Tale hos Trykkefrihedsselskabet

Af Jacob Mchangama, Justitia 98

[Dette blogindlæg er den skriftlige version af det oplæg jeg hold ved onsdagens debatarrangement hos Trykkefrihedsselskabet. Selve talen indeholdt visse mindre afvigelser fra og tilføjelser til den skriftlige version]

Tak for indbydelsen jeg sætter pris på at vi trods grundlæggende uenighed kan have en forhåbentlig civiliseret debat med en ligefrem udveksling af vores respektive synspunkter. Overskriften for dagens debat er hvorvidt Trykkefrihedsselskabet svigter ytringsfriheden. Ikke overraskende et mit svar ja, desværre.

Desværre fordi jeg oprindeligt syntes at Trykkefrihedsselskabet var et tiltrængt initiativ, der kunne sætte fokus på problemerne med hate speech love, selv-censur og de mange angreb mod ytringsfriheden fra radikale islamister, som alt for mange toneangivende politikere, intellektuelle og menneskerettighedsaktivister støtter op om eller ignorerer, bedst illustreret af PENs paralyse under Muhammedkrisen og ”ytringsfrihed, MEN” argumentet fra Tøger Seidenfaden og andre.  Jeg er også meget enig i selskabets modstand mod både blasfemi- og racismeparagraffen, og Trykkefrihedsselskabets fokus på de tiltag fra EU og FN som udhuler ytringsfriheden. Der er da også gode eksempler på at Trykkefrihedsselskabet har gjort en forskel med støtte til Jyllands-Posten under Muhammedkrisen og forsvaret for Kurt Westergaard, som igen igen har måttet tåle overgreb fra islamistiske galninge på grund af sin pen.

Men efter min opfattelse har Trykkefrihedsselskabet udviklet sig til en bevægelse som først og fremmest har fokus på at bekæmpe Islam og som vægter dette formål højere end ytringsfriheden. Og selvom truslen mod ytringsfriheden i høj grad stammer fra islamistiske ekstremister og de muslimske lande i OIC har Trykkefrihedsselskabets vægtning af kampen mod islam resulteret i en række eksempler på, at man ignorerer trusler mod ytringsfriheden når de er rettet mod personer, som ikke deler Trykkefrihedsselskabets agenda og at ledende medlemmer af Trykkefrihedsselskabet ligefrem støtter forslag som strider mod ytringsfriheden og andre frihedsrettigheder. Lad os starte med det velkendte emne Geert Wilders. Wilders har været udsat for systematiske dødstrusler og bliver nu også retsforfulgt for sine holdninger til Islam. Han blev også fuldstændig uretmæssigt nægtet indrejse i Storbritannien begrundet med orwellianske hensyn til den offentlige orden. Derfor er det afgørende at forsvare Wilders ret til at ytre sig frit uden at skulle frygte for sit liv eller frihed. Men som bekendt har Wilders ikke bare foreslået at forbyde koranen, han mener også at islam skal undtages religionsfrihedens beskyttelse, at alle ikke vestlige indvandrere skal underskrive en bindende assimilerings kontrakt – hvilket jo er tankekontrol – og mener at det bør forbydes at opføre nye moskeer i vesten.

På trods af de totalitære holdninger sidder Wilders med i Trykkefrihedsselskabets internationale rådgivende organ ligesom trykkefrihedsselskabets internationale afdeling afholdt et fælles pressemøde med Geert Wilders, hvor man opfordrede til en beskyttelse af ytringsfriheden tilsvarende den amerikanske forfatning. Men flere af Wilders forslag ville være i direkte strid med den amerikanske forfatnings beskyttelse af ytrings og religionsfrihed og derfor er Wilders jo ikke nogen frihedskæmper. På den baggrund er det også svært at forstå at Trykkefrihedsselskabet ikke kan tage klart afstand fra Wilders holdninger udover at bemærke at man ikke er enig i koranforbuddet.  Det er helt uforståeligt og utroværdigt at alliere sig med en mand som gerne selv vil nyde godt af ytringsfriheden men vil fratage andre den. En sådan mand skal naturligvis kritiseres, hvis man vil have troværdigheden i behold. Jeg var da også glad for at Thue Kjærhus fra Selskabets rådgivende organ tog bladet fra munden og opfordrede Selskabet til at tage afstand fra Wilders.

Eksemplet med Wilders står desværre ikke alene. Da Hans Jørgen Bonnichsen udtalte sig i helt generelle vendinger om PETs arbejdsmetoder i tunesersagen stillede Dansk Folkeparti spørgsmål til, hvorvidt Bonnichsen kunne straffes for sine udtalelser uanset at enhver på PETs hjemmeside kan læse at PET bruger hemmelige kilder og ingen har rejst sigtelse mod Bonnichsen. Ikke desto mindre konkluderede Lars Hedegaard i et interview med Information, at Bonnichsens udtalelser ikke er omfattet af ytringsfriheden og ”det kan godt være, at der ikke er juridisk noget at hente, men han er også underkastet nogle moralske begreber”. Den ”ytringsfrihed, MEN” udtalelse kunne jo ligeså godt være fremsat af Tøger Seidenfaden under Muhammedsagen, og det er vel ikke en ytringsfrihedsorganisations rolle at støtte forsøg på indgreb mod lovlige ytringer?

