Kan Søren Pind stramme udvisningsreglerne?

Af Jacob Mchangama, Justitia 42

Som følge af Landsrettens afvisning af at udvise bandelederen Fez Fez, har Integrationsminister Søren Pind lagt op til at stramme reglerne. Det er forståeligt, at Søren Pind gerne vil gøre det nemmere at udvise kriminelle udlændinge. Det bør være muligt for en stat at udvise udlændinge, der begår alvorlig eller gentagen kriminalitet. Hvis man som indvandrer ikke er indstillet på at følge lovgivningen, er det ikke rimeligt at man har et retskrav på at blive i det land, hvis love man lader hånt om. Men spørgsmålet er om Søren Pind kan komme igennem med en eventuel lovændring, da det er retten til familieliv i den Europæiske Menneskerettighedskonvention – som fortolket af Menneskerettighedsdomstolen – der blokerer for udvisninger. I 2002 fik en iransk statsborger med dansk samleverske og barn medhold i, at det var i strid med retten til familieliv, at han var blevet udvist for narkokriminalitet. Danske domstole har forhindret udvisninger i en række lignende sager, mens man i andre har fulgt anklagemyndighedens påstand om udvisning, som det kan læses af Rigsadvokatens opgørelse. Danske domstole læner sig i disse sager op ad Menneskerettighedsdomstolens praksis, der bl.a. lægger vægt på graden af tilknytning til Danmark, familiemedlemmer – særligt børn – i Danmark og forbrydelsens grovhed.Søren Pind er naturligvis klar over denne hindring og vil derfor bl.a. pålægge domstolene ”at tolke de internationale konventioner indsnævrende og ikke udvidende”, ligesom domstolene ”skal være mere villige til at løbe den risiko, at sagen bliver indbragt for Den Europæiske Menneskeretsdomstol”. Men det er allerede gældende ret, at domstolene skal være tilbageholdende i forhold til fortolkningen af Menneskerettighedskonventionen. Det fremgår af den betænkning, der blev udfærdiget forud for Danmarks inkorporering af Menneskerettighedskonventionen. I Justitsministeriets bemærkninger til inkorporeringsloven hedder det også, at: ”Justitsministeriet er således enig i, at den balance mellem lovgivningsmagten og domstolene, som er fastslået i Højesterets praksis, ikke bør forrykkes. Det bør fortsat være Folketinget, der afgør, hvilket indhold den danske lovgivning skal have. Som fremhævet af udvalget bør en inkorporering ikke føre til, hverken at domstolene påtager sig en større retspolitisk opgave, eller at lovgivningsmagten slækker på kravene til en løbende tilpasning af lovgivningen”

Det er derfor tvivlsomt om Søren Pinds forslag vil medføre nogen reel ændring, da danske domstole næppe kan beskyldes for at være aktivistiske – snarere tværtimod – men på den anden side skal følge klar retspraksis fra Menneskerettighedsdomstolen. I det omfang danske domstole fraviger den gældende praksis, vil der sandsynligvis ikke blot være en større risiko for at sager bliver indbragt for Menneskerettighedsdomstolen – den risiko løber man altid – men for at Danmark vil tabe sådanne sager. I så fald vil der snarere være tale om et opgør med Menneskerettighedsdomstolen. Der er gode grunde til at være kritisk overfor Menneskerettighedsdomstolen – og et opgør med domstolen diskuteres åbent i Storbritannien – men Søren Pind har i forhold til EU-domstolen udtalt, at ”Selvfølgelig følger vi EU-domme. Og derfor skal vi i sagens natur også følge den dom [Zambrano-dommen]”. Det er svært at se at det skulle være meget anderledes i forhold til Menneskerettighedsdomstolen. Derfor skal man næppe forvente et egentligt opgør med Menneskerettighedsdomstolens praksis fra Integrationsministerens side. 

42 kommentarer RSS

 1. Af Hans Hansen

  -

  Hvad vil den egentlig konsekvens være, hvis Danmark ikke følger Menneskerettighedsdomstolens regler?

 2. Af K Nielsen

  -

  Hvem forsørger egentlig Fezfez og hans familie? Det offentlige? Det er bedst han kommer til et land hvor han kan indordne sig.

