Roskilde Festival – vigtigere end den private ejendomsret?

Af Jacob Mchangama, Justitia 67

 

Alle kender Roskilde Festival, den årligt tilbagevendende folkefest der som Nordeuropas største musikfestival i den grad har formået at sætte Roskilde og Danmark på det musiske – hvis ikke verdenskort – så i al fald europakort. Det er muligvis ikke alle, som har hørt om Love Camp, gratis festivalen som i 2011 blev afholdt sideløbende med Roskilde Festival, og som af flere er blevet kritiseret som et snyltende usympatisk initiativ. Kun de færreste kender historien, der går forud for afholdelse af Love Camp. Og kun de færreste ved, at historien ikke handler om ønsket om at profitere på afholdelse af en musikfestival, men derimod om en enkeltpersons kamp mod Roskilde Kommune for at beholde sin ejendom. En kamp som burde være unødvendig, eftersom ejendommen retligt tilhører ophavsmanden til Love Camp. Og i endnu højere grad fordi ejendomsretten trods alt er ukrænkelig i følge grundloven.

Sagen er den, at initiativtageren bag Love Camp, Keld Bjerregaard, ejer et jordareal, som grænser op til det Roskilde Dyrskueplads, hvor også Roskilde Festival afholdes. Arealet blev hvert år frem til 2010 udlejet til Roskilde Festival, men Keld Bjerregaard opsagde lejeaftalen efter, at Roskilde Festival i rapporten ”Helhedsplan for Råstof- og Festivalområdet” opfordrede Roskilde Kommune til at overtage Keld Bjerregaard jord. Roskilde Festivals interesse i, at Roskilde Kommune overtager jorden, er ikke svær at få øje på. Det vil nemlig formentlig betyde bedre legebetingelser for Roskilde Festival, eftersom Roskilde Kommune har stor egeninteresse i afholdelse af festivalen.

 

I tråd med Roskilde Festivals opfordring, tog Roskilde Kommune initiativ til at indlede forhandlinger om køb af jordarealet. En handel kom dog aldrig i stand, da Keld Bjergegaard mente, at kommunen tilbød en pris for hans jord, som lå langt under markedsprisen. Uheldigvis for Keld Bjerregaard, men heldigvis for Roskilde Festival, stopper historien ikke her. Roskilde Kommune igangsatte efterfølgende lokalplanlægning for området, hvilket har resulteret i, at det omstridte areal nu – i henhold til lokalplan 538 – skal anvendes til udendørs idrætsfaciliteter og servicearealer til større events. Herefter kan Roskilde kommune ekspropriere arealet, såfremt det er nødvendigt for at realisere lokalplanen. Og netop her finder man Keld Bjerregaards begrundelse for at stable Love Camp på benene. For ved at ”selvrealisere” lokalplanen, håbede Keld Bjerregaard at kunne undgå, at Roskilde Kommune ville fratage ham sin jord. Slaget ser dog nu ud til at være tabt. Roskilde Kommune har formelt indledt ekspropriationsprocedure med henblik på at overtage jorden, åstedsforretning er afholdt, og Keld Bjerregaard afventer at modtage meddelelse om, at den endelige beslutning om ekspropriation er truffet. Herefter vil hans jord ikke længere retligt tilhøre ham.

Man må stille det spørgsmål, om Roskilde Kommune virkelig blot kan lokalplanlægge sig ud af forhandlingsvanskeligheder med en jordejer, som allerede har afslået at sælge sin jord på de tilbudte vilkår? Svaret er simpelt. Ja, det kan den! For som retsstillingen er i dag, har landets kommuner nærmest uindskrænket mulighed for at ekspropriere jord til såvel private som offentlige formål, som kommunalbestyrelsen efter eget skøn finder, er til gavn for samfundet. Denne retsstilling er svært forenelig med grundlovens § 73, som foreskriver at: ”Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom uden, hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning”. Det er i sig selv kritisabelt, at man i et retssamfund kan blive tvunget til at afstå sin jord til fordel for en privat erhvervsvirksomhed eller forening. Endnu mere kritisabelt og retssikkerhedsmæssigt bekymrende er det, at de hensyn, der kan begrunde et så intensivt indgreb, ikke er defineret ved lov, men afhænger af det gældende politiske flertal. Foruden stor usikker for borgere, er Roskilde sagen et eksempel på, at retsstillingen medfører, at private aktører har mulighed for at påvirke planudviklingen for et areal til eget bedste på bekostning af andre private interesser. For uanset hvor gavnlig Roskilde Festival er for Roskildes image, og uanset hvor mange festivalglade gæster, som vil foretrække, at Roskilde Festivals nabogrund inddrages til festivalformål, så er og forbliver Roskilde Festival en privat aktør, hvis gennemførelse næppe er ”påkrævet af hensyn til almenvellet”. At Roskilde Festival bryster sig af at være en non-profit organisation ændrer ikke herved. Desuden er der adskillige underleverandører og delaktører, som profiterer på festivalen. Eksempelvis de mange madboder – hvad enten disse drives af foreninger eller professionelle restauratører.

