Når internationale forpligtelser svækker dansk demokrati

Af Jacob Mchangama, Justitia 34

Under VK-regeringen var oppositionens faste kritikpunkt, at de borgerlige lod hånt om Danmarks internationale menneskerettighedsforpligtelser. Der var da også noget at komme efter. Særligt Dansk Folkeparti men også langt ind i Venstre blev der luftet skepsis overfor flere menneskerettighedskonventioner. Det gjorde ondt i radikale hjerter, hvor respekten for internationale konventioner er selve lakmustesten på anstændig regeringsførelse.   Nu er S-SF-R kommet til magten støttet af Enhedslisten, og spørgsmålet er så, hvorvidt vi vil se et paradigmeskifte.

I det nye regeringsgrundlag lægges der vægt på, at ”Danmark overholder sine internationale forpligtelser, og at de af Danmark ratificerede eller tiltrådte konventioner kortlægges, registreres og opdateres centralt, således at dansk opfølgning af påtagne forpligtelser kan dokumenteres og overvåges løbende”.

Nogen vil her nok tænke: det må da være ret enkelt at undersøge og ikke mindst overholde Danmarks internationale menneskerettighedsforpligtelser. Men Danmark har ratificeret en lang række menneskerettighedskonventioner, der indeholder en stribe af rettigheder, der ofte har karakter af vage eller utopiske programerklæringer, ligesom flere af rettighederne er indbyrdes modstridende. I modsætning til de klassiske frihedsrettigheder som findes i den franske menneskerettighedserklæring og inspirerede til grundlovens ditto, udgøres Danmarks menneskerettighedsforpligtelser i dag af et miskmask af rettigheder og erklæringer, der ofte blot maskerer en politisk dagsorden. Desuden vil det danske samfund skulle undergå nogle drastiske forandringer, hvis den nye regerings internationalisme også betyder, at man i modsætning til VK vil følge de anbefalinger, som diverse FN organer fremkommer med på menneskerettighedsområdet. En udvikling, der i sidste ende ikke vil styrke med derimod udvande hele menneskerettighedsbegrebet til skade for det liberale demokrati i Danmark såvel som for undertrykte mennesker i udlandet, hvilket jeg skal komme tilbage til.

Tag eksempelvis FNs Kvindekonvention, hvis artikel 5 fastslår, at staterne ”skal tage alle passende forholdsregler…for at ændre mænds og kvinders sociale og kulturelle adfærdsmønster med henblik på at opnå afskaffelse af fordomme, sædvaner og al anden adfærd, som hviler på den opfattelse, at det ene køn er mere eller mindre værd end det andet, eller på fastlåste kønsroller”.

Her er ikke tale om at sikre lighed for loven, men derimod om en pligt for staten til at ændre mænd og kvinders holdninger og adfærd. Med andre ord social ingeniørkunst i form af totalitær feminisme forklædt som menneskerettigheder. Det organ, som skal sørge for, at Danmark overholder kvindekonventionen, har kritiseret Danmark for manglende lighed i det politiske liv. Derfor anbefalede man i 2010, at Danmark skulle indføre kønskvoter for folketings- og kommunalpolitikere.

FNs racekonvention forpligter staterne til at forbyde organisationer, der ”fremmer og tilskynder til racediskrimination” samt deltagelse deri. Efterlevelse af denne forpligtelse vil kræve forbud mod ekstreme nationalistiske foreninger, såvel som selve medlemskabet heraf. Det ville kræve en grundlovsændring men alligevel har FNs racekomité gentagne gange kritiseret Danmark for ikke at imødekomme denne forpligtelse Racekomiteen har også kritiseret Danmark for ikke at tiltale flere personer for overtrædelse af racismeparagraffen (herunder Jyllands-Posten for publicering af Muhammed-tegningerne), samt opfordret til at Danmark nedsætter et ”multikulturelt” organ, der skal føre tilsyn med anklagemyndighedens beslutninger om at droppe tiltale i sager efter racismeparagraffen.

Ifølge Konventionen om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder skal Danmark sikre rettigheder som retten til en bolig, sundhed og social sikkerhed. I 2008 blev der vedtaget en tillægsprotokol til konventionen der tillader individuel klageadgang til FN-komité, som VK – fornuftigt nok – afviste at ratificere. I 2008 var det dog både S og SFs holdning, at Danmark burde ratificere protokollen, hvorfor man må forvente, at ratificering er regeringens politik. Hvis man ser nærmere på komitéen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheders fortolkning, tegner der sig et billede af en konvention, der måske mere end nogen anden griber ind i det nationale demokratis suverænitet på områder som økonomi og velfærd.

