Europarådet: afskaf frihedsrettigheder og indfør multikulturalisme

Af Jacob Mchangama, Justitia 126

Forestil Dem, at et menneskerettighedsorgan udgav en rapport, der opfordrede en demokratisk stat til (i) i højere grad at straffe politikere for deres udtalelser, (ii) forbyde kontroversielle foreninger, (iii) blande sig i pressens formidling af emner af stor offentlig interesse og (iv) give offentlige midler til visse af landets uafhængige NGO’er. Der er selvfølgelig tale om FNs Menneskerettighedsråd, hvor diktaturstater som Kina, Saudi-Arabien og Congo igen har været på spil, tænker De nok. Men nej. Der er rent faktisk tale om Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI), der hører hjemme under Europarådet. I ECRIs fjerde rapport om Danmark kan man blandt en række andre anbefalinger læse følgende:

Ytringsfrihed

Rapporten er fyldt med henvisninger til racismeparagraffen (11 i alt) og den røde tråd er, at Danmark slet ikke anvender bestemmelsen nok.

ECRI konstaterer, at der blandt aktører fra civilsamfundet og internationale agenturer hersker bekymring over den måde, hvorpå disse[racismeparagraffen] anvendes i praksis.  Aktører fra civilsamfundet har tilkendegivet, at det kun er ganske