 3. Af Zeki Laurent Sadic

  -

  Vil gerne stilfærdigt gøre opmærksom på at der øverst på denne blog med store bogstaver står “RETSSTATEN.”

  I øvrigt er der to ting der undrer mig her:
  – hvorfor vil Søren Pind nu pludselig godt kommentere på enkeltsager som minister? Endda i primetime Nyhederne. Det har han jo ikke tidligere ville? En ny kurs måske? Eller er det kun når han finder det politisk opportunt?
  – hvorfor blander han sig som politiker i domstolens arbejde og afgørelser? Er det bare mig der synes at det strider mod tredelingsprincippet i en RETSSTAT?

 4. Af Jan Petersen

  -

  Takket være et mix af diverse “såkaldt” menneskeretskonventioner er lov og ret vendt totalt på hovedet. Det må gå grumme galt i længden. “Man” lægger ligefrem op til “ham den stærke fører”, der kan sætte skik på tingene. En uhyggelig tanke … men desværre ikke urealistisk!

 5. Af Henrik Jørgensen

  -

  Man må jo stille konstatere, at hr. Mchangama har det svært med EMD, når denne ikke lige flugter med chefjuristens nationalliberale politiske orientering.

  Når Mchangama udtaler, at “[d]et bør være muligt for en stat at udvise udlændinge, der begår alvorlig eller gentagen kriminalitet. Hvis man som indvandrer ikke er indstillet på at følge lovgivningen, er det ikke rimeligt at man har et retskrav på at blive i det land, hvis love man lader hånt om”, er det jo udtryk for i bedste fald manglende kendskab til udlændingeloven, og i værste fald manipulation med læseren og ren politisering.

  For det er muligt at udvise udlændinge netop på baggrund af alvorlig kriminalitet eller gentagen kriminalitet. Fez Fez blev også foruden de 6 års fængselsstraf idømt betinget udvisning fra Danmark, men det undlader ceposjuristen behændigt at bemærke.

 6. Af Tim Johan

  -

  Sådan et Islamisk fjols skal ud. Og hvis konen virkelig elskede ham ville hun flytte med så det offentlige ikke skulle forsørge hele den store familie, fordi Fez Fez ikke kan styre sin Pik.

 7. Af Knud Madsen

  -

  Som det er ved at udvikle sig med vort medlemsskab af FN og EU, hvor disse systemer pådutter os at tage imod og forsørge, selv de værste forbrydere, skal vi nok til at overveje at melde os ud af disse tåbeorganisationer.

  Jeg har været glødende tilhænger af EU, men det er ved at være sket nu, hvor vi slet ikke mere kan afgøre, hvem vi vil have indenfor vore grænser.

  Man er jo ved at gå ud af sit gode skind over, at sådanne hard core forbrydere skal kunne te sig fuldstændigt forrykt uden væsentlige konsekvenser og samtidig koste os, det danske samfund, milion efter million i socialhjælp, rets- og fængselsomkostninger samt, hvad det koster i skader på samfundet som følge af hans dybt kriminelle adfærd osv.

  Hold kæft, hvor er det frustrerende. Så jeg håber virkelig at Pind kan komme igennem med stramninger.

 8. Af Lars Hansen

  -

  Med andre ord er Søren Pinds udtalelser bare varm luft. Et plat forsøg på at få stemmer ved at fiske i rørte vande og trække “kriminalitetskortet”.

  Mange tak til Jacob for at skære det ud i pap for os allesammen :-)

  PS. Jacob omtaler den nævnte bandeleder “Fezfez” som “indvandrer”. Men er der nogen, der ved, om det overhovedet er tilfældet?

  For mig er en “indvandrer” en person, der frivilligt og som voksen vælger at flytte til et andet land.

  Hvis “Fezfez” derimod er kommet hertil som barn eller måske endda er født her i landet, så falder hele betragtningen om det rimelige i en udvisning da til jorden, gør den ikke?

  Eller mener Jacob og andre virkelig, at der kan og bør stilles særlige krav til et menneske alene pga. dets forældres herkomst?

  Lad os prøve at skrive Jacobs ord lidt om:

  “Hvis man som neger ikke er indstillet på at følge lovgivningen, er det ikke rimeligt at man har et retskrav på at blive i det land, hvis love man lader hånt om.”

