Giv os (frihedens) Danmark tilbage

Af Jacob Mchangama, Justitia 75

I forbindelse med et bogprojekt læste jeg for nylig Folketingets forhandlinger om ophævelsen af forbuddet mod pornografi (på skrift i 1967 og i billedform i 1969). Det var en på mange måder velgørende oplevelse. Danmark var som bekendt det første land i verden der frigav pornografien, men når man læser forhandlingerne i Folketinget var det nu ikke et udslag af Christiansborgsk hedonisme, der fik datidens politikere til at løsne moralens greb. Det var derimod en tværpolitisk overbevisning om at forbud som udgangspunkt skal undgås og at personligt ansvar og civilsamfund besidder den fornødne styrke og fornuft til at imødegå uheldige konsekvenser af borgernes frie valg, hvorfor straf og kriminalisering bør undgås. I indlæg efter indlæg udviser datidens politiske koryfæer en bemærkelsesværdig og slående veneration for helt grundlæggende principper om personlig frihed og ansvar, som alt for ofte ligger fjernt fra nutidens politiske dagsorden, der ikke sjældent rimer på forbud.

Da den socialdemokratiske justitsminister K. Axel Nielsen i 1967 fremsatte lovforslaget om ophævelse af forbuddet mod ”utugtige skrifter”, sagde han bl.a. følgende i sin fremsættelsestale:

”Jeg har lagt betydelig vægt[…]på det svage grundlag, der synes at være for antagelse af skadevirkninger knyttet til den pornografiske litteratur. Jeg synes ikke det er tilstrækkelig begrundelse for at opretholde den begrænsning i ytringsfrihed og læsefrihed, som det gældende forbud er udtryk for.”

Den senere konservative justitsminister Thestrup (der indførte ophævelsen af forbuddet mod billedpornografi i 1969) udtalte, at ”Mit partis og mit hovedsynspunkt er her, at når talen er om pornografi, er det offentlige ikke berettiget til at bestemme over, hvad en voksen kvinde eller en voksen mand må læse. Det skal den pågældende selv kunne bestemme.”

Den radikale Else-Merete Ross (der var gift med den store danske retsfilosof professor Alf Ross) udtalte, at: ”jeg er helt enig med straffelovrådet i, at en kriminalisering ikke bør ske blot under henvisning til, at man gennem den vil støtte en bestemt moralsk opfattelse[…]med hensyn til pornografisk litteratur må man sige, at der er et væsentligt moment af frivillighed i kontakt med sådanne bøger. Folk bliver ikke tvunget til at læse pornografiske bøger.”

Børge Diderichsen fra Liberalt Centrum, der var professor i teologi, tyede til kristendommen, da han ville begrunde sin støtte til lovforslaget:

Jeg vil gerne citere apostlen Paulus, som siger, at alt er tilladt men ikke alt er gavnligt. Og hvis vi tænker på en anden af kirkens stormænd, gamle Grundtvig, ved vi jo, at Grundtvig søgte optagelse her i folketinget i sin høje alder netop for at kæmpe for frihedens sag. Det er ud fra disse to henvisninger, jeg gerne vil understrege det synspunkt, man må lægge til grund for disse betragtninger, frihedssynspunktet.  Der er her områder, hvor man må sige, at der ikke gennem kriminalisering af forhold kan nås virkelige nyttige resultaterDet må jo siges at være en frivillig sag, om man vil læse pornografiske skrifter eller ikke, og de der ikke bryder sig om det, kan lade være…Hvis man vil kriminalisere sådanne ting, så kan det kun begrundes ud fra ét hensyn…at der må foreligge et forhold, som skader samfundet som helhed eller i grupper i samfundet”

Den konservative (sidenhen Moderate og endeligt socialdemokratiske) Hans Jørgen Lembourn demonstrerede den i vore tider alt for sjældne evne til at argumentere for ophævelsen af et forbud uanset, at man ikke bryder sig om den aktivitet der dermed bliver lovlig:

Se, disse bemærkninger skal ikke opfattes som et forsvar for pornografien, men de skal opfattes som et udtryk for, at jeg mener, at det bedste middel, man har imod pornografien det er at offentliggøre den…Kun ved at møde den får man den åndelige vaccination, som man måske kan kalde det, imod det tarvelige og det ikke-menneskelige. Jeg tror tværtimod at censuren og forbuddet kan give det stik modsatte resultat.

