EUs snigangreb på ytringsfriheden

Af Jacob Mchangama, Justitia 138

Jeg har i dag et interview i den trykte del af denne avis vedrørende EU’s Rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad. Rammeafgørelsen, der er stort set ukendt i offentligheden, forpligter EU-landene til inden 28. november 2010 at kriminalisere bl.a.:

(a) offentlig tilskyndelse til vold eller had rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse

b) udførelse af en handling som nævnt i litra a) i form af offentlig udbredelse eller distribution af skrifter, billeder eller andet materiale

Også visse former for holocaustbenægtelse skal gøres strafbare. Rammeafgørelsen medfører endvidere, at EU-landene forpligter sig til at straffe personer, der via eksempelvis Internettet fremsætter ytringer i strid med rammeafgørelsen, uanset om personen har offentliggjort ytringerne i et andet land.

I Justitsministeriets seneste notat om rammeafgørelsen konkluderes det, at Danmark ikke behøver foretage lovændringer, da de ytringer som rammeafgørelsen kriminaliserer, allerede er omfattet af straffelovens § 266b. Hvorvidt dette er tilfældet, er dog svært at vide med sikkerhed, da rammeafgørelsen mangler mere håndfaste definitioner. Der er efter min opfattelse derfor en usikkerhed om rækkevidden af rammeafgørelsen. I sidste ende kan det således være EU-Domstolen, som skal fastlægge den nærmere definition af rammeafgørelsens bestemmelser. I så fald vil Danmark være forpligtet til at rette ind, såfremt det på baggrund af en dom fra EU-domstolen må konkluderes, at §266b ikke udgør en tilstrækkelig begrænsning af ytringsfriheden. Det skal påpeges, at rammeafgørelsen fastslår, at den ikke indebærer, at

 medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger, som strider mod grundlæggende principper om foreningsfrihed og ytringsfrihed, navnlig pressefrihed og frihed til at udtrykke sig i andre medier, som følger af forfatningsmæssige traditioner

Men rækkevidden af dette forbehold er også usikker. I Danmarks tilfælde må man konkludere, at det forfatningsmæssige forbehold sandsynligvis ikke er meget værd. Grundlovens § 77 forbyder censur af ytringer, men ikke efterfølgende sanktioner deraf. Det er også værd at bemærke, at den Europæiske Menneskerettighedskonventions beskyttelse af ytringsfriheden tillader visse former for indgreb. Når den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fortolker konventionen og fastslår, hvor langt der kan gribes ind i ytringsfriheden skeler den til udviklingen i medlemsstaterne. Når 25 medlemmer af EU kan enes om at indskrænke ytringsfriheden vil det således være et signal til EMD om, at der er en europæisk konsensus for, at ytringsfriheden kan begrænses yderligere end hidtil, når det kommer til bekæmpelse af racisme og fremmedhad.

Regeringen kan med en vis rette påpege, at Danmark allerede er forpligtet til at kriminalisere racistiske ytringer som følge af FNs racekonvention og artikel 20 i konventionen om borgerlige og politiske rettigheder. Dele af indholdet af § 266b er således indført som en direkte følge af racekonventionen. Men EU-retten har en helt anden gennemslagskraft i dansk ret end FN-konventioner. FN-konventioner, der ikke er gjort til en del af dansk ret, kan således ikke tilsidesætte danske love. EU-retten har derimod forrang og kan fortolkes autoritativt af EU-domstolen, om end EU-domstolens kompetence til at behandle rammeafgørelser er mere begrænset, end hvad der gælder for f.eks. direktiver. Dette forhold betyder, at Danmark ikke vil ophæve eller indskrænke § 266b, når rammeafgørelsen er indført. Uden rammeafgørelsen ville en sådan ophævelse eller begrænsning muligvis være i strid med FNs racekonvention, men konsekvenserne heraf ville være til at overse. Danmark har da også undladt særskilt at forbyde ”racistiske foreninger”, som ellers er påkrævet i henhold til racekonventionen. En undladelse, der ville være utænkelig, hvis dette krav fulgte af EU-retten.

Det er stærkt bekymrende, at EU på denne måde indfører begrænsninger i ytringsfriheden, som skal gælde i alle EU-lande. Som udgangspunkt bør ytringsfrihedens rammer være brede i alle europæiske demokratier. Men hvor den præcise grænse skal trækkes i forhold til kontroversielle emner som racisme, bør være et suverænt nationalt anliggende, som medlemsstaterne selv afgør på demokratisk vis. I den forbindelse ville det efter min mening være passende her i landet at afskaffe eller afgrænse § 266b (og blasfemiparagraffen) således, at ytringsfriheden som udgangspunkt alene kan indskrænkes, når ytringer opfordrer til vold. Det kan ikke være statens rolle at forbyde ytringer, som alene er fornærmende, forhånende eller lignende. I så fald indfører man indskrænkninger af det enkelte menneskes dyrebare ret til at udtrykke sig i overensstemmelse med sin samvittighed. Racisme og fremmedhad kan ikke udryddes via lovgivning. Her må den sociale eksklusion være det bedste virkemiddel. Og heldigvis lever vi i et land, hvor langt størstedelen af befolkningen tager kraftigt og instinktivt afstand fra racisme, hvorfor racistiske holdninger er begrænsede til en stort set ligegyldig og marginaliseret minoritet.  Man kan derfor håbe, at der vil opstå en folkelig bevægelse mod rammeafgørelsen på samme måde, som det har været tilfældet med Durban II. Hvis EU blev tvunget til at trække rammeafgørelsen tilbage på grund af folkelige protester, ville det være et kraftigt signal om, at EU-landenes borgere ikke passivt har tænkt sig at se til, mens EU indskrænker deres hævdvundne rettigheder.