 

Politisk har der ikke været total blindhed for problemet omkring kommunernes ekspropriation til fordel for private. Forud for en lovændring i 2009 som bl.a. havde til formål at begrænse kommunernes adgang til at ekspropriere til private formål, udtalte daværende finansminister og forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen:

 

“Det handler om at få moderniseret det samlede regelsæt omkring ekspropriation. Og grundlæggende handler det om at sikre, at der er respekt omkring privat ejendomsret og få sat en stopper for, at man kan ekspropriere til stadig flere formå. Det arbejde, som nu skal i gang handler om to ting: Hvad kan man ekspropriere til og på hvilke vilkår. Vi har bare set eksempler, hvor man sidder gustent og gambler med folks private ejendomme. Hillerød er et eksempel. Og tager man grundlovens oprindelige bestemmelser, så var det motorveje, jernbaner. Nu kan vi se, at man bruger disse bestemmelser til at lave golfbaner”

Roskilde sagen viser tydeligt, at der af hensyn til borgernes retssikkerhed, fortsat er behov for en væsentlig opstramning af kommunernes mulighed for at foretage ekspropriationer. Ekspropriation til fordel for private bør som udgangspunkt ikke være lovligt, og der bør opstilles objektive kriterier for, hvornår ekspropriation kan tillades, således at skønnet herfor ikke overlades fuldstændigt til et varierende politiske flertal. Der er heldigvis også et stort flertal af den danske befolkning der tager afstand fra ekspropriation til private formål, som det fremgår af en ny meningsmåling. For at sætte øget fokus på dette område har CEPOS oprettet en hjemmeside www.ejendomsregulering.dk hvor man kan klikke sig ind og se hvilke kommuner der eksproprierer mest. Endvidere kan man her læse mere om den private ejendomsret og den mangelfulde beskyttelse af denne rettighed.

67 kommentarer RSS

 1. Af Peter Petersen

  -

  Kan ikke se hvad der er galt i sagen.

  Uanset jeres personlige holdning, så er roskildefestivallen % vis mere i almenvællets interesse end en gennemsnitlig motorvej.

  Så hvordan er sagen anderledes, end når der skal anlægges en ny motorvej, og Hr Jensen vil have en halv milliard for sit parcelhus på østerplovfurevej?

  Og med hensyn til jeres kritik af ‘almenvællets interesser’, så bedes I erindre, at den grundlæggende liberale holdning til personlig frihed, er at den kun er gældende, sålænge den ikke krænker andres. Hvis i tvivl, så kan I gå ned på biblioteket og låne John Locke og genopfriske jeres børnelærdom….

 2. Af Peter Petersen

  -

  P.S.
  Jacob Mchangama, du burde vide bedre. I hvertfald hvis du vil anse dig selv som liberal.

  Det er en om’er,,,

 3. Af Christian Nielsen

  -

  Ganske enkelt ufatteligt. Jeg er oprigtigt rystet over denne her ekstremt relevante samfundskommentar. Man føler sig overordentligt latterliggjort og umyndiggjort af det danske samfund imens man læser denne artikel. Rystende.

 4. Af p clausen

  -

  Roskilde festivalen, er danmarks störste svineforestilling.
  I årevis har vi set på det svineri.
  Og håbet på tiden snart er inde til, at den dör ud.
  pc.

 5. Af Peder Pedersen

  -

  Skrevet af Peter, 16. december 2011 kl. 09:00

  Uanset jeres personlige holdning, så er roskildefestivallen % vis mere i almenvællets interesse end en gennemsnitlig motorvej.

  Dokumenter dine procenter eller lad være med at brug påstande til at godtgøre at din holdning er mere korrekt end andres.

  Almenvellet under alle omstændigheder ikke til for private. Skulle fx. Netto have tilladelse til at expropriere fordi de er leverandør til “almenvellet”.

  Og iørigt drejer det sig ikke om en evt. retssag, men i et rigtigt demokrati, hvor det ypperste er frundloven – om en politianmeldelse af de ansvarlige.

 6. Af Peder Jensen

  -

  Skrevet af Peter, 16. december 2011 kl. 09:00

  Uanset jeres personlige holdning, så er roskildefestivallen % vis mere i almenvællets interesse end en gennemsnitlig motorvej.