SFs Poul Dam – der i modsætning til andre fløje i SF havde højskolebaggrund – er særligt værd at hæfte sig ved. Udover hans opbakning til ophævelsen af forbuddet mod pornografi var Poul Dam også en arg modstander af racismeparagraffens udvidelse i 1971, hvilket jeg skal vende tilbage til ved en anden lejlighed. I forbindelse med ophævelsen af forbuddet mod pornografi udtalte han bl.a., at

det er for længst fastslået, at der er intet, der tyder på, at pornografi som sådan er skadelig. Pornografi kan optræde i sammenhænge, hvor det ikke er særligt heldigt, og meget vel i en sammenhæng, hvor det ikke er særligt lækkert i hvert fald, men skadevirkningerne har ikke kunnet fastslås.

Samt, at

Der er for mig ingen tvivl om, at den fuldstændige skrive- og trykkefrihed er nødvendig, også fordi den på længere sigt gennem den frie konkurrence vil medføre, at det kun er kvaliteten, der bliver tilbage.”

I 1969, hvor Thestrup var blevet konservativ minister i Hilmar Baunsgaards RVK-regering, ophævedes forbuddet mod billedpornografi. Thestrup lagde – ligesom Lembourn havde gjort det i 1967 – bl.a. vægt på, at:

”Der er med andre ord ikke på nogen måde tale om, at man ønsker at bidrage til en yderligere udbredelse af pornografien…Lovforslaget er således ikke udtryk for en ændret målsætning, men bygger på det synspunkt, at de selvregulerende kræfter på dette område er at foretrække for forbudsnormer, der søges håndhævet gennem straffelovgivningen.” Thestrup lagde også vægt på at man ”ved at overlade spørgsmålet til personlig afgørelse vil styrke udviklingen henimod at give den enkelte borger større frihed til at tilrettelægge sit eget liv med det deraf følgende større ansvar

Den konservative Lis Møller udtalte, at ”jeg [har] altid fundet det noget nedværdigende, at andre mennesker skulle afgøre, hvad jeg måtte se og læse…Jeg kan derfor kun hilse med tilfredshed at justitsministeren nu har taget den fulde konsekvens og dermed givet mennesker ret til selv at bestemme, ikke blot hvad de skal læse og se i biografen, men også hvilke billeder de vil kigge på.”

Venstre, der ligesom Konservative havde visse medlemmer der modsatte sig ophævelsen af forbuddet, havde i Per Møller en politiker, der lagde vægt på, at staten ikke skal lege moralsk overdommer:

”Der er som bekendt folk, der kan lide pornografiske billeder, og der er også folk der ikke kan lide dem. Jeg synes ikke, det er nogen naturlig rolle for folketinget at gå ind i et formynderskab i dette kildne spørgsmål”.

De konservatives Ellen Strange Petersen var en af de konservative der modsatte sig frigivelsen af billedpornografien. Bl.a. stillede Ellen Strange Petersen spørgsmålstegn ved, hvorfor Danmark skulle være ”foregangsland” på dette område med fare for oversvømmelse af udenlandske pornohungrende personer.

Til dette varede Poul Dam: ”På dette område, nemlig den personlige friheds område, har Danmark altid været et foregangsland, og det skal det blive ved med. Det er den overvejende livsholdning her i landet, i denne sal et langt stykke over mod højre, at lovgivningen ikke skal blande sig i andre menneskers frihed så længe denne frihed ikke skader andre. Denne livsholdning har ikke noget at gøre med en billig frisindethed og med at prøve at være foregangsland på et mondænt område, men har at gøre med noget centralt i dansk folkeliv og dansk folketradition.”

Frihed til at gøre hvad ikke skader andre, frivillighed, personligt ansvar og tolerance overfor livsanskuelser og holdninger, der byder en imod er den røde tråd i ovenstående indlæg fra politikere, der vel at mærke var mere socialt konservative end nutidens. Kunne man i disse forbudstider forestille sig en lignende oplyst debat blandt folketingets nuværende politikere? Jeg tror det ikke. Det kunne derfor være interessant at få et kvalificeret bud på, hvorfor denne forståelse af frihed og det personlige ansvar ikke længere er den afgørende rettesnor i det politiske liv.

75 kommentarer RSS

 1. Af Mogens Østergaard

  -

  @Jakob

  Fint lille indlæg, med et skær af “gode gamle dage” over sig.

  Jeg tror ærligt talt ikke, at omtanke og overvejelser har særlig meget plads hos valgte politikere i dag. Det overlades til politikere der er på vej ind til en tillidspost, og ganske få strateger derudover.

