Politiets ulovlige visitationszoner

Af Jacob Mchangama, Justitia 41

Politiken har i dag en forsidehistorie om, at Københavns Politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven. Historien er baseret på konklusionen i CEPOS’ notat af dags dato, der behandler samme emne.

Baggrunden for notatet er, at Politiet siden 2004 har kunnet oprette visitationszoner, hvor borgere kan visiteres uden konkret mistanke. Anvendelsen af disse visitationszoner er blevet stadigt mere omfattende og siden september 2008 har Københavns Politi oprettet én stor visitationszone i hele Københavns politikreds – der inkluderer flere kommuner – med undtagelse af enkelte kommuner. Denne tilstand blev senest forlænget den 6. januar og dækker:

”Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Tårnby Kommune inden for afgrænsningen: Amager Landevej 134, Løjtegårdsvej med forlængelse mod øst til Lufthavnens område – Englandsvej – Tårnbyvej – Saltværksvej/Kastrupvej med fortsættelse mod syd til Lufthavnenes område.” 

Det er i sig selv et retssikkerhedsmæssigt skred, at man indfører adgang til visitation uden mistankekrav, men når denne adgang udbredes til en hel by smager det af vilkårlighed og undtagelsestilstand mere end af retsstat.

Der er da også et alvorligt juridisk problem ved Københavns Politis beslutninger om oprettelse af visitationszoner. I bemærkningerne til lovens § 6 hedder det:

”Det geografiske anvendelsesområde for den konkrete beslutning om stikprøvevisitation mv. må fastlægges på baggrund af de forhold, som begrunder politiets vurdering af, at der er en forøget risiko for, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd. Dette indebærer, at en beslutning om visitation mv. typisk vil omfatte et bestemt afgrænset område, f.eks. et værtshus, et butikscenter, en gade eller en plads, mens der ikke kan træffes beslutning om visitation mv. i f.eks. en hel politikreds eller kommune. Der er derimod ikke noget til hinder for, at der vil kunne træffes flere samtidige beslutninger om stikprøvevisitation mv. i den enkelte politikreds, hvis betingelserne for hver enkelt beslutning i øvrigt er opfyldt.”

I et svar til en række spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg vedrørende § 6 udtalte Justitsministeriet endvidere, at:

Der er således ikke tale om, at politiet får en generel mulighed for på hvilket som helst sted og et hvilket som helst tidspunkt at foretage stikprøvevisitation af personer.

Den foreslåede § 6 giver på den anden side ikke politiet en generel mulighed for på hvilket som helst tidspunkt og et hvilket som helst sted at foretage visitation af personer. Med den foreslåede § 6 får politiet derimod mulighed for, hvis betingelserne er opfyldt, som et planlagt tiltag at foretage stikprøvevisitationer på bestemte steder med henblik på at kontrollere, om nogen besidder eller bærer våben.

Under førstebehandlingen af Loven udtalte daværende Justitsminister Lene Espersen følgende:

Det skal være på en konkret foranledning, f.eks. at der har været et knivoverfald eller knivslagsmål foran et diskotek. Så kan den lokale politimester, det kunne f.eks. være politimesteren i Aalborg, skriftligt begrunde, at man på de to-tre diskoteker i Jomfru Ane Gade, hvor der har været knivoverfald, i perioden fra fredag kl. 23 til lørdag kl. 04.00 foretager en stikprøvevisitation af de personer, der ønsker at komme ind på diskoteket.

Ifølge forarbejder til politiloven er udgangspunktet således, at visitationszoner skal oprettes i bestemt afgrænsede områder, som gader, pladser og værtshuse. Det følger endvidere, at der ikke må oprettes visitationszoner i en hel politikreds eller kommune. På den baggrund er det som nævnt min konklusion, at en række af politiets beslutninger om oprettelse af visitationszoner er i strid med loven. Denne konklusion deles af professor Vagn Greve og professor Jørn Vestergaard, der begge kommenterer notatet i artiklen fra Politiken.