138 kommentarer RSS

 1. Af Albert Nielsen

  -

  Rammeaftalen må kunne erklæres ugyldig, idet den er i strid med

  Den Europæiske Menneskerettighedskonventions Artikel 10

  Stk. 1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser. …

  Stk. 2. Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den underkastes sådanne formaliteter, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund **** af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig tryghed, for at forebygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden, for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger, eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed. ***

 2. Af Albert Nielsen

  -

  I Sydrhodesia var der et hvidt mindretal på 5%, i Sydafrika et på 20%.

  Heraf ses let, at myten om at det nødvendigvis er flertallet, som er racistisk og at mindretallet ikke er, er uholdbar.

  Her i Danmark har vi i mange år oplevet et racistisk mindretal, hvis døtre og søstre ikke må være kæreste med eller gifte sig med en gammeldansk “leverpostej”.

  Hvis en af døtrene går sammen med en mandlig leverpostej, bliver han voldeligt overfaldet.

  Hvem er egentlig racisterne i Danmark?

  Vil rammeaftalen medføre forbud mod den fremmedfjendske afslutning på fredagsbønnen i moskeerne?

 3. Af Martin P

  -

  Albert Nielsen

  Det vil være frugtbart at skelne mellem en anmassende lovreligion, der sår splid overalt, og religioner til indvortes brug.
  Det er en ufattelig frækhed at mase sig på i hele verden med sine særkrav, krænkende skrifter og apartheid – og samtidig kræve forbud mod kritik. Dette er dog i pagt med korancitaterne ovenfor. Hverken buddhismens skrifter eller Det nye Testamente rummer den slags, hvorfor de kan bruges til at kritisere ondskab begået i troens navn.
  Det at tale om ‘religion’ under et minder om at tale generelt om filosofi – altså ikke præcist nok.

 4. Af jenni christensen

  -

  T. Petersen

  20. marts 2009 kl. 18:39

  – Jamen Jenni dog. Detr skal du sandeligt heller ikke. Du har din fulde frihed til ignorere hvad som helst hvem som helst skriver.”

  @

  That´s the spirit.!!!!

  Muhammedanerne har fuld frihed til lukke ørerne og øjnene og ignorere, hvad andre siger og skrive – OG tegner.

  That´s it!

  Sådan er det. Sådan skal det altid være.
  Hvorfor så så meget kævl og konferencer l og ll ??

 5. Af JM Hansen

  -

  Jeg har skrevet det før; Der er intet jeg ønsker mere end et væbnet oprør mod politikere og dommere og EU. Ingen af disse forstår, hvormeget man som borger hverdag eneste dag bliver presset i dagligdagen.

  Jeg vil ikke afvise, at ved en udresning ville jeg sikkert ende som en anden Robespierre – og måtte det koste mig livet, så er det dét. Ved et oprør, ville jeg beordre henrettelse af samtlige politikere, dommere og journalister.

  Jeg er ikke født med ondskab. Men EU og folketinget har gennem årene skabt en dræbende Mephisto i mig. Jeg tror at journalister, dommere og politikere skal takke skæbnen for jeg ikke er en Stalin.

 6. Af jenni christensen

  -

  (tastaturet :-))

  T. Petersen

  20. marts 2009 kl. 18:39

  – Jamen Jenni dog. Detr skal du sandeligt heller ikke. Du har din fulde frihed til ignorere hvad som helst hvem som helst skriver.”

  @

  That´s the spirit.!!!!

  Muhammedanerne har fuld frihed til at lukke ørerne og øjnene og ignorere, hvad andre siger og skriver – OG tegner.

  That´s it!

  Sådan er det. Sådan skal det altid være.
  Hvorfor så så meget kævl og konferencer l og ll ??

 7. Af jenni christensen

  -

  JM Hansen
  21. marts 2009 kl. 23:11

  @
  Jeg forstår dig.
  Men hold lige EU udenfor.
  Jeg er ikke langt fra at føle, som du udtrykker dig, når jeg læser dansk presse og ser hvad, der foregår i Dk.

  Men der er ikke sådan her, hvor jeg er – i et andet EU-land.