  Nej vel? Det lyder ikke rigtig godt.

 9. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr. Lars Hansen, 1. april 2011 kl. 06:49)

  Nu må man vel gå ud fra, at hvis hr. Mahmoud Khalil Salem alias “Fez Fez” overhovedet ville kunne udvises, er han i hvert fald – trods sine fyrre år og otte ukonfirmerede børn – ikke dansk statsborger?

  Man må da håbe, at familien Salem har gemt lidt af provenuet fra narkotikasalget og dummebøderne på kistebunden til børnenes fremtidige opvækst og udstyr.

  I øvrigt tak til hr. Jacob Mchangama for linket til Rigsadvokatens ogørelse over domstolspraksis i udvisningssager.

 10. Af Jens Hansen

  -

  @Hans Hansen

  “Hvad vil den egentlig konsekvens være, hvis Danmark ikke følger Menneskerettighedsdomstolens regler?”

  Det er en særdeles god pointe, og dette ’spørgsmål’ har også været fremme i den Britiske debat om EMD, og svaret er at EMD reelt ingen sanktions-muligheder har overfor noget land der ikke følger ‘domstolens’ afgørelse. Det er på høje tid vi i Danmark får et opgør med alle disse utidssvarende konventioner og de dertil knyttede ‘domstole’, råd og nævn.

 11. Af Jens Hansen

  -

  @Lars Hansen

  “Hvis “Fezfez” derimod er kommet hertil som barn eller måske endda er født her i landet, så falder hele betragtningen om det rimelige i en udvisning da til jorden, gør den ikke?”

  Nej, det gør den faktisk ikke. Det eneste der er relevant i denne sammenhæng er om han er statsborger eller ej. Alt andet er irrelevant udenomssnak.

 12. Af jonas hansen

  -

  Zambrano-dommen, får ingen betydning for Danmark, da Danmark ikke uddeler automatisk statsborgerskab ved fødslen, som Belgien gør, dermed kan Danmark aldrig komme i en situation, hvor mindreårige børn har dansk statsborgerskab, men deres forældre har et anden statsborgerskab, dermed kan den sag aldrig sammenlignes med noget der sker i Danmark.

  Nutidens kætter, er jura bestanden, især de højtbetalte dommer som lever i en lukket verden langt væk fra pøblen, som forvalter de store konventioner, har en magt der ligger lang ud over deres kompetencer, og naturligvis skal folketingene kunne forkaste direkte skadelige afgørelser.

  En kriminel mand som bandelederen fra Odense, har utvivlsomt allerede kostet det danske samfund et meget stort to cifrene millionbeløb, bare i de skader han har forvoldt, statens sagsomkostninger hele vejen igennem systemet og de 6 bonus år i et lukket fængsel kostet ca. 10 millioner kr. Om der bliver massive udgifter til de 8 børn, kan jeg ikke vide, men kunne gætte mig til at der gør. Og hvis bare en vælger farens livsmønster, hvilke sandsynligheden er stor for, så står vi her overfor en familie som meget nemt kommer til at koste langt over 100 millioner kroner over ganske få årtier, er det rimeligt, bør man ikke i særlige tilfælde sørge for kollektivt udvisning. Der kommer til at blive lukket både skoler og plejehjem, bare for at kunne dækker udgifterne til bare en familie, og der findes en hel stribe af sådanne familier i Danmark, fx oppe i Helsingør, hvor en familie der terroriseret en hel boligforening, endte med at få borgmesterboligen!

  De folk der holder hånden over sådanne familier, er dem der skaber racisme i samfundet, for ved at beholde problembørnene i Danmark, bliver alle indvandre sat i bås, med de få, men meget synlige kriminelle, som burde blive udvis med det samme, spørg indvandrerne hvad de mener der skal ske med kriminelle, langt størstedelen mener det samme som danskerne.

  I den tid hans sag har været under anke, har Danmark udvist et meget højt antal personer, som aldrig har lavet kriminalitet og som kom fra selvforsøgende familier, men som er hjemsendt fordi, de ikke har levet op til de ellers meget skrappe krav om tilknytning til Danmark, som bandelederen åbenbart har.