Københavns Politi er dog af en anden opfattelse. Politidirektør Hanne Bech Hansen udtaler:

 »Vi læser loven anderledes og mener naturligvis, at vi er på sikker grund. Urolighederne i Storkøbenhavn bevæger sig rundt i hele politikredsen, og så må vi følge med«

Hanne Bech Hansen er en kompetent og dygtig politidirektør. Men jeg mener ikke ovenstående citat er overbevisende. For det første begrunder Hanne Bech Hansen ikke, hvad politiets alternative læsning bygger på. Det kunne ellers være interessant den ret klare formulering i forarbejderne taget i betragtning. Desuden er det sidste udsagn om at politiet må flytte med urolighederne ikke relevant i forhold til lovens krav. Det er da også bemærkelsesværdigt, at politiinspektør Stig Lundbo, Nordjyllands Politi udtaler:

»Der skal jo være tale om et afgrænset område og ikke hele kommunen, står der i loven«

Det er klart, at politiet ikke kan have ret i begge disse fortolkninger. Jeg mener endvidere, at Stig Lundbos fortolkning er helt i tråd med ordlyden af forarbejder, og dermed også med den fortolkning vi har lagt til grund for konklusionen i vores notat.

Skulle Hanne Bech Hansen have ret i, at politiet – uanset ordlyden af forarbejder – skulle have adgang til at oprette visitationszoner i hele politikredse og kommuner, halter politiets beslutninger alligevel. For loven kræver, at der er en konkret begrundelse for at indføre en visitationszone i hvert enkelt område. Det synes også at følge af Justitsminister Brian Mikkelsens udtalelse til Politiken:

Der er efter min opfattelse ikke noget til hinder for, at visitationszonerne dækker et væsentligt større område, herunder hele kommuner. Det forudsætter naturligvis, at lovens krav om forøget risiko for personfarlig kriminalitet er opfyldt for samtlige gader, pladser mv., som er dækket af en sådan zone

Men læser man Københavns Politis 3 seneste beslutninger, nævner de en række episoder i forskellige områder i København. Beslutningerne nævner dog ikke episoder på Østerbro og Frederiksberg. Det er derfor svært at godtage, at der skulle foreligge konkrete holdepunkter for at indføre visitationszoner i disse områder. Derudover mener jeg kun, at Brian Mikkelsens fortolkning er korrekt, såfremt den skal forstås således, at en hel kommune er dækket af flere individuelle og konkret begrundede visitationszoner, som i praksis dækker en hel kommune. Hvilket givetvis vil kræve endog meget ekstraordinære omstændigheder.

På den baggrund mener jeg, at Københavns Politi bør ophæve den seneste beslutning af 6. januar 2009 og fremtidigt alene indføre konkret begrundede visitationszoner på begrænsede områder. Man kunne også håbe at Folketinget, som har sovet i timen i denne sag, ville tage affære og overveje om visitationszoner er et middel man ønsker at anvende i en demokratisk retsstat.

41 kommentarer RSS

 1. Af Flora Danica Møller

  -

  Jacob Machangama
  Ingen tvilv om at De kender love og paragraffer til fingerspidserne,og det må respekteres.

  Men nød bryder alle love–og det er et middel i en demokratisk stat at bekymre sig så meget om borgerne–at der hvorsomhelst,nårsomhelst kan foretages visitationer,noget som kun kan berolige den enkelte borger–vel at mærke hvis
  der er rent mel i posen.

  Jura er nødvendig i en retsstat–men får politiet mistanke om våben i omløb eller observeres
  noget mistænkeligt–kan der ikke ventes på
  juridiske afgørelser–som kan koste menneskeliv.

  At Vagn Greve og Jørn Vestergaard mener noget andet er ikke overraskende,ej heller at udtalel-
  serne falder i Politiken—for det er så gudsjammerligt trist–at ingen efterhånden,eller
  få, er villige til at se bort fra EGET politiske ståsted–objektivitet er en dejlig ting,dette at tro at andre selv kan drage slutninger og der kan stoles på hvad folk siger,at de ikke manipulerer.

  Hanne Bech Hansen går snart af,og det er klædeligt at fruen før da ,virkelig viser mod og tænder.
  Tidligere var Bech Hansens løsningsforslag på
  utilpassede unge–at de skulle i klubber.!!!

  Det er derfor realistisk og blottet for POLITISK
  signal når Bech Hansen nu hævder–at der må følges med urolighederne.Selvfølgelig.
  Nogle kan mene at fruens udtalelse må være
  højtlæsning for dværghaner.

  Sikkerhed fremfor alt.