  Forholdene i Dk er ene og alene danske politikeres …. og dommeres OG – læg mærke til det : de danske medløber-borgeres skyld.
  Ikke udlandets.

 8. Af JM Hansen

  -

  Forhelvede, jenni christensen med alle dine åndssvage spørgsmål her og der og rundt omkring, kunne du ikke tænke at aktivere dig selv, eller lever du blandt døde?

  Jeg kunne som en T.S: Eliot spørge dig: Hvad tænker du på nu? Hvad? Jeg aner aldrig hvad du tænker. Tænk.
  Jeg tænker, at vi er i rottegangen,
  Hvor de døde misted deres knogler.

  Jenni, du er bare så røvkedelig.

 9. Af JM Hansen

  -

  jenni christensen
  Okay, sorry. Jeg var lidt for hurtig på revolveren med dig. Undskyld.

  Jeg er generelt noget så træt af politikerne, pressen, eksperter og andet idioti. Men okay, Hviderusland har Europas laveste kriminalitetsrate pga. landets diktatur, mens vi i Vesten bliver proppet med “demokrati”.

 10. Af Jan Schmidt

  -

  Det har førhen været påpeget, at EU var et stort socialistisk eksperiment, dette tiltag, beviser det med al tydelighed. Det var nøjagtig den samme taktik man anvendte i Sovjetunionen, først skabte man etniske problemer ved at tvangsforflytte store etniske grupper til andra områder, derefter anvendte problemerne til at retfærdiggøre konstante indskrænkninger af ytringsfrihenden som middel til at undgå urolighederne. Intet nyt under soler, man vil fra EU´s side gøre alt for at begrænse ytringsfriheden, så befolkningerne “tæmmet”, den dag begrænseningerne vil gælder rette til kritik af EU, for kritikken kommr, men den kommer nok desværre for sent.

 11. Af Albert Nielsen

  -

  Martin P

  hvad folk går og tænker om deres overnaturlige og usynlige ven, som passer på dem og holder øje med dem, eller at de samles i hellighuse og tilbeder denne usynlige ven, kunne jeg aldrig drømme om at blande mig i – de har deres ytrings- og tankefrihed.

  Omend jeg indrømmer, at jeg i al venskabelighed spørger dem, om de egentlig har tænkt dybere over, hvorfra de har denne forestilling.

  Men hvis deres overnaturlige fittifyt bliver brugt til at lægge mig eller andre for had (f.eks. jøder er aber), vender jeg den ubehagelige side ud.

  Når jeg bliver truet med, at Allah-ballah skærer klæder af ild til mig, tager jeg det ganske roligt, men denne form for hadetale:

  “Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Allah er med de gudfrygtige!”

  er overtrædelse af Straffeloven 266b i alle andre sammenhænge end religion.

 12. Af jenni christensen

  -

  Jan Schmidt
  21. marts 2009 kl. 23:43

  Så vidt jeg forstod dengang var et af de danske ja-politikeres argumenter den gang(om EF 1972) at DK skulle overgive sig frivilligt -alternativet var endnu en tysk væbnet invation.
  Den tyske tanke. Tysk Neuropa you know.

 13. Af jenni christensen

  -

  invasion

 14. Af JM Hansen

  -

  #Jenni

  “Forholdene i Dk er ene og alene danske politikeres …. og dommeres OG – læg mærke til det : de danske medløber-borgeres skyld.
  Ikke udlandets.”

  Det forstår jeg ikke, idet jeg har græske og italienske venner, som heller ikke har ret megen tilovers for EU og Euroen. Een af mine græske kammerater er så desperat efter et job, og har spurgt mig om jeg ikke kunne skaffe ham et job i Danmark. Det må jeg jo gøre.

 15. Af jenni christensen

  -

  JM Hansen
  21. marts 2009 kl. 23:35

  @
  Hvad fanden stak dig?

 16. Af Marcus Carter

  -

  I sit ellers udmærkede debatindlæg/blog i Berlingske Tidende d. 20. marts redegør Jacob Mchangama for de mulige konsekvenser af EU’s rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad, og karakteriserer denne rammeafgørelse som et snigløb på ytringsfriheden og en underminering af den demokratiske national- og retsstat.

  Hvor Jacob Mchangama antageligvis kan have ret i sine betragtninger omkring det demokratiske underskud i EU, lider hans analyse dog af en række mangler og misforståelser, især når det kommer til opfattelsen af racisme og fremmedhad i Europa, og relationen til ytringsfriheden. En hurtig gennemgang af europæisk historie og et kort blik på det politiske landskab i de fleste EU-lande, understreger blot hvor vigtigt det er at bekæmpe racisme og xenofobi, og hvorfor lige præcis denne kamp er så fundamental for europæisk selvforståelse og et bevis på den menneskelige moralske udvikling.