Her i landet bor en mand ved Bashy Quraishy som primært beskæftiger sig ved at anklage Danmark for at være et racistisk land, hvor medier og politikere er gået sammen om at diskriminere etniske minoriteter. I en video opfordrede Quraishy til boykot af Danmark på grund af Dansk Folkepartis rolle. Det viste en meget ringe forståelse for det danske demokrati og en fatal mangel på sympati for de bekymringer som borgerne har i det land som har givet Quraishy ophold. Men der var intet ulovligt i hans udtalelser. Det er tilladt at både at være utaknemmelig og udvise foragt for tildelte privilegier. Alligevel stillede Dansk Folkeparti spørgsmål til justitsministeren om mulighed for at straffe Quraishy. Også her var Trykkefrihedsselskabet tavse selv om man i flere omgange blev opfordret til at udtale sig om emnet i en debat i Weekendavisen.

Det seneste eksempel er spørgsmålet om burkaforbud. Som Justitsministeriet konkluderede i et udførligt notat er et burkaforbud højst sandsynligt i strid med grundloven og ytringsfriheden i den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Den samme konklusion nåede et fransk ekspert udvalg frem til [d.d. har den franske regering desuagtet valgt at fremsætte forslag om burkaforbud.]. Alligevel udtaler Lars Hedegaard i Trykkefrihedsselskabets magasin Sappho at man må forstå ikke bare burkaen men også hijaben ud fra islams synsvinkel og ikke lægge vægt på menneskerettigheder eller menneskers frie valg.  Det er jo en perfekt illustration af, at man lægger højere vægt på kampen mod islamisering end på ytringsfriheden.

I dagens opvarmningsdebat i P1 udtalte Hedegaard så at ”det var hans personlige holdning”, og at Trykkefrihedsselskabet ikke har en holdning til burkaforbuddet. Hvordan kan man undgå at identificere Trykkefrihedsselskabet med dets formands holdninger til et spørgsmål der bl.a. handler om ytringsfrihed og som bliver lagt ud på Selskabets egen hjemmeside? Og hvordan kan Trykkefrihedsselskabet ikke have en holdning til burkaforbuddet, som har været et af de mest omdiskuterede emner og som har klare konsekvenser for ytrings- og religionsfriheden? Hedegaard prøvede at uddybe med en halvkvædet vise om at det at iklæde sig en burka var en handling og derfor ikke en ”ytring”. Men på engelsk hedder ytringsfrihed ”freedom of expression”. Alts retten til at udtrykke sig. Det kan man naturligvis også gøre ved beklædning i form af eksempelvis religiøse eller politiske symboler. Eller skal vi forstå det sådan at eksempelvis en T-shirt med Muhammedtegningerne ikke ville være omfattet af ytringsfriheden?

Ligesom med de øvrige eksempler er tavsheden om burkaforbud et godt eksempel på at Trykkefrihedsselskabet ikke er villige til at beskytte ytrings- og religionsfrihed når det gælder islam, fordi det underminerer den kamp mod islam som synes at være Selskabets egentlige formål.  Men det forhold at man forsvarer ytringsfriheden betyder jo ikke at man sympatiserer med alle de holdninger denne rettighed beskytter. Man kan fint være udtalt islamkritiker uden at gå ind for at forbyde ytringer eller praksisser som man ikke kan lide. Eksempelvis kan jeg ikke forestille mig, at der er nogen i Trykkefrihedsselskabet der har racistiske eller anti-semitiske holdninger. Men konsekvensen af at afskaffe racismeparagraffen er jo netop at sådanne ytringer bliver lovlige. Og det skal de være på trods af, at de er moralsk forkastelige.

Lad mig citere nogle af de ytringer som folk er blevet dømt for, jf. Rigsadvokatens redegørelse fra 2009:

En person er således blevet dømt for ved i en offentlig bus at have råbt: ”Perkersvin”, ”Sorte so”, ”Sorte svin”, ” Skrub hjem til det land I kommer fra”

Mens en person blev dømt for på en ”arisk” hjemmeside t skrive: ”en del nazister og ariske personer fornægter jødeudryddelsen, dette gør jeg ikke! Jeg mener bare, at man må sætte tingene i perspektiv, hvem var jøderne dengang og hvordan fungerede de i samfundet? Tænker folk over disse ting, når de fordømmer aflivningen af disse undermennesker?”

Jeg tror alle her i dag er enige om at sådanne holdninger er modbydelige. Og når ytringsfrihedsforkæmpere ikke ønsker at kriminalisere sådanne holdninger er det ikke udtryk for ligegyldighed men en insisteren på, at anti-semitisme og racisme skal bekæmpes af demokratiets vej og ved åben debat. Ikke med forbud med mindre der opfordres til vold eller ulovligheder som f.eks. i tilfældet med Said Mansour, boghandleren fra Brønshøj, der helt korrekt blev dømt for at opfordre til terror og Jihad.

Trykkefrihedsselskabets modvilje overfor at forsvare retten til at fremsætte holdninger som de selv er uenige i og støtte til forbud mod visse andre ytringer minder desværre meget om de venstreorienterede multi-kulturalister som har domineret menneskerettighedsbevægelsen og fået indført hate speech love fordi man mente at racisme og fremmedhad var en trussel med demokratiet og som ved at lukke munden på sine modstandere samtidig med at man hævdede at kæmpe for ytringsfriheden fik gjort egne holdninger nærmest uantastelige i den offentlige debat. Og det var vel ikke meningen med Trykkefrihedsselskabet?