  Valgte politikere bruger al deres tid på den hastigt skiftende dagsorden. Den er sat i en uhellig alliance mellem medierne og politikerne. Det medfører at politikere bruger al for meget tid på enkeltsager. Det er desværre også det nemmeste både for journalister og politikere. Medier og politikere deltager i et realityshow, og begge parter udstiller deres totale mangel på substans, men indpakningen er rigtig flot.

 2. Af Flora D. Møller

  -

  Frigivelsen af pornografi i text og billede er
  ikke noget vi behøver at være stolte af.
  Ingen kunne dengang vide, hvad det førte med sig af umoral i gaderne og nedværdigelse af kvinder.
  Ligesom man hellet ikke i 60erne kunne forestille sig de mere rå tider der kom senere.
  Så skal der måske også udvises stolthed over homoseksuelle vielser i kirker ?

  Og med dette–åh så linerale synspunkt skal mænd
  vel også selv bestemme hvem, hvad og hvor og hvordan de skal udleve syge seksuelle fantasier,
  skåret i pap–mænd skal have lov til at udøve
  SODOMI, lovforlsag mod denne form for dyremishandling kan end ikke det såkaldt dyretiske
  råd gå med til at forbyde..
  Det er slemt at høre om høns der er blevet sprængt ved misbrug, ligesom det er grimt at
  høre om små hunde, som har tarmene hængende udenfor, også på grund af misbrug.
  Se Jacob Mchangame–det er ikke rart med for
  mange forbud–enig–MEN forbud er nødvendige,
  eftersom ikke alle har moral,etik og empati til
  at administrere frihed.
  Og at krænke og misbruge dyr er noget der i den grad er en uværdig handling som nedværdiger
  betegnelsen menneske.
  Men Machangamas liberale normer omfatter antagelig også retten til at misbruge dyr ?
  Tænk–at vi i dette land har bordeller med dyr
  som udlændinge besøger. En køn gang frihed må det siges.

 3. Af Jens A.

  -

  peter g,

  Situationen er en anden end før islamisk terrorisme.
  Vi har ikke råd til at lade ti skyldige terrorister går fri – det er den barske virkelighed, som du er nødt til at forholde dig til.

  Der er hos visse en tendens til at vende tingene på hovedet. Når du f.eks. står i en lufthavn og bander over al sikkerhedsbøvlet, der dagligt går ud over en masse uskyldige, så skal du ikke rette din vrede mod lufthavnsmyndighederne eller regeringen – men mod dem, der har nødvendiggjort al sikkerhedsbøvlet: Terroristerne.

 4. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  Hvorfor finder Jacob Mchangama det “interessant” at opklare, hvorfor en tidligere almindelig vaegt paa “frihed og det personlige ansvar” ikke længere er afgørende for os i Danmark?

  Hvad skyldes interessen? Jeg mener: Hvad kan/skal en saadan opklaring bruges til – naar vi nu alligevel ikke kan (eller evt. ville) ’skrue tiden tilbage’?

  gl-j

  PS: Fremhaevelsen af ‘fortidens’ politikere medfoerer (som det ses ovenfor!) en gennemgaaende og generel nedvurdering af nutidens.

  Der er dem, der mener, at vi aldrig har haft et ringere kvalificeret Folketing, end det vi har dag…

  Det er muligvis ‘rigtigt’ – men hvordan kommer vi alligevel videre, med hvad vi har?

  Ville det mon ikke vaere bedre at “taenke selv”, ?

  Benn Christensen
  3. februar 2010 kl. 15:39

  Et bud kunne være at de fleste dansker i dag er vokset op i et frit land, så vi i dag tager den frihed for givet og derfor ikke kæmper imod, når frihedsrettigheder bliver taget fra os. I dagens samfund ønsker vi ikke mere frihed, vi ønsker mere trykhed. Et ønske der ofte fører til indskrænkelse af borgernes frihedsrettigheder. Et eks. er den terrorlovgivning der blev gennemført for nogle år siden. Vi foretrækker trykhed(eller illusionen af trykhed), frem for frihed.

 5. Af Arne Hansen

  -

  ER DET NEGRENES FRIHEDSKAMP DU TALER OM?

  Jeg har lidt svært ved at forstå din morale, for så vidt jeg kan se er friheden truet af de muslimer som DI, LO og R,S,og SF har hentet til landet, som du slet ikke nævner.