 2. Af Christian Knudsen

  -

  Hele pointen i visitationszonerne er at politiet ikke behøver at have mistanke for at visitere. Og det er nødvendigt at indføre dem, fordi de normalt kun må visitere hvis de har en mistanke. Derfor, kære Flora, er dit argument om at visitationszonerne er nødvendige for at politiet kan visitere hvis de fatter mistanke, uholdbart. Man fristes til at mene at det er noget der kunne fremføres af dværghaner. Politiet kan altid, hvis de har mistanke om at en person bærer våben, visitere. I visitationszonerne kan de gøre det uden mistanke.
  Og når politiet indfører visitationszoner der dækker hele kommuner, og tilsyneladende uden reelle slutdatoer, er de gået for vidt. Ikke kun i forhold til loven, men også i forhold til basale retssikkerhedsprincipper. Vi er stille og roligt ved at få afmonteret vores almindelige borgerlige rettigheder. Og det sker til et kor af bekymrede borgere, der lader angsten for at rivaliserende bander skyder hinanden, overdøve risikoen for at Danmark udvikler sig til en politistat.

 3. Af J.P. Lorentzen

  -

  CEPOS og Politikens vurdering er helt forkert , saavel juridisk som politifagligt.
  Selvfoelgelig er der og skal der vaere hjemmel til udgraensning af vaabenvisitationszoner , overalt , hvor politiet har en rimelig begrundet formodning om , at bevaebnede personer opholder sig , passerer eller faerdes i bil eller paa anden maade.

  Visitationerne og deklaration af visitationszoner , som f.eks. nu Storkoebenhavn
  er en megetvaesentlig forudsaetning for borgernes sikkerhed i det offentlige rum og dermed for borgernes essentielle retssikkerhed.

  Paaberaabelse af abstrakte forestillinger om
  “reststat” og “retssikkerhed” som begrundelse for krav om ikke-visitation i Storkoebenhavn
  er uden juridisk holdepunkt og alene begrundet i private, subjektive og politiske holdninger paa CEPOS.
  Disse er,nu igen, sammenfaldende med Politikens interesse i at lave besvaerligheder for regeringen for enhver pris , inklusiv hensynet til borgenes og samfundets sikkerhed
  i bogstavelig forstand.

  ade juridisk og rationbelt

 4. Af Dan H. Andersen

  -

  Spørgsmål til Jacob Machangama
  Din argumentation er overbevisende, og jeg er ganske enig med dig i vurderingen af disse zoner som betænkelige. Men hvad nu? Hvad er din vurdering af min mulighed for at nægte politifolk ret til at visitere mig i en visitationszone, som jeg anser for at være ulovlig. Skal jeg lade mig visitere under protest og senere kræve erstatning? Eller skal jeg nægte dem ret til at visitere – og hvad sker der så?

 5. Af Mack The Knife

  -

  Kom nu Mchangama, hvor mange gange er du blevet stoppet og kropsvisiteret….?

  Al respekt for den personl;ige frihed men nogen gange skulle man som dagbladsskribent overveje hvis ærinden man går

 6. Af Peter G

  -

  Det er jo et nyttigt begreb, disse strækbare visitationszoner. Lad os gøre dem lidt mere fleksible (altså per den lokale politichefs forgodtbefindende):

  Eftersom de borgere som køber en klump hash bevæger sig over hele byen, så kunne man jo fange dem i samme omgang. Man kunne også kontrollere for falske penge, og om gravide har en pakke cigaretter på sig. Med de nyeste trends kunne vi også få målt folks BMI, og dem over den stats- eller kommunaltfastlagte grænse kunne tvangsindlægges til slankning.

  Det ER da til gavn for hele samfundet, og intet fornuftigt og lovlydigt menneske kan have noget imod det… eller hur ? :-)

 7. Af Lars Enggård

  -

  Glimrende indlæg, Jacob.

  Til gengæld giver nogle af kommentarerne mindelse om besøg i Stasi-hovedkvarteret i Berlin.

  Der er åbenbart nogle der mener at love og regler kun er til besvær. Spændende individer i en kommende samfundsudvikling.

  Et samfund bygget på fx JP Lorentzsen synspunkter ville kunne få selv Hitler, Stalin og Mugabe til at klage til Ammesty.