Grunden til at Trykkefrihedsselskabets udmeldinger i ytringsfrihedssager ofte fremstår selvmodsigende og dobbeltmoralske kan muligvis også skyldes en grundlæggende forvirring omkring hvilket ytringsfrihedsbegreb Trykkefrihedsselskabet egentlig slutter op omkring. Jeg har identificeret i hvert fald tre definitioner. I internationale fora går man tilsyneladende ind for en beskyttelse lig den amerikanske forfatnings første tillæg. Det er en meget vidtgående beskyttelse der er langt mere solid end den typiske europæiske beskyttelse. De amerikanske domstole har bl.a. tilladt nazister at marchere igennem et kvarter med Holocaustoverlevere, ligesom racister kan afbrænde kors uanset associationerne til sydens racelove og lynchinger af sorte.  I øvrigt blev nazisterne forsvaret af en principfast jøde, mens Ku Klux Klan blev forsvaret af en sort amerikansk ytringsfrihedsforkæmper.

Af Trykkefrihedsselskabets vedtægter fremgår det at Selskabets formål er ”at træde i brechen for det frie ord hvor som helst, dette er truet, og uanset, hvem der truer det, idet foreningen støtter sig til grundlovens §77”.

Det indebærer jo altså et forbud mod censur, men ikke mod efterfølgende straf. Derfor beskrev Grundtvig da også grundlovens beskyttelse som ”iskold og stendød” og at den ”spottende henviser…til lands lov og ret uden at ænse, hvor tyrannisk en sådan lov kan være”. At forsvare ytringsfriheden på grundlovens grund er derfor at acceptere blasfemi- og racismeparagrafferne og alle mulige andre indskrænkende love, som et politisk flertal kan finde på at vedtage. Det stemmer også meget godt overens med den sidste definition af ytringsfriheden som Lars Hedegaard fremkom med i dagens debat i P1, hvor han sagde ”Ytringsfrihed består i at sige lige, hvad man har lyst til at sige, inden for lovens rammer.

Hverken mere eller mindre”. Men hvis man ikke har nogen holdning til hvilke love der er legitime og hvilke begrænsninger sådanne love kan indføre i ytringsfriheden, hvorfor så protestere over nye hate speech love fra EU og de muslimske landes resolutioner om bekæmpelse af religionskrænkelse i FN?

Man må opfordre Trykkefrihedsselskabet til at gøre det klart for sig selv og omverdenen, hvilket ytringsfrihedsbegreb man kæmper for. Det indeholder selvfølgelig den ulempe at man ret klart kan blive bedømt på om man lever op til sit formål og med den praksis Trykkefrihedsselskabet har lagt for dagen i en række sager vil det blive problematisk.  Alternativt skulle man tone rent flag og meddele at man først og fremmest bekæmper islamisering. Det er jo en ærlig sag og helt legitimt i et demokrati med ytrings- og forsamlingsfrihed.

Indtil Trykkefrihedsselskabet formår at levere et principfast forsvar ytringsfriheden er der brug for et nyt initiativ, der alene forsvarer ytringsfriheden uden underliggende dagsordener.  Derfor har jeg sammen med bl.a. Frederik Stjernfelt taget et beskedent initiativ til en ny kreds som efter bedste evne formår at leve op til dette formål. Det er mit håb at vi vil være i stand til at løfte denne vigtige opgave bedre end det har været tilfældet for Trykkefrihedsselskabet.

98 kommentarer RSS

 1. Af peter kocsis

  -

  Bjørn Andersen

  “Uanset om man måtte fjerne §266b er det jo ikke ensbetydende med, at man fjerner ansvaret for egne udtalelser. Her ser jeg faktisk en fordel; fjerner man racismeparagaffen åbner man i langt højere grad op for, at man skal stå personligt til ansvar for sine udtalelser, og de konsekvenser dette måtte medbringe.
  Der vil jo ikke være tale om, at man åbner slusen for diverse rabiate holdninger, men der i mod at man åbner en langt bredere vej for at lægge sag an i mod folk som udbreder offentlige ytringer som kan være anset som mindergørelse af en gruppe pga etnis, religiøs eller seksuels holdning.”

  Hvis du afskaffer de paragraffer, der kriminaliserer nogle ytringer, hvordan kan du så lægge sag ved en domstol for samme ytringer?

 2. Af peter kocsis

  -

  Thomas Kjær

  “Betyder ikke nødvendigvis, at citatet er falskt.
  Loven er ændret efter Khomeinis død.”

  -Før Khomeini var ægteskabsalderen i Iran 21 for drenge og 18 for kvinder og blev ved Khomeinis magtovertagelse sænket til 13 for kvinder og 15 for drenge.

  Der er flere falske groteske citater af Khomeini i omløb på nettet,foruden den diskuterede:

  “”A man can marry a girl younger than nine years of age, even if the girl is still a baby being breastfed. A man, however is prohibited from having intercourse with a girl younger than nine, other sexual acts such as foreplay, rubbing, kissing and sodomy is allowed. A man having intercourse with a girl younger than nine years of age has not committed a crime, but only an infraction, if the girl is not permanently damaged. If the girl, however, is permanently damaged, the man must provide for her all her life. But this girl will not count as one of the man’s four permanent wives. He also is not permitted to marry the girl’s sister.”

  finder vi fuldstændigt grotekse som:

  -“A man can have sex with animals such as sheep, cows, camels and so on. However he should kill the animal after he has his orgasm. He should not sell the meat to the people in his own village, however selling the meat to the next door village should be fine.

  -If one commits the act of sodomy with a cow, a ewe, or a camel, their urine and their excrement become impure, and even their milk may no longer be consumed. The animal must then be killed and as quickly as possible and burned.”