  At det forholder sig sådan, skal man være enten idiot eller medlem af det Radikale venstre for at overse.

  Så derfor er dette en ommer: Vi danskere kan ikke bruge det til nogetsomhelst…….

 6. Af Per Hansen

  -

  @43. Jens L. Lorentzen
  “Det er det enkle svar paa det infantile spoergsmaal om , hvorfor salig SF-Dams (hvorfor ikke Morten Langes) salonfaehige “friheds”forstaaelse af 1967 er politisk afgoerende i 2010.”

  Det er den måske alligevel på en måde, som kun få har gjort sig klart. Poul Dam støttede i praksis ytringsfriheden i pornografidebatten, netop fordi forbuddet ikke længere var af internationalt presserende betydning, mens at han i den senere behandling af forslaget om skærpelse af racismeparagraffen kun i ord var villig til at støtte op om ytringsfriheden, fordi hensynet til international retsharmonisering selv for ham var af større vigtighed end den lokale ytringsfrihed.

  Det danske politiske parnas er provinsielt og vil gerne erklære dets støtte til ytringsfriheden, så længe det kun har “lokale” konsekvenser. Men så snart at problemet hæves op på et supranationalt eller internationalt niveau,bliver det pludselig mere presserende at Danmark skal tilslutte sig retsharmoniseringen end at værne om borgernes frihed.

  Hvis man ellers finder denne udvikling uønsket, bør man faktisk modsætte sig øget retsharmonisering af menneskerettigheder. For nissen flytter med, hvilket for Danmark har gjort det helt umuligt at kontrollere tilstrømningen af mennesker, hvor af mange ønsker at forbyde film og bøger, der angriber religion.

 7. Af Per Hansen

  -

  Seneste eksempel på erosion af vores frihed er officielt sanktioneret kønsdiskrimination for skatteborgernes penge:
  http://www.uriasposten.net/?p=11804&cpage=1#comment-951693

  Holbergskolen på Nørrebro diskriminerer officielt mænd for at tiltrække kvinder, hvis mænd ellers ikke mener, de må deltage. Hvordan en sådan eklatant diskrimination kan finde sted uden at overtræde flere love mod diskrimination er jo i sig selv en gåde,. Skolen begrunder deres politik med følgende bemærkning:

  “»Der er indvandrerkvinder, hvis mænd ikke mener, at kvinderne må deltage, hvis der er andre mænd til stede,« siger skoleleder Søren Ellesøe og uddyber sin begrundelse for ikke at give fædrene lov til at deltage:

  »Det kan være et nødvendigt hensyn at tage for at skabe en kontakt med en gruppe forældre, som ikke normalt kommer så ofte på skolen, og som ikke rigtig er dus med vores skoletradition.«””

  Så jo integrationen går godt, for det danske samfund tilnærmer sig med hastige skridt normer, som ikke bare er udanske men direkte i modstrid med gældende retsstatsprincipper, om at institutioner ikke må diskriminere mod en gruppe på grund af køn. Man må håbe, at en borger med samfundssind indklager skolen for overtrædelse af antidiskriminationslovgivningen. Skolen er i fald den er offentlig institution forpligtet til at følge EMRK Artikel 14, der ved dens ordlyd forbyder usaglig forskelsbehandling på grund af køn.

  Men mon ikke myndighederne finder en måde, på hvilken denne diskrimination alligevel bliver normaliseret som nødvendige i det gensidige kulturmøde. Race og kultur overtrumpfer køn, hvilket mange vestlige feminister praktiserer med stor iver.

 8. Af Peter Hansen

  -

  Per Hansen, det er en fuldstændig fejlagtig fremstilling af tingenes tilstand.
  Det værste, der er sket siden de politikere, som JM fremhæver her, er fravalget af pragmatik og konduite, der gør, at intet længere kan lade sig gøre, der ikke hviler solidt på nogle meget firkantede regler.
  Forståelsen af, at man faktisk er nødt til at tage fat et sted og bevæge sig i en ønsket retning derfra, er væk, fordi man har fået muslimer på hjernen, fremfor at se nye medborgere, der har brug for at blive taget ved hånden og indført i vort sædvanligvis velfungerende samfund.

 9. Af Per Hansen

  -

  @66. Peter Hansen

  Hykler, for er der nogen, som har været med til at gøre reglerne firkantede har det været det politisk korrekte parnas med dets konstante krav om at udlændinge skulle tilkendes opholdsrettigheder på andet end konduitebasis.