  Danmark skyder sig selv i skoen, ved på den ene hånd at følge konventionerne, og på den anden side at lave lovgivning, der udelukker indvandre, som kan bidrage til landet, lovgivning der laves for at mindske skaderne af de konventioner, landet igennem tiderne har tilsluttet sig, men som den ene gang efter den anden, udelukker folk der kunne blive en gevinst, imens vi beholder dem der giver mest udgift.

 13. Af Mads Hansen

  -

  Igen er der tale om tom teatertorden, der skal vise alverden at Søren Blind er ”tough on crime” og holder fast i en ”fast og fair ” udlændingepolitik.
  Den burde nok i virkeligheden omdøbes til Fej og Falsk.

 14. Af Anne J

  -

  Jeg ville helt omvendt bruge FezFez’ børn som undskyldning for at han netop skulle udvises, for hvilket forbillede er han ligesom for de børn?! Næppe særlig godt.
  Han skal ud – også for børnenes skyld. Og måske på et enkelt kursus om prævention og hvordan man bruger et kondom.

 15. Af H. Larsen

  -

  Tak for en reel fremstilling af problematikken. Man kan være for eller imod, men det er aldrig klogt at tage standpunkt pba en verserende sag. Der ud over er Pind udtalelser rent spin. Sagen er en appelsin i hans fez.

 16. Af jørgen dich

  -

  Det er dog en fuldkommen urimelig situation Danmark og andre europæiske lande er kommet i takket være disse forskruede “menneskeret” bestemmelser. Man har i sin iver, for ikke at komme til at skade selv de værste forbrydere, glemt de lovlydige borgere.
  Hvorfor skal sådan nogle smarte banditter beskyttes?
  Hvorfor skal vi dog føle os forpligtede til at trækkes med netop dem?
  Tænk på alle de mennesker i den muslimske del af verden, der bliver forfulgte og mishandlede, er det slet ikke synd for dem?

 17. Af A. Nielsen

  -

  Glem dét, løbet er kørt. Politikerne er obskure mediefigurer, der udelukkende er interesserede i taburetklæbning.

  Det varer alligevel ikke længe inden EU-Kommissionen tømmer fængelsesvæsenet i Mellemøsten og importerer samtlige på overførelsesindkomst i Norden.

  Tillykke med “demokratiet”.

 18. Af U N

  -

  Hvordan kan retten til et familieliv være et argument mod udvisning, når det ikke er et argument mod at idømme personer med børn fængselsstraf?
  Et langvarigt fængselsophold må forventes at være en større hindring for et familieliv, end som familie at blive stillet over for valget mellem samlet at flytte til det land, hvor man er statsborger, eller bo adskilt.
  I og med den pågældende families hovedforsørgelsesgrundlag må have været faderens indtægter fra kriminalitet (ellers ville det være tovligt at tage imod en fængselsdom på seks år med et stort smil), vil familien under alle omstændigheder være dårligere stillet, med mindre det er forudsat, at den kriminelle aktivitet genoptages, når faderen kommer ud.
  Hvilke overvejelser har Domstolen i den forbindelse?

 19. Af Lars Hansen

  -

  @U.N.

  Jeg kender ikke dommernes overvejelser, men børnene kan jo holde en vis kontakt med deres far ved at besøge ham i fængslet. Og desuden er en fængselsdom tidsbegrænset, det er en udvisning ikke i sager som denne, den er for livstid.

  Det hele bygger jo på EMD´s tolkning af EMRK, hvor der sker en afvejning mellem samfundsinteresser og individers interesser. Og her kan det jo helt indlysende ikke være sådan, at alle, som har børn, kan være fritaget for straf, fordi straffen går ud over børnene. Her må hensynet til børnene vie for de overordnede samfundshensyn, som ligger i straffens præventive virkning og hensynet til den almindelige retsbevidsthed.

  Men udvisning er en slags tillægsstraf oven i den normale, som desuden kun har den effekt, at den flytter et problem fra et land til et andet. Jeg finder det derfor logisk nok, at hensynet til børn i sådanne sager efter en konkret vurdering kan veje tungere end en stats mulighed for at slippe af med en kriminel, der dermed i stedet kommer til at belaste en anden stat med sin tilstedeværelse.