  En påvisning af samtlige disse citaters falskhed ses her:

  http://mypetjawa.mu.nu/archives/053937.php

 3. Af Steffen Nielsen

  -

  Jacob Mchangama

  Jeg er nu spændt på, hvordan modtagelsen af dit og Stjernfeldt vil blive modtaget af Politikensegmentet.

  Jeg tror, det vil have vanskeligt ved at finde dets forholden. Kritik mod OIC vil nok kunne finde bredere opbakning. Derimod vil det splitte med hensyn til spørgsmål som selvcensur og andre tabuiserede emner inden for islam og muslimske parallelsamfund. Støtten til Westergaards ret til at tegne sin tegning vil nok også splitte. Jeg vil tro, det vil være vanskeligt at hæfte DF-stemplet på foreningen, for herved vil man miste troværdighed. På den anden side gik der ikke lang tid fra Naser Khader dannede Demokratiske Muslimer, til Politiken begyndte at pille Khader ned. Dette kommer dog kun til at betyde noget, hvis den nye forening får en betydelig opbakning.

 4. Af Krister Meyersahm

  -

  Steffen Nielsen.

  Det kunne se ud som om JM har to forskellige synspunkter, om samme emne. Det tror jeg dog ikke.

  Der er jo intet selvmodsigende i at have den holdning, at man er modstander mod blasfemi- og racismeparagraffen og samtidig, forsvare ytringsfriheden som grundloven bestemmer den. Altså; at acceptere blasfemi- og racismeparagrafferne og alle mulige andre indskrænkende love, som et politisk flertal kan finde på at vedtage.

  Men som sagt – kun en kender svaret.

 5. Af Thomas Kiær

  -

  peter kocsis.
  Dit link “påviser” på ingen måde, at citaterne
  er falske. Forfatteren stiller sig skeptisk til
  dem, hvilket er noget andet.
  Spørgsmålet om ægteskabsalder i Iran er omtalt
  i denne artikel: (6.afsnit fra oven)
  http://www.tnr.com/article/world/the-state-the-opposition-strong

 6. Af Thomas Kiær

  -

  For en ordens skyld: Jeg ved ikke om citatet
  er falskt eller ej, men hvis oplysningerne i
  The New Republic er rigtige, kan citatet være
  korrekt. Og TNR regnes almindeligvis for meget
  troværdigt.

 7. Af peter kocsis

  -

  Thomas Kiær

  “For en ordens skyld: Jeg ved ikke om citatet
  er falskt eller ej, men hvis oplysningerne i
  The New Republic er rigtige, kan citatet være
  korrekt. Og TNR regnes almindeligvis for meget
  troværdigt.”

  Vrøvl,dit egen link falsificerer “Khomeini” citatet:

  citatet:

  “”A man can marry a girl younger than nine years of age, even if the girl is still a baby being breastfed

  linket:

  but(he) also changed marriage laws so that a nine-year-old girl could be sent off to her “husband.” Today, after much struggle by the women’s movement, the marriage age for girls is 14.”

  Ifølge den falske citat kan man gifte sig selv med en baby,ifølge dit eget link er ægteskabsalderen 9 år.

 8. Af Steffen Nielsen

  -

  Jacob Mchangama

  På mødet snakkede du, om at pigerne skulle have lov til at gå med burka, hvis de selv ønskede det. Hedegaard mente, at der ofte var tvang eller massiv social pres (min formulering. Nedenfor er en beskrivelse af forholdene i bydelen Grønland i Oslo. Jeg kan let google mig frem til lignende beskrivelser fra Rosengården i Malmø og fra Frankrig, Holland og England. Rosen har jeg lige på hånden. Her er da et problem, der vil noget!

  “Abid Raja har i arbeidet med sine dialogmøter om integrering fått betroelser fra mange muslimske jenter om hvor belastende de opplever Grønland. Noen holder seg unna, andre innretter seg og kler seg i tradisjonelle klær for å unngå hets. Mest utbredt er den ikke-verbale hetsen med aggressive blikk som irettesetter, håner, forakter.

  Både Raja og andre understreker at dette kun gjelder en begrenset gruppe. Men en del menn opptrer som religionspoliti overfor muslimske jenter som går vestlig kledd, fordi de frykter at deres døtre skal gjøre det samme.

  –Selv fremmede jenter de ikke kjenner, forsøker mennene å kontrollere. Kontrollen brer om seg, men på Grønland har det utviklet seg en aksept for den, sier Raja.”

 9. Af Steffen Nielsen

  -

  Her er hele artiklem : http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3456633.ece

 10. Af Thomas Kiær

  -

  peter kocsis.
  Formuleringen:
  but(he) also changed marriage laws so that a nine-year-old girl could be sent off to her “husband.”
  Antyder at pigen er bortgiftet til manden før-
  end, hun er fyldt ni; men at manden først får
  adgang til hende efter, at hun er ni år gammel. Hvilket muliggør, at citatet kan være
  korrekt.
  Din påstand om citatets falskhed er indtil
  videre blot spekulativt begrundet.

 11. Af Peter Buch

  -

  Selskabet til Indførelse af Ytringsfrihed i Danmark og Resten af Verden byder enhver der er for ytringsfrihed velkommen.
  Selskabets første mål er ophævelse af racisme og blasfemiparagrafferne i dansk lovgivning.
  Selskabet støtter Trykkefrihedsselskabet.

