Wilders fornemmelse for frihed og demokrati

Af Jacob Mchangama, Justitia 163

Jeg deltog i går i Trykkefrihedsselskabets konference om ”Islam and Free Speech”, med deltagelse af Geert Wilders (jeg skal retfærdigvis nævne at jeg var nødt til at gå, før der var Q&A med Wilders, hvorfor nogle af nedenstående udtalelser fra Wilders kan være nuanceret efterfølgende). Rent organisatorisk og pr-mæssigt må man sige, at Trykkefrihedsselskabets konference var en stor succes. Det er flot at kunne skabe en sådan national og international opmærksomhed om en dansk konference. Emnet for konferencen er naturligvis også meget væsentligt, da den mest markante trussel mod ytringsfriheden (men langt fra den eneste) i disse tider kommer fra visse muslimske lande udenfor vesten og visse muslimske miljøer i vesten.

Når det så er sagt, må jeg sige, at jeg – stadig – er meget uenig med Geert Wilders og finder en række af hans forslag i direkte modstrid med de vestlige værdier baseret på demokrati, frihed og menneskerettigheder, som han ellers konstant forfægter. Wilders har ret i, at der er store problemer med betydelige dele af muslimske indvandrere i Europa, som er overrepræsenteret, når det kommer til kriminalstatistikker, overførselsindkomster, og anti-demokratiske holdninger. Han har også ret i, at venstrefløjen har sovet i timen og været alt for sen til at erkende problemerne og i, at Koranen og Islam kan og bliver brugt til at retfærdiggøre vold. Jeg er også enig med Wilders i behovet for at gøre op med FNs Menneskerettighedsråd og den slags multikulturalisme, der ligestiller alle kulturer og relativiserer det vestlige frihedsrettighedsbegreb.  Men der, hvor Wilders går galt er hans deterministiske syn på islam, at problemerne er uundgåelige, samt en manglende erkendelse af, at billedet er langt mere broget end det dommedagsscenarie, som Wilders ynder at male. Wilders anerkender rigtig nok, at der findes en stor gruppe muslimer, der lever som fredelige og lovlydige borgere. Men med denne erkendelse giver det ingen mening at tale om, at der kun findes én slags islam, for så ville den fredelige gruppe af muslimer jo ikke eksistere.

Lad os tage situationen i Danmark. Er der grund til at tro, at danske muslimer ønsker at indføre Sharia i Danmark? CEPOS’ undersøgelser viser, at kun 11 % ønsker en sådan udvikling. Der er således ikke meget, der tyder på, at flertallet af danske muslimer opfatter islam og koranen på den måde, som Wilders mener er den eneste mulige.  Dog viser samme undersøgelse, at 50 % af danske muslimer ønsker at kriminalisere bøger og film, der angriber religion, mens 37 % er i mod. 28 % ønsker at kriminalisere homoseksualitet 60 % er imod. Det er bekymrende høje tal, særligt hvad angår opbakning til ytringsfrihed.  Men tallene viser dog, at der er en kritisk masse af muslimer, som ikke går ind for forbud mod kritik af religion, samt at der er stor forskel på holdningerne, alt efter hvilket land de adspurgte muslimer kommer fra. Endnu et eksempel på at Wilders’ determinisme har et forklaringsproblem. For at øge denne kritiske masse er det min klare holdning, at vejen frem ikke er multikulturalisme og misforstået ”respekt”, men en fortsat og uforfærdet debat, som vænner muslimer til, at hård, sårende og endda fornærmende kritik og satire af religion er et vilkår i et liberalt demokrati.

Wilders teori tager heller ikke højde for, at muslimer i Canada og USA klarer sig ganske anderledes bedre og ofte er mere positivt indstillet overfor deres nye fædrelande end mange muslimer i Europa. Såfremt Islam var en totalitær ideologi uden mulighed for afvigende fortolkninger burde en sådan forskel vel ikke være mulig. Kunne det være, der var andre faktorer, der motiverer og influerer muslimer end religion?

Det deterministiske syn mangler også at tage højde for, at langt de fleste ofre for muslims terrorisme er muslimer selv og, at der i mange muslimske lande er stor folkelig modstand mod fundamentalistiske terrorister.

De ovennævnte tal giver ikke grobund for jubeloptimisme eller til at slå problemerne hen. Problemerne er reelle og alvorlige, men de giver heller ikke anledning til at fastslå, at ”klokken er fem minutter i tolv” ,og at Danmark og andre lande er på vej udover afgrunden.