  Men der er skam andre sager, hvor Højesteret har udvist fædre til herboende mindreårige børn, så det er ikke sådan, at udlændinge med børn altid er beskyttet imod udvisning. Og i den konkrete sag var der jo også 3 ud af 6 dommere, som mente, at udvisningen burde have været ubetinget i stedet for betinget.

  Så det er da indlysende en sag, hvor man også kan argumentere for et anderledes udfald end det, som landsretten nåede frem til. Og begår den kærlige familiefar ny kriminalitet, ja så må hans 8 børn jo fremover undvære ham, hvis ikke de vil flytte med til hvilket land man nu end har tænkt sig at udvise ham til. For han fik jo en betinget udvisningsdom.

 20. Af Wagner Frederiksen

  -

  Skatteyderne er til grin for deres egne penge (og ved at stemme socialisterne ind, har de frivilligt akcepteret denne kendsgerning.
  Alle disse uvelkomne og af et stort flertal af befolkningen uoenskede indvandrere skal udvises, for selvom vaelgerne – som jeg netop har skrevet – har stemt paa partierne, der gaar ind for indvandringen, saa er det ikke det, befolkningen oensker. Hvor ville det vaere befriende, hvis folk ville taenke sig om, inden de stemmer, i stedet for bevidstloest at stemme paa de samme umulige partier hver gang. Utopi ? – ja, jeg er desvaerre overbevist om det.

 21. Af A. Nielsen

  -

  @ Jacob Mchangama

  Når du har et problem med integrationen, hvorfor tager, du ikke Fez Fez til dig og vejleder vedkommende, fremfor at tørre problemerne af over på samfundet?

  Skal vi gætte på du er ligeså obskure mediefigurer som politikerne – et barn der kræver opmærksomhed?
  Din blog er skevet pr. automatpilot, og ligeså røvkedelig som dagens pollental.

  Otte dræbte FN-ansatte er norske og svenske i Mazar-i-Sharif, Afghanistan. Jeg syntes, jeg hører en tavshed af humanisterne.

 22. Af H. H.

  -

  Jamen Jacob hvorfor melder du dig ikke ind i dansk folkeparti sammen med Søren Pind og Birthe Rønn.

  Det begriber jeg ikke! Stå da ved hvem I er.

 23. Af Henrik Jørgensen

  -

  Kunne Jacob måske forholde sig til hvad, der vil ske hvis Fez Fez igen bliver idømt lignende kriminalitet, eller passer det dårligt med den politiske vinkling på bloggen?

 24. Af Jonas Hansen

  -

  I de sidste par år, har man hver måned hørt om indvandre der hjemsendes, fordi de ikke lever op til den meget stramme indvandrings lovgivning i Danmark, fælles for dem er, at de ikke var kriminelle, og var selvforsøgende, men da de ikke kunne gør brug af konventionerne som visse andre mennesker kan, skulle de hjemsendes.

  Derfor falder det meget hult, at der findes rationelle mennesker, der kan forsvare at sådan en person, kan forblive i landet, naturligvis skal han da hjemsendes med det samme, hvis ikke for de tossede danskeres skyld, så for alle de indvandre der hjemsendes for bagateller, eller den store gruppe indvandre som aldrig fik lov til at rejse til Danmark, selvom de havde dansk familie i Danmark, i form af ægtefælle og børn, hvor er de børns rettigheder.

  Det er på tide at danskerne stopper med at vende den anden kind til, og siger fra over for indvandre, der er serie kriminelle, ikke så meget for vores egen skyld, men for det store flertal at indvandre der opfører sig ordentligt og direkte bliver ramt af den ligegyldighed og slendrian der er blandt politikkerne, som slet ikke er klart til at sige fra, det er partier som R der har skabt grobund for racisme og DF, ved deres fuldstændige ligegyldighed over for det samfund, som de får løn for at holde sammen på.

 25. Af Henrik Jørgensen

  -

  @Jonas Hansen

  Det er måske fordi at rationelle mennesker formår at sondre.

  Jeg ved ikke en gang hvilke mennesker, det er du taler om, men det kan du måske uddybe? Derudover er der næppe tvivl om, at det ikke er de mennesker, der nu ønsker en smule nuancering i Mchangamas alibijura, der ønskede DF-udlændingeregler, hvor et usagligt behov stilles en gang hvert halve år, fremfor nødvendige reguleringer.