  Eventuel henvendelse kan ske til:
  Peter Buch
  Søndre Fasanvej 35. 1.t.h.
  2000 Frederiksberg

  Alt efter travlhed kan der gå kort eller lang tid før henvendelser besvares. På forhånd tak for forståelsen for dette

 12. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Buch

  Godt initiativ.

 13. Af Krister Meyersahm

  -

  Peter Buch.

  “Selskabet til Indførelse af Ytringsfrihed i Danmark”…

  Det er da et misvisende navn at vælge – ytringsfrihed har vi allerede. Hvorfor ikke bruge et navn der dækker over det mål du vil opnå – nemlig en ændring af Grundlovens § 77.

  Du ønsker ordene “dog under ansvar for domstolene” slettet, så der ikke kan laves racisme- og blasfemilove eller overhovdet, af Folketinget indføres nogen begrænsninger i borgernes ret til, at ytre sig.

  Et forslag til et bedre dækkende navn for din forening får du derfor her:

  Selskabet til Indførelse af Ytringsfrihed i Danmark med ubegrænset ret for alle til, at svine, håne, fornedre og bagtale sine medborgere, uden strafansvar.

  Man kan have den holdning, at ville afskaffe racisme- og blasfemilove men vil du gennemføre det, så bliver man nødt til, at forbyde Folketinget at genindføre det (og andet) igen.

  Skulle det lykkes, at få ændret Grundloven bliver resultatet – et primitivere samfund hvor debatten føres af skrigende og råbende borgere.

 14. Af Carsten Munk

  -

  Burka og Hijab er kvindeundertrykkende. At kvinderne selv ønsker at bære disse klæder er et udtryk for en art stockholmsyndrom, og ikke noget tænkene mennesker kan tage alvorligt.
  At forbud mod burka og hijab skulle være grundlovsbrud er nonsens. Det er selvfølgelig ikke grundlovens fædres hensigt at undertrykke kvinder.

 15. Af T Larsen

  -

  @Steffen Nielsen
  Jeg ser absolut ingen grund til at rose Peter Buch’s initiativ. Buch har i andre tråde udtrykt stort ønske om ekstrem overvågning af borgere, lukkede grænser, Danmark ud af EU, FN og menneskerettighedskonventionen. Prøv at kigge lidt rundt i Buch’s ytringer og se hvad Buch og hans selskab står for. Da vil du indse at Buch’s selskab ikke kan siges at støtte menneskeret, herunder ytringsfrihed, tværtimod. Der er nærmere tale om fantasifulde versioner af ultranationalisme og den totalitære stat.

 16. Af T Larsen

  -

  @Asger Trier Engberg
  At du deltog aktivt i Hedegårds svineri, betyder ikke at du har et særligt krav på en plads i debatten eller til at blive kontaktet af de debatører du nedgør i dine smørerier. At du har navlebeskuet egen indsats, kan næppe interessere mange, slet ikke om man giver sig tid til at læse dit selvhøjtidlige nonsens på snaphanen. Og det er slemt nok at besøge det site i forvejen, uden at skulle tygge sig gennem tanketom tekst fra en selvbestaltet filosof.

 17. Af Peter Buch

  -

  T Larsen & Krister Meyersahm

  Hvordan eller hvor ses jeg optrædende mod ytringsfrihed?

  http://kathrine.blogs.berlingske.dk/2010/01/09/obama-westergaard-og-juridisk-nonsens/

  Peter Buch
  10. januar 2010 kl. 12:41

  Hypotesen-
  Beklageligvis er situationen den at afspærrede områder med dertil nært sig befindende væbnede styrker er nødvendige for opretholdelse af liv.

  Sikring. Check. Overvågning check. Konstant. Check.

  Udvidelsen af afspærrede områder med stadig overvågning samtidig med opretholdelse af væbnede styrkers tilstedeværelse skulle kunne formindske udgifterne pr. borger pr. år på arealet.

  Uden for afspærringerne må forventes flere udgifter og tilfælde på baggrund af adgangskontrollen end inden for. I en globaliseret verden såvel som på små isolerede lokaliteter, er der stadig grund til at være opmærksom, og at sørge for der er personer der griber ind.

  Man kan næppe regne med der altid er en flyvende hollænder eller en bil i nærheden fra ordensmagtens side lokalt under de nuværende forhold.

 18. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Carsten Munk – dd 13:10

  Nej, der menes, at vi kan få vanskeligheder – men det er ganske uacceptabelt, hvis vi skal tillade mennesker i DK at gå med ’slør’ også foran ansigtet.

  Helt, helt urimeligt – og en ynk at høre Naser Khader og en Lene Espersen efterfølgende.

  Hvor er vi egentlig henne???

 19. Af Krister Meyersahm

  -

  Peter Buch.

  Du spørger: “Hvordan eller hvor ses jeg optrædende mod ytringsfrihed?”.

  Jeg har ikke kendskab til noget sted og har kun taget stilling til dit indlæg her på bloggen.

  Som du vel forstår, mener jeg at du tværtimod vil gå for langt. Se mit indlæg igen.

 20. Af Peter Buch

  -

  Krister Meyersahm

  At jeg som selskabets talsperson søger ophævelse af nævnte paragraffer anses for at ville gå for langt for ytringsfrihed. Set fra Deres side, forstår jeg, det er noteret.

 21. Af T Larsen

  -

  @Peter Buch
  Netop bl.a. pga. af det du skriver på Lilleørs blog. Fordi ytringsfrihed ikke har værdi om det er øvrige menneskerettigheder begrænses. Dit idealsamfund med mure, hegn og overvågning negligerer menneskeret. Det hjælper intet at vi har retten til at galpe op om vi er spærret inde eller ude af murene om din absolut suveræne nationalstat.