  I den forbindelse er opfattelsen af at racismebekæmpelse og ytringsfrihed skulle være to modsatte størrelser forfejlet, da begge dele er elementer i et moderne, refleksivt og demokratisk samfund. Hvor ytringsfriheden er en fundamental byggeblok i det moderne demokrati, er retten til at kunne leve frit og lige med sine medborgere, uden at være underlagt vold eller magt, ligeledes en uantastelig del af demokratiet.

  Jacob Mchangama forfægter at ytringsfriheden kun skal begrænses, når ytringer opfordrer til vold, og mener desuden at det ikke er statens rolle at forbyde ytringer der er fornærmende og forhånende, da man således indskrænker det enkelte menneskes ret til at udtrykke sig i overensstemmelse med sin samvittighed. Disse misforståelser er det yderst vigtigt at gøre op med.

  Det er nemlig lige præcis statens rolle at sikre, at statens egne borgere ikke lider overgreb. Og hvor jeg kun kan antage at Jacob Mchanga henviser til fysisk vold, overser han lige præcis den flerdimensionalitet som vold kan antage, da vold og magtanvendelse også kan være psykisk og mental. Racisme er et glimrende eksempel, der, i modsætning til fysisk vold, er strukturel vold og magtanvendelse, der begrænser friheden for den ytringen er rettet mod. Racisme er dermed vold. Og denne vold kan være mindst ligeså skadelig for det enkelte menneske og samfundet generelt – ikke mindst fordi, racistiske ytringer i sidste ende opstiller arbitrære og konstruerede skillelinjer i samfundet, der kun medfører eksklusion og antagonismer, til skade for demokratiet. Og det er ikke afsenderen af den racistiske ytring, men modtageren, man skal have øje for, hvorfor staten har pligt til at forsvare disse mennesker for den voldsudøvelse som racisme i sin essens er. Og argumentet om, at det af rettighederne for den der ytrer sig racistisk der skal tages højde for, ville svare til at man i retsstaten tog højde for lovbryderen i stedet for ofret, hvilket der, mig bekendt, ikke er tradition for i den danske retsstat.

  Jacob Mchangama kan have ret i, at den danske racismeparagraf ikke løser racismeproblemet i Danmark. Det ville også være naivt at tro, at en enkelt paragraf i straffeloven ville kunne komme et så komplekst fænomen som racisme til livs. Men det har heller aldrig været formålet med denne paragraf. Racismeparagraffens formål er at sikre, at samfundet og staten tager et moralsk standpunkt og kommunikerer til resten af omverden, at man ikke tolererer racisme i nogen som helst form eller størrelse. Paragraffen er derfor et moralsk pejlemærke for dem der, ret ofte i dansk kontekst, kommer til at træde ved siden af. Racisme er i sidste ende et sindelagsspørgsmål, og racisme har som sådan været en uløselig del af den europæiske historie siden kolonitiden. Og i modsætning til hvad flere måtte mene, er der fortsat lang vej endnu, da racismebekæmpelse er en langvarig og endeløs proces.

  Dette fordi, at gråzonen mellem racisme og mere simpel diskrimination er så enormt stor, oftest fordi de mennesker der udtrykker sig racistisk, i deres selvforståelse, selv mener at være tolerante mennesker – hvorfor disse mennesker også er svære at overbevise om, at ytringer som ”perker” og ”neger”, er racistiske ytringer, der i sidste ende begrænser friheden (og dermed også demokratiet) for medborgere og dermed indskrænker demokratiet.

  Af den grund er racismeparagraffen et af de stærkeste retlige og moralske midler vi har i bekæmpelsen af racisme og xenofobi, og dermed et af de vigtigste instrumenter i kampen for at sikre det moderne, refleksive demokrati.

  Marcus Carter, Bestyrelsesmedlem i Center for Positiv Integration

 17. Af jenni christensen

  -

  JM Hansen
  22. marts 2009 kl. 00:11

  @
  Temaet her er ytringsfriheden.
  Muhammedanernes bestræbelser på at lukke munden på andre.

  Det har ikke så meget med arbejdsløshed at gøre.

 18. Af jenni christensen

  -

  ” Og argumentet om, at det af rettighederne for den der ytrer sig racistisk der skal tages højde for, ville svare til at man i retsstaten tog højde for lovbryderen i stedet for ofret, hvilket der, mig bekendt, ikke er tradition for i den danske retsstat.”

  @

  Det er et meget langt indlæg.
  Dit “dig bekendt” overfor er ihvertfald slået fejl. Helt fejl.
  I dansk ret tages der KUN hensyn til lovbryderen.
  Offeret regnes ikke engang som part i sagen.

 19. Af jenni christensen

  -

  Marcus Carter
  22. marts 2009 kl. 00:13

  @
  Ved du hvad. Jeg synes, at det er så langt skudt forbi, hvad du skriver stolpe op og ned, at det er ligefrem sørgeligt.