 Komiteen har fastslået, at når først der er indført en social rettighed, vil en bevidst forringelse deraf som udgangspunkt udgøre en krænkelse. Komiteen har da også kritiseret velfærdsreformer i en række vestlige lande som Tyskland, Holland, Schweiz, Finland, New Zealand og Canada. I en situation, hvor Danmark ratificerer tillægsprotokollen risikerer vi, at reformer af offentlige ydelser vil kunne resultere i konventionsbrud.

Med andre ord vil de radikale risikere at blive mødt med påstande om, at den efterløns- og dagpengereform, man har tvunget S og SF til at acceptere, er ”på kant med menneskerettighederne”. Præcis den samme melodi som – med radikal støtte – blev spillet i forhold til VKs udlændingestramninger. At efterløn og menneskerettigheder ikke længere er en absurd sammenblanding af helt forskellige størrelser blev demonstreret i forrige uge, hvor Næringsforbundet NNF besluttede at stævne den danske stat for med efterlønsreformen at have krænket den private ejendomsret (!) i den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Hvis den nye regering vil være menneskerettighedsduks kræves altså, at man tillægger rettigheder, der strider mod grundlæggende værdier i det danske samfund, større vægt, samt at man giver ikke-folkevalgte FN organer kompetence til at afgøre spørgsmål indenfor økonomi og fordelingspolitik, der i dag afgøres af regering og folketing.

Snarere end ukritisk at ophøje de mange FN konventioner som Danmark har ratificeret til styrende normer, burde regeringen søge bred enighed om at udforme en dansk menneskerettighedspolitik, der lægger international symbolpolitik på hylden og fokuserer på de grundlæggende rettigheder, der er afgørende for bevarelsen af et liberalt demokrati, og som i alt for mange lande knægtes brutalt og systematisk.

Udvidelsen af menneskerettighedsbegrebet til at omfatte alverdens ønskværdige goder er nemlig en gave til diktaturstater, der ved at fremhæve ”sociale fremskridt” og andre ”progressive” tiltag kan fremstå i et positivt menneskeretligt lys uanset, at de samtidig undertrykker deres egne befolkninger. Det har man kunnet opleve i forbindelse med det såkaldte Universal Periodic Review i FNs Menneskerettighedsråd, hvor alle FN-lande kommer til menneskerettighedseksamen. Her roste Iran, Kina, Syrien og Cuba bl.a. Nordkorea for dets indsats for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

 Vigtigheden af frihedsrettigheder ses også i forbindelse med det såkaldte arabiske forår, der har vist at der i alle kulturer er mennesker der bekender sig til ideen om menneskerettigheder og demokrati. Men også at de kræfter der vil demokrati og menneskerettigheder ofte vil være prisgivet autoritære og fundamentalistiske modstandere i lande hvor civilsamfundet har været kvalt på grund af mangel på netop grundlæggende frihedsrettigheder som ytrings- forsamlings- og foreningsfrihed. De autoritære kræfter sidder i vidt omfang stadig på magtapparatet og centrale institutioner og kan derfor undertrykke sekulære demokrater. Islamisterne har i modsætning til de sekulære kræfter en forenende religiøst baseret ideologi, der kan mobilisere masserne og kue demokrater. Selvom det er vigtigt at få skabt vækst og jobs i Mellemøsten er det fra et menneskerettighedssynspunkt afgørende at skabe rammerne for et levende civilsamfund, der kan nære politisk pluralisme og demokratiske institutioner, således at sekulære demokrater kan organisere sig og matche deres udemokratiske modstandere. Det kræver en menneskerettighedsstrategi, der fokuserer på grundlæggende frihedsrettigheder modsat retten til vand, bolig eller social sikkerhed. Her kan Danmark lære af Helsinki Aftalerne, som Vesten indgik med Sovjetblokken i 1975, og som særligt fremhævede samvittigheds-, tros- og tankefrihed. Det gjorde bl.a. sovjetiske dissidenter i stand til at udstille Kremls mange menneskerettighedskrænkelser og dermed svække Sovjetunionen og andre kommunistiske lande.