 8. Af Erik Jensen

  -

  Mchangama jeg mener for så vidt at den fortolkning som politidirektøren og justitsministeren henholder sig til er en udvidelse af, hvad der var intentionerne. Problemet, også for dig som liberal/liberalist sammen med CEPOS, er at den personlige frihed begrænses ved de nugældende regler. En rigtig liberal vil slet ikke have indført sådanne visitationszoner, idet det begrænser borgernes ukrænkelighed og retsikkerheden.
  Det kolliderer blot med det andet liberalistiske synspunkt at opretholde lov og orden og se mindre på de formasteliges retssikkerhed.
  Liberalister er også modstandere af reguleringer af færdselen, tænk på alle problemerne med tvungen sikkerhedssele.
  Som rigtig liberal er man modstander af selen, det må folk selv bestemme. Folk skal også selv bestemme hastigheden, det skal ikke være staten der regulerer.
  Det er svært at være liberal, hvis man er liberalistisk.

 9. Af Kurt Olsen

  -

  Jeg boede engang i et demokrati, nu bor jeg i en racistisk politistat. Fy for

 10. Af Lars Nielsen

  -

  Loven om visitationszoner blev jo indført pga. bekæmpelse af terror, lovens oprindelse EU (tager jeg fejl?) – ikke for bekæmpelse af almindelig kriminalitet. Det betyder så åbenbart, at de midler man bruger i bekæmpelse af terror, også kan bruges til alt andet. Er det ikke et misbrug af denne lov i det heletaget, som jo havde sin oprindelse i EU pga. terrorbekæmpelse?

 11. Af Mack the Knife

  -

  @ Kurt Olsen
  Styr nu lige din ‘noia, alene det at emnet er til debat beskriver vist ikke lige en politistat.
  Men den fri bevægelighed over landegrænserne er da vist ikke suspenderet endnu, så det var vel en mulighed for at udtrykke din utilfredshed rent praktisk

 12. Af S. Nielsen

  -

  Hvad er det for et skred, der sker i disse år med hensyn til retssikkerhed?
  Er vi nået dertil, at demokrati og retssikkerhed er teoretiske problemsillinger, der kan bøjes efter hvad der er opportunt? Gælder retssikkerheden kun i forhold til det absolutte flertal i en bestemt periode?
  Vil vi fremtiden kunne forvente, at det parlamentatiske flertal er afgørende for hvilke grupperinger, der udgør en fare for samfundet?

 13. Af Bendt Hansen

  -

  Lad hele landet blive én stor visitationszone! Vi ved jo godt, at det ikke er hr og fru Danmark, der skal krænge lommerne udad midt på Strøget, og jeg (en typisk hr Danmark) ville være yderst tilfreds med at vide, at der var skarpt opsyn med lømler, kriminelle og psykopater.

  Der fanges – eller kan fanges – mange andre fisk ved disse visitationer, og vi lever jo desværre ikke længere i Frode Fredegods tid. Alene de åbne grænser tilsiger visitationer som en kompensation for grænsekontrol – hvad udad tabes skal indad vindes.

 14. Af Erik Jensen

  -

  Jeg sidder herude i Østen, og læser dagligt
  de danske aviser på nettet.
  Næsten hver eneste dag kan man læse om der
  er skudt inat i København eller i en af de andre
  store byer.
  Eller vanvittige knivstikkerier i nattelivet,
  der skal åbenbart meget lidt til – et forkert
  blik – en forkert kommentar – og, du er dødsens!
  Altimens pæne mennesker diskuterer det
  betimelige i om Politiet må stoppe mistænke-
  lige på gaden og tjekke dem for våben!
  Hvilken planet lever I på?
  At hele Kongeriget langsomt falder fra hinanden ser man stort på – reglerne må følges
  for alt i verden.
  Takker min gud for jeg nu bor i et land,
  hvor pistolmænd bliver skudt ned på stedet
  hvis du er så idiotisk at begynde at skyde
  omkring dig.
  Jeg føler mig faktisk ganske tryg ved det!
  Men selvfølgelig, forbrydernes menneskerettig-
  heder bliver jo nok forstyrret ved en sådan
  en opførsel fra Politiets side. And so what!

 15. Af Christoffer Sørensen

  -

  Disse visitationszoner er nok at betragte som en slags begrænset undtagelsestilstand for at få stoppet skyderierne.

  Hvis vi ikke kan indføre sådanne zoner, hvad kan vi ellers gøre for at stoppet volden?

 16. Af Flora Danica Møller

  -

  CHR KNUDSEN
  —som mener at vi får politistat, dersom politiet har lov til at visitere hvor det findes nødvendigt.
  For det første har vi hertillands ikke mentalitet der kunne gå mod politistat.