Et godt eksempel på i hvor høj grad Wilders verdenssyn er præget af en simpel fortælling om godt mod ondt i form af civilisation mod islams barbari, er hans udlægning af Israel-Palæstina konflikten. Her mener Wilders slet ikke, der er tale om en strid om land, men mellem civilisation og islam. Det ville nok have overrasket George Habash – stifter af terrororganisationen PFLP – da Habash var en sekulær kristen palæstinenser og PFLP (oprindeligt) en sekulær marxistisk-leninistisk organisation.

Den manglende anerkendelse af, at islam og muslimer ikke alene kan forklares ved at slå op i koranen, er Wilders store problem. Den tvinger ham til en rigid og dogmatisk positionering, hvor de, der afviser hans fortolkning i bedste fald er naive, i værste fald ”dhimmier” som gør knæfald for islam. Verden er med andre ord sort og hvid og i kampen mellem godt og ondt er Wilders aldrig selv i tvivl om hvilken side han er på. Han er en Churchill hans tvivlere er Chamberlains. Denne bastante og urokkelige tro på, at man sidder inde med sandheden og en særlig viden som andre ikke kan eller vil forstå og, at man på denne baggrund kæmper for det gode mod det onde giver på visse punkter mindelser om den ild som (særligt tidligere tiders) socialister var optændt af. En ild som gjorde dem blind overfor de dele af deres holdninger, som var i modstrid med det liberale demokrati. Denne selvretfærdighed er givetvis baggrunden for, at Wilders eksempelvis kan foreslå et forud mod opførsel af moskeer, totalt stop for adgang til Europa for enhver muslim og lukning af muslimske skoler.

Et forbud mod opførsel af moskeer og muslimske skoler er et direkte indgreb i religionsfriheden. I Europa, hvor religionsfriheden blev vundet under særdeles blodige omstændigheder og blev selve afsættet for opnåelse af de øvrige frihedsrettigheder, er det et historieløst og uforsvarligt forslag. Naturligvis skal moskeer og skoler, hvor der opfordres til vold (som i denne skræmmende video fra Storbritannien) mod ”vantro” og des lignende kunne lukkes. Men moskéer og skoler, hvor der ikke opfordres til vold og hvor muslimer udøver deres religion eller undervises i fred og ro og med respekt for andres rettigheder, er og skal naturligvis være beskyttet af religionsfriheden. At der – som Wilders nævnede – er en række muslimske lande, hvor kirker bliver revet ned eller nægtet opført, er et ufatteligt ringe argument for at indføre samme tilstande i Vesten. Skal vi så også indføre tortur og æresdrab?

Der er ingen tvivl om, at Danmarks indvandringspolitik har været endog meget lemfældig. En omlægning har været og er fortsat helt nødvendig på dette område således, at man tiltrækker ressourcestærke indvandrere, der både økonomisk og værdimæssigt vil bidrage positivt til det danske samfund. I praksis vil det betyde, at indvandrere fra muslimske lande i højere grad end før vil blive forment adgang til Danmark. Sådan må det nødvendigvis være, når uddannelsesniveauet i mange muslimske lande er så lavt, at indvandrere derfra vil have svært ved at klare sig på det danske arbejdsmarked og derfor vil være tvunget til at være på overførselsoverenskomst. En ordning der både er dyr og hæmmende for integrationen. En model, hvor indvandrere er afskåret fra overførselsindkomster, er givetvis en væsentlig del af forklaringen på hvorfor amerikanske og canadiske muslimer er bedre integrerede.

Det er også klart, at det er helt på sin plads at screene indvandrere med holdninger og adfærd, som er uforenelige med demokratiske værdier, således, at eksempelvis fundamentalistiske imamer nægtes adgang.  Men en indvandringspolitik, hvor religion alene er det afgørende kriterium, og hvor veluddannede muslimer, som opfylder generelle og objektiver kriterier for opholdstilladelse, nægtes adgang til Danmark, er ikke i overensstemmelse med de lighedsprincipper, som demokratiet bygger på. En sådan politik vil være et skridt tilbage til tiden før grundloven, hvor Danske Lov bl.a. forbød katolikker og jøder at tage ophold her i landet. Det giver også mindelser om visse arabiske lande, hvor jøder ikke er velkomne, og det turde være åbenlyst, at en sådan udvikling er uforenelig med demokratiske værdier. Disse tiltag, der tilsyneladende kun skal gælde for muslimer, men ikke andre religiøse grupper, er i mine øjne direkte kontraproduktive, hvis man ønsker yderligere at forankre demokratiske værdier blandt muslimske indvandrere i Danmark.