Både for Danmarks egen skyld og for de millioner af mennesker, der lever i ufrihed, bør regeringens ambition om at sætte menneskerettigheder i fokus derfor skelne mellem de konventioner og rettigheder, der styrker dissidenter, frihed og demokrati, og dem, der trods smukke ord svækker demokratiske institutioner og styrker diktaturer.

[Dette blogindlæg blev oprindeligt bragt som kronik i Weekendavisen 14/10 2011]

34 kommentarer RSS

 1. Af Claus Sønderkøge

  -

  Jacob at du anser de tertiære rettigheder for vigtigere end de primære og sekundære rettigheder er en ærlig sag. Og det er hverken nyt eller overraskende.

  At prioritere rettighederne i forhold til hinanden har altid været en yndet kampplads for demagogerne. Taberne har i alle tilfælde været dem som rettighederne skulle beskytte.

  Det havde nok mere været på sin plads du havde rettet blikket mod den anden side af Atlanten hvor Amish-sekten i Ohio i øjeblikket er udsat for voldelige overgreb.

  Dine politiske angreb bringer tankerne hen på Pius XII som også vred sin humanitet i forhold til sine politiske prioriteringer.

  Claus Sønderkøge
  7990 Øster Assels, Mors
  csdenmark@gmail.com
  http://www.bridgefiles.net
  Skype: csdenmark

 2. Af Krister Meyersahm

  -

  Man kan konstatere, at der er juridisk rod omkring Danmarks indgåelse af forskellige konventioner og traktater. Jeg vil blot nævne et område, nemlig overdragelse af den dømmende magt til andre end – danske domstole.

  Først må vi vel slå fast, at intet står over Grundloven og håbe, at alle er enige heri?

  Derfor kan det undre, at det juridiske etablissement i Danmark, ikke har protesteret højlydt, når f.eks. Danmark har tildelt domstolsbeføjelser til eksempelvis Eu og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

  Det er dog klart udstrakt i Grundloven, at den dømmende magt er hos domstolene – de danske, vel at mærke. Hvordan er det kommet så vidt, at ikke-danske domstoles afgørelser, kan overløbe Højesterets?

 3. Af Ib Christensen

  -

  Jacob Mchangama leverer her som altid en velgennemtænkt og velarguemnterende gennemgang af menneskerettighedsproblemerne, især vedr. se såkaldte sociale og økonomiske rettigheder. Danmark bør indskrive de menneskerettigheder i Grundloven, som vi kan blive enige om, akkurat som kronkikøren foreslår. Men han undgår som altid at omtale EU, som med Lissabon-traktaten og det tilknyttede charter om borgernes rettigheder nu har juridisk kompetence til at overrule Grundloven (hvad FN og Euiroparådet ikke har). Cepos bryder sig ikke om kritik af EU, så her er Mchangamas ytringsfrihed beskåret, desværre.

 4. Af Frank Leegaard

  -

  @ JM

  Det er sådan set logik for høns. Hver gang du forpligtiger dig til noget, indskrænker du dit eget råderum.

  Det er jo sådan set også det ordet siger.

 5. Af Erik Bramsen

  -

  Endnu en fremragende klumme fra Mchangamas hånd. Tak.

 6. Af Peder Pedersen

  -

  Har vi virkelig demokrati i Danmark ?

  Det er da bare en floskel man kan prakke de uvidende masser på.

  Ja vi har valg og en grundlov.

  Er det i virkeligheden ikke bare levningerne fra et gammelmands pampervælde.

  Når det kommer til stykket, så kniber de gevaldigt med bare borgerrettigheder når det kommer til grænsen ved konfligtsituationer eller når systemet vil have noget gennemført eller kommer til kort over sine egne fejl eller ønsker.

  Og det er jo ikke ligefrem i Danmark at Demokratiet eller menneskerettighederne blev opfundet.

  Jo jo – alle er lige for loven – og så må en stakkels og beviseligt uskyldig alligvel leve i angst med en stædigt opretholdt sigtelse for knivstikkeri indtil højesteret sagde stop.

  Hvad er det for et system, der ikke tjener borgerne men kun sig selv. I så fald må, systemet helt overlades til EU retten eller konventionerne.

