ROJ TV og ytringsfriheden

Af Jacob Mchangama, Justitia 31

Jeg har været bortrejst de seneste tre uger og har derfor ikke kunnet kommentere på byrettens afgørelse i sagen mod den kurdiske tv-station ROJ-TV før nu. Dommen – som er blevet anket – er af stor vigtighed for ytringsfriheden, fordi retten som bekendt nåede frem til, at ROJ TVs udsendelser var egnet til at ”fremme” terrororganisation PKK og dermed i strid med straffelovens § 114 e.  Byrettens dom er på 190 sider og indeholder side op og side ned af vidneforklaringer og gengivelser af dokumenter og anden bevisførelse, der hurtigt kan få en til at miste modet på at læse og forstå dommen. Men man behøver ikke læse de mange vidneforklaringer for at gøre sig dommens mulige konsekvenser for pressefriheden her i landet klart. For spørgsmålet om, hvorvidt indholdet af tv-udsendelser i sig selv er tilstrækkeligt til at ”fremme” terror, eller om der kræves mere direkte forbindelse mellem den der fremmer en terrororganisation og terrororganisationen i form af finansiering m.v., blev besvaret ganske klart af byretten.
På dommens side 180 indleder byretten med at fastslå, at PKK udøver terror herunder også angreb mod civile. Så langt så godt. Udover helt enøjede kurdiske aktivister vil de færreste påstå, at PKK blot er en fredelig organisation, og der er ingen tvivl om, at PKKs voldelige metoder er forkastelige – uanset den hårdhændede behandling som mange kurdere systematisk er blevet udsat for af den tyrkiske stat.
Herefter går byretten over til at analysere ROJ-TVs udsendelser. Og det er her, at dommen for alvor får konsekvenser for ytringsfriheden. I dommens præmisser lægger byretten vægt på, at ROJ-tvs udsendelser ensidigt og ukritisk glorificerer PKK og dens lederes samt disses og organisationens aktioner.
I en central præmis skriver byretten:
Der er ikke i forbindelse med de mange gengivelser af budskaber fra PKK-organisationens ledere eller afdelinger eller ved citaterne fra disse inddraget synspunkter fra andre, som kan nuancere eller afbalancere budskaberne, ligesom tv-stationen, herunder studieværterne, ikke udtrykkeligt eller i konteksten forholder sig kritisk til budskaberne. Herved kommer udsendelserne til at indeholde ensidige gengivelser af PKKs holdninger….Denne ensidige dækning af PKK-organisationernes aktioner, opfordringer og budskaber understøttes yderligere af studieværternes sprogbrug i programmerne.
Her lægger byretten altså vægt på, hvordan udsendelserne er vinklet, klippet og redigeret. Der er næppe tvivl om, at ROJ TVs udsendelser ville dumpe til eksamen på journalisthøjskolen. Men ensidig og ideologisk journalistik findes der masser af både i trykte og elektroniske medier, og det bør ikke være strafbart at lave dårlig eller klart holdningsbaseret journalistik. Baseret på denne retsstilling vil det efter omstændighederne være strafbart at agere nyttig idiot for terrororganisationer.
Mere konkret bliver byretten i sin konklusion, hvor den ikke alene lægger vægt på den ensidige dækning af PKK men også, at udsendelserne gentagne gange har indeholdt opfordringer til at til at deltage i oprør og aktioner samt tilslutte sig PKK.