  Det er jo fantastisk, hvordan – når det kommer til indvandrere – så er der tale om enhedsbehandling (de skal bare og hvis de ikke kan…), men vi ønsker jo alle individuel behandling, der tager højde for netop vores konkrete forhold. Det har domstolen så gjort i denne sag og så ruller alibijuristen de tunge skyts ud med påstande om, at Danmark ikke kan udvise folk, der begår alvorlig kriminalitet.

  Man kan godt, når man læser Mchangamas fortolkning af denne dom, samt hans forunderlige argumentation i forbindelse med § 266 b komme i tvivl om, hvad der vejer tungest hos Jacob – den faglige integritet eller det politiske budskab.

 26. Af jeronimus pedersen

  -

  En ting er, at vi(de radikale)har besluttet os for at være socialkontor for hele den muslimske verden og samtidigt underordne os dem, men at vi ikke kan slippe af med dem, der begår direkte kriminalitet er dog for stærkt. Vi vil ikke finde os i det mere,
  UD MED DEM DE SKIDERIKKER !

 27. Af Jan Petersen

  -

  Det vil da kun være befriende, hvis Danmark som foregangsland tager et opgør med såvel Menneskerettighedsdomstolen, EF-domstolen og FN-systemet.

  Det kan sgu aldrig være en “menneskeret” at være krigsforbryder på “tålt ophold” eller bandeleder på offentlig forsørgelse. Det er “retssikkerhed” hørende hjemme i en galeanstalt.

  Vågn da på politikere!

 28. Af Erik Laursen

  -

  Tak til fes-fes!! Det kan kun give DF og blå blok over 70% af stemmerne ved næste valg.

 29. Af Klaus Nielsen

  -

  Jacob Mchangama citerer Hr. Pind for at sige, at han vil have, at danske domstole skal:
  ”tolke de internationale konventioner indsnævrende og ikke udvidende”.
  Der er jo nok en grund til, at Hr. Pind aldrig har drevet sin juristuddannelse til noget, for mage til vrøvl, skal man da lede længe efter.
  Hr. Pind forstiller sig, at han kan tvinge danske dommere til at udfordre EMD ved at dømme på en måde, så det er fifty-fifty, om EMD vil underkende dommen. Dommerne skal “gå til kanten”, være bilforhandler-frække, eller hvad man nu ellers kalder den slags fusk.
  Tilsvarende kan man jo polemisk opfordre borgerne til at køre lidt stærkere end loven foreskriver eller betale lidt mindre i skat, end man skal. Bare for at vise domstolene, de ikke skal tro, de er noget og som en modvægt til dumme dommere, der jo sikkert har deres egen aktivistiske dagsorden – præcis som Hr. Pind mener om dommerne i EMD.
  Det forekommer mig, at Hr. Pind har et problem med autoriteter, og at han aldrig er blevet voksen.

 30. Af sar sar

  -

  Hvor mange år frem over endnu skal vi høre om de internationale konventioner og etc. fremført af humanister og eksperter uden ekspertise. . . Og hvor mange kriminelle familier (islamister) skal danske samfund forsøge stadigvæk også indsætte islamister i danske fængsler?
  Vort lille Danmark infrastrukturer-mæssig kan nu KUN sammenlignes med Bangladesh eller med anden tredje verdens land. Og imens danske politikere specielt uderigs- og “krigsminister” stiller lille Danmark på linie med suppermagter og fortaler os uafbrudt hvor rige vi er ha, ha, ha . .
  Det var på tide derfor at Danske stat må opsige her og nu alle de idiotiske konventioner, og lade FN og EU tage sig af de kriminelle og ikke kun kriminele muhamedanske indvandrere. . . Danske samfund har allerede bidraget nok i de sidste 30. års og har betalt mange penge for den integration, som aldrig bliver til noget.

 31. Af Søren Larsen

  -

  Så vidt jeg har forstået er Birthe Rønn blevet smidt ud af Integrationsministeriet pga hun ikke fulgte konventionerne. Nu opfordrer Søren Pind domstolene til at dømme imod konventionerne?!? Er sandheden mon ikke den, at Rønn røg ud fordi hun blev opdaget?