  For det kan åbenbart ikke selv ;(

 7. Af Krister Meyersahm

  -

  udstrakt skal være udtrykt. Beklager.

 8. Af Jacob Mchangama

  -

  @Ib Christensen: Jeg har intet pålæg fra CEPOS om ikke at være kritisk overfor EU. Og hvis du gad besvære dig med at søge på de ting jeg har skrevet vil du se at jeg har skrevet indtil flere blogs og notater der er kritiske ovf den retspolitiske udvikling i EU.

 9. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  I modsætning til Jacob Mchangamas mener jeg, at internationale forpligtelser udvider det danske demokrati.

  For Jacob og visse andre er menneskerettighederne og forsøg på at skabe social retfærdighed en krænkelse af det liberale demokrati, kaldet markedsdemokratiet eller det kapitalistiske demokrati, som vi stadig må leve med, men som intet har med demokrati at gøre.

  Selvfølgelig skader menneskerettighederne de frie markedskræfter og kapitalens frie bevægelighed, der for højrefløjen er demokratiets kerneydelser.
  Derfor behovet for konventionerne.

  Når danskernes forældede og døde grundlov kvæler demokratiseringsbestræbelserne, må vi taknemmeligt tage imod den hjælp, vi kan få fra vore omgivelser.

 10. Af Tom Romdal

  -

  Glimrende kronik må jeg indrømme, og meget lærerig.

  Social politik er politik, ikke menneskerettigheder. Som medlem af FN må et land som Danmark også arbejde for at konventioner ikke knopskyder ud i det absurde.

  Om Danmark har behov for revision af sin menneskerettighedslovgivning kan jeg ikke overskue, men jeg ser frem til at blive løbende orienteret.

  Hvis nogen kan dokumentere at et FN-organ krævede Jyllandsposten tiltalt vil jeg gerne se det.

  Jyllandposten BLEV tiltalt og frifundet. Jyllandspostens udfald var klart på kanten af hate speech og dermed var det fint at det blev prøvet ved en domstol, lige som feks. Lars Hedegaards udtalelser ved flere lejligheder.

 11. Af jens holm

  -

  Mindst 10 indlæg. Her er den store Formand for Pesos Zensur.

  Man må ikke mene andet end hans og deres vinkel eller har postbuddet forlagt min epistel.

  Vi tager den igen : Vi har da ike et liberalt demokrati.
  De aftaler man har om fx meneskerettigeheder er hensigtserklæringer, som man bestræber sig for at ratificere. Der er intet til hinder for at holde en højere standard. Derimod er det beskæmmende, når der holdes en lavere – ex varetægstfængsling.
  Og ja vi har faktisk stemt os i EU i flere omgange stadigt mere, så der er ike tale om noget grundlovsstridigt – undtagen hvis man er totalt bogstavtro. Jo, nogle af de koncendtioner vi har skrevet under på, strider mod hinanden. Sådan er det med mange ting fx har man en stadig brudflade med lystfiskere og tangeværket ved gudenåen. Vi vil også gerne snakke mobil og have strøm med vindmøller, men de generer da tilsyneladende også mange.
  Og ja, når udgangspunktet i dele af den muslimske, den katolske og fx den kinesiske verden, så er stræben mod og opfyldelse af deres variant incl. kvindesyn og politisk undertrykkelse stadigt et stort fremskridt.
  Den kommende tid vil vi have et S/SF/R demokrati med lidt garniture af sócialistisk fra Ehl.
  Vko var heller ikke et liberalt demokrati, idet de som tjente meste fik ekstra oveni hatetn ved skatteletetlser fremfor arbejde jævnfør Mads Skjern og andre. Denne belønning af dem som allerede har stammer fra det konservative demokrati(fra vistnok 1914) eller rettere før dvs højre.
  Vi har pluralisme, når mannu skal være demagogisk i sine holdning til dine velformulerede men ukorrekte konklusioner og vurderinger. Men det er så bare mig…m.fl.

 12. Af Bjarne Christensen

  -

  Menneskerettigheder – for hvem?
  Ja, – helt korrekt, hvad Tom Romdal skriver. Idag, “rodes” begreber så som social politik og lign. sammen med menneskerettigheder. Helt absurd og til stor skade for en del landes befolkninger.