Men her er det vigtigt at notere sig, at ROJ-TV ikke er tiltalt for via sine udsendelser at have hvervet, oplært eller trænet nogen til at begå terror, ligesom der heller ikke er rejst tiltale for trusler om eller opfordringer til vold, som også er selvstændigt strafbart efter dansk ret.  Der er således tale om mere ukonkrete opfordringer, der under normale omstændigheder ville være straffrie, men som nu bliver kriminaliseret på grund af den ekstremt brede definition af medvirken til og fremme af terror.
Byretten synes selv at være opmærksom på, at det forhold, at propaganda i sig selv kan være strafbart, medfører en risiko for drastiske indsnævringer af ytringsfriheden. I hvert fald lægger byretten vægt på, at enkeltstående tilfælde af propaganda ikke er tilstrækkeligt til at blive dømt men stiller krav om, at ”propagandaen er udøvet med en vist stadighed”, hvilket er en vigtig men ikke tilstrækkelig sikkerhedsventil i forhold til fremtidig anvendelse af § 114 e (i det omfang byrettens afgørelse stadfæstes).
Anklagemyndigheden havde i sit anklageskrift lagt vægt på, at ROJ-TV er finansieret af PKK, og at PKK havde direkte indflydelse på ROJ TVs indhold. Byretten slår dog fast, at selvom man anser det for bevist, at ROJ-TV har været finansieret af PKK, og at der har været direkte forbindelse mellem PKK og ROJ-TV, er disse forhold ikke afgørende for spørgsmålet om, hvorvidt ROJ-TV har overtrådt § 114 e ved at ”fremme” PKKs virksomhed. Disse bevistemaer har alene betydning for strafudmålingen. Som jeg har skrevet om før, er vi altså i den situation, at terrorlovgivningen i dette land medfører kriminalisering af journalistik og dermed lægger begrænsninger på pressefriheden. Og det ud fra mudrede begreber, der skelner mellem ”sympatitilkendegivelser” og ”propaganda”, hvilket i sagens natur ikke er udtryk for objektiv videnskab. Spørgsmålet er så, hvordan § 114 e vil blive anvendt fremover. Eksempelvis har kurdere flere gange demonstreret i København og andre europæiske byer, hvor flere demonstranter har råbt PKK slagord og støtte til Abdullah Öcalan.

I det omfang flere på hinanden følgende af sådanne demonstrationer arrangeres af den samme forening eller personkreds, vil man så risikere at blive straffet for at fremme terrorisme?
Den retstilstand, som dommen er udtryk for, bør danske politikere ændre hurtigst muligt. Men reaktionerne på dommen har – med undtagelse af Enhedslisten – været den modsatte: nemlig krav om stramninger af reglerne.
Det er i øvrigt interessant at bemærke, at havde de nuværende bestemmelser i straffelovens § 114 a-f været gældende i 1970’erne og 1980’erne, ville en lang række venstreorienterede intellektuelle og i særdeleshed ledende medlemmer af VS sandsynligvis skullet have været straffet og muligvis fængslet. I 1973 underskrev en lang række venstreorienterede ”kendisser” inklusiv Kjeld Koplev, Jens Nauntofte og Gunvor Auken en giroindsamling med overskriften ”Ubetinget Støtte til [PFLP]”. Af manifestet fremgik det bl.a., at man støttede: “palæstinensiske gruppers forsøg på at gøre sig hørt gennem mere eller mindre desperate aktioner, også flykapringer og gidseldrab. Det løser ikke noget problem, at man forarget og fordømmende taler om terror. Israels massive modterror mod palæstinensiske flygtningelejre skaber kun forøget had”. Partiet VS – der var repræsenteret i Folketinget – havde endog et formaliseret samarbejde med PFLP og udtrykte officiel støtte til gruppen på trods af flere terroraktioner, der medførte omfattende drab på civile.
Den moralske fordømmelse, som ovennævnte kulturpersonligheder fortjener for deres ubetingede og ukvalificerede støtte til terror mod civile, er langt vigtigere end en strafferetlig sanktion. Havde man valgt at straffe dusinvis af venstreorienterede danskere, ville man snarere have styrket opfattelsen af, at det ”reaktionære borgerlige samfund” undertrykte venstreorienterede, som yderligtgående venstreorienterede fremmanede. På den måde havde man skabt en række martyrer i stedet for moralske syndere. Langt stærkere er historiens hårde men retfærdige dom overfor, hvad blind ideologi kunne legitimere af holdninger.

31 kommentarer RSS

 1. Af Niklas Gjern

  -

  Kære Jacob, jeg er glad for, at der er nogen som tager ytringsfriheden alvorligt, og ikke kun ser den som en privat rettighed, de kan bruge til at lægge andre for had.

 2. Af Birte Frandsen

  -

  Naturligvis skal ytringsfrihed beskyttes–men hvad
  med begrebet anstændighed ?
  Apropos de personer som nu vil sætte et teaterstykke op om morderen i Norge–er det ikke
  at udøve en slags Nekrofili, er det ikke at misbruge ytringsfriheden og i stedet spekulere ?
  Det ligner grov spekulation,”kunst”, nej, der bør være en blonde.

  Hvem ville scceptere ,dersom nazisenderen i Greve var finansieret af gamle tyske nazister ?