  Er danskere et folkefærd, der har hang til racisme?
  NEJ. NEJ.
  Tværtimod.
  Meget tværtimod, er danskere sgu alt for eftergivende og altfavnende, og tror, at alle mennesker er gode og velmenende og vil det fælles bedste, – som dem selv.
  Selv når de bliver trådt på gentagne gange og udnyttet i eet væk.

  Men ! man kan træde en venlig hund så meget på halen, at den begynder at reagere på det.

 20. Af mette x

  -

  Ved at indskrænke ytringsfriheden mht. Islam og den stigende berøringsangst – ja så svigter man de kvinder som lever et undertrykt liv på grund af Islam.

  Kvindernes rolle i islam burde være et langt større emne for FN og EU

 21. Af jenni christensen

  -

  Her på godnat-falde-rebet.

  Det bliver jo vildt spændende, absurd, hvis de muslimske landes kup lykkes i Durban ll.

  I Danmark vil der ihvertfald blive travlhed – ser det ud til – med at dømme muslimers racisme imod danskere – altså – og pikant: muslimers racisme, chikane, trusler, etc mod … muslimer.

  Det bliver sgu hyg´ligt du.

  Fjern Per Stig Møller.
  Boykot Durban ll.
  Hjælp de muslimske piger, der vil leve et LIV!

 22. Af jenni christensen

  -

  mette x
  22. marts 2009 kl. 01:19

  @
  Nemlig.

  Jeg formoder, at de danske mænd – som vi ser et par stykker af her på bloggen – der trækker racismekortet mod danskere i temaet: at de konkrete danske mænd har også lyst til at undertrykke kvinder. Midlet helliger målet.

 23. Af jenni christensen

  -

  “Religiøs mopning”

  http://jp.dk/indland/article1639719.ece

 24. Af JM Hansen

  -

  #Jenni,

  jeg har skrevet undskyld. Jeg venter bare på en lille gnist, som kan ændre historien. Er det en ny Gavrilo Princip er det nok for mig til, at starte en krig i Europa. Jeg vil ikke lægge skjule på jeg ville indlede en klappejagt på politikere og journalistere overalt i Europa. Jeg vil ikke lægge skjul på, hvis gnisten opstår, vil jeg tage mine langskæftet ridestøvler, 4. par sokker og indlede klappejagten på politikere, erhvervslivet og journalister. Hvad enten det er mænd eller kvinder, ville jeg beordrer alle henrettet. Det er prisen for den kaos de selv har skabt.

  # Mette x,

  hvordan vil forklare, at en række danske kvinder konventerer til Islam? Er det en indikation på at kvinder foragter ligestilling? Eller fordi kvinder foretrækker undertrykkelse? Eller fordi disse kvinder er uattraktive med lav selvværd? Kvinder elsker opmærksomhed.

 25. Af Birgith H

  -

  EU skal holde sig langt væk, fra Danmarks interne forhold.
  Det er jo det som vores folkevalgte politikere skal admistrere.

 26. Af Albert Nielsen

  -

  Virkelig interessant i rammeafgørelsen er det foreslåede Berufsverbot som sanktion i Artikel 6, litra b:

  “midlertidigt eller varigt forbud mod at udøve kommerciel virksomhed”

  Denne ide er tyvstjålet fra “Mein Kampf”.

 27. Af Albert Nielsen

  -

  Jeg kom til at tænke på ateister – betragtes de som medlemmer af en religion under rammeaftalen?

  Eller må man tale hadsk om dem?
  (iflg. koranen og specielt sunna skal de jo dræbes)

 28. Af jenni christensen

  -

  Birgith H
  22. marts 2009 kl. 04:37

  @
  Nu handler det her så ikke om EUs indblanding i danske forhold – var det bare det.
  Det handler om, at de muslimske landes regimer vil bestemme i hele verden.

 29. Af jenni christensen

  -

  JM Hansen
  22. marts 2009 kl. 01:45
  #Jenni,
  jeg har skrevet undskyld. Jeg venter bare på en lille gnist, som kan ændre historien. Er det en ny Gavrilo Princip er det nok for mig til, at starte en krig i Europa.”

  @
  Ja, det så jeg. Hvad fik dig til at fare i flint?
  Hvad er “Gavrilo Princip”?

  Krig i Europa?
  Muhammedanernes hellige krig har været igang i Europa i årevis. De har taget/fået den ene landvinding efter den anden.
  Durban ll skal være det endelige dødsstød mod Vesten.

 30. Af jenni christensen

  -

  Albert Nielsen
  22. marts 2009 kl. 08:13

  @
  Vantro er universalprædikatet på alle, der ikke har “den rette tro”, koranen.

 31. Af mette x

  -

  Til JM Hansen,
  Hvorfor nogle danske kvinder konverterer til Islam? – Det er nu kun et fåtal, men der kan jo være mange forklaringer. Typisk kommer disse kvinder nok ikke fra stærke danske familier, men har snarere haft en lidt skidt opvækst/liv og søger at finde mening andetsteds. Nogle kvinder finder det også eksotisk, men har endnu ikke indset, hvad det også kan betyde. Nej, du skal nok ikke regne med, at kvinder kan lide undertrykkelse – generelt i hvert fald.