 32. Af Lars Hansen

  -

  @Søren Larsen: Ja! Rønn røg ud, fordi hun blev opdaget, men vel især fordi hun ikke gavnede regeringens meningsmålinger.

  @Klaus Nielsen: Jeg er helt enig i din vurdering af både Søren Pind og hans forslag om, hvordan de danske domstole skal tolke EMRK.

  @sar sar: Det er helt nyt for mig, at denne Fez Fez skulle være islamist. Jeg troede egentlig, at han var en kriminel bandeleder, som solgte hash og uddelte dummebøder for at berige sig selv. Men der kan man bare se, man bliver sandelig klogere af at læse blogdebatter.

 33. Af jorgen petersen

  -

  Kernen er vel ikke, om Søren Pind, men Danmark kan opnå et tilfredsstillende niveau med hensyn til en strammere adfærdsstyrende udvisningspolitik.
  Vi er underlagt internationale regler og paragraffer, som smitter af på og til dels indskrænker vores nationale ret til at selv sætte en egen standard. Hvilket kan føles ganske krænkende, når vi ser hvilke normer og kriterier der stilles til grund for en eventuel udvisning, nemlig retskrav om beskyttelse af familien. Det er mig ufatteligt, at et retten om familieliv kan stå over retten for det enkelte samfund til at beskytte sig mod kriminalitet, lovovertrædelser, bandekriminalitet, narkohandel med alle de bekostelige virkninger, som det indebærer.
  Om ikke løsningen så intentionen må være især, at danske politikere arbejder på at få ændret de internationale regler. Ikke alene, men sammen med andre først og fremmest vestlige lande, som lider under de samme problematikker og regler.
  Inderst inde er der langt flere danskere, som hælder til DFs politik, men som ikke vil efterleve eller afsløre det. Er enige i, at der skal ske stramninger på udlændingeområdet, opstilles skarpere krav til ophold/integration. En mere restriktiv politik. Jeg har aldrig stemt på DF, men dele af deres holdninger er der uden tvivl bred folkelig opbakning til.
  En politisk opbakning til de partier, som vil arbejde både internationalt og nationalt, så den dømmende magt får større handle/udvisningskraft, det er påkrævet!

 34. Af Henrik Jørgensen

  -

  @Jørgen Petersen

  “Det er mig ufatteligt, at et retten om familieliv kan stå over retten for det enkelte samfund til at beskytte sig mod kriminalitet, lovovertrædelser, bandekriminalitet, narkohandel med alle de bekostelige virkninger, som det indebærer.”

  Altså normalt, dvs. når vi tale om kriminelle, danske statsborgere, er det tilstrækkelit for at kunne beskytte
  sig mod kriminalitet, lovovertrædelser, bandekriminalitet, narkohandel mv. at man kan smide de dømte i fængsel, beslaglægge ulovlige koster mv. Her er det ikke et tilstrækkeligt, nødvendigt og væsentligt nok lovligt retsmiddel at udvise folk. Så hvorfor skulle det være mere tvingende nødvendigt når vi taler om udenlandske kriminelle?

  Det er bestemt en mulighed, man har, og den benyttes også, i modsætning af det umiddelbare billede nogle politikere, og Mchangama desværre, ønsker at tegne.

  Det kan være, at det igen er på sin plads at minde om, at Fez Fez fik 6 års fængsel og en betinget udvisningsdom – ikke ligefrem noget der kan betegnes som samfundsundergravende.

 35. Af Jonas Hansen

  -

  Politikkerne laver ikke andet, end at lave love, der går lige til grænsen af, hvad konventionerne tillader, det betyder i praktik at konventioner er problemet og ikke løsningen, de mange ”nød” love VKO har, kunne gennemtvinge imens de peget på konventionernes skadelige effekter, har udelukket titusindvis af indvandre der kunne blive en gavn for landet, imens konventioner er vores garanti for, at det værste ukrudt er noget vi selv skal beholde.