  Dokumenter dine procenter (Peter) eller lad være med at bruge påstande til at godtgøre, at din holdning er mere korrekt end andres.

  Almenvellet under alle omstændigheder ikke til for private. Skulle fx. Netto have tilladelse til at expropriere fordi de er leverandør til “almenvellet”.

  Og iørigt drejer det sig ikke om en evt. retssag, men i et rigtigt demokrati, hvor det ypperste er frundloven – om en politianmeldelse af de ansvarlige.

 7. Af Bjørn Ekstrøm

  -

  Prisen for grunden var helt grotesk.

  Keld Bjerregaard havde en rigtig gardin liberal økonomisk opdragelse. Der var efterspørgsel, og han kom med et helt absurd udbud, fordi han vidste, hvilken position han sad i. Nej rent retsligt gjorde han intet galt, men jeg synes du vinkler den helt forkert. At Keld Bjerregaard blev forulempet af kommunen, og at Roskilde Kommune ikke har belæg for at sige, at Roskilde Festival er alemvelle, er jeg dybt uenig i, simpelthen fordi Keld Bjerregaard – af princip – modsætter sig et større arrangement, der kommer tusinder af mennesker til gode.

  Nu er der nok nogle, der vil råbe vagt i gevær og kalde mig kommunist og socialist og alskens “ondskab”, og jeg vil sige at mine holdninger til personlige friheder går virkelig positivt langt – også med ejendomsret. Men Keld Bjerregaard udnyttelse af sin position og areal, og jeg taler her om lejemålet, var så krejlet og ufordelagtigt for Roskilde Festivalen – som er non-profit – at jeg simpelthen ikke kan have ondt af manden.

  Ret definitionen af almenvellet, så Keld Bjerregaard kan lære, at arrangementer som Roskilde Festivalen – der kommer hele erhvervslivet i Roskilde til gode – for slet ikke at tale om de godtgørende formål som Roskilde Festivalen giver til – betyder mere end hans egen pengepung. Har intet mod liberal tankegang – men i nogle situationer er det vigtigere at tingene går op i en højere enhed, end at et enkelt individ får sin vilje. Dette her er en af den slags sager.

 8. Af Mark Pedersen

  -

  Bjørn – jeg vil gerne lave et arrangement som kan komme mange mennesker til gode, men jeg har brug for din ejendom. Den er du derfor nødt til at afstå i almenvellets intersse. Det kan du vel godt forstå…

 9. Af Bjørn Ekstrøm

  -

  Mark, du er nød til at være mere specifik, og dit eksempel er tæskedårligt, og tjener ikke dit argument overhovedet.

  1. Keld Bjerregaard havde i forvejen en aftale med Roskilde Festivalen, og årelangt samarbejde med Festivalen gjorde, at han benyttede grunden forretningsmæssigt – han boede ikke på den. Han indså sin position, og pressede citronen. Roskilde Festivalen fratog ham ikke hans almene boligstand – som du jo foreslår – for jeg antager, at du vil holde et arrangement i hvad? Min stue? Flot. Se hvor langt du kommer i byretten med det argument. Keld Bjerregaard bor ikke på grunden, og har ikke anvendt den til andet end Roskilde Festival.

  2. Keld Bjerregaard er landejer. Dvs. 1 person råder over et temmelig stort areal. Fint nok – det skal man have lov til. Men om Keld Bjerregaard vil det eller ej, så blev hans grund i mange år benyttet – med samtykke, for et beløb – hvert år. Han har altså selv sagt ja til, at pladsen måtte og kunne benyttes til Roskilde Festival – og over årene indser han så, at pladsen kan give ham en klækkelig profit, fordi at den er vigtig for festivalen. Han presser derfor prisen så højt op, at festivalen ikke længere kan betale den, selvom den er vigtig for festivalen.

  Mit problem er, at Keld Bjerregaard spillede beskidt, nu gør Roskilde Festivalen det samme. Jeg kan godt forstå, hvorfor Roskilde Kommune hjælper Roskilde Festivalen. Dette her ville ikke have været et problem, hvis Keld Bjerregaard havde slået sig tilfreds med den hyre han fik for at låne sin grund ud 3-4 uger om året. Han blev grådig, og nu betaler han prisen – frihedsprincipper er gode, så længe de ikke kommer andres frihed til last – og her tog Kjeld en hel kommunes almenvelle som gidsel.

  Så spar mig dine principper, der overhoved ikke kan anvendes, da du ingen idé har om mine boligforhold, og deres beliggenhed i forhold til kommunale projekter og diverse festivaler.