  For det andet–en eller anden bette mistanke
  opstår vel,ellers kigges der jo ikke i lommerne.

  For det tredje–alle i 68-ere må se at komme uptodate ! Det er andre tider Petersen.

  Grænserne er åbne og og kriminaliteten øst-og sydfra inføres i stor stil—også i omegnskommuner.

  En ting er lov at skrive–noget andet land at
  styre!

 17. Af Flora Danica Møller

  -

  fejl–uha-I skal med stort !Sorry.

 18. Af Flora Danica Møller

  -

  ERIK JENSEN
  I love you !

 19. Af Torben Petersen

  -

  Politikerne slås med spisfindig ordlyd, politiet med våben og efterfølgende opklaringsarbejde. Det må være at foretrække at forebygge den politimæssige indsats – så må politikerne formulere klart og umisforståeligt, så der ikke gives muligheder for evindelige fortolkninger.

  Men – det er overordentligt beklageligt, at både politikere og politi er tvunget ud i situationen.

 20. Af per pedersen

  -

  jacob, du kaster perler for svin. jeg er hverken fan af liberalisme eller cepos, men du kan din jura, og det er en fornøjelse.
  hvorfor skal alle de fuldstændigt ubegavede personer ødelægge alle muligheder for en god og lødig debat.
  der var en gang, hvor man ville være flov over at udstille manglende kundskaber, men det er desværre forbi.
  det har en vis underholdningsværdi at læse indlæg som fx asien-jensen eller spisestellet, men i længden er det lidt trættende. find noget andet at beskæftige jer med; gerne noget i kan overskue og mene noget nogenlunde fornuftigt om.

 21. Af Jacob Mchangama

  -

  @ J.P. Lorentzen:

  Hvis min vurdering er så åbenlys juridisk forkert kunne du så ikke i det mindste begrunde din alternative tolkning? I min optik er forarbejder ganske klar, hvad jeg har søgt at dokumentere iartiklen og notatet. Der er intet politisk i at kræve at myndighederne skal overholde loven, det er et grundprincip i et demokrati, kaldet legalitetsprincippet, som i sidste ende følger af magtens tredeling. Hvis man mener, at politiet skal have ret til at visitere borgere uden mistanke i hele Kbh så må man bede Folketinget om at vedtage en lov, der indeholder en sådan klar hjemmel. Det ville jeg personligt synes var et alvorligt skridt væk fra retsstaten, men i det mindste ville der så være en klar hjemmel så vi som borgere var klar over at politiet havde ret til sådanne visitationer.

  Retspolitisk vil jeg mene, at de bandeproblemer vi har oplevet i København er alvorlige, men vi lever ikke i Belfast i 80’erne og Kbh er international set stadig en fredelig by. Det er derfor uforståeligt at politiet skal have adgang til visitationer på f.eks. Østerbro og Frederiksberg, hvor der ingen episoder har været.

 22. Af Torben Petersen

  -

  Jacob Mchangama

  Ingen kan – ud over politiet i fredstid – opholde sig lovligt i offentligt rum, medbringende skarpladte skydevåben. Voldsmonopolet ligger altså entydigt hos de frontlinieembedsfolk, hvis opgave det er at sikre almindelig ro og orden i det offentlige rum. Hvis det trøster kunne man erklære området omkring den lokale pølsevogn for ikke-visitationszone? Så er reglen jo netop ikke dækkende for hele kommunen?

 23. Af Torben Petersen

  -

  Hvad angår forlangender om konkrete, forudgående episoder der legitimere visitationszone-etablering, kan man lidt bredt sige, at ethvert tidligere registreret, uautoriseret skudhul, efterladt hvor som helst, principielt kan være tilstrækkeligt til at opretholde visitationszone. Ikke mindst nu, hvor omkring 200 garanteret uautoriserede skydevåben, med tilhørende ammunition fra Antverskov-røveriet, angiveligt befinder sig i hænderne på folk, hvis intentioner aldeles ikke kan være helt fredelige.

 24. Af Flora Danica Møller

  -

  PER PEDERSEN
  Nu er Flora Danica jo mange ting–når De har hæftet Dem ved spisestellet, tja–nogle spiser en burger på en paptallerken,og det er da ok.For dem.

  Angående CEPOS–ja,det er måske ikke helt forkert som tidligere anført–at her vil man selv bestemme hastighed på veje etc.