 13. Af Karl Eriksen

  -

  Disse konventioner betegnes som MiskMask! Kar tale!
  Og det er for mig ubegribeligt, at disse “Rettighed-Domstole” i den grad forsluger sig på algodheden så de glemmer det enkelte individ i de lande/stater, som de foregiver at tjene.
  Foragtelsen for staternes “indfødte” udvises ved, at man ved sælsom lovvrideri søger at begunstige enhver der kan tænkes at være spydspids for et Shariastan eller anden form for antidemokratisk samfundsopløsningsmiddel.

 14. Af Martin Larsen

  -

  Jacob, du er her ude i hampen igen. Og du viser endnu engang at du er ikke borgerlig, men radikal/rød. Alle de tåbelige regler om et “menneskerettighedsbegreb” er sygt. Jacob, danskerne overtræder ikke menneskerettigheder, men der må, der MÅ være en grænse for galskaben.
  Vi er et lille land på ca. 5 mill. indbyggere. Vi har allerede taget imod personer/mennesker vi INTET har tilfælles med udover “to ben, to arme” m.m.
  Det KAN ikke være rigtigt at vi skal finde os i alle EU og FN m.fl. tåbelige regler. Vi har problemer nok hos os selv med unge der absolut intet gider at tage sig til, da kontanhjælpen er ca. 20 kr. mindre end et arbejde.

 15. Af jens holm

  -

  Martin Larssen fatter åbenbart slet ikke baggrunden for alle disse forsøg på gode regler for at behandle sig selv og ens medmennesker ordentligt har nogle meget sobre og nødvendige baggrunde.
  Vi har så stemt om EU flere gange.
  Og vi Martin Larsen. Vi er i hvert fald ikke mig.
  Måske er Du faldet i flødeskumskagen som barn…eller er der stadig med duplo og farverne.
  Jeg er ellers dybt uenig med den forældede koldkrigsretorik om såkaldt liberalt demokrati og en række andre ting som Jacob Mchangama fremfører
  ; men skal jeg vælge, så er det til enhver tid ham. Og ja, den med det skal kunen betale sig at arbejde er rigtigt nok. Havde man hævet bundfradraget fremfor 3 gange borgerlige skatetlettelser, så var den sag ude af verden for længst – så tak tak på alle muslimske kassedamers vedkommende og min sdiste tid som handicapmedhjælper – så tark tak Martin Larsen.

 16. Af Frank Leegaard

  -

  @ Martin Larsen, 19. oktober 2011 kl. 21:34

  Du er godt inde i taksterne?

  Det er ikke meget du er værd derude på arbejdsmarkedet?

  Gud ske tak og lov at man da ikke befinder sig i det lønsegment.

 17. Af georg christensen

  -

  Internationale forpligtelser, svækker ikke dansk demokrati. Kun ved at være med, og få muligheden for at komme til “orde”, og dermed blive hørt har dansk demokrati overlevelses mulighed.

  NB: Vi bør være med, der hvor “musikken” spiller, der, hvor det gælder om at råbe højest, på “ærlighedens betingelser”.

 18. Af Jens Hansen

  -

  Fremagende bolg-indlæg af Jacob Mchangama. Vi bør tage et klart opgør med alle disse konventioner Danamrk har tilsluttet siden WWII.

 19. Af John Henriksen

  -

  Fremragende kronik, der skriger på en stillingtagen fra den nye regering: Vil den nye regering ratificere tillægsprotokollen fra 2008 til Konventionen om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder, som i praksis gør enhver enhver ændring på det fordelingspolitiske område til et potentielt brud på menneskerettigheder?
  Kronikken viser tydeligt, at FN i lighed med EU er ude på glidebane, der undsiger nationalstaten.
  Hvordan er det kommet dertil, at De forenede Nationer i den grad lægger vægt på netop at undergrave nationen?

 20. Af Ib Christensen

  -

  Det ville have været naturligt, om Jacob Mchangama i sin klumme også havde forholdt sig til EU´s juridiske overherredømme over dansk ret, inkl. grundlov og menneskerettigheder, et overherredømme, der er langt alvorligere end de FN- og Europaråds-konventioner, som vi har tiltrådt (også ved lov), men som vi kan undlade at rette os efter eller framelde. Det kan vi ikke med Lissabon-traktaten og det tilhørende charter for borgernes rettigheder, hvis vi fortsat vil være medlem af EU. Her vil det ultimativt være EU-domstolen, der fortolker menneskerettighederne i Danmark.