  Personerne( 72 i 1979) skrev under på støtte til PFLP burde træde frem og sige-vi beklager, vi har
  dummet os. Eller have mod nok til at sige–vi mener
  det samme idag.

  Som Abu Øcelan gejlede folk op–således gejlede underskriverne vel også nogle op–med resultat af
  Blekingegadebanden, her hvor der end ikke var mod til
  at indrømme–hvem der skød betjenten..desværre tilsidesætter jura til tider anstændighedsbegreber
  og måske tages der hensyn til politisk
  magt og støtte..afhængig af..hvor dytig de implicerede advokater er….

 3. Af Kristian Andersen

  -

  Hvorfor er alle så bange for at sige, at Tyrkiet udfører stats-terror imod Kurderne? I stedet bliver det altid til “hårdhændet behandling”. Bryd tabuerne ned og kald en spade for en spade. Så kan vi komme videre i stedet for den enøjede definition på terror som regel kun forbundet med grupper der kæmper imod regeringer!

 4. Af Katja Petersen

  -

  Troede faktisk, vi slap af med idiotiske stramninger af borgernes personlige frihed, da landet skiftede regering… var faktisk glad for skiftet.

  Nu er jeg begyndt, at være angst… Det første, der kommer til at ske, er, at data-lovgivningen bliver “løsere” dvs. at man snart får lov til at samkøre en masse data vedr. alle borgere i landet (er ret ligeglad med argumentet “så længe du ikke har gjort noget, kan du vel være ligeglad”)… dernæst mener nogen jurister/dommere, at terror-loven skal være gældende over andre love i landet, deriblandt ytringsfriheden af en tv-station med ca. 20.000.000 seere… gad vide, om alle de mennesker er potentielle terrorister.

  Om PKK er en terrororganisation vil jeg sætte spørgsmålstegn ved… det begyndte med (i øvrigt for ganske nylig) en historie om, at Tyrkiet havde anholdt ca. 300 personer, de anså for aktive i PKK.
  Det interessante var, at jeg forudså de sædvanlige selvmordsangreb og raketter, vi alle er vant til at høre om – men nej, PKK valgte at kæmpe med tyrkiske soldater.
  Efter disse informationer i nyhederne – i øvrigt var det en meget lille notits om anholdelserne, og en stor artikel om kampene mellem parterne, at jeg begyndte at stille spørgsmålstegn ved den gængse opfattelse.

 5. Af Birte Frandsen

  -

  Weekendavisen har tidligere i gennemgribende artikler gennemgået hvad PPK står for—artiklerne kan
  sikkert findes på arkiv. God orientering.

 6. Af Loven er blind – men dommere kan godt høre Her Masters Voice « Hodjanernes Blog

  -

  […] nok har Pravda i Pilestræde ladet Jacob Mchangama analysere konsekvenserne. Med vanlig skarphed skriver han: man behøver ikke […]

 7. Af Birte Frandsen

  -

  OM PKK
  Weekendavisen 1-7-94 Terror mod turister
  ” 3-9-94 Helvede på jorden
  Aktuelt 21-11-98 Brændende uvenskab mellem
  Italien og Tyrkiet
  Jyllandsposten 25-6-93 Kurdiske angreb i Europa :
  Mynchen,Lyon,Bonn, Frankfurt,Karlsruhe, Stockholm,København,Zyrich,Bern,Marseille m.fl.

  Weekendavisen ( ved Lars Villemoes) artiklen :
  Revolutionen der æder sine børn 4-4-97

  Weekendavisen 11-2-94 Skuddene i Lyngby
  Berlingske T. 7-11-93 Kurdere varsler global kamp
  Jylllandsposten 25-6-93 EF-støtte til militante kurdere.

  Kristeligt Dagblad 17-4- 96–Tyrkiets kurdiske
  dilemma.
  Berlingske T. 26-9-93- Den tavse revolutionær

 8. Af Henrik Petersen

  -

  Det er altid noget af en balancegang, hvor langt ytringsfriheden kan og skal strækkes, i forhold til hvilke synspunkter man må fremme.

  Personligt foretrækker jeg en ytringsfrihed, som også eventuelt går over grænsen, idet man så står til ansvar for denne, i givet fald ved domstolene.

  Det er så vidt ses også det, der sker i ROJ-sagen. Men det må altid være mere givtigt at få eventuelle mærkelige synspunkter frem, ellers er det jo vanskeligt at diskutere dem.