Når der rent faktisk findes et flertal af muslimer, der tager afstand fra sharia og støtter demokratiet og en kritisk masse, der støtter op om ytringsfrihed, er det absurd at nægte en skelnen mellem islam og islamisme. Islam kan naturligvis ikke have noget liv uden tilhængere og de hedder muslimer. Det er muslimer, der giver islam liv og det er muslimers holdninger og handlinger, der bestemmer i hvilken retning islam skal trækkes. De – der med rette – er bekymrede for og anser det som væsentligt at bekæmpe islams totalitære sider bør derfor støtte op bag de muslimer, der ved deres daglige handlinger i praksis demonstrer, at dette er muligt, og at denne kamp ikke er dømt til at tabes.

163 kommentarer RSS

 1. Af T. Petersen

  -

  @Christian Toffini

  PS.: Vis mig et eksempel på at jeg har kaldt nogen for en løgner,hvor det ikke var bevist.

 2. Af Christian Toffini

  -

  TIL: T. Petersen.

  Korrekt, det overordnede, etablere sig på summen
  af de flere underordnede (så nemt siges det ;-)

  Det er lige nøjagtig den babylogik, jeg har
  forsøgt at gøre dig opmærksom på undervejs, da
  du end ikke vil det underordnede, men af kun en
  part heraf, og hvilken som oftest, viser sig at
  bestå af afværgelser, byggende på utopiske,
  tænkte fremstillinger, ej facts.

  Når du således booster Wilders 70%, til at
  udgøre et hele, trods du er den eneste som
  dyrker denne fattige ensidighed, så begår du
  din egen kritik.

  Når jeg fx henviser til mandens øvrige
  påpegelser omkring krim, & arb.løsheds rater,
  samt hvordan det kan X det ud på flere af
  vestens lande, & du igen, KUN vil disse 70%,
  opstår samme prob.

  Når jeg henviser til Washington posts artikel,
  hvor musl. ledere, sociologer, & forskere, har
  optalt, imellem 60 – 70% af de indsatte har
  musl. BG., trods disse kun udgør ca. 12% af
  befolk., el. UK, hvor man udgør 12% af de
  indsatte, på baggrund af 3%, samt Belgien /
  Holland, & du kun vælger at prikke Frankrig ud,
  for dernæst at præsentere mig for disse
  vanvittige afværgelser, i form af påstande
  om musl. klapjagt i Frankrig, & som igen skal
  måles op imod dine fortielser i relation til
  UK, Holland, Belgien, så bevæger du dig fra
  manipulation, ned på et særegent lavt niveau.

  Når du derfor i dit seneste indlæg, fremhæver
  hvordan vi skal måle helheden, på dets mange
  underlæggende niveauer (mine ord), og du ikke
  bestiller andet, end at dyrke, undskyld..
  klodset afværge, på detaljen, og detaljens
  detalje, så opstår en ny form for uset komik..

  At du fortsætter, (i belærende mine), at oplyse
  hvordan du HAR forklaret mig, her kun er tale
  om reelt uvæsentlige stikprøver i Frankrig, alt
  imens du ignorere UK, Holland, & Belgien, og
  uden du opdager tallets str. som Franske eksp.
  i Frankrig er kommet frem til, jamen så udvides
  kun den usete komik.

  Du spørger om jeg kan finde pkt. hvor du lyver.

  Hmm, i mit univers, er det at unddrage sig de
  mange delelementer som helheden består af,
  kontra dyrke over-boost på de kun få, herunder
  at kopiere disse over på en åbenlys helhed,
  øvrige debattører, over hele linjen formår,
  hell yes, det er ikke at kunne argumentere sin
  sag, men løgnen og manipulationen som væbner.

 3. Af T. Petersen

  -

  @Christian Toffini

  Emnet for denne debat er JM’s oplæg, om at Wilders fremstiller fortegnede billeder uden dækning – og som tilføjet af mig at han oven i købet lyver.