 21. Af I. Hanson

  -

  Glimrinde kronik – og som mange påpeger ville det være interessant med EU vinklen også – for fakta er desværre at vi kan hoppe og danse med vores grundlov – EU bestmmer…ikke engang højeste ret er højest…nææ så bringes sagen blot videre til EU (f.eks sagen Fisfis og mange andre).

  Vi skal heller ikke overse det faktum, at både FN og EU har egne politiske agendaer…som lille Danmark drukner i…ikke alt er til vores eget bedste – kun til andres politiske bedste!

  DK skal passe på sin integritet – netop vores lands størrelse giver os nogle fordele: flexibilitet, mikroskopisk koruption og pleje af indflydelsesrige lobyister (ja vi har nogen og nogen bestemmer selv hvad de betaler i skat -selv om de er stinkende rige)..vi kender vores politikere nærmere end i store lande, vi kan skabe større homoganitet i samfundet osv og dé fordele skal vi hverken underkende eller sælge ud af.

  BORGERNE i andre eu lande misunder os, mens vores ledere ikke forstår os, fordi de svæver i en anden sfære – blandt andre ledere…alt alt for langt væk!

 22. Af Lars Jensen

  -

  Flot klumme af Jacob Mchangama, men følgende sætning er lidt pudsig. “Det gjorde ondt i radikale hjerter, hvor respekten for internationale konventioner er selve lakmustesten på anstændig regeringsførelse.”
  Mig bekendt deltog Danmark i et angreb på Serbien i 1999. Angrebet blev gennemført af nogle NATO lande, og uden FN-mandat. Altså et brud på konventionen om anvendelse af magt.
  Jeg mener at Danmark på det tidspunkt blev ledet af en regering, med Socialdemokratiet og de radikale!

 23. Af Kirsten Iskov

  -

  Kære Jacob.

  Ja vi ved desværre godt, at for både den gamle og den nye Regerings er EU en vigtigere institution / et vigtigere magtapperat end DK.

  De er begge næsten lige ivrige efter og er ved at falde over deres egne ben for ,at sælge vort fædreland til spotpris.

  Det er bla ( vi er medansvarlige for deres dumheder og manglende ansvarsfølelse )også DKs ansvar , at Grækenland lyver og bedrager sig selv til Statsbankerot.

  En skønne dag er det måske også ligefrem vores skyld, at EU ikke kan eksistere , som et frit åbent og gennemskueligt samfund i dag ( hvad det aldrig nogen sinde har været / gjort ).

  Danskerne er rene idioter, hvis de finder sig i al det galskab der kommer fra EU. Så vi fortjener såment IKKE bedre end, at vi også en dag må gå tiggergang hos de STORE , hos de egentlige MAGTHAVERE i EU– Tyskland og Frankrige.

  DETTE VIL TIDEN SÅ VISE. K.Iskov.

 24. Af Marian Christensen

  -

  Skarp kronik – selvfølgelig skal vi ikke køre med på alle mulige konventioner godkendt af FN som strider direkte mod vores demokratiske indstilling og vores holdning til menneskets frihedsrettigheder.

  Al den snak om multikulti skulle være så fint er i bedste fald ulogisk og i værste fald direkte grusomt. Hvad hvis nogle har en menneskefjendsk kulturel tradition, skal det så også tollereres ? (nazister, Jehovas vidner, islamister og alle mulige kulturelle kvindeundertrykkende kulturer. Vi har utallige eksempler på reaktionære og menneskefjendske kulturelle traditioner, som absolut ikke fortjener nogens accept så må vi blive fri for den dumhed der ligger i det multikulti halal jublende ideal.

 25. Af Ole Munk

  -

  Hørt!

 26. Af Erik Carlsen

  -

  Aftalerne om menneskerettigheder har altid og vil stadig blive brugt af danske politikere som en del af deres politiske spil for folket, og fremhævet som noget vigtigt under de utallige skåltaler som politikerne elsker at underholde folket med. I UN aftalen om menneskerettigheder hedder det bl.a. at børn har ret til deres foældre, men denne del af UN aftalen gider danske politikere ikke beskæftige sig med. Vi er mange danske mænd som ikke kan få lov til at se vores børn, selvom vi har gået på arbejde og betalt til staten hele vores liv, og er IKKE kriminelle. Så UN aftaler er ikke meget værd i real politik.
  Mr. Slowhand
  Erik Carlsen

 27. Af Poul Hansen

  -

  “FNs Kvindekonvention, hvis artikel 5 ”

  Det er jo tydeligvis en sindssyg undertrykkelse af frihed, fy for fanden – lad os håbe vi kommer ud af de tåbelig konventioner snarest muligt.