  Før i tiden var det venstrefløjen, som var for firkantede regler, så længe disse kategorisk gav defacto flygtninge ret til asyl i Danmark. Det er stadig det humanistiske segment, der insisterer på, at der skal gælde en kategorisk regel om, at vi ikke må udvise selv den værste terrorist til hjemlandet, hvis der foreligger en mulighed for at vedkomne bliver udsat for tortur eller dødsstraf.

  Det var ligeledes samme segment, der hævdede, at Irak var så usikkert, at ingen afvist asylansøger burde tilbagesendes, uanset om flere instanser havde fundet, at sagens omstændigheder ikke gav anledning til at befrygte for personlig forfølgelse.

  Så i virkeligheden er du og dine ligesindede ikke imod firkantede regler, når blot disse belønner den adfærd, som i mener skal være tilladt i de jurificerede menneskerettigheders navn. Jeg er dog så ærlig, at jeg vedkender mig mine præferencer i stedet for at henholde mig til at alle regler skal være forsynet med en konduitefodnote.
  For selvfølgelig skal de ikke det, hvis det demokratiske flertal ønsker noget andet.

 10. Af Peter Hansen

  -

  Per Hansen, du vender tingene fuldstændig på hovedet. Konduite havde været at finde løsninger for, at vi ikke behøvede tilbage sende folk til et land i mere eller mindre borgerkrig.
  HVORFOR HAR ALLE SÅ TRAVLT MED AT VILLE TILBAGESENDE EN LILLE GRUPPE MENNESKER, SOM PROBLEMLØST KUNNE BLIVE I DANMARK? Det er det store mysterium. Hvilket problem løser tilbagesendelsen for nogensomhelst?
  Der er intet hykleri i den holdning, Per Hansen. Konduite går ud på at lande løsninger på en tilfredsstillende måde i det små, fordi regler alligevel aldrig kan være 100% dækkende i 100% af tilfældene.
  I et demokrati kan man ikke bare skubbe et flertal foran sig som begrundelse – det kræver tværtimod selvstændig stillingtagen med inddragelse af det indvendige af hovedet.

 11. Af Per Hansen

  -

  @68. Peter Hansen
  “Konduite havde været at finde løsninger for, at vi ikke behøvede tilbage sende folk til et land i mere eller mindre borgerkrig.
  HVORFOR HAR ALLE SÅ TRAVLT MED AT VILLE TILBAGESENDE EN LILLE GRUPPE MENNESKER, SOM PROBLEMLØST KUNNE BLIVE I DANMARK?”

  Fordi et flertal ikke ønsker nogen gentagelse af sagen om den “lille gruppe” afviste palæstinensere, der fik lov til at blive i Danmark, fordi Folketinget vedtog en særlov.

  At hævde ssom uantastelig implikation i dit spørgsmål, at det ville være problemfrit at lade irakerne forblive i Danmark er med palæstinensersagen i mente en ret virkelighedsresistent påstand.

 12. Af Peter Hansen

  -

  Overhovedet ikke, Per Hansen, jeg syntes og synes, at palæstinenserloven var en glimrende løsning for folk, der rent faktisk var uden fædreland. At det danske samfund så fortsatte sin sædvanlige laissez-faire ‘integration’, så resultatet blev mindre end optimalt, altså at integrationen kom til at foregå i helt forkerte miljøer (de kriminelle) for mange, er blot et memento om, at ting ikke sker af sig selv. Vi problematiserer i stedet for at finde løsninger. Jeg tror ikke, at der findes et land, hvor man mere stejlt efterlever en ‘demokratisk’ ideologi – på betonvis vil man hellere opfinde problemer og regelsætte dem fremfor at gøre det, der skal til for at nå et positivt resultat. Og det er som regel altid, fordi man nu og her vil spare penge! Når man ikke gjorde noget videre ved integrationen, var det jo, fordi man ikke med stor arbejdsløshed regnede med, at flygtningene ville komme i arbejde indenfor overskuelig fremtid. Så sparer man på sprogundervisningen! I stedet for at sikre folks ret til at have så lidt med det offentlige system at gøre som muligt, gør man rutinemæssigt enhver til klient. Dét er hovedproblemet.
  I stedet for almindelig tillid til andre mennesker møder danskere andre med stor mistænksomhed, og man kan nogengange få den tanke, at danskere slet ikke bryder sig om andre mennesker, heller ikke danskere, overfor hvem det er blevet helt normalt at opføre sig uhøfligt, grænseoverskridende og uden almindelige regler for god opførsel i omgangen med hinanden. Det gør det altsammen unødvendig svært at være medborger her i landet.
  Når man ser skoleelever klynge sig til deres plads i det fyldte morgentog, så ældre damer og mødre med småbørn må stå, er vi altså kommet ud på et skråplan.