  Skal denne debat forsætte så må det blive med flere eksempler på Wilders metoder.

  Det helt overordnede billede af af kriminaliteten på verdensplan har jeg givet dig, og det er, at overalt i verden er de fattige og dårligt uddannede overrepræsenteret i statistikkerne i forhold til gennemsnittet, og jeg har tilmed tilføjet – da jeg fornemmer at det har din særlige interesse – at det er de helt uafhængigt af hvilken religion de har.

  Det kan vi ikke debattere. Måske ved anden lejlighed vil kan diskuterer, hvilke konsekvenser det har for de såkaldte nationalstater, når der sker bevægelser af fattige og dårligt uddannede fra nogle områder på kloden til andre, eller at man fremmer uligheden i et område, men det er som sagt ikke emnet her.

 4. Af T Larsen

  -

  @Christian Toffini

  Har dine vrøvlerier da ingen ende? Du påstår jeg mangler basisviden. Så siger vi det, uagtet du på ingen måde kan vide det. Du kan gætte og slutte dig til det ende og det andet, men det klarer du ærligt talt ikke særligt dygtigt. I øvrigt: Selv tilegnede du dig først basisviden langt inde i debatforløbet da du skulle finde dine 77%. Du finder 79% og forstår så ikke at tolke på dem. Du sætter ved tolkning af DR’s undersøgelse ukritisk “samkvem med den islamiske verden” lig med indvandring.

  Og den anvendte undersøgelse er, uagtet det er DR’s, præsenteret på et svagt grundlag. Jeg kan ikke se de stillede spørgsmål eller svarmulighederne, ligesom jeg ikke kan se demografiske oplysninger eller fordeling af svar på øvrige spørgsmål.

  Dernæst kommer du ind på et skyldsspørgsmål. Begrebet skyld har intet med sagen at gøre. Selvfølgelig kan du bruge “skyld” til at gøre dig til et offer for indvandring, men er du da netop ikke svag?

  Og din, undskyld mig, ustrukturerede, uskolede motivfortolkning fortsætter. Fuldstændig forblindet, forekommer det, af at få ret i stedet for at læse indenad, reflektere, tænke. For du tager ikke stilling til noget som helst. Lidt spredt fægtning i dårligt forberedte angreb på andres synspunkter bliver det til.

  Således fortsættes ad VI DE sporet, uden at definere hvad VI og DE er. Jo, jeg fornemmer nok hvem DE er, men VI? Mit VI er lig alle EU borgere, hvad er dit? Ellers fables om slagtemetoder på husdyr, fremmedsprog i hjemmene og hjørnespark. Helt ærligt: var du fuld da du skrev det? Det er aldeles uden sammenhæng og rummer endnu mindre logik end løgneren Wilders har præsteret i sit sindssvage virke. Dertil kommer at det ikke forholder sig det fjerneste til svagheds og frygtbegreberne som egentlig initierede vores diskussion. Slut herfra, jeg agter ikke bruge ét minut yderligere på gennemlæsning af det forvrøvlede sludder.

 5. Af Christian Toffini

  -

  TIL: T. Larsen.

  Ha ha.. Undskyld, bryder mig egentlig ikke om
  arrogance, men i dette tilfælde, KAN jeg ikke
  undgå at mærke denne fornemmelse strømme
  igennem mig, når jeg læser, ja hvad det nu er.

  At du på den mest uvidende, jammerlige måde,
  (forsøger) at fordumme, og simplificere fakta,
  og tidl. ref. herfra, rammer kun dig selv.

  Enhver tumpe ved da, at flertallet af DKérne,
  i årevis, har været kritiske over for islam,
  og hvilket er blevet gentaget i snart alle
  afskygninger, i næsten enhver politisk debat.

  At du også tror det er DR som har lavet denne
  undersøgelse, blot fordi linket gik hertil,
  kan man kun skrige til himmelen over.

  Du må selv finde gallup undersøgelsen, som bl.a.
  viser, hvordan 22, a 24 landes befolk. har et
  flertal, som er kritiske over for islam.

  Samtlige af de undersøgelser jeg igennem de
  sidste 4 år har set/hørt, har alle ligget fra
  ca. 65%, og op, for at eksplodere ef. Muhammed
  krisen, sådan at tallet er gået fra ca. 77%,
  til 79% den dag i dag.. Du er rystende svag.