  Så er der det personlige ansvar tilbage:

  1. Ingen er tvunget til at se ROJ-tv. Selv har jeg aldrig set det, blandt andet fordi jeg ikke ejer et tv.

  2. Selv om der skulle være opfordringer til t error i et tv-program, og dér tænker jeg, at nogle arabiske kanaler er noget mere vidtgående, er der ingen seere, der er tvangsindlagte til at se dem endsige følge disse opfordringer.

  3. Hvis man, som Birte Frandsen, kobler til Breivik-sagen og en eventuel teaterforestilling, er blot at skrive:
  Café-teatret kan for min skyld opføre alle de forestillinger, teatret måtte ønske.
  Og vi andre har den herlige mulighed at holde os væk fra denne teaterforestilling. At stemme med fødderne har alle dage været en ganske fornuftig strategi.

  For nu at vende tilbage til den tyrkisk-kurdiske konflikt: Ville det ikke for alle parter være at foretrække, at denne konflikt udspilledes dernede, i stedet for at fx danske domstole skal involveres i deres interne stridsspørgsmål?

 9. Af Ulla Nielsen

  -

  Mchangama har en stærk stemme til debattering og forsvar for ytringsfriheden, som ER et væsentligt princip.
  Men der er nogle aspekter af sagen, som gør, at det er ganske relevant både at sagen appelleres, men også at Folketinget ser nærmere på lovgivningen.
  Man kan jo spørge, hvordan vi ville reagere, hvis vi hørte, at samtlige journalister og ledere på f.eks. TV2 fik det dobbelte af deres officielle løn oveni som tilskud fra partiet Venstre eller Socialdemokratiet.
  Ville vi nøjes med at kommentere på, hvad der sikkert ville komme ud af en sådan ordning som “dårlig eller klart holdningsbaseret journalistik”? Ville vi ikke med gysen tænke på, at Hitler nok i sin tid så korrekt, at det var værd at give penge til et propagandaministerium?
  Når man så betænker, at Roj TV angiveligt financieres af et foretagende, som ikke blot er voldeligt, men som arbejder på at angribe en fremmed stat, og har et aktivitetsniveau (og økonomisk muskel) til at holde gang i en art borgerkrig,så er det naturligvis noget, TV-nævnet må overveje om de vil fortsat vil give sendetilladelse til, men det har vel et bredere samfundsmæssigt perspektiv?
  Hvad nu, hvis Landsretten tilslutter sig Byrettens dom?

 10. Af Birte Frandsen

  -

  @ Henrik Petersen—relevant indlæg–men når De nu ikke har TV, kunne det måske interessere, på et bibliotek at se et par af de artikler som henvises til øverst.
  Ja–De og jeg kan holde os fra alt det vi ikke vil
  vide noget om–vi kan undlade at se et –for de efterladte-sårende stykke på et teater–og vi kan lade være med at finde ROJ-tv.
  Men det er vel op til samfundet at holde øje med
  om let påvirkelige gemytter måske ser eller hører for meget der kan inspirere i forkert retning…

  Ja–det ville være godt dersom folk kunne løse
  deres konflikter uden at lade dem fortsætte i andre
  lande—men det sker jo ikke, alt andet lige.By the
  way–hvorfor er ROJ-TV forbudt i andre lande, for det er det vel ?

  @Ulla Nielsen
  Tak for et velovervejet og dybdegående indlæg !

 11. Af Mads Hansen

  -

  Det kan vel ikke komme bag på nogen at dommen er politisk og en del af studehandlen omkring Foghs udnævnelse til generalsekretær.

  Dommerne er derfor under maksimalt pres og har sikkert fået et vink med en vognstang om, at en dom der ikke behager Tyrkiet IKKE vil være karrierefremmende.

  Så nu bliver man nødt til at involvere faktorer, der var den oprindelige sag uvedkommende for at nå den ønskede dom.

  ROJ-TV er så at sige ’guilty by association’.

 12. Af Jan Aage Jeppesen

  -

  Hvordan PKK blev stemplet som terrororganisation i EU

  Efter gentaget og heftigt pres fra Tyrkiet blev PKK optaget på EU-terrorliste sammen med andre terrororganisationer den 2. maj 2002.