 32. Af mette x

  -

  Men det er vigtigt at understrege, at en yderligere tabuisering og frygt for at diskutere Islam vil sætte eventuelle reformer og frigørelsesprocesser for kvinder, der bliver undertrykt i Islam, endnu længere tilbage.

 33. Af jenni christensen

  -

  mette x
  22. marts 2009 kl. 09:50

  @
  Hvis nogen fjerner skyerne, der har lagt sig på deres hjerne, vågner de nok.

  Det gjorde hende, der giftede sig med Lundin og hende, der var hans elskerinde – trods alt da tilstrækkeligt mange sunde mennesker holdt realiteterne fornuftigt op foran deres øjne.

 34. Af jenni christensen

  -

  mette x
  22. marts 2009 kl. 09:56

  @
  Længere tilbage er ikke ordet.
  Ytringsbegrænsning er ytringsbegrænsning.

  http://politiken.dk/udland/article674176.ece

 35. Af EUs snigangreb på ytringsfriheden « Danmark

  -

  […] EUs snigangreb på ytringsfriheden http://mchangama.blogs.berlingske.dk/2009/03/20/eus-snigangreb-pa-ytringsfriheden/ […]

 36. Af jenni christensen

  -

  Hvad, hvis Lars Løkke Rasmussen, som der er vedholdende forlydender om, bliver sat i Statsministerstolen inden Durban ll?

  http://politiken.dk/politik/article664751.ece

  »Vi lå på vores hotelværelse og slappede af, da fire skarpt bevæbnede politifolk kom ind på værelset og arresterede os«.Jørn Stjerneklar lå på sit værelse med kæresten, journalist Helle Maj.
  Lars Løkke Rasmussen var på sit værelse med Kimmo Pedersen, bror til Abdul Wahid Pedersen.”

 37. Af Lars Kyhnau Hansen

  -

  Det er en ærlig sag at mene, at vi i Danmark burde afskaffe både rascismeparagraffen og blasfemiparagraffen. Og dermed er det naturligvis også en ærlig sag at være ked af, at danske regering i samarbejde med de øvrige regeringer i EU er ved at indgå en aftale, som vil føre det umuligt for fremtidige flertal i Folketinget at afskaffe disse paragraffer.

  Derimod skuffer det mig meget, at den ellers normalt seriøse Jacob Mcnamara nedværdiger sig selv til at deltage i den myteskabelse, at der skulle eksistere et stort fælt bureaukratisk EU-apparat, som tromler hen over medlemslandenes regeringer og parlamenter.

  Som andre allerede har gjort rede for, så er det jo regeringerne i EU og herunder den danske, som selv har ønsket at indgå denne aftale. Og derfor er der på ingen måde dækning for overskriften på Jacobs indlæg.

  Jeg må også sige, at jeg er mildt forundret over Jacobs synspunkt, at racisme er et marginalt problem i Europa. Og at det derfor vil være fornuftigt ligefrem at rulle den danske lovgivning på området tilbage.

  At nære had imod mennesker med en bestemt religion falder ind under begrebet racisme ifølge både dansk lovgivning og de foreslåede EU-regler.

  Et erklæret antimuslimsk parti får cirka 14% af stemmerne ved danske folketingsvalg, så racisme er et alt andet end marginalt problem i Danmark.

  Racisme er tværtimod et voldsomt stort og stigende problem i Danmark, da den borgerlige regering de sidste 7½ år har medvirket til at gøre rascisme stuerent ved at samarbejde tæt med et parti, hvis ledende medlemmer har utallige racismedomme i bagagen. Og hvis hele ideologi er, om ikke rendyrket racistisk, så i hvert fald læner sig meget kraftigt op af racisme.

  Jacob har naturligvis helt ret i, at en racismeparagraf i straffeloven ikke forhindrer, at folk har racistiske holdninger eller ytrer sig racistisk. Men forbuddet mod voldtægter forhindrer jo heller ikke, at der sker voldtægter, og af den grund ville ingen vel drømme om at foreslå voldtægtsparagraffen afskaffet.

  Jeg synes, vi allerede har fundet en fornuftig balance i dansk lovgivning og retspraksis. Så jeg kan ikke se nogen som helst grund til at være bekymret for, at vi frivilligt binder os til at fastholde den nuværende danske lovgivning, eller noget, som minder om den, så længe vi er medlemmer af EU.

 38. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Lars Kyhnau Hansen

  “Et erklæret antimuslimsk parti får cirka 14% af stemmerne ved danske folketingsvalg, så racisme er et alt andet end marginalt problem i Danmark.”

  At være antimuslimsk er IKKE at være racistisk ligesom det ikke er racistisk at være antikristen.

  Du vrøvler; andet kan det citerede ikke betegnes som.

