatter enhver Person, som lovligt opholder sig paa Statsomraadet

Om den private ejendomsret hedder det:

Naar § 82 [nuværende § 73] siger: I n g e n, da omfatter dette udtryk lige saa vel fremmede som danske”.

Hertil skal lægges, at statsborgerskab tidligere (i modsætning til indfødsret) alene krævede fast og lovligt ophold i Danmark. Holck skriver således, at statsborgerskab kan stiftes ved:

Indvandring, hvorved forstaaes den Handling, at en Fremmed kommer ind og bosætter sig her i Riget. Adgangen hertil staaer i Almindelighed aaben for enhver Fremmed, og en Tilladelse fra Regeringen eller den Kommune, hvor Udlændingen vil nedsætte sig, er ikke nødvendig”.

Opfattelsen af, at grundlovens frihedsrettigheder også gælder for udlændinge, med undtagelse af de bestemmelser, hvoraf det modsatte udtrykkeligt fremgår, er også i dag fremherskende i den juridiske litteratur. Den deles da også af både Alf Ross, Peter Germer og Henrik Zahle. Ross skrev bl.a.:

Ud fra disse forudsætninger har det været den almindelige opfattelse i litteraturen at samtlige frihedsrettigheder må gælde også til fordel for udlændinge, medmindre der i den enkelte bestemmelses indhold er positivt holdepunkt for en vis begrænsning. Denne opfattelse kan jeg tiltræde.”

Peter Germer skriver om ytringsfriheden:

Der er almindelig enighed om, at udtrykket ”enhver” tilkendegiver, at ytringsfrihedsbeskyttelsen ikke blot gælder for danske borgere, men også for udlændinge”.

Om forsamlingsfriheden skriver Zahle ”Ej heller udlændinge synes at burde være afskåret herfra”. Om foreningsfriheden hedder det: ”Grl. §78 må antages at finde anvendelse på udlændinge”.

Kenneth Kristensen har dog ret i, at folkeretten længe har anerkendt en vid adgang for stater til kontrollere udlændinges ret til adgang og ophold på deres territorium, hvilket grundlovens rettighedskatalog ikke forhindrer. Men denne adgang blev tidligt kvalificeret i dansk ret. I 1875 indførtes således en lov, hvorefter den ubetingede og diskretionære udvisningsadgang kun gjaldt for udlændinge, der ikke havde haft fast ophold i Danmark i 2 år. For udlændinge med længere ophold gjaldt som udgangspunkt et krav om dom, før en udvisning kunne effektueres. En ordning Matzen beskrev som følger:  

Det vil ses, at Udlændingen ligefrem bliver at dømme til at udbringes, hvilket staar i god overensstemmelse med den…Retsopfattelse, at Udlændinges Forbliven her i Landet ikke er en Naades sag, saa at de vilkaarlig kunne fjernes; men at de ved at bosættes her, indtræde i et Retsforhold til Staten som denne kun indenfor visse ved Loven dragne Grænser ensidig kan bringe til at ophøre”.

Det burde være indlysende, at personer med fast og lovligt ophold her i landet, og som selvfølgelig skal overholde landets love og regler også må nyde visse rettigheder. I særdeleshed sådanne rettigheder, som beskytter mod vidtgående og vilkårlige indgreb. Det er klart, at udlændinge ikke uden videre bør have stemmeret eller adgang til omfattende sociale ydelser. Men udlændinge skal naturligvis være omfattet af de klassiske frihedsrettigheder, som i borgerlig-liberal optik må gælde for enhver, som en demokratisk stat udøver sit magtmonopol overfor.  

116 kommentarer RSS

 1. Af Brg

  -

  Johan Jepsen:
  Der findes andre måder, indenfor grundlovens bestemmelser og retssikkerhedens rammer, som man kan anvende i bekæmpelse af islamisters og >>alle andre ektremisters vanvid

 2. Af Johan Jepsen

  -

  Kære Jenni,

  Af en stud venter man kun et brøl. “Mage til vaas” er desværre ikke en intellektuel indsats. Prøv igen. Alle kan se lyset, hvis man gider fjerne sine skyklapper.

  Med al respekt

 3. Af Flora Danica

  -

  Jacob Machangama
  Apropos Grundlovens sikring af ytringsfriheden-
  dette.
  Hørte gd på DR1 at De i en diskussion udtalte–at Pia Kjærsgaard ville forhindre en vis hr
  B. i at udtale sig.
  Kan det ikke tænkes at det menes–at en pensioneret grønthandler godt kan fortælle om sit liv på grønttorvet og hele sit virke–MEN
  helt automatisk ,bør det vel, som en selvfølge
  stå klart–at en pensioneret person, tidligere
  ansat i noget ,der har med efterretningsarbejde
  at gøre–ikke kan tale om noget,der overhovedet tangerer det tidligere arbejde.

  Det forekommer som har pt en del andre pensionister,der tidligere har beklædt såkaldt
  store stillinger og embeder,meget svært ved at
  stoppe piben ind og glemme–at de ikke mere
  kan kræve den indflydelse de tidligere har haft.
  Ingen navne–men ..nåja,det kan være det det
  samme…

 4. Af Tor Styhrer

  -

  Bemærk, at hvis en ellers administrativt landsforvist udlænding skal for en ret, så skal han anklages for sin udåd og risikerer straf FØR stadfæstelse af udvisningen.

  Mon ikke mange ville foretrække at fortrække uden yderligere?

  Men nu må vi ses hvad dette lands hjertens gode socialister får pønset sammen af hensyn til de kriminelle, og så må Fanden jo tage os andre.

 5. Af Osama bin late

  -

  THE Danish Constitution is nothing but a joke, designed to protect all the white-collar criminals.

 6. Af Hans L

  -

  @ Carl-Erik. Pedersen.

  Jeg takker min gode Gud, at du ikke er en Dansk statsborger !

 7. Af jenni

  -

  Johan Jepsen
  11. december 2008 kl. 00:13

  Det var saa mange linjer vaas, saa jeg ikke kunne afsætte tid til at detaljere tilbagevisningen punkt for punkt.

  Vaas var det, og det.

 8. Af Johan Jepsen

  -

  Kære Jenni,

  Det er en rigtig dårlig undskyldning. Du mangler den nødvendige intellektuelle indsigt i den her sag, og det ved du godt. En almindelig holdning eller mening bygger både på tro og viden. En saglig holdning eller mening bygger udelukkende på viden. Dit syn bygger desværre udelukkende på en forenklet tro og en masse fordomme. Og det er i orden. Det er menneskeligt. Man kan ikke vide alt om alt. Men man er nødt til at kunne erkende sine mangler og især være anstændig nok til at tie stille i den henseende. Ellers skal man acceptere, at ens holdning bliver udsat for kritik. De moderne og demokratiske samfund, såsom det danske, hviler på et fast og objektivt grundlag, bestående af fundamentale juridiske og filosofiske principper, der gør det muligt, at det ikke er en bananrepublik, vi lever i. At have en holdning om det grundlag er en ting. At begynde at pille ved dets principper er en anden ting. Med andre ord må du gerne sammen med alle de øvrige landsbytosser, ignoranter og ekstremister nære og dyrke en foragt for det, vores demokratiske retstilstand står for: dvs. respekten for menneskeheden. Men regn med, at mange ikke længere vil finde sig i jeres vanvid.

 9. Af jenni

  -

  Ordsalat.

  Retstilstanden [lovene]i DK, er at opholdstilladelser og ophør af dem, er udlagt til aministrativt regí – som det meste er i DK.
  Og det staar i Grundloven, er fuldtud tilladt.

  Hvad, der ogsaa staar i Grundloven er, at Retsplejen ingensinde kan forenes med forvaltningen.

 10. Af Johan Jepsen

  -

  Kære Jenni,

  Grundloven og den danske retstilstand bygger på et klart og fast sæt af principper, som i sammenspil skal virke efter en bestemt hensigt og respektere en væsentlig logik, som legalitetsprincippet for eksempel indebærer. Almindelige love og bekendtgørelser skal underordne sig og respektere grundloven og de internationale traktater og konventioner, som landet har underskrevet. Administrative afgørelser, såsom udstedelsen af opholdstilladelser og deres ophør, er heller ikke frataget eller fredet i forhold til disse princippers indvirkning. Enevælden er i princip blevet ophævet i Dk i 1848. Dit syn på sagen antyder enten, at DK stadig har en enevældig styreform, eller at det er det ønskelige for landet. Grundloven og retstilstanden i DK gælder uden forskel og lige højt for ALLE mennesker, der opholder sig på det danske territorium. Det modsatte ville være forskelsbehandling og et stort skridt mod indførelsen af apartheid eller et kastesystem i landet. Ironisk nok er det præcis også det, som de bindegale islamister ønsker sig, når de kræver, at sharialoven skal gælde for muslimer i stedet for den danske grundlov, selvom de bor og lever i DK. Derfor adskiller dit og hele den reaktionære floks syn sig objektivt set overhovedet ikke fra deres, selvom du paradoksalt og i forvirring ønsker, at sharialoven ikke skal være gældende her i DK. Hele din og de andre landsbytossers ræsonnement, som allerede sagt, er ulogisk og selvmodsigende. Udover dit forfejlede syn, vidner dine udtryk eller brøl “ordsalat” og “vås” om, hvor fjernt du står i forhold til den virkelighed, vi alle sammen lever i. Tror du helt ærligt, at alle de mange juridiske eksperter, som råber vagt i gevær, tager fejl, imens du sammen med DF og Co. har en bedre forstand på sagen? I lever åbenbart i et parallelt samfund!

 11. Af kane

  -

  vil bare sige er født her og skammer mig virkelig over hvad mit land danmark er blevet til ak ja hvor bliver de gamle og sociale samvær i danmark det syndt ….har ik andet at sige uslinge

 12. Af Christian

  -

  Jeg synes, at tuneseren skal gøre os alle sammen en tjeneste – forlade landet !

 13. Af J.P.Lorentzen

  -

  Udlaendinges indrejse , udrejse og retsstilling.

  Berlingerens kustode paa denne blog , der markedsfoeres som “Cheops chefjurist” (hvad det saa maatte betyde) starter sit oplaeg med at den essentielle fejl , at sidestille staternes myndighedkontrol over udlaendinges indrejse og udrejse med udlaendinges praesumptive rettigheder som “borgere” , der lovligt er indrejst og paa lovligt ophold i en stat , in casu Danmark.

  Som i alle andre stater gaelder det i Danmark, saavel efter folkeretten som efter dansk forfatningsret og dansk og international praksis, at det er regeringen , der har kompetancen og ansvaret for udlaendinges indrejse og udrejse , herunder udvisninger.

  Aendring af denne aarhundredgamle ordning , der ikke mindst i Danmark er begrundet i mange overordentlig triste erfaringer med indrejste svindlere, tyve , roevere , kvaksalvere , politiske charlataner etc vil forudsaette en lovreform af et ikke ubetydeligt omfang.

  En evt. aendring kan naturligvis ikke baseres paa avispolemik og loese spekulationer om alle udlaendinges restlige ligestilling med egne statsborgere , en ligestilling som ingen stat i denne verden kan sikre – og derfor heller ikke foregoegler.

 14. Af J.P.Lorentzen

  -

  Udlaendinges indrejse , udrejse og retsstilling.

  Berlingerens kustode paa denne blog , der markedsfoeres som “Cheops chefjurist” (hvad det saa maatte betyde) starter sit oplaeg med at den essentielle fejl , at sidestille staternes myndighedkontrol over udlaendinges indrejse og udrejse med udlaendinges praesumptive rettigheder som “borgere” , der lovligt er indrejst og paa lovligt ophold i en stat , in casu Danmark.

  Som i alle andre stater gaelder det i Danmark, saavel efter folkeretten som efter dansk forfatningsret og dansk og international praksis, at det er regeringen , der har kompetancen og ansvaret for udlaendinges indrejse og udrejse , herunder udvisninger.

  Aendring af denne aarhundredgamle ordning , der ikke mindst i Danmark er begrundet i mange overordentlig triste erfaringer med indrejste svindlere, tyve , roevere , kvaksalvere , politiske charlataner etc vil forudsaette en lovreform af et ikke ubetydeligt omfang.

  En evt. aendring kan naturligvis ikke baseres paa avispolemik og loese spekulationer om alle udlaendinges restlige ligestilling med egne statsborgere , en ligestilling som ingen stat i denne verden kan sikre – og derfor heller ikke foregoegler.

  PS Jeg vil ioevrigt gerne takke “Jacob Schmidt”
  for et meget informativt indlaeg ovenfor , af 11/12 kl. 11.11

 15. Af Liberale principper II — Retsstaten

  -

  […] og tildeles alle de retsgarantier, som danske borgere nyder. Som jeg har behandlet mere indgående her gælder grundlovens frihedsrettigheder således også for udlændinge. En opfattelse, som går helt […]

Kommentarer er lukket.