  VKO og sågar S og SF vil gerne vise at de er handle kraftige, overfor indvandrings ”problemet”, men konventioner fratager dem retten til at handle, der hvor der mangler handling, i stedet har man kastet sig over dansker der gerne vil havde en ægtefælle til landet, for det er den eneste gruppe der ikke har udvidet særregler til rådighed, derfor er der titusinde vis af dansk- udenlandske familier der har fraflyttet Danmark, deres børn der ellers er danske statsborger fra fødslen, får når de er 22 år automatisk frataget deres danske statsborgerskab, hylekoret over på informationen har ikke været glade for at bringe den sag op, da den politisk ikke passede ind i deres egen statsløse sag, at palæstinenserne fik statsborgerskab er ok men mig, der var alligevel ingen steder at sende dem hen. Men de samme love der er brugt til at give dem statsborgerskab, har haft den konsekvens, at der er lavet modlove, der over tid, fratager danske statsborger deres statsborgerskab.

  Så faktum er, at dansk statsborger får frataget deres statsborgerskab, fordi folk holder fast i forældet konventioner, som har brug for et service eftersyn, fra tid til anden.

 36. Af jorgen petersen

  -

  Henrik Jørgensen
  Nej, det er jo humlen i det, men det overgår jo din retfærdighedssans. 6 år og en betinget dom ud af fælles kassen. En al for mild dom, som er afsagt ud fra gældende regler. Og som i den grad er hæmmet af international indflydelse, som netop krænker den menige etniske dansker.
  Ja, det er naturligvis en forskel på etniske danskere og andre “danskere”. Dømt for samme kriminelle forhold giver det ikke rigtigt mening at udvise førstnævnte!
  Min simple indgangsvinkel er, at Danmark ikke skal være international skraldespand for den kultur, som tilstrømmer fra visse dele af verden. Og betale for den. Men alle de, som overholder landets love og iøvrigt bidrager til samfundet, skal respekteres på lige fod med danskerne!

 37. Af Ole Juul

  -

  Danmark er i høj grad blevet en atraktiv skraldespand for alverdens forbrydere. takket være imamer og Jelveds kompagni

 38. Af Ernst Olsen

  -

  Hvis han ikke kan! – så må bommen lukkes ved grænserne.
  Pas på med “føleriet” Jacob.
  Tænk hvad der bruges tid på i diverse forsamlinger og medier. Så er det “forkerte” ord, og så er det en “forkert” bog, og og hvordan skal man dernæst se “ud”?
  Ikke mere “galehus” her til landet, end det som “blomstrer” hver dag allerede.
  Hvis dette ikke er en mulighed at fatte inde i knolden, – så kom af vejen, og lad andre komme til.
  Et nyt forsøg er bedre end ingen.
  Vi skal ikke ende som “det tossede paradis” uden tanke på film, af samme navn.
  LAD DOG RESTEN AF DANMARK BLIVE!

 39. Af jorgen petersen

  -

  Ernst Olsen
  Du må da have lagt navn til “Det tossede paradis”!

 40. Af H. H.

  -

  Det er “morsomt” at de personer her, som lyder som dansk folkeparti – også skriver lange indlæg om at de hader danske kvinder og elsker rigtige feminine kvinder på Hermansens blog.

  Ingen nævnt ingen glemt.

  Men det kan konkluderes at der er nogle mænd som vil skrue tiden tilbage til 1950 hvor der ikke var de farlige fremmede og hvor kvinder kendte deres plads – og disse mænd huserer på Berlinskes hjemmeside HAHA

 41. Af Frank Mathiesen

  -

  Kan ikke forestille mig at ånden i lovgivningen fra MRD inkluderer tilfælde som Fis Fis..
  Er ikke den store juraprofessor men dømmes der alene ud fra lovens bogstav og ikke også med et vist element af ånden i lovgivningen..??

 42. Af M. Larsen

  -

  Selvfølgelig kan Søren Pind gøre det! Han er en enormt fornuftig, demokratisk person. Og fis-fis er jo en skandale. Søren Pind vil gøre blå blok endnu bedre, tak. Og Helle , der jo som alle ved “ligger i dvale” lige p.t. – fordi hun jo intet har at byde på – andet en afgifter/stramninger m.m. for den almindelige dansker – vil jo være en katastrofe – hvis man supporter hende. Desværre er der mange, mange danskere der ikke er særlig vågne må man sige.

Kommentarer er lukket.