 28. Af Flemming Kibsgaard

  -

  Menneskerettighederne skamrides af Danmark, uagtet inkorporeringen af Den Europæiske menneskerettigheds konvention i retsplejeloven, ses den ikke håndhævet ved domstolen, hvilket er en juridisk falliterklæring af retsplejen.

  FN konventionerne er alene symbolske hensigts erklæringer uden juridisk substans, der ikke kan gøres gældende ved dansk ret.

  Danmark har ikke tradition for at efterleve menneskerettighederne, der nærmest har karakter som et skældsord når Den Europæiske menneskerettigheds konvention påberåbes. Danmark har status som en bananrepublik i menneskerettighedsanliggender.

  Desværre ses Den Europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg også at være en substansløs papir tiger, da den ikke tør statuere krænkelserne af frygt for at miste støtten fra Europarådet medlemmer. Derfor udtages der blot enkelte politisk betingede symbolske krænkelser blot for at vise domstolen eksisterer som symbolsk substansløs retorikdomstol.

 29. Af Lise Jørgensen

  -

  @Claus Sønderkøge
  Amish folkene er IKKE udsat for et voldeligt overgreb. Det er internt og dermed er de i den situation at de enten selv må klare det, eller blande politiet ind. Og det sidste er helt igennem mod deres normale holdninger, så de har et vanskeligt dilemma for tiden.
  Ang. artiklen, så er det jo som i enhver situation, at med flere “kokke” fordærves maden. De vil det alle åh så godt, men når det fungerer godt så vil al indblanding netop ændre det til noget mindre godt (læs skidt)

 30. Af Ole Sandberg

  -

  Hvorfor hænger mine kommentarer fast i “Dit indlæg er under behandling” i ugevis? Hvis i vil have moderation så må i da sørge for at moderatorerne er på arbejde.

 31. Af Karin Bennedsen

  -

  På en måde er jeg lidt forundret over, hvor stor opmærksomhed og betydning FN har fået i nogle menneskers bevidsthed de senere år.

  De fleste af os ved godt, at FN (bortset fra Sikkerhedsrådet) ingen juridisk eller magtpolitisk kompetence har overhovedet, og at alle konventioner m.v., der flyder fra denne kolos i en lind strøm, kun har betydning i det omfang, at vi som nation anerkender og ratificerer deres skriverier.

  Derfor kan det undre mig, at Jacob Mchangama er så optaget af, hvad der kommer af gode hensigter fra FN, bl.a. fra Durban I og II, at han nu efterhånden har skrevet adskillige blogindlæg om FN’s forhold til menneskerettigheder og muslimske landes gøren og laden i den forbindelse.

  Men bortset fra det, synes jeg da, at det er en udmærket idé, hvis den nye regering nedsætter et udvalg, der kan få tiden til at gå med at finde ud af, hvilke internationale konventioner Danmark har ratificeret og indarbejdet i lovgivningen.

  Var det måske et job for dig, Jacob Mchangama, at stå i spidsen for?

 32. Af Karin Bennedsen

  -

  @Ole Sandberg

  Der er forskel på blogholderne. Nogle af dem gider godt passe deres blog og frigive kommentarer, andre er vist nærmest ligeglade og renser aldrig filtret.

 33. Af K. Holm

  -

  @Jacob Mchangama

  Hvorfor har du slettet min kommentar? Der var da intet i den, der ikke overholdt Berlingskes debatregler?

 34. Af Ole Sandberg

  -

  Det er altså besynderligt. Den kommentar, jeg skrev, hvor jeg mildt kritiserede et enkelt ud af mange punkter i dette blogindlæg, sidder stadig fast “under moderation”.

  Men den kommentar, hvor jeg spørger til hvorfor min første kommentar ikke blev offentliggjort, den er minsandten blevet offentliggjort.

  Hvem står for det her moderation? Er det blogindehaveren selv eller hvad? Og hvad er meningen, hvis der er nogen?

Kommentarer er lukket.