 22. Af Peter Buch

  -

  T Larsen

  Afspærringer og bevæbnede styrker opretholder aktuelt liv jvf, hypotesen. Andre forslag er selvklart velkomne.

 23. Af T Larsen

  -

  @Peter Buch.
  Netop. Dine mure opretholder liv, måske endda illusionen om at leve for den skræmte. Blot er der ingen frihed, ingen menneskeret.

 24. Af Peter Buch

  -

  T Larsen

  Er menneskeret fri udfoldelse af drab, er det illusionen åbenbaret, er det frihed for Dem?

 25. Af peter kocsis

  -

  Thomas kjær

  “Formuleringen:
  Antyder at pigen er bortgiftet til manden før-
  end, hun er fyldt ni; men at manden først får
  adgang til hende efter, at hun er ni år gammel. Hvilket muliggør, at citatet kan være
  korrekt.”

  din påatand modsiges af resten af de falske citat:

  “A man, however is prohibited from having intercourse with a girl younger than nine, other sexual acts such as foreplay, rubbing, kissing and sodomy is allowed. A man having intercourse with a girl younger than nine years of age has not committed a crime, but only an infraction, if the girl is not permanently damaged.”

  her hævdes det, at manden allerede har fuld sexuel adgang til pigen på babystadiet.

  Dette står i modstrid med din egen link,der hævder at pigerne først bliver stillet til mandens rådighed fysisk( sent off to) efter de er 9 år gamle.

  Hvis Khomeini citatet et er rigtigt, lyver din egen link,som du selv har betegnet som pålidelig.

  “but(he) also changed marriage laws so that a nine-year-old girl could be sent off to her “husband.” Today, after much struggle by the women’s movement, the marriage age for girls is 14.”

  Din link er jo kritik af Khomeins love,hvis han tillod ægteskab og samleje med babyer hvorfor meddeler og kritiserer din kilde ikke dette fuldstændigt uhyrlige forhold?
  De to sætninger må derfor forstås som paralelle:
  under khomeini var den lovlige marriage age 9, nu er den 14.
  Hvis den lovlige marriage age var 1 dag, hvorfor skriver din kilde så ikke det?

 26. Af Thomas Kiær

  -

  peter kosics.

  Citat, hvis ægthed/falskhed jeg ikke forholder
  mig til, påstås at stamme fra en bog med tekster af Khomeini.
  Artiklen i TNR omtaler, hvad der var lov i Iran
  under Khomeini.
  Der behøver derfor ikke være sammenfald ord
  til andet mellem de to.

  Jeg påtager mig som sagt ikke at forsvare det
  famøse citats ægthed.
  Men hvad mener du om at Khomeinis lov tillod
  voksne mænd at have sex med niårige piger?
  (Hvis vi antager, at artiklen i TNR taler sandt)

 27. Af T Larsen

  -

  @Peter Buch
  Et absurd spørgsmål der ej fortjener svar.

 28. Af Peter Buch

  -

  T Larsen

  Tak for svar.
  Andre forslag end afspærring,, overvågen og væbnede styrkers nærhed er naturligvis stadig velkomne.

 29. Af Steffen Nielsen

  -

  T. Larsen

  Jeg har ikke check på hvad Peter Buch ellers har skrevet og foreslået.

  Mine tanker går mere i retning af, at vi i vesten går i rette med tendenser, som OIC står for. Her tror jeg Mchangamas og Stjernfeldts nye selskab vil være på banen. Her er der så vidt jeg ved heller ingen divergens til Trykkefrihedsselskabet. Jeg vil håbe, at det nye selskab får et omfang, som gør det seriøst.

 30. Af Søren Ferling

  -

  @ Mchangama

  Udmærket tale og jeg kan, trods min affinitet til TFS, ikke finde anledning til indsigelser, men alligevel undrer det mig at du synes helt fremmed for den tankegang at det måske kunne tænkes at islam ganske enkelt bare en inkompatibel med Menneskerettighederne.

  At der kan peges på en række relationelle forhold med ‘algoritmer’, der optræder, når islam og ikke-islam deler terrotorium, som gør at ikke-muslimerne ender som dhimmier og altså som frataget ikke bare deres ytringsfrihed, men samtlige menneskerettigheder.

  Jeg tror det især er manglende focus på hændelser og forhold i den materielt fysisk eksisterende verden, der er årsagen til at du, som så mange intellektuelle, ikke indser disse, i grunden enkle, forhold.

  På den måde tegner en insisteren på Menneskerettighederne, uden hensyntagen til de konkrete forhold, til at gøre dem ikke bare selvanihilerende, men også destruktive overfor de mange rettigheder vi havde før menneskerettighedsregimentet.

 31. Af peter kocsis

  -

  “Citat, hvis ægthed/falskhed jeg ikke forholder
  mig til, påstås at stamme fra en bog med tekster af Khomeini.”

  ja, fra en påstået bind 4 i en serie udtalelser, der i resten af verden kun kendes i 3 bind.

  “Artiklen i TNR omtaler, hvad der var lov i Iran
  under Khomeini.
  Der behøver derfor ikke være sammenfald ord
  til andet mellem de to.”

  Nej, men man forventer ikke en diskeprans mellem en privat ideal på 0 år og en indført officiel lov på 9 år hos en person som Khomeini, der i teologisk henseende var øverste autoritet i Iran og kunne få gennemført lige hvad han ville.