 10. Af Peder Pedersen

  -

  Det virker som om, at en stor andel af Danskere er juridiske analfabeter.

  Hvorfor har folkeskolen ikke et fag der hedder Jura og grundlov hvor man lærer om almene retsprincipper, såsom ukrænkelighed, forfatning og retssikkerhed.

  I andre lande, fx. USA eller Frankrig lærer elever om de høje demokratiske idealer og de frihedsprincipper som befolkningen har opnået efter århundreders undertrykkelse og borgerkrige.

 11. Af Peter Petersen

  -

  @Peder:
  Citat: Det virker som om, at en stor andel af Danskere er juridiske analfabeter.

  Svar: Nej. Det lader til at du er liberal analfabet. Beskyttelsen af privat ejendomsret i DK er baseret på et liberalt standpunkt ikke et hyber kapitalistisk standpunkt.
  Kan du f.eks. nævne ET parti der sætter kapitalisme over liberalisme? Nej, det er vidst kun dig og Jacob der står for det. Men måske skulle I lave jeres eget parti, hvis I mener at have bred opbakning i befolkningen…

 12. Af Mark Pedersen

  -

  Så hvis man én gang har sagt ja, så er man i al fremtid stavnsbundet til at stille sit til rådighed uanset hvad?
  Princippet, er lige netop hvad dette handler om. Hvis du mener det er ok at kommunen fratager Keld Bjerregaard hans ejendom på et så spinkelt grundlag (og nej – et privat arrangement, det værende nok så stort – er ikke “almenvellet”), så må du også mene det er i orden at smide dig ud af dit hjem, fordi jeg synes jeg vil arrangere en fest, tage penge for entreen, og donere en del af overskuddet til velgørende organisation efter mit valg.
  Det er PRÆCIS det samme. Blot i andet størrelsesforhold. Og beslutningen bør ikke stå i Højesteret – i så fald har Danmarks Riges Grundlovs §73 stk. 1 totalt mistet sin værdi, og kommunen kan i så tilfælde bare komme til en hvilken som helst borger og sige: “Øhm….”almenvellet” kræver at du skrider, fordi vi skal bygge en p-plads hvor dit hus er.”. Er det dét du ønsker?

  Ellers er det “Øhm…det er ikke ok hvis det går ud over mig, men det er ok hvis det går ud over andre!”-indstillingen vi er tilbage i. Og dét er det rene hykleri.

 13. Af Peder Jensen

  -

  Jeg er ligelad om man kan kalde det liberal, kommunistisk eller kapitalistisk.

  Uanset hvilken ideologi, så MÅ man have nogle klare retningsliniger (love) som alle og enhver kan forstå OG er villige til at rette sig efter.

  Og I denne situation drejer det sig om et brev til RIGSADVOKATEN om at retsforfølge de ansvarlige i Roskilde for klar overtrædelse af grundlovens….

 14. Af Henrik Jensen

  -

  Godt og informativt indlæg :)

 15. Af Roskilde Festival – vigtigere end den private ejendomsret II — Retsstaten

  -

  […] har tidligere beskrevet, hvordan Roskilde kommune ønsker at ekspropriere en lokal planteskole til fordel for Roskilde […]

 16. Af Kim G.

  -

  Der mangler en uafhængig forfatningsdomstol i Danmark!

  At overlade fortolkningen af grundloven til politikerne og deres medløbere i ministerier og domstole, er det samme som at lade ulven vogte får.

  Man bør ikke være blind for, at karriere og fremtidige karrierermuligheder – i alle virksomheder – i en vis grad afhænger af “tilpasningsvillighed” og udvist loyalitet.

  At vi derfor kan snakke om en revidering af grundloven m.h.p at forbedre vores demokrati, uden at overveje at indføre en reél tredeling af magten og forbedre kontrol- og magt- afbalaceringen, er dybt tragisk og desværre meget sigende for Danmark.

 17. Af Jørgen Jessen

  -

  Nu kommer jeg ikke lige på de kanter (Roskilde).Kommer fra Rebild Kommune hvor de også har magtmisbrug. Kommune fandt ud af børnetallet ville stige, fandt en passende grund de ville købe, godt nok fyldt med grantræer. De kunne ikke blive enig med ejeren om prisen, så eksproprierede grunden og fik den til den pris de ville give 750,000. Ejer havde forlangt efter hvor mange parcelhuse grunde der kunne ligge på grunden 2.4 mill. 3 uger efter at bygningen var færdig var børnetallet alligevel ikke steget så nu lukker alle de andre velfungerende børnehaver fordi de absolut skulle have deres vilje trumfet igennem, og hvem skal betale for deres fejltagelser ??????

Kommentarer er lukket.