 13. Af Benn Christensen

  -

  Jeg må udtrykke min store beundring for den opfindsomhed der lægges for dagen, for at få drejet et hvilket som helst emne til at handle om indvandrer og muslimer.

 14. Af Peter Hansen

  -

  Benn Christensen, hvor har du desværre ret! Sagen er også noget bedre værd end det sædvanlige hundeslagsmål, der jo reelt set handler mindre om netop indvandrere end om to nærmest uforenelige holdninger til det at bo i et samfund.

 15. Af Arne Hansen

  -

  SVAR TIL PER HANSEN.

  Problemet er vel ikke om det er muslimer, negre, eller hvide amerikanere. Problemet er vel at de ca. 400.000 fremmede koster Danmarks befolkning omkring 30 milliarder kr. om året, samtidig med at disse fremmede er extremt højt repræsenteret i kriminalitets-statistikken…..

  Så lad os lige holde os til sagen!
  Herman Daly har på udmærket vis beskrevet emnet “u-økonomisk vækst”.

  Dvs. at når de Radikale er så begejstrede over den vækst på 5-6 mia, som de fremmede skaber, glemmer de fuldstændig at (som påvist i Rockwoolfondens rapporter) at de fremmede altså genererer et underskud på langt over 30 mia/året.

  Beregningerne er baseret på Hedonistisk regnekunst, og muslimerne får naturligvis ikke 30 mia ned i lommen.

  Men alligevel er der grund til at overveje en vis protektionisme af fædrelandet. Få lukket grænserne og blive selvforsynende.

  Og så kunne man jo indlede en retsag imod CEPOS for vildledende oplysninger, hvilket ville være til stor gavn for samfundet samfundet. Altså at få Cepos lukket og forbudt…

 16. Af Flora D. Møller

  -

  Direkte spørgsmål til Jacob Machangama
  Rækker Deres liberale livssyn til at acceptere
  Sodomi og bordeller med dyr ? Se venligst de af
  undertegnede anførte argumenter tidligere her
  på bloggen. mvh Flora

 17. Af Per Hansen

  -

  @70. Peter Hansen
  “Overhovedet ikke, Per Hansen, jeg syntes og synes, at palæstinenserloven var en glimrende løsning for folk, der rent faktisk var uden fædreland. ”

  Javel, så palæstinensersærloven var god, ikke fordi de pågældende personer var personligt forfulgte, men fordi det åbenbart er Danmarks opgave at give alle der banker på et fædreland, uanset om de snyder og bedrager. Det er senere kommet frem, at flere af palæstinenserne faktisk rejste på ferie til Libanon, så mere fædrelandsløse var de ikke.
  Jeg nævner palæstinensersærloven, fordi den var et eklatant eksempel på, at venstrefløjen bare laver ad hoc regler efter behag, uden hensyn til mindretallets modstand. Modreaktionen kom i 2001, og siden da har den stået på klynk og jammer over, at flertallet ikke længere vil lade sig diktere den politiske korrekthed.
  @74. Arne Hansen
  “Problemet er vel ikke om det er muslimer, negre, eller hvide amerikanere. Problemet er vel at de ca. 400.000 fremmede koster Danmarks befolkning omkring 30 milliarder kr. om året, samtidig med at disse fremmede er extremt højt repræsenteret i kriminalitets-statistikken…..

  Så lad os lige holde os til sagen!”

  Naturligvis helt enig, men du retter din anke til den forkerte. Jeg har end ikke nævnt muslimer men kun eksempler på venstrefløjens særstandpunkter i forhold til udlændingepolitikken.

 18. Af Peter Hansen

  -

  Åh nej, Per Hansen, i 2001 kom reaktionen på, at man ikke opfattede Nyrup som troværdig, fordi han havde forringet efterlønnen, selvom han blot havde lovet at bevare den.
  At vi så fik en revolution oveni, der fuldkommen truer med at omkalfatre det danske samfund, som vi kender det, er en anden sag, der har meget lidt med nogle få forkølede palæstinensere at gøre. Jeg undrer mig dagligt over, hvem der foretrækker Danmark anno 2010 for Danmark anno 2001. Det jo er gået nedad bakke med alt (væsentligt)!