 39. Af Freddie Boysen

  -

  så er der for syttende gang,gang i den danske paranoia vedr. evt. indskrænkning af ytringsfriheden,holder det da aldrig op,jeg mener der er jo ikke tale om indskrænkninger,det kan man da tydeligt læse sig frem til, hvis man ellers har fulgt med i hvad der har været skrevet bare de sidste 3 måneder i diverse blokindlæg.Der sker jo ikke noget som har betydning for jeres udgydelser,blasfemi paragrafen er under alle omstændigheder sat ud af kraft i praksis, ingen vil jo afprøve den,eller for den sags skyld forventer at den virker efter dens hensigt,så hvorfor er det lige at den skal reduceres.

 40. Af jenni christensen

  -

  Lars Kyhnau Hansen
  22. marts 2009 kl. 13:40

  @
  Jeg har sjældent set så meget fordrejet vås – bortset fra fra T petersen.

 41. Af jenni christensen

  -

  Freddie Boysen
  22. marts 2009 kl. 16:08

  @
  Har du sovet de sidste par måneder?
  Har du ikke set Per Stig Møllers tilkendegivelse?
  Ved du ikke, hvad Durban l er – og Durban ll?
  Ved du ikke, at sidstnævnte foregår om et par uger?

  Det her minder fandme om en skribent på “adoption til bøsser”-debat, der tror, at først stemmer Folketinget om loven – og derefter formuleres loven.

  Jeg korser mig.
  Og imens kører Dk den direkte vej mod skraldespandens bund.

 42. Af Per Hansen

  -

  @Lars Kyhnau Hansen
  Hvordan kan det være “racisme” at hade eller nære modvilje over for mennesker med et bestemt trossystem? At lovgivningen i mange lande sideløbende med racehad også rammer had mod religiøse kollektiver gør ikke religionshad til “ra´cisme” mere end at homofobi bliver til “racisme” fordi den ligeledes er gjort til genstand for retlig regulering.
  Der er vist noget helt basalt i delmængdelæren, som du har misforstået. Politikerne kan naturligvis ved lov strafbelægge bestemt adfærd, og endda foreskrive, at en kvinde i juridisk forstand er en mand, men politikerne kan ikke ved lov omdefinere den normative
  (gængse) definition af racismebegrebet.
  Muslimer bliver ikke lige pludselig en race blot ved at deres kollektive tilhørsforhold anerkendes som beskyttelsesværdigt i internationalt vedtagne konventioner. Derfor er det også manipulerende, når du skriver:
  “At nære had imod mennesker med en bestemt religion falder ind under begrebet racisme ifølge både dansk lovgivning og de foreslåede EU-regler.”

  Straffelovens § 266 b har intet at gøre med “begrebet racisme” men kriminaliserer en bred vifte ytringer rettet mod visse beskyttede grupper. Loven kriminaliserer disjunktivt angreb på forskellige kollektiver, men man kan altså ikke hævde, at strafbar forhånelse af muslimer og sorte falder ind under et fælles ækvivalificeret racismebegreb, alene fordi disses respektive beskyttede tilhørsforhold disjunktivt er opregnet i samme lov. Hvis Folketinget imorgen udvidede § 266 b til også at beskytte de handicappede og ældre, ville det jo heller ikke pludselig ophæve forhånelse af ældre og handicappede til racisme.
  Man skal også huske på, at den første FN konvention mod racediskrimination rent faktisk undlod at inkludere religiøs diskrimination i dens beskyttelsesområde, og det med god grund. Derimod blev tilskyndelse til religiøst had inkluderet i pröpagandaforbuddet i FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR Art 20) – sammen med et forbud mod krigspropahganda, som Danmark tog forbehold for.

  Det er ret så vigtigt at skelne mellem (1) Ytringer rettet mod mennesker på grund af fysiske karakteristika uden for deres egen kontrol; (2) Ytringer rettet mod mennesker på grund af tilhørsforholdet til et trossystem.
  Muslimer er ingen race, og ergo er det heller ikke i gængs forstand racisme at være antimuslimsk, selv om det kan være forkert at laste dem for deres tilhørsforhold til religionen islam. Afhængigt af hvad antimuslimsk konkret rummer, kan det betyde det samme som at være antikapitalist, antiliberalist eller antikristen – altså at man ikke kan lide tilhængerne af en bestemt ideologi og søger at sætte dem uden for indflydelse med alle (lovlige) midler inklusiv propaganda, eller at man vil fordrive dem med vold. Om det så har sin berettigelse at være anti- dit eller dat er jo så interessant; men at hetze mod tilhængerne af et trossystem burde ikke være moralsk ligestillet med racisme. Om det så skal forblive ulovligt af andre grunde – som beskyttelsen af den religiøse følelse – er et politisk valg.
  Det er ret så irriterende, at folk der kritiserer påståede antimuslimske holdninger aldrig kan afholde sig fra at trække racismekortet.

  Muslimer er ingen race.

