Privat ejendomsret eller golfbaner?

Af Jacob Mchangama, Justitia 18

Tidligere på året fremsatte miljøminister Troels Lund Poulsen et nyt lovforslag, der skal styrke den private ejendomsret. Lovforslaget ændrer planlovens § 47, stk. 1, således, at kommuner ikke længere kan ekspropriere til byudvikling i henhold til kommuneplaner, men alene til virkeliggørelsen af en lokalplan eller byplanvedtægt.

Lovforslaget blev affødt af en række sager, hvor kommuner ønskede at ekspropriere privat ejendom til fordel for golfbaner, storcentre og andre private aktører. En form for ekspropriation, der muligvis formelt set er lovlig, men svær at forene med grundtanken bag grundlovens krav, om at en ekspropriation skal være båret af hensyn til ”almenvellet”.

Som følge af disse sager udtalte daværende finansminister og nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen bl.a. følgende:

”Det handler om at få moderniseret det samlede regelsæt omkring ekspropriation. Og grundlæggende handler det om at sikre, at der er respekt omkring privat ejendomsret og få sat en stopper for, at man kan ekspropriere til stadig flere formål…Det arbejde, som nu skal i gang handler om to ting: Hvad kan man ekspropriere til og på hvilke vilkår. Vi har bare set eksempler, hvor man sidder gustent og gambler med folks private ejendomme. Hillerød er et eksempel. Og tager man grundlovens oprindelige bestemmelser, så var det motorveje, jernbaner. Nu kan vi se, at man bruger disse bestemmelser til at lave golfbaner”[1]

I samme interview udtalte Miljøminister Troels Lund Poulsen, at

”Behovet for en opstramning er blevet meget aktualiseret. At beskytte den private ejendomsret er en kerneværdi, og for eksempel er det over grænsen at ekspropriere til golfbaner”

Udtalelserne fra Statsministeren og Miljøministeren måtte derfor give anledning til at tro, at regeringen ville ændre planloven således, at det ikke længere var muligt at ekspropriere til fordel for bestemte private aktører, såsom ejere af golfbaner og storcentre. Men læser man lovforslaget er dette ikke tilfældet. Kommunerne kan således stadig ekspropriere til fordel for golfbaner i henhold til lokalplaner. Forud for lovforslaget har Kammeradvokaten lavet en redegørelse af i hvilket omfang danske kommuner har eksproprieret i årene 2003 – 2007.

Af denne redegørelse fremgår det bl.a., at Kammeradvokaten har identificeret 106 kommunale ekspropriationssager. I 70 af sagerne er der eksproprieret til virkeliggørelse af lokalplan, i 19 sager er der eksproprieret til byudvikling i henhold til kommuneplan, mens formålet ikke er oplyst i de resterende 17 sager. Redegørelsen antager, at der i 58 af de sager, hvor der er eksproprieret i henhold til en lokalplan, er eksproprieret til fordel for ikke-offentlige formål såsom boligområder, erhvervsformål og parkeringsanlæg. Redegørelsen antager endvidere, at der i 20 af de 106 sager har været tale om ekspropriation til fordel for bestemte private virksomheder, foreninger m.v. såsom f.eks. i form af en (privatejet) golfbane. Ifølge redegørelsen har Tønder kommune således eksproprieret privat ejendom til fordel for udvidelse af en golfbane i 13 (sammenhængende) sager i henhold til en lokalplan. Det fremgår også, at Egedal kommune, Frederikshavn kommune og Midtfyn kommune har eksproprieret i henhold til lokalplan med henblik på henholdsvis anlæg af vej til en golfbane, udvidelse af en flugtskydebane og udvidelse af en virksomhed.   

Som det fremgår ovenfor, vil lovforslaget dog ikke medføre, at der ikke længere kan eksproprieres til fordel for private, herunder bestemte private virksomheder, foreninger m.v. Hertil skal lægges, at Kammeradvokatens redegørelse viser, at langt de fleste ekspropriationssager har hjemmel i lokalplaner, der ikke bliver berørt af lovforslaget. Endvidere viser redegørelsen, at en stor del af de ekspropriationer, der er gennemført til fordel for ikke-offentlige formål, har hjemmel i lokalplaner. Lovforslaget ændrer således ikke på de specifikke materielle betingelser for gennemførelse af ekspropriationer, herunder særligt ekspropriation til fordel for private. De ovennævnte eksempler vedrørende ekspropriation til fordel for bestemte private virksomheder og vil således stadig være fuldt lovlige efter vedtagelse af Lovforslaget.