  EU havde et sådant hastværk hermed at EU-domstolen i 2008 erklærede, at stemplingen af PKK som en terrororganisation var ulovlig da den stred mod EU lovgivningen. EU havde ikke fulgt procedurerne:

  “A court spokesman said the ruling had been made “on procedural grounds” because the council of the EU had “failed to give the PKK an adequate statement of reason as to why they are on the list, which they are required to do”.

  Hvordan kan man have tillid til et EU, der end ikke lever op til lovens begrundelseskrav, men blot erklærer PKK for en terrororganisation fordi Tyrkiet insisterer, må man tro?

  Man kunne lige så godt have erklæret Tyrkiet for en terrorstat for overgrebene mod kurderne eller fordi landet gennem næsten fire årtier holder det nordlige Cypern besat, hvis altså den politiske situation havde været en anden og EU ikke brændte efter at få Tyrkiet som EU medlem og lå på maven for landet.

  Jeg er meget enig i denne kommentar på Statewatch fra 2002:

  “The inclusion of the PKK is particularly puzzling because it unilaterally declared a ceasefire in 1999, ending its military struggle and withdrawing its armed forces from Turkey in order to enable a political solution of the Kurdish question. It disbanded after its Congress on 4-10 April, when a new organisation called KADEC (Kurdistan Freedom and Democracy Congress) was founded, completing a three-year transition from armed to democratic struggle. KADEC is not included in the list of terrorist organisations. So while it was not proscribed in the UK and at an EU level during the 15-year armed struggle, the PKK is now being labelled as “terrorist”, when it has been committed to a peaceful resolution of the Kurdish question for the past three years.

  The Kurdish community is denied the most basic human rights in Turkey, including cultural rights such as using the Kurdish language or manifestations of Turkish folklore, which are deemed “separatist” and consequently “terrorist”. Displacement of Kurdish communities and military onslaughts causing massacres have all been part of what KADEC’s Osman Ocalan calls the Turkish effort for the “denial and annihilation of the Kurds”. The decision, according to Osman Ocalan, “will assist Turkey to impose even more intensive oppression”, and may lead to a new war if Turkey’s military forces “will start to oppress all democratic forces involved with the Kurds”.

  The decision also disregards the distinction stressed by the European Parliament Committee on Citizens’ Freedoms and Rights between acts of terrorism and “acts of resistance in third countries against state structures which themselves employ terrorist methods” and the “Statement” attached to the EU Council’s Framework Decision on combating terrorism which recognised the legitimacy of liberation struggles.”

  Jeg vil opfordre Jacob Mchangama til nærmere at undersøge hvor stor en betydning Tyrkiets pres på EU og politisk opportunisme havde for at PKK havnede på terrorlisten. På sidelinjen stod også USA, der, atter presset fra Tyrkiet, havde anbragt PKK på den amerikanske terrorliste.

 13. Af H. D.

  -

  Jeg tænkte at det måske ville være interessant at PKK udover at være en terrorist organisation er ligeså slem som de sydamerikanske nakobaroner. Der er mange der ynder at sige at Afghanistan er EU’s nako-leverandør, men hvordan kommer de igennem. Hvis PKK holder til i bjergene som bruges som transit rute, så må de være klar over smuglere mv. så mon ikke de får en bid af kagen, eller evt. selv står for smuglingen af alle de stoffer. Blot lidt stof til eftertanke.

 14. Af Jesper Hansen-Kretz

  -

  Retsagen mod ROJ tv er et resultat af en morbid politisk handling. Havde det ikke
  været for Anders Fogh Rasmussens ambition om at betræde generealsekretær posten hos
  NATO, var det aldrig kommet på tale at tiltale stationen.

  Kravet på en retsag mod PKK i sig selv er uendeligt absurd, set i et historisk perspetkiv, med en
  kilometer lang stribe af overgreb mod den kurdiske civilbefolkning, og med et mediesystem, der
  på alle mulige måder har gjort sig umage for forvrænge dette billede til den stærkt undertrykkende
  tyrkiske stats fordel. Selvsamme forvrængede billede af den egentlige situation i Tyrkiet, har tilsyneladende fået den konsekvens, at vi også her i landet får malet et billede af PKK som anstifterne af urolighederne i landet. Siden krigen
  brød ud i 1984 mellem PKK og den tyrkiske stat, har 30000, hvis ikke flere, mennesker mistet livet, hvor det anslås at ca. 18000 har været civile. Dertil har afbrændinger og rømninger af hundredevis af landsbyer medført millioner af mennesker på flugt. Disse har hovedsageligt været civile kurdere. Hvor PKK har ført væbnet kamp mod den tyrkiske millits, har millitæret tilgengæld ført inkvisitatorisk hetz mod den kurdiske civilbefolkning.

  Medierne i tyrkiet formidler ikke selv disse begivenheder på en måde så deres udsendelser ville kunne bestå en eksamen på journalisthøjskolen. Lige så vel som ROJ tv bliver dømt på at dække PKK-organisationens aktioner ensidigt, og på studieværternes sprogbrug i programmerne, lige så vel kunne flere af de tyrkiske kanaler dømmes på præcis samme punkter.

  Derudover er retsagen også aldeles depraveret set i forhold til de rettigheder befolkningen har. Det at udtrykke sin afsky for de stribevise af massakrer der har været mod den kurdiske og armenske civilbefolkning, er lige så lovlig som det er at begå mord. Man har end ikke muligheden for at udtrykke sin afsky for landets fader, der har stået bag en række af disse massakre. Dette er højforædderi, og er lige så lovligt, som det at begå rovmord.

  PKK er som organisation oprettet med det formål at forøge kurdernes mulighederne for at udtrykke sin kultur og sit sporg
  frit. De har aldrig haft som mål at angribe civile, hvilket der heller ikke er nogen dokumentation for at de skulle have.
  Og allerede tilbage i 90’erne tilbød de op til flere gange våbenhviler med den tyrkiske stat, for at skabe fred mellem parterne. Disse fredelige tilnærmelser blev hver gang pure afvist.

  Enhver person der følger det politiske Tyrkiet, og som har fulgt med i landets anliggender, ved at der er tale om en stærk
  nationalistisk stat, der er yderst undertrykkende overfor landets minoritetsgrupper. ROJ TV er kurdernes mulighed for at få tilgang til en nyhedsformling der giver an anden vinkel på begivenhederne i landet. At udnytte Tyrkernes ønske om at lukke denne, for kurderne alternative nyhedvinkel, til personlig gevinst, gør Foghs handling yderst morbid.

 15. Af Herluf Hansen

  -

  Tak for at påpege, at lovgivningen på dette område ikke tilstrækkelig præcis. Gerningsindholdet i en straffebestemmelse må være præcis. Propaganda er vel alt, der argumenterer for en bestemt holdning. Vi har fået ørerne tudet fulde af vigtigheden af ytringsfrihed, som jeg er enig i, men det gælder åbenbart ikke her. Et er at sende penge til oprørsbevægelser eller anden dierekte støtte, men at give adgang til at ytre sig er dog noget ganske andet.

 16. Af ahmet mekin

  -

  Kan I forestille jer at, El Qaida transmitter fra København??.

  Ganske enkelt er PKK en terror bevægelse(kilde; EU, USA, Kanada, Australia…) ligesom El Qaida, og derfor skal det være forbudt at fremme PKK og dens handlinger ligesom det er forbudt at fremme Al Qaida’s handlinger.

  Alt andet er det her er vrøvl og har noget at gøre dobbelt moral.

 17. Af En Turk

  -

  Hvis El-Qaide gerne vil etablere en tv-station i DK, Hvad tænker I? Kan du sige at det er ytringsfrihed fordi danmark er et demokratisk land? ROJ Tv er PKKs tv station. PKK er en TERRORISTGRUP!

 18. Af Birte Frandsen

  -

  Hvor er det trist at der ikke ønskes objektivitet og
  vilje til at læse aviser for –fx 18 år siden–det er
  naturligvis forståeligt, dersom nogle af debattørerne kun var 8 år dengang der blev skrevet meget om hvad der skete…og så ønsker man ikke at
  se tilbage–det er nu engang sådan–at kendskab til
  fortiden ER nødvendig for at forstå helheden, som ikke
  bør betragte venstreorienteret eller højre
  do.

  Mads Hansen–dersom udelukkelsen af PKK skulle ligge i udnævnelsen af Fogh–hvad så med de lande, som IKKE har haft den slags problemer ?

  Hvad angår Statewatch– må det her citerede indlæg da være forfattet af en venstreorienteret, kurder måske.

  Og kurderne var forøvrigt med til at smadre Armenien.
  Blot d´herrer ville gøre sig den ulejlighed at læse
  de tidligere opgivne indlæg fra seriøse aviser–her er også indlæg fra en kurder, som er flygtet fra
  PKK og om det han der var udsat for og deltog i.
  Angående afbrænding af landsbyer har kurderne ifølge
  kilder da bestemt ikke holdt sig tilbage–det er vel
  heller ikke forkert at våben blev skaffet ved midler
  fra salg af narkotika..indsigt mine herrer please !

 19. Af Peder Pedersen

  -

  Hvad hjælper det at have ytingsfrihed, hvis der alligevel bliver fortalt røverhistorier !

  Fx. fortæller Berlingske at der sidder 1.6 mill og ser grand-prix og at 80% støtter kongehuset. Begge tilfælde en tilsnigelse og violation af friheden.

 20. Af Birte Frandsen

  -

  Peder Pedersen–det var da en lidt dumsmart måde at
  betragte seriøse sager på—som at sammenligne
  PKK med Melodishow og så vort gode Kongehus.
  Det må vel også være en spøg at hævde at der ikke er
  1 1/2 mill som har set Melodishow–tallet er måske underdrevet.
  Og hvad angår Kongehuset–jo der er tilslutning på
  –måske–mere end de 80%.Vi må ud at tælle…

 21. Af Mads Timo

  -

  Du er den eneste grund til jeg ville blive Homer Sexual, eller liberal….Frihedskæmpere eller ej, længe leve Kurdistan!!! Hilsen en jødisk dansker med respekt for at ytre sig….PET i har min adrs..

 22. Af Lars sørensen

  -

  Glem det USA bestemmer! Basta!!

  Så de er på skideren

  ps UK/halen kan vel snart ikke tage flere slag , så er der jo kun hunden/USA og halespidsen/DK tilbage, til den store uendelige kamp mod TERROREN , fok det bliver hårdt gl til os ALLE.
  SKAT I har min adrs..

 23. Af torben traberg

  -

  tak til jacob for dit indlæg om ytringsfriheden.
  Der er i mine øjne ikke nogen forskel på det Tyrkiet
  vil gøre med den kurdiske befolkning i dag, og det
  Tyrkiet gjorde med den armenske befolkning i 1915.
  Jeg vil opfordre yngre læsere til at læse historien
  om det “armenske folkedrab i 1915”.
  Om folk er terrorister kommer jo an på hvilke øjne,
  der ser.

 24. Af Birte Frandsen

  -

  @ torben traberg
  I den omtalte bog (forfatter?) om det armenske
  folkedrab i 1915–omtales det der–at kurderne hjalp med til den affære ?

  Hvem der regnes for terrorister afhænger sandt nok
  af hvilke øjne der betragter—men er det ikke sådan
  at terrorisme er når der slås folk ihjel..hvorimod
  sprængning af bygninger etc kan være frihedskamp ?

  De danske frihedskæmpere gik næppe efter at slå folk
  ihjel, al den stund der udgik advarsler før fabrikker etc. blev sprængt i luften.

 25. Af B. Thøgersen

  -

  De har fuldstændig ret i hovedkonklusionen. Blot skøjter De lidt for let hen over Tyrkiets og Israels rolle. Under besættelsen retsforfulgte kollaboratørregeringen (hovedsagelig socialbureakratisk-radikal) danske frihedskæmpere langt ud over, hvad der var nødvendigt. Den mente virkelig, hvad den gjorde. Tyrkiet er en tidligere imperialistisk magt (Osmanner-riget), som ikke kan komme over sin tabte glans, og som derfor krampagtigt og morderisk brutalt undertrykker kurdernes ret til selvstændighed og eget sprog og kultur. Det samme gælder Israel. Israelerne (jøderne?) har, delvis med det internationale samfunds støtte, tyvstjålet et land, som ikke er deres, og straffer enhver modstand fra landets rette ejere med en brutalitet, som ville have fået nazisterne til at skamme sig. Samtidig gør de alt for at genere og chikanere palæstinenserne i deres hverdag; noget, som ikke i tilstrækkelig grad kommer til verdens kundskab. Nationer, som opfører sig på den måde, fortjener alt, hvad de får i smidt i hovedet. Frihedskæmpere overalt fortjener lige som de danske mere snor end regulære soldater. Det er uforståeligt, at verdenssamfundet ikke straffer statsterror. I parentes bemærket havde de gamle VS’ere, Sovjetunionens objektive allierede på “marxistisk”, for en gangs skyld ligesom den blinde høne fundet et korn. Problemet er, at hverken tyrkerne eller israelerne / jøderne har gennemgået nogen afnazificeringsproces, således som tyskerne måtte. Jøderne opfandt faktisk fascismen (den gudgivne ret). I bibelen praler de af, hvordan de huggede det forjættede land fra dem, der havde fået det til at flyde med mælk og honning. Generationer af danskere er blevet indoktrineret til at holde med jøderne mod de “svin” (de oprindelige og hårdtarbejdende beboere), som modsatte sig jødernes erobring af “Lebensraum”. Det hænger ikke rigtig sammen med den antiimperialistiske holdning, som ellers den officielle i andre sammenhænge.

 26. Af Birte Frandsen

  -

  B.Thøgersen

  Det er grove fordrejninger De vover Dem ud i.
  Jøderne har ikke tyvstjålet noget land fra nogen,
  der har aldrig været en palæstinensisk stat !
  Israel fik i 1947 ved FN-afstemningen ret til at
  bestå og dele den tredjedel land, der var tilbage efter at størsteparten var blevet til Transjordanien, det senere Jordan.

  Iøvrigt stemte Rusland også ja i 1947.
  Ben Gurion bad araberne blive–mange blev, og derfor er der i dag mere end 1.2 mill arabere i Israel med israelsk stasborgerskab—mon de ønsker sig ud i en ny diktaturstat uden demokrati ? Næppe.

  Når det er sagt kan det menes–at de omkringliggende arabiske stater svigter deres tros-brødre, de vil ikke modtage dem og de bruger måske
  palestina-araberne som afledningsmanøvre ,for egne
  besværligheder og svigt af deres befolkninger..

  Faktisk så er palæstinenserne verdens bedst uddannede arabere–ihvertfald i Gaza, det skyldes
  de skoler og læreanstalter samt hoispitaler som
  israelerne fik op at stå der, mens de sad på området.Da de forlod Gaza blev der som bekendt
  stor uenighed mellem grupper i området–Hamas og el
  Fatah.
  Fatah holder som bekendt i dag til i selvstyreområdet Vestbredden.

  Foruden nej til egen stat i 1947 sagde araberne også
  nej i år 2000 da Clinton og Barak ville hjælpe med
  en palæstinensisk stat.De ville have israelerne helt væk.
  Desværre fortsætter palæstinenserne dagligt med at affyre Kassim-raketter ind i Israel.

 27. Af Birte Frandsen

  -

  Appendix—kurderne har en de facto stat i det
  nordlige Irak–opstået efter 1991 og her er der,
  i modsætning til andre steder i Irak,gang i fremgang
  og fredeligere–bortset lige fra, når kurderne og tyrkerne slås i grænseområdet.

 28. Af Johannes Aagaard

  -

  @ Jacob Mchangama,

  Ville Du eller b.dk have mulighed for at uploade eller linke til byrettens dom, ville det være perfekt. (For der er vel intet til hinder for dette …)

 29. Af Hans Henrik Hansen

  -

  Jeg har været i udlandet i den seneste uge, og ser derfor først nu, at Jacob Mchangama har taget ROJ-dommen op til debat, hvilket glæder mig særdeles: Det er efterhånden utåleligt at opleve, hvorledes vore politikere (nu til overflod sekunderet af (u?)retsvæsenet) i stigende omfang logrer med halen over for diverse utiltalende regimer mod (syd)øst – man kommer til at mindes vore bedsteforældregenerations krumspring for at please Herr Hitler! :(
  Det har også glædet mig at læse Leif Blædels velskrevne artikel om samme emne i seneste udgave af Weekendavisen (27. ds.); den kan anbefales!

 30. Af Ytrings- og pressefrihed frem for ”terrorloven” · SupportRojTV.com – Support speech of freedom

  -

  […] Jakob Mchangama, chefjurist hos tænketanken Cepos, blogindlæg på Berlingske: ”ROJ TV og ytringsfriheden” […]

 31. Af Den frie og kritiske presse er vigtig for regeringen – på papiret og i skåltaler — Retsstaten

  -

  […] terrorvirksomhed på baggrund af deres udsendelser om den kurdiske terrorgruppe PKK (se tidligere blogindlæg om dommen), som byretten fandt ensidige og forherligende. Byretten havde dog ikke hjemmel til at […]

Kommentarer er lukket.