 43. Af Albert Nielsen

  -

  @ jenni christensen
  “Vantro er universalprædikatet på alle, der ikke har “den rette tro”, koranen.”

  Der er 2 grader af vantro:
  1. Bogens folk (Torah = Gl. testamente fælles med islam). De skal betale en særskat, gælder kun halvt som vidner i retssager (og ikke mod muslimer).
  2. mangegudsdyrkere (bl.a. hinduer) + de gudløse.

  (Jeg har studeret koranen og sunnah i mere end 10 år, så jeg har ikke brug for grundlæggende oplysninger)

 44. Af jenni christensen

  -

  Det holder simpelthen ikke en meter, at påstå, at kan lægge begrænsninger på ytringsfriheden om en religions udøvelse.
  Ligeså lidt som det holder, at lægge begrænsninger på kritiske ytringer om en politisk retning.
  Så vil alt sgu da høre op.

  Hvis en religions udøvelse skader nogen, har man sgu da pligt til, at kritisere den og gribe ind, – med straffeloven.
  Mod dem, der uøver den skadelige religion altså – ikke mod dem, der kritiserer dem, der gør det.

  Hvad med Klu Klux Klan?
  Skal de bare chikanere og slagte negre. Og hvis nogen ymter kritik af det, skal kritikeren kanøfles?

  Nix.

  Såvidt, jeg husker er ordene “seksuel observans” også med i § med religionen.

  Der ER ulovlig seksuel observans, f.eks. voldtægt, pædofili, nekrofili, kannibalisme.

  Der er altså undtagelser fra § reglen.

  Mon ikke den paragraf skal helt fjernes, så den ikke kan misbruges af netop dém, som den IKKE gælder for, — så dé ikke kan tilskaffe sig uberettigede, samfundsnedbrydende, rettigheder, der ikke er lovens hensigt, men præcis tværtimod.

  Det ser ud til, at netop det misbrug er planen i Durban ll.

 45. Af Albert Nielsen

  -

  Lars Kyhnau Hansen er lige så uvidende som en gennemsnitspolitiker, hvilket demonstreres af:

  “At nære had imod mennesker med en bestemt religion falder ind under begrebet racisme ifølge både dansk lovgivning og de foreslåede EU-regler.”

  Race er genetisk arvelige særtræk, som overføres af nogle få DNA-sekvenser:

  “Then sociologist Troy Duster pulled a forensics paper out of his briefcase. … criminologists could find out whether a suspect was Caucasian, Afro-Caribbean or Asian Indian merely by analyzing three sections of DNA.”
  http://www.uwm.edu/~gjay/Whiteness/realityofrace.htm

  Racisme er følgelig diskrimination/forfølgelse osv. af mennesker med genetisk arvelige særtræk.

  Religion er ikke et genetisk arveligt særtræk, men et socialt overført dogme.
  Modvilje mod en eller flere religioner er derfor ikke racisme.

 46. Af jenni christensen

  -

  Albert Nielsen
  22. marts 2009 kl. 19:43

  @
  Det er fint, at du kan specificere grader af “vantro”.
  Men de er klassificeret “vantro”, ikke?

  Muligt, at du ikke har brug for grundlæggende oplysninger, når du allerede ved.
  Men mange danskere har brug for det.
  Bla.
  Per Stig Møller.

  Eller rettere, vi andre har vitalt brug for, at de bliver oplyst.

 47. Af Albert Nielsen

  -

  Per Hansen – godt skrevet, skåret ud i massivt pap for paphoveder.

 48. Af Albert Nielsen

  -

  “Lars Løkke Rasmussen var på sit værelse med Kimmo Pedersen, bror til Abdul Wahid Pedersen.”

  Abdul Wahid Reino Arild Pedersen: Stening står ikke til diskussion.

  Det forklarer jo en hel del.

  http://politiken.dk/politik/article664751.ece

  http://www.religion.dk/artikel/188025:Spoerg-om-islam–Stening-staar-ikke-til-diskussion

 49. Af Albert Nielsen

  -

  @ Lars Kyhnau Hansen med den interessante redefinition af racisme.

  Her i Danmark har vi i mange år oplevet et mindretal, hvis døtre og søstre ikke må være kæreste med eller gifte sig med en gammeldansk “leverpostej”.

  Hvis en af døtrene/søstrene er kæreste med, eller bare går sammen med, en mandlig leverpostej bliver han voldeligt overfaldet.

  Er det racisme i dine øjne?

 50. Af Martin P

  -

  Hvis Hitler havde vundet, ville nazisme sikkert være blevet ophøjet til ‘religion’ og antinazisme kaldt ‘racisme’. Hvordan kan mennesker, der har lært alfabetet, tænke så uklart, at en voldelig apartheid-ideologi skal fredes, blot fordi den sejler under bekvemmelighedsflag som ‘verdensreligion’? Ideologikritik er ikke had til personer født under ideologien!!!

Kommentarer er lukket.