  Så ja, du kan bande på du mangler basisviden.
  Du har end ikke fundet Aét, i A.B.Cén.

  At du sejler rundt, & glemmer egne tidl. ord,
  kontra mine underbyggede svar hertil, (enig el.
  ej), og som fatter minus af, for længe ef. at
  hive enkelte ord frem som ”hjørnespark”, for
  dernæst at fordumme disse, stadfæster dit prob.

  End red. udgave af teksterne før/ef. hjørnespark
  mv., er derfor venligst indsat nedenstående..

  Først smider jeg dog et link ind til Radikale
  net, og som sjovt nok diskutere disse seneste
  79%, som var det en nyhed.. Blindheden lever.

  Læg også mærke til, hvordan dine meningsfæller,
  STRAKS går i kast med at stille ?-tegn herved.

  Hvorfor mon de radikale er tæt på spærre
  grænsen, vs. SF´s skift, som har øget dem ?.

 6. Af Christian Toffini

  -

  TIL: T. Larsen.

  Her linket til dine menings-minoritets-venner.

  http://www.radikale.net/lars-lund/indlaeg/2008/01/22/79-af-danskerne-bange-for-islam

 7. Af Christian Toffini

  -

  TIL: T. Larsen.

  STYKKE AF TIDL. SVAR: 24. juni 2009 kl. 16:27.

  Når man som du, derfor blot fortsætter med at
  sige “VI”, delagtiggøre du dermed skyldsparten
  på DK, & Danskerne, uden at tage hensyn til, at
  det ikke er DK som er rejst til mellemøsten, men
  omvendt, og DK HAR betalt, & betaler en ovenud
  sindssyg partsdel i det fælles ansvarsprojekt
  du kalder på.

  Når du står med et ca. 30/40 år gammelt historie
  forløb at kunne vurdere på, og vi taler et
  samfund med alt fra gratis udd., og pænt kultur
  eftergivende, på end række områder, som går fra
  tilladt halalkød, tørklæder mv., og det alt
  sammen 30/40 år senere, viser 43% arb.løse
  i blandt den musl. befolk. (som helhed), OG
  hvilke tal (som al øvrige), går negativt igen
  i stort set alle vestens lande, (hvilket
  Wilder´s OGSÅ kom ind på) jamen så er her ikke
  tale om, at “VI” skal nå hinanden, “DE” skal.

  DK har med andre ord, udført sin part, en part
  jeg pers. aldrig mener skulle, & skal finde
  sted, andet end et introduktionskursus, som ikke
  musl. tilkommer kan nøjes med, uden disse skal
  undskyldes med dette prob.
  “” hjørne-sparks-begreb “”, kaldet integration.

  SOM DU KAN SE, BEVIDNER SELV DETTE LILLE, MEN
  LANGE BRUDSTYKKE AF TIDL. SVAR HERFRA OM, AT
  HER IKKE ER TALE OM OVERFLADE-SNAK, MEN UDSAGN,
  MED UNDERBYGGENDE ORD BAG..

 8. Af Christian Toffini

  -

  TIL: T. Petersen.

  Du starter med at sige:
  Emnet for denne debat er JM’s oplæg, om at Wilders fremstiller fortegnede billeder uden dækning – og som tilføjet af mig at han oven i købet lyver.

  SVAR: Manipulation fra start, nej du har ikke
  “bare” tilføjet Wilder´s løgn, du har under hele
  forløbet, kun ment disse 70%, var omd.punktet.

  Du nævner, at hvis debatten skal fortsætte, så
  må det blive med flere af Wilders´s metoder.

  Øh, ja.. styre du selv.. Du skal bare ikke prøve
  at vride mig ind i DIN dagsorden, ved atter at
  isolere dig til ET pkt. ET sted, i EN detalje.

  Må jeg venligst minde om, at du lidt selvmåls –
  agtigt, få indlæg længere oppe, henviste til
  helheden.. Lige mine ord.. Så kom frit frem.

  Kan dog se dine næstfølgende ord, atter gir sig
  i kast med, undskyld mig.. de mest afsindige
  afvisninger af over dok. fakta, world wide,
  mht. musl. (som helhed) negative over rep.

  Dernæst gir du dig endnu i kast med fattigdoms
  undskyldningen, som du meget belejligt, ikke
  mener vi skal gi´ os i kast med..

  Det skal du da ikke bestemme.. Bange for jeg
  begynder at tale UK, Belgien, Holland igen ?.