Lovforslagets ophævelse af adgangen til at foretage ekspropriationer med hjemmel i kommuneplanerne vil medføre, at kommunerne i fremtiden i højere grad skal konkretisere planlagte ekspropriationer. Det er en positiv udvikling, som er udtryk for en retssikkerhedsmæssig forbedring i forhold til gældende ret.

Da Lovforslaget er en konsekvens af den offentlige debat om og omfattende kritik af kommunale ekspropriationer til fordel for private såsom golfbaner, må Lovforslaget dog stadig anses for at være klart utilstrækkeligt. Særligt når henses til, at både Lars Løkke og Troels Lund Poulsen har givet udtryk for, at reglerne for ekspropriation skulle strammes op for at undgå ekspropriationer til formål, som ikke kan siges at have en almen samfundsmæssig interesse såsom golfbaner. Lovforslaget er derfor ikke et effektivt tiltag med henblik på at hindre ekspropriationer til fordel for private interesser.

Den private ejendomsret er en fundamental menneskerettighed, som er afgørende både for den enkelte borgers og samfundets velstand og frihed. Ekspropriation til fordel for private gør beskyttelsen af den enkelte borgers ejendomsret vilkårlig og fuldstændig afhængig af politiske flertal. Den private ejendomsret bør ikke kunne tilsidesættes til fordel for en kommunes ønske om at tilgodese mere eller mindre tilfældige private interesser såsom anlæggelse af golfbaner. En markant styrkelse af den private ejendomsret burde derfor fokusere på, at opstille nogle objektive materielle kriterier, der skal være opfyldt før der kan eksproprieres, således, at der kun undtagelsesvist kan eksproprieres til fordel for bestemte private og således, at der ikke kan eksproprieres til rekreative formål som golfbaner.

18 kommentarer RSS

 1. Af Allan Lindemark

  -

  tænk hvis danske soldater også overholdte den private ejendomsret i udlandet.. http://www.modspil.dk/wordpress/?p=534

 2. Af John St

  -

  Kære Allan Lindemark, slå ordene “krig” og “borgerkrig” op i en pålidelig ordbog.

  Under en krig gælder helt andre regler end i fredstid.

  Bl.a. er det under en krig fuldt ud lovligt under en række omstændigheder at dræbe et andet menneske.

 3. Af John St

  -

  Jacob Mchangama skriver: “… kommuner ønskede at ekspropriere privat ejendom til fordel for golfbaner, storcentre og andre private aktører. En form for ekspropriation, der muligvis formelt set er lovlig …”

  Grl. § 73. Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

  Dette rejser specielt 3 spørgsmål:

  1. Hvad står der i forarbejderne til grundlovens §
  73 om “almenvellet”?

  1. Hvad står der i forarbejderne til Grundlovens §
  73 om “ifølge lov”?

  3. Er der åbnet mulighed for at vedtage en generel lov, som tillader sogneråd o.l. at ekspropriere efter forgodtbefindende, eller skal der vedtages en lov i hvert tilfælde (evt. for en gruppe nøjere definerede tilfælde – jf. fx Grl. § 44. Stk. 1. Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov.)?

 4. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  För en expropirering kan finde sted, bör det väre et krav, at exproperieringen, er til almenets vel, og at fordelene klart overstiger ulemperne!
  Der bör selvklart, ikke kunne expropieres til anläggelse af golfbaner, hvad bör ansees som unödigt luxus, for en lille elite!

  M.v.h.

 5. Af Jeroen A

  -

  Uden nødendigvis at kunne overskue alle juridiske spidsfindigheder, regler, undtagelser og definitioner må jeg erklære mig enig i artiklens hovedinhold og hensigt.

 6. Af Hans Koch

  -

  Kan for egen regning sige, at ekspropriation af min ejendom til fordel for private interesser, f.eks. golfbaner, vil afføde væbnet modstand.

 7. Af Pierre Bandin

  -

  En ikke-uvæsentlig pointe, der ikke berøres i den udmærkede artikel: der er mange af dommerne i Højesteret, der spiller golf (dog ikke Thomas Rørdam). Det kan være forklaringen på fraværet af sagsanlæg til prøvelse af grundlovsforeneligheden.