 19. Af Jakob Hansen

  -

  Selvom jeg ikke er liberal, så ville du også få min stemme hvis du nogen sinde stiller op til folketinget.

  Et inspirerende og reflekterende indlæg. Hvorfor er de nuværende politikere mere optaget af at profilere sig, end at være formuftige ledere?

 20. Af radioilluminati.com radioilluminati.com

  -

  Lad os slå en ting fast. Eliten er rigere end Bill Gates. Det har intet med uddannelse at gøre, men om man er medlem af elitens familie. De er ikke milliardærer men billionærer.

  De bruger staten til at kontrollere folket og bilder dem ind at socialisme er for de svageste i samfundet. Det er løgn. Socialisme/kommunisme handler om, at man på elitært plan gør befolkningen afhængig af statens “frie” ydelser som befolkningen selv betaler for og over tid bliver staten så stor at den tager højere og højere skatter og giver mindre velfærd igen.

  For eliten handler det ikke om penge. De kan lave lige så mange penge, de har lyst til, fordi de har kontrol over centralbankerne og bankerne. Det de går efter er den totale magt på verdensplan. De ønsker, at skabe “New World Order” som er:

  1 verdensleder
  1 verdensregering
  1 militær/politi
  1 valuta(digital) og verdenscentralbank
  1 verdensreligion
  1 CO2 verdensskat

  Splitte familierne ad
  Micro chippe befolkningen, så man ikke kan købe eller sælge uden deres chip(mark of the beast) søg verichip som nu hedder positive ID.

  En reduktion af 80-90% af jordens befolkning. De svageste skal filtreres fra.

  Søg “John Holdren ecoscience” som har været medforfatter af en bog om befolknings reduktion. Han er Obamas videnskabs Czar(øverste videnskabelg myndighed)

  Jeg har ofte talt med dem der går efter “New World Order” agendaen. For at sige det mildt. De er bindegale og meget magtfulde. Den virkelige Virkelighed er mere ekstrem og bindegal end den illusion medierne bedøver befolkningen med.

  De har kontrol over centralbankerne og kan nemt styre verdensøkonomien. Hvorfor tror i, vi har alle disse kriser, vi skal være bange for? Det er fordi, de bruger en manipulationsmetode der hedder ORDO AB CHAO som betyder, orden ud af kaos. Først skaber de kaos for derefter at tilbyde orden ingen ville acceptere, hvis ikke det var på grund af kaos.

  Hvem ville acceptere nøgenskannerne i lufthavnen hvis ikke det var for undertøjsterroristen?

  Hvem ville acceptere at “national”banken som ikke er national men en selvejende institution donere flere mia. kr. i “bank pakker(gaver)” til de grådige banker der giver million bonus til deres øverste ledelse for vores penge, ellers ville samfundetsøkonomien kollapse blev politikerne sikkert truet med?

  Amschel Mayer Rothschild (1773-1855, som i 1838 sagde: “Permit me to issue and control the money of a nation, and I care not who makes its laws.”

  Eliten styrer vores verdensøkonomi ved at have kontrol over “National”bankerne som ikke er nationale men selvejende institutioner. Eliten har også kontrol over de fleste banker som kan udlåne mere end 10 gange det beløb, de har i deres indestående og når andre banker får adgang til de nytrykte penge kan de gøre det samme.

  Vi er slaver af internationale bankører som også ejer medierne, fordi alt hvad vi ser og hører skaber vores virkelighed. De ønsker, kontrol over vores virkelighed for at styre os.

  Vi er slaver i et samfund der lader som om det tjener os. Men det er modsat. Vi tjener samfundet og samfundet tjener de internationale bankøre.

  Dette skrev en Schweiziske investerings bankør til mig:
  “I also know about fractional reserve banking and how the money system works. That this is sort of ponzi scheme, we can agree on that, and it could be coming to a big halt right now.
  On the other hand – we have all profited from it big time… haven’t we?”

  Som en fra Rothchild familien sagde til mig:

  (Testers=eliten)
  “The biggest question that humanity has to answer for itself is “Are we cancer or are we medicine?”, and not “Where is God?” So far we share more with cancer cells,we’re programmed to proliferate and destroy our host (earth). So maybe that little group of “testers” is just functioning as medicine?”