  Endvidere skulle et undre mig meget at en islams øverste ledere i officielle udtalelser går imod sunnaens anvisninger, hvor Muhammed siges at have indledt et seksuelt forhold til sin kone,netop da hun var 9 år gammel.

  “Men hvad mener du om at Khomeinis lov tillod
  voksne mænd at have sex med niårige piger?
  (Hvis vi antager, at artiklen i TNR taler sandt)”

  Nu var den gamle grænse i Iran 18 for kvinder og 21 for mænd for ægteskab , så Khomeinis nedsættelse af alderen er og for sig et progressivt træk,men vi kan da ikke være uenige om, at 9 år er at falde i den anden grøft.

 32. Af Thomas Kiær

  -

  peter kocsis.
  referencen til Khomeinis tekster findes her:
  http://www.homa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=58
  Der tales om fjerde udgave (fourth edition),
  ikke fjerde bind.

 33. Af Tegningedebatten igen-igen « Toms blog

  -

  […] er også dybt forkastelige, og jeg kan fuldt tilslutte mig Mchangamas kritik af Hedegaard her […]

 34. Af peter kocsis

  -

  Thomas kjær

  “Der tales om fjerde udgave (fourth edition),
  ikke fjerde bind.”

  tidligere var der tale om 4. bind, efter det viste sig at bindet ikke eksisterede, blev det skyndsomt rettet til 4 udgave, der findes imidlertid ligeledes kun 3 udgaver…

  Forøvrigt, efterom Khomeini har indført en ægteskabsgrænse på 9 , ville ethvert sex med babyer være at betragtet som enten hor eller førægteskabelige seksuelle aktivitet, begge dele er STRENGT FORBUDTE ifølge Koranen ,Sharia og samme Khomeinis lovgivining ,og der er drakoniske straffe for udøvelse af disse aktiviteter, så skulle Khomeini altså opfordre mænd til at omgå sine egne og Koranens love og opmuntre dem til at udsætte sig selv for 100 piskeslag?

  Er der ingen grænser for hvor langt ud de islamofobe kan drive deres groteske løgne?

 35. Af Jacob Mchangama

  -

  @ Steffen Nielsen og Kristian M:

  Det er min holdning at både balsfemi og racismeparagraf bør afskaffes. Derfor var min henvisning til grundloven heller ikke nogen ros af denne da dens beskyttelse af ytringsfriheden ikke er imponerende.

 36. Af peter kocsis

  -

  Jacob Mchangama

  “Det er min holdning at både balsfemi og racismeparagraf bør afskaffes.

  Du mener altså, at alle og enhver ustraffet skal have lov til at gå hen til f. eks. Bent Melchior på et offentligt sted og brøle i hovedet på ham:” Dit beskidte jødeschmaus, sikke en skam du ikke blev gasset sammen med de andre kloakrotter!”

  At svine hinanden ubegrænset til vil i sandhed blive et stort gevinst for samfundet og et stort plus og uundværligt element for ytringsfriheden.

  NB: her er nogle af reglerne for Berlingskes blogs:

  Man kan slette bemærkninger som:

  – er i strid med gældende lovgivning
  – er racistiske eller injurierende
  – er skrevet i en grov tone
  – udleverer personlige oplysninger

  Jeg går ud fra at ytringsfriheden kræver i følger din optik ,at alle disse forbehold øjeblikkeligt afskaffes?

 37. Af Thomas Kiær

  -

  peter kocsis:
  “tidligere var der tale om 4. bind, efter det viste sig at bindet ikke eksisterede, blev det skyndsomt rettet til 4 udgave”

  Misforståelsen kan jo skyldes en banal oversættelsesfejl. Som bevis for citatets
  falskhed duer den i hvert fald ikke.

  “der findes imidlertid ligeledes kun 3 udgaver”

  Flere websteder, bl.a.wikipedia hvis brugbar-
  hed du i anden sammenhæng har forsvaret, om-
  taler en fjerde udgave.

  Jeg har ikke tænkt mig at forfølge sagen længere. Vidnesbyrdene om Khomeiniregimet
  er afskrækkende nok også uden de omtalte
  citater.

 38. Af Peter Buch

  -

  Jacob Mchangama

  Du er velkommen i Selskabet til Indførelse af Ytringsfrihed i Danmark og Resten af Verden.
  Selskabets første mål er afskaffelsen af blasfemi og racismeparagrafferne. Selskabet er gratis at være med i. Den eneste der udtaler sig på selskabets vegne er undertegnede indtil andet bliver meddelt.

  På Selskabets vegne- Peter Buch

 39. Af Krister Meyersahm

  -

  Jacob Mchangama.

  Du skriver: “Det er min holdning at både blasfemi- og racismeparagraf bør afskaffes”.

  Betyder det, at du ønsker ordene “dog under ansvar for domstolene” slettet i Grundloven?

  I modsat fald får en afskaffelse ingen blivende konsekvens, idet et senere Folketing jo blot kan, vedtage de samme bestemmelser.

  Er det ikke bedre, at lade Grundloven være uændret på dette punkt – dvs. lade Folketinget beholde sin ret til indgreb i ytringsfriheden?

  Fordelen, som jeg ser det er, at Folketing kan smides på porten af vælgerne, hvis de laver for voldsomme indgreb i ytringsfriheden.

  Fjerner man derimod Folketingets lovgivningsret på ytringsfrihedsområdet – kan det ende i et ragnarok af fornærmelser, hån og tilsvining.