 8. Af henrik simonsen

  -

  Det er skræmmende at det forholder sig sådan som beskrevet i artiklen. Samtidig er det jo også sådan, at kommuner i et væk giver dispensation i forhold til lokalplaner, hvis den private bygherre er tilstrække flink ved kommunen og/eller der kommer flere skatteborgere til kommmunen. At regeringen ikke formår at lave det om er dog endnu mere skræmmende. Men lad nu forslaget komme videre i processen, måske bliver det bedre.
  Jeg kan ikke opfordre til væbnet kamp, men kun til opsættelighed i forhold til ekspropriationer. En sag fra Glostrup har vist, at det kan lade sig gøre. En parcelhus ejer ville ikke overdrage sin ejendom til udvidelsen af storcenteret. Efter 10 år valgte centeret at købe ejendommen – se det er den rette vej. Kom med et tilbud eller find andre steder. Hvis prisen er god nok sælger de fleste jo nok alligevel. ekspropriation til privat burde forbydes helt og vil jeg mener er forbudt i forhold til grundloven, da det ikke er i almenvellets interesse på nogen måde. Almenvellet skal i andre sammenhænge betragtes som store dele af landets/kommunens befolkning, og det kan man ikke sige private investeringer er under nogle omstændigheder.

 9. Af Krister Meyersahm

  -

  Ekspropriation er slet ikke et anliggende for kommunerne. Grundlovens § 73 bestemmer:

  “Stk. 2. Når et lovforslag vedrørende ekspropriation af ejendom er vedtaget, kan en tredjedel af Folketingets medlemmer inden for en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse kræve, at det først indstilles til kongelig stadfæstelse, når nyvalg til Folketinget har fundet sted og forslaget på ny er vedtaget af det derefter sammentrædende Folketing”.

  Det er selvsagt en umulighed, at anvende bestemmelsen ovenfor, når Foketinget allerede har – overdraget ekspropriationsretten til kommunerne.

  Der er tale om grundlovsstridig lovgivning, der omgående skal ophæves.

  Ethvert ekspropriationsærinde kan og skal udelukkende behandles af Folketinget.

 10. Af Torsten Bille

  -

  Jeg er helt enig i, at kommunerne ikke skal kunne ekspropriere blot for at kunne tilgodese en privat virksomhed eller forening. Men inden de stakkels golfbaner bliver fuldstændig hængt ud, vil jeg minde om, at kommunerne også har en interesse i golfbanerne, fordi de medfører en væsentlig besparelse i sundhedsudgifterne. Det er nemlig sundt, ogå for pensionister, at spille golf. Og så er golfbaner som regel også smukke. Jeg kører jævnligt en dejlig cykeltur over vores lokale golfbane uden risiko for mit liv.

 11. Af Per Hansen

  -

  Kære Jacob Mchangama
  Dejligt at du tager sagen om ekspropriation op til debat. En tilsvarende debat har i flere år verseret i USA, efter at et snævert højesteretsflertal tillod City of New London, Connecticut at ekspropriere private grunde med henblik på at overlade disse til Pfizer Corporation. Hvis jeg forstår dig ret, vil forslaget undergive ekspropriationen et materielt krav til almenvældet, således at man ikke fremover kan ekspropriere ejendom fra A og overdrage den til B. Men kommunen kan vel tilvejebringe det samme som før ved at vedtage en lokalplan, efter hvilken ejendommen fra A eksproprieres af kommunën, som herefter sælger den til B, fordi kommunen pludselig “opdager” at kun B er redde til at bygge på grunden?