  Uden at fornærme nogen tyder det ihvertfald på
  at nogle CEPOS-folk i den grad mangler sans for humor,ironi generelt og selvironi specielt,
  de har et stænk af mandschauvinisme–uha,ingen kvinde skal vove at sige dem imod..
  et rent almindeligt synspunkt hos tidl.røde ledere.Også.

  Der skrives om pølsevogn i forbindelse med vold–ja,fornylig var der storalarm til Rådhuspladsen
  fordi nogle fyre forsøgte at sprænge vognen
  der i luften–alt mens der stod kvinder med børn og spiste foran.

  CEPOSFOLK bør ikke se med her–men da en veninde
  og jeg skulle ind et sted hvor man af sikkerhedshensyn er nødt til at checke tasker
  og lommer–hviskede min veninde–hold kæft en flot fyr ham der visiterer–jeg ville ikke
  have noget imod en gang kropsvisitering fra hans side….(mois non plus)
  La vie er belle,vraiment Peder Pedersen m.fl.

 25. Af Flora Danica Møller

  -

  Kære Jacob Machangama
  Det er korrekt når De anfører at der ikke sker så meget på Frederiksberg eller på Østerbro–
  ergo–vil der sikekrt heller ikke blive brug for mange tilfældige undersøgelser der.

  Men hvad med Ishøj,Tåstrup etc.
  Selvom man ikke selv kommer der–må andre jo
  færdes der –og her klages generelt over at politiet ikke er synligt nok.

 26. Af Jacob Mchangama

  -

  @Flora Danica Møller:

  Det er jo netop pointen, at politiet skal opretholde visitationszoner de steder, hvor der er en konkret forhøjet risiko for vold m.v. Det er det der er forudsat i politiloven og det skal selvfølgelig respekteres af politiet.

 27. Af Mack the Knife

  -

  @Mchangama
  politiet skal opretholde visitationszoner de steder, hvor der er en konkret forhøjet risiko for vold m.v.
  Og hvor hr. jurist er det nu lige disse steder er, bandekrigernes mobilitet taget i betragtning
  Hvis du kan forudsige dette er du vist garanteret en plads i historiebøgerne på line med Orakelt i Delphi, Nornernem.fl.
  Ps.du ved vist ikke ret meget om borgerkrigstidens Belfast.
  Godt for dig……!

 28. Af Peter Jensen

  -

  Christoffer Sørensen skrev: “Hvis vi ikke kan indføre sådanne zoner, hvad kan vi ellers gøre for at stoppet volden?”

  Nu kan jeg ikke påberåbe mig som universel fredsmægler men vil da forsøge mig med et par bud som jeg tror vil have større effekt end visitationszoner.

  Narko-relateret vold kan i stor grad begrænses ved at tage stofferne ud af de kriminelles hænder og ind i kontrollerede former – under staten eller det frie market.

  Bandekriminalitet kan bekæmpes ved at give medlemmerne bedre bander end dem som opstår omkring fluernes herre. Set fra samfundets side er vores poder legitime konsumenter før de kan stave til det, rangeringer og cifre i uddannelsessytemet skåret over en kam og ikke meget mere end statistiske data igennem resten af deres liv. Det første sted de får lov at definere sig selv er der hvor ingen andre regler gælder.

  Et andet bud vil være at arbejde for at vi igen finder enhed istedet for kontant at lege skyttegravskrig og ophidse stemningen i snævertskuende grupperinger som altid har ret imod en modstander der altid tager fejl. Vi er meget lidt forskellige (specielt inden for landets grænser) men kan hverken tale koncertsale, tv-programmer eller trafikproblemer uden at vi i ly af internettets anonymitet går helt op i limningen.
  Det bør findes i toppen hos Villy og Pia. I medierne som lukrerer for højt på vores perfide interesse i andres ulykke for at være konkurrencedygtige. Og såmænd også hos os voksne børn når vi skriver sammen om komplekse emner vi oftest kun har begrænset indsigt i.

  Sæt farten ned. Vi haster som om tiden har en ende og tager os aldrig tid til den eftertanke der ofte kan være forskellen på et skænderi og en dialog. Det er jo næsten skamfuldt hvis man ikke har alle døgnets timer fyldt ud med arbejde, hobbies og pligter – og skulle vi have en time fri fordriver vi den helst ved at fordøje andres (samstemmende) tanker. Kedsomhed har også sin belønning.