  Jeg vil dog tage eliten til forsvar og mener at eliten og deres medhjælpere skal have Amnesti. Mange der arbejder for agendaen ser ingen udvej andet end at forsætte fordi de frygter at befolkningen hvis den vågner op af den kollektive søvn vil straffe dem.

  Hvis vi skal komme ud af dette her, bliver vi som folk nødt til at tilgive dem og se i øjnene at vi selv har skabt vores eget helvede, fordi vi lader os manipulere. De har ingen magt over os, hvis ikke vi giver dem den frivilligt.

  Når jeg fortæller disse ting til folk og de ikke undersøger det selv for at finde ud af om det er rigtigt eller ej, men bare kalder det konspirationsteorier, har de valgt at blive manipuleret. De har valgt at acceptere agendaen New World Order og accepterer, at vi skal leve i et verdens diktatur. Folket straffer sig selv på grund af, at de vælger at leve i uvidenhed, fordi de tror det er nemmere. Det er det ikke. Der vil komme flere trusler som fx svine influenza som gør, at vi på individuelt plan skal gøre op med os selv, hvis vi vil lade os manipulere i en bestemt retning eller ej? Dem der tog svine influenza vaccinen tog en indsprøjtning der er skadelig for dem.

  Det samme gælder for de slaver som tjener elitens interesser, fordi de selv får lidt ud af at stikke befolkningen i ryggen og hjælpe med til at sætte regimet op. Det er dem der får det hårdest, fordi når de ikke tjener noget formål, er det dem der bliver syndebukken i medierne.

  Vi bliver testet på vores sjæl. Vil vi bøje nakken og lade os manipulere og bygge vores eget fængsel op, eller vil vi rejse os og sige fra?

  Valget er op til dig. Nu har jeg givet dig information. Det er helt op til dig, hvad du gør med den. Uvidenhed er meget farlig. Det svare til at gå rundt på en motorvej med bind for øjnene. Det er det system, der filtrere de svageste fra de stærke.

  Søg “Fall of the republic”, “Money masters”, “terrorstorm dansk”, “Money as debt”, “Freedom to fascism”

 21. Af Flora D. Møller

  -

  Tillad mig–men for anden gang spørges herfra
  stille,roligt og høfligt–om Jacob M. er
  så liberal at det findes i orden at udøve SODOMI, og at landet må lide den skam at
  havde bordeller for dyr, hvortil mænd fra andre lande kommer, idet sådanne simple foranstaltninger ikke forefindes i andre lande
  i vor nærhed.

 22. Af Flora D. Møller

  -

  At tie–er det at samtykke, angående accept
  af bordeller med dyr, således at der i liberalismens navn kan gøres hvadsomhelst, det være sig nok så perverst og uværdigt ?

 23. Af radioilluminati.com radioilluminati.com

  -

  Jeg stoppede også med at kalde mig liberal da jeg fandt ud af at liberale ikke finder det forkert at krænke frihed hvis det sker på privat grund.

  Er det liberal politik at have børnearbejde så længe at det sker på privat grund hvis børnene accepterer det?

 24. Af Flora D. Møller

  -

  Med andre ord–liberalisme strækker sig til at acceptere bordeller med dyr til brug for perverse, sygelige individer.
  Carpe Diem.

 25. Af Nanna G

  -

  Flora

  Du er i denne debattråd som den lille dreng i H.C. Andersens eventyr Kejserens nye klæder, som påpegede, at kejseren jo i virkeligheden ikke havde noget tøj på.
  Hatten af for dig!
  ;)
  Jacob Mchangama har efter indlægget her at dømme moralsk set lige så lidt tøj på som de dobbeltmoralske hyklere, som i sin tid åbnede vejen for pornografiens ødelæggende virkninger i vort samfund.

  Det som idioterne i det daværende folketing frigav, var alt lige fra børneporno, over dyreporno til ekstremporno.

  At gå ind og forsvare disse ting, med den viden vi har i dag, er godt nok grænseoverskridende!

  Siden dengang er der sat masser af grænser for pornoen, for menneskeheden er heldigvis blevet klogere.

  Men det nihilistiske tankegods lever videre. Man ser en lige linje fra PH og andre kulturradikale og over til moderne liberalister, der synes at opløsningen af samfundets normer er et mål i sig selv og som græder, hver gang der sættes grænser for urimeligheder med nye love.

  Disse love må naturligvis være af det onde, såfremt man synes at jungleloven er bedre end menneskeloven.

Kommentarer er lukket.