 12. Af Per Hansen

  -

  Kære Jacob Mchangama
  Dejligt at du tager sagen om ekspropriation op til debat. En tilsvarende debat har i flere år verseret i USA, efter et snævert højesteretsflertal tillod City of New London, Connecticut at ekspropriere private grunde med henblik på at overlade disse til Pfizer Corporation. Hvis jeg forstår dig ret, vil lovforslaget undergive ekspropriationen et materielt krav til almenvældet, således at man ikke fremover kan ekspropriere ejendom fra A og overdrage den til B. Men kommunen kan vel tilvejebringe det samme som før ved at vedtage en lokalplan, efter hvilken ejendommen fra A eksproprieres af kommunën, som herefter sælger den til B, fordi kommunen pludselig “opdager” at kun B er redde til at bygge på grunden?
  Kommunen kan vel også med midler, som ikke i Grundlovens forstand er ekspropriation gøre livet så surt for grundejeren, at A “frivilligt” sælger sin ejendom til B, eller lader ejendommen forfalde, hvorefter kommunen kan ekspropriere ejendommen som ubenyttet eller en gene for offentligheden?
  For at undgå sådanne vanskelige grænsedragninger , var det måske mere hensigtsmæssigt at stille krav om, at ekspropriation kun kan ske, hvis kommunen betaler ejeren det dobbelte af markedsprisen, og i øvrigt forpligter sig til at påbegynde byggeriet inden for en på forhånd fastsat periode. Sker det ikke, bør kommunen pålægges en klækkelig bøde, som udbetales til den tidligere ejer som kompensation. Det vil ikke forebygge alle urimelige ekspropriationer, men kommuner vil jo fortsætte, så længe de kan gøre det ustraffet. Skal en kommune betale ekstra, vil denne modvilje også forplante sig ned gennem vælgerlaget, som ikke vil betale højere skatter som følge af en kommunes fejlslagne dispositioner.

  Noget andet er så, at eje´ndomsretten faktisk også burde omfatte en materiel beskyttelse af ejerens ret til brugen af ejendommen til egne formål, i det omfang det ikke krænker væsentligt samfundsinteresser. Princippet kunne kaldes økonomiske frihedsrettigheder og var faktisk anerkendt i USA før the new deal satte en stopper for det.

 13. Af Søren Kristiansen

  -

  De nýe fine storkommuner er ikke meget bedre end datidens sogneråd, de sælger ud for et anerkendende blik fra den lokale stormogul. Hvis kommunerne bestemte, var der ingen fri strand tilbage. l kommunal ekspropriation (stavefejl igen :-) bør godkendes på Taiwan eller et andet sted hvor personlige forbindelser til vore kommunale ikke tæller (Jeg bor i Køge, og her er det rigtig slemt)

 14. Af jenni christensen

  -

  Lovforslag, der skulle styrke den private ejendomsret???
  Hva´??

  Jamen, den ER jo allerede UKRÆNKELIG! Grundlovssikret ukrænkelig endda. Stærkere kan det jo ikke være!

  Ingen grund til at styrke[?!] på det – altså!

  Men dem, der forbryder sig imod den gældende bomstærke Grundlov i temaet, skal jo i spjældet.
  Det er nok i dén ende, det har knebet!

 15. Af jenni christensen

  -

  Søren Kristiansen

  21. april 2009 kl. 22:26

  Det er også rigtig slemt andre steder.

  Ekspropriation er IKKE et lokalt beslutningstema.

  Ekspropriation af – selv den mindste jordlod, skal

 16. Af jenni christensen

  -

  (den gik for hurtigt af)
  @ Søren Kristiansen
  21. april 2009 kl. 22:26

  Det er også rigtig slemt andre steder.

  Ekspropriation er IKKE et lokalt beslutningstema.

  Ekspropriation af selv den allermindste jordlod, skal lovbehandles i Folketinget!

 17. Af jenni christensen

  -

  Her kommer den, Grundloven:
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=45902

  Her er § om ejendomsrettens ukrænkelighed – og ekspropriation.

  § 73. Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

  Stk. 2. Når et lovforslag vedrørende ekspropriation af ejendom er vedtaget, kan en trediedel af folketingets medlemmer indenfor en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse kræve, at det først indstilles til kongelig stadfæstelse, når nyvalg til folketinget har fundet sted, og forslaget påny er vedtaget af det derefter sammentrædende folketing.

  Stk. 3. Ethvert spørgsmål om ekspropriationsaktens lovlighed og erstatningens størrelse kan indbringes for domstolene. Prøvelsen af erstatningens størrelse kan ved lov henlægges til domstole oprettet i dette øjemed. “

 18. Af Retsstaten » Blogarkiv » Privat ejendomsret eller golfbaner? II - blogs.berlingske.dk

  -

  […] blog har tidligere kritiseret regeringens tiltag for at styrke den private ejendomsret mod kommunal ekspropriation for at være […]

Kommentarer er lukket.