  Pudsigt er det også, at man kan se hvordan du
  dyrker en ny afsindig afværgemanøvre, ved at
  henvise til fattigdoms-undskyldningen.. du ve´
  det som har fået det nye ord: “Socioøkonimi”.

  (også her), er stort set kun den musl. befolk.
  (i helhed), over rep. vs. andre mørke som lyse
  tilkommer, som ikke løber ind i disse prob.,
  målt på distancen, igen ens i alle vestlande.

  Skal arguemntet derfor have bare skyggen af
  lødighed, må du først med troværdig stemme,
  advokere for, hvordan DK, & øvrige vest samfund,
  direkte hindre landets eget sprogindlæring,
  hvordan man nægter adgang til udd. for musl.,
  og hele vejen rundt.. Det ved vi, det sker ikke.

  Hvordan pokker mester du at få snydt dig selv
  til at tro, at dette under undskyldende faktor?.

 9. Af Christian Toffini

  -

  TIL: T. Petersen.

  EN OMMER.. UDELADTE KLUMMER GÅR IGEN
  MV., SÅ SAMMENHÆNGEN BLIR PÆNT UMULIG..

  Du starter med at sige:
  Emnet for denne debat er JM’s oplæg, om at Wilders fremstiller fortegnede billeder uden dækning – og som tilføjet af mig at han oven i købet lyver.

  SVAR: Manipulation fra start, nej du har ikke
  “bare” tilføjet Wilder´s løgn, du har under hele
  forløbet, kun ment disse 70%, var omd.punktet.

  Du nævner, at hvis debatten skal fortsætte, så
  må det blive med flere af Wilders´s metoder.

  Øh, ja.. styre du selv.. Du skal bare ikke prøve
  at vride mig ind i DIN dagsorden, ved atter at
  isolere dig til ET pkt. ET sted, i EN detalje.

  Må jeg venligst minde om, at du lidt selvmåls –
  agtigt, få indlæg længere oppe, henviste til
  helheden.. Lige mine ord.. Så kom frit frem.

  Det er pudsigt at se, hvordan du skynder dig
  at kaste dig over fattigdoms-undskyldningen
  på bordet, for straks herefter, at mene, denne
  diskussion må blive på et andet tidspunkt.

  Det skal du da ikke bestemme.. Bange for jeg
  begynder at tale UK, Belgien, Holland igen ?.

  (også her), er stort set kun den musl. befolk.
  (i helhed), over rep. vs. andre mørke som lyse
  tilkommer, & som ikke løber ind i disse prob.

  Skal argumentet derfor have bare skyggen af
  lødighed, må du først advokere for, hvordan DK,
  & øvrige vest samfund, direkte hindre den musl.
  befolk. i eget sprogs indlæring, samt hvordan
  man nægter adgang til udd. for musl., & som alt
  sammen bevirker, at store dele tabes på gulvet.

  Virkeligheden mht. ovennævnte, er den modsatte.

  Hvordan pokker mester du at få snydt dig selv
  til at tro, at dette under undskyldende faktor?.

 10. Af Christian Toffini

  -

  OG JEG BLIR VED.

  Man kan fx ikke:
  Skynde sig at kaste sig
  over fattigdomskortet
  på bordet.

  MEN:

  Skynde sig at smide fattigdomskortet på bordet.

  El. kast sig over fattigdoms.K.

  ak ak..

 11. Af Christian Toffini

  -

  holda kæft..

  fattigdomskortet = fattigdoms-undskyldningen.

  Væk med “på bordet”. el. leg, at jeg forinden
  har slettet en ordet: “kortet”, sådan at her
  har stået: skynder sig at smide fattigdomskortet
  på bordet..

  pinligt, i´m gone.

 12. Af Teatiehoola Teatiehoola

  -

  Sup im fresh on here. I came upon this chat board I have found It truly useful and its helped me out tons. I hope to give something back and help other users like it has helped me.

  Thank You, See Ya Later,

 13. Af Første generalisering af Sebastians kritik af Williams kritik af islam-kritikere « Bohemian Rhapsody

  -

  […] Som jeg har forstået talen (og jeg har mestendels forstået den i overensstemmelse med tankerne i dette indlæg), så rakte den kun til en kortvarig, høflig markering: klap, klap, klap. Det burde være […]

Kommentarer er lukket.