 40. Af peter kocsis

  -

  Thomas Kiær

  “Flere websteder, bl.a.wikipedia hvis brugbar-
  hed du i anden sammenhæng”

  gider du lige give mig Wikipedialinket? jeg kan ikke finde det nogetsomhelst sted.

  “Misforståelsen kan jo skyldes en banal oversættelsesfejl. Som bevis for citatets
  falskhed duer den i hvert fald ikke.”

  du synes ikke det er påfaldende, at hjemmesiden hævder ,at en citat findes et eller andet sted i et 3 bindsværks 4 udgave, uden at være i stand til at angive hverken bind eller sideantal for citatet?

  Hvis Khomeini virkelig har sagt noget så uhyrligt,og det er hjemmesiden magtpåliggende at afsløre ham, hvorfor præciserer hjemmesiden ikke nøjagtigt hvor det står, så der ingen tvivl mere kan være overhovedet?

  Kan det være rimeligt, at man for at verificere eller falsificere citatet skal gennempløje 3 bind( på farsi?), hvad det er praktisk umuligt for de fleste?

  Hvad er mon hjemmesidens intentioner er med disse totalt svævende henvisninger?

 41. Af peter kocsis

  -

  Thomas Kiær

  Her er så “citatet” fra et islamhaderside:

  Ayatollah Ruhollah Khomeini, The Supreme Leader of Iran, the Shia Grand Ayatollah, 1979-89 said in his official statements:

  “A man can quench his sexual lusts with a child as young as a baby. However, he should not penetrate. Sodomizing the baby is halal (allowed by sharia). If the man penetrates and damages the child, then he should be responsible for her subsistence all her life. This girl, however, does not count as one of his four permanent wives. The man will not be eligible to marry the girl’s sister. It is better for a girl to marry when her menstruation starts, and at her husband’s house rather than her father’s home. Any father marrying his daughter so young will have a permanent place in heaven.”

  Khomeini, “Tahrirolvasyleh” fourth volume/edition?, Darol Elm, Gom, Iran, 1990

  Man lægger mærke til følgende:

  hadesiden, der udvider den oprindelige citat med at “sodomizing” ( homosexualitet ) er tilladt med babyer ifølge sharia( selv om der er dødstraf i iran for dette ifølge samme sharia ) er så forviret over den oprindelige hjemmesides forviorrede vaklende angivelser af , hvor citatet egentligt hører hjemme, at de ikkeengang aner om det 4. er udgave eller bind!!

  Og selvfølgelig uden sidehenvisninger….

 42. Af Thomas Kiær

  -

  wikipedia om Tahrirolvasyleh i fire udgaver:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tahrir-ol-vasyleh

 43. Af Thomas Kiær

  -

  Jeg medgiver, at man naturligvis ikke kan bruge
  disse citater i sin argumentation, med mindre
  man er i stand til at dokumentere deres ægthed.

 44. Af peter kocsis

  -

  Thomas Kjær

  “Jeg medgiver, at man naturligvis ikke kan bruge
  disse citater i sin argumentation, med mindre
  man er i stand til at dokumentere deres ægthed”

  Desto mere påfaldende er det derfor, at den store islamekspert Lars Hedegaard i Berlingske 4 .1. i et stort opsat artikel netop bl.a. bruger overnævnte citat til at tilsvine muslimerne med…

 45. Af peter kocsis

  -

  thomas Kjær

  Selvmodsigende “Khomeini” citater fra homa- hjemmesiden:

  “A man can marry a girl younger than nine years of age, even if the girl is still a baby being breastfed. A man, however is prohibited from having intercourse with a girl younger than nine, other sexual act such as forplay, rubbing, kissing and sodomy is allowed. A man having intercourse with a girl younger than nine years of age has not comitted a crime, but only an infraction, if the girl is not permanently damaged. If the girl, however, is permanently damaged, the man must provide for her all her life. ”

  nu står der pludselig 9 år i citatet og man må ikke have samleje med en under 9 .

  “Leader Or Exterminator? – by Parvin Darabi
  Supreme Leader of the Islamic Revolution: “A man can marry a girl younger than nine years of age, even if the girl is still a baby being breastfed. A man, however is prohibited from having intercourse with a girl younger than 7, other sexual act such as forplay, rubbing, kissing and having pleasure is allowed…” (Ayatollah Khomeini) -”

  Her står både 9 og at man må ikke have samleje under 7…

  Altsammen stadigvæk uden kildeangivelse…

 46. Af Thomas Kiær

  -

  peter kocsis.
  Det nytter ikke at klage til mig, over at Lars
  Hedegaard bruger citatet.
  Han mener åbenbart, det er nok, at Parvin Darabi indestår for dets korrekthed.

 47. Af Birgitta Nilsson

  -

  The australian Priminister told the immigrants in his country:Immigrants not Australians,must adapt.Take it or leave it.

  I am tired of this nation worrying about whether we are offending some individual or their culture.We speak mainly English,learn the language.Most Australians believe in GOD.This is a christian country,and it is appropiate to display it on the walls of our schools.

  This is our country,our land and our lifestyle.IF you are not happy here then LEAVE.We didnt force you to come here.You asked to be here.So accept the country YOU accepted.

  This is applicable to all countries.

 48. Af peter kocsis

  -

  Birgitta Nilsson

  “The australian Priminister told the immigrants in his country:Immigrants not Australians,must adapt.Take it or leave it.”

  “The aborigin chief told immigrants in his country: Immigrants not Australians , must adapt.Take it or leave it.

Kommentarer er lukket.