  Der er desværre ingen grupper som har monopol på den frustration der så let leder til vold. Billister er heldigvis oftest for dovne til at stige ud af bilen og gøre alvor af deres vrede, forumdebattører kan modereres og har lidet andet end skammelige bemærkninger at kaste efter hinanden og veluddannede har lært at ordet kan være ganske så effektivt som kniven, men uden samme stigma.

  Endelig må vi acceptere at når vi lever sammen millioner af individer så opstår der gnidninger, uden at male fanden på væggen af den grund. Vi har, kynisk set, en hvis spildprocent som er uden for pædagogisk rækkevidde. Vi har godtaget det i trafikken, i storpolitikken og i ægteskabet men vi ønsker trods det stadig at bibeholde de goder vi vurderer opvejer vores tab.

  Jeg beklager hvis mit indlæg gik for langt væk fra emnet, men jeg kan kun tilslutte mig Mchangamas bekymring over den nuværende løsning, hvor politiet har frit spil til at mistænkeliggøre og inspicere min person og ejendele, uanset hvor helligt målet end er.
  Og jeg tror desværre at hver enkelt som således bliver krænket fordi han/hun virker mistænkelig eller er i den forbudte hovedstad taber tillid og respekt til både ordensmagten og systemet de repræsenterer.

  Danmark synes mere farlig bag tv-skærmen i Holte end fredag aften på Istedgade.

 29. Af Kristian Andersen

  -

  per pedersen

  18. januar 2009 kl. 11:58
  “jacob, du kaster perler for svin. jeg er hverken fan af liberalisme eller cepos, men du kan din jura, og det er en fornøjelse.
  hvorfor skal alle de fuldstændigt ubegavede personer ødelægge alle muligheder for en god og lødig debat.
  der var en gang, hvor man ville være flov over at udstille manglende kundskaber, men det er desværre forbi.
  det har en vis underholdningsværdi at læse indlæg som fx asien-jensen eller spisestellet, men i længden er det lidt trættende. find noget andet at beskæftige jer med; gerne noget i kan overskue og mene noget nogenlunde fornuftigt om.”

  He he den var sku god :) “Spisestellet” :) :)

  Ellers 100% enig!

 30. Af Flora Danica Møller

  -

  Kristian Andersen
  Ja,billige paptallerkener er ikke sagen her.
  På ting af værdi som omtalte spisestel og med
  Georg jensen bestik ,kan der bæres over med
  selv svedne kartofler.

 31. Af Erik Jensen

  -

  Til Per Pdersen fra Asien Jensen.
  Jeg beklager da meget hvis min lille indskudte
  bemærkning var for meget.
  Håber ikke den forstyrer den meeeget lødige
  diskusion der åbenbart føres her. Også meget
  teoretiske diskusion, må jeg sige.

  Måske skulle Du komme lidt ud i den store
  verden, og lidt væk fra pølsevognen på Råd-
  huspladsen.

  Der er mange måder at indrette verden på, vores
  er altså ikke altid den bedste.

  Her hvor jeg opholder mig, har almindelige folk
  et helt andet agenda når man står op om morgenen, end at bekymre sig om petitesser, som
  politiets ret til at opretholde lov og en vis
  orden.

  Samtidigt er menneskene her i Sydøstasien altså
  hundrede gange mere glade for livet, end i det
  konstant mavesure Danmark.

  You can have it!

 32. Af Erik Jensen

  -

  PS. til “spisestellet”
  Jeg elsker også dig!
  Du lyder som en gæv pige og langt fra
  mavesur!

 33. Af Jonas Lybech Jensen

  -

  Hvorfor bør udgangspunktet være, at politiet skal have en god grund til at visitere netop dig og mig, hvis de skal have ret til det? Hvorfor kan de ikke bare have ret til at det uanset hvad?

  Jeg forstår som udgangspunkt som de debattører der stiller dette spørgsmål. Men det virker da ret indlysende, at hvis vi giver politiet ret til at gøre lige hvad de vil, så ofrer vi potentielt vores menneskelige værdighed. Hvis en politibetjent ikke handler ud fra mistanke, hvad handler han så ud fra? Fordomme? En racistisk undertone? En sexuel lyst til at berøre en smuk ung kvinde?

  Jeg ved ikke hvad der skræmmer mig mest, tanken om at vi har opgivet vores frihed til politiets velbefindende eller at der findes mennesker i Danmark der tror at politibetjente i sjælen er så rene som det hvideste fnug, der tror at mennesker der bærer uniform ikke er i stand til at falde i de samme fælder, som vi andre dødelige fristes af.

 34. Af Flora Danica Møller

  -

  Det er et nummer for stærkt og selvcentreret ikke
  at stole på Politiet.
  Den totale frihed er liberalisme gået amok,hver
  mand sin moral,ja,det kunne blive nydeligt.

  Retten til ubegrænset frihed gavner kun forbrydere og ikke den almene befolkning.
  I Israel er det almindeligt at der udenfor forretninger står vagt som checker tasker og lommer,det er blevet nødvendigt–så slemt er det ikke her.Endnu.
  Men hellere et foto en face end en kniv i nakken.

 35. Af Stephan E

  -

  Flora Danica Møller skrev:
  “Men hellere et foto en face end en kniv i nakken.”

  Når du stiller det sådan op, så får du begge dele. Foto en face fører til direkte til en kniv i nakken og længe før det – truslen herom.

  Behovet og det kritiske fundament for et demokrati og åbne markeder er at undgå begge dele. Og det starter med at lave alternativer til “foto en face” som du kalder det.

  Overvågning forhindrer ingenting. Det skaber bare nye eskalerende problemer og trusler for de fremtidige ofre.

  Øvelsen går ud på omkring de eksplicit dfinerede sårbare områder at arbejde med formålsbestemt ansvarlighed, dvs. at sikre at identifikation KAN finde sted NÅR noget er gået galt, men KUN på en måde som kan gå fra handling til person – og som aldrig kan følge, overvåge og målrettes mod en person.

  Dermed opnår du frihed under ansvar istedet for den nuværende ensidige tendens til at eliminere både frihed og sikkerhed.

 36. Af Flora Danica Møller

  -

  Stephan E
  Vi er ikke enige–idet fotos dog afslører med mulighed for at fange gerningsmanden/kvinden.
  I UK fungerer det med foto,folk bemærker det næppe.

  Frihed under ansvar–ja,det lyder smukt–men helt ærlig- er det ikke ved at være galt med
  ansvar i alle miljøer efterhånden ?

  Overdreven angst for overvågning tangerer vel
  Paranoia,hvor tryghed burde være det rådende.

 37. Af Retsstaten » Blogarkiv » Skal vi genindføre det åbne samfund? - blogs.berlingske.dk

  -

  […] Også når det kommer til andre områder end terrorlovgivning er regeringens indsats for retssikkerheden tvivlsom. Der har aldrig været så mange love og regler, der giver det offentlige adgang til privat ejendom uden retskendelse. Det på trods af, at regeringen havde en ambition om at styrke grundlovens beskyttelse af privatlivets fred. Regeringen har også indført adgang til at oprette visitationszoner, hvor borgerne kan visiteres uden mistanke. I sig selv en retssikkerhedsmæssig betænkelig situation, der understreges af, at politiet opretter visitationszoner i hele kommuner på trods af, at bemærkningerne til politiloven forbyder dette. […]

 38. Af Ydmyghed » Blog Archive » Politiet følger ekstremisterne

  -

  […] Der har aldrig været så mange love og regler, der giver det offentlige adgang til privat ejendom uden retskendelse. Det på trods af, at regeringen havde en ambition om at styrke grundlovens beskyttelse af privatlivets fred. Regeringen har også indført adgang til at oprette visitationszoner, hvor borgerne kan visiteres uden mistanke. I sig selv en retssikkerhedsmæssig betænkelig situation, der understreges af, at politiet opretter visitationszoner i hele kommuner på trods af, at bemærkningerne til politiloven forbyder dette. […]

 39. Af Retsstaten » Blogarkiv » Evaluering af regeringens bandeudspil - blogs.berlingske.dk

  -

  […] fred og bevægelsesfriheden. I kombination med den efterhånden permanente visitationszone, der – i strid med politiloven – dækker næsten hele København, bevæger man sig dermed stille men sikkert i retning af at […]

 40. Af Thomas Sehested

  -

  jeg synes godt nok at de visitation zoner er gået langt ud over grænsen for, hvad staten har fået beføjelse til

 41. Af » Ris og ros til “lømmelpakken” - blogs.berlingske.dk

  -

  […] respekterer rammerne for deres beføjelser, er den langstrakte praksis, hvorefter man i strid med politiloven oprettede visitationszoner i hele kommuner og det meste af Københavns Politikreds (en praksis der […]

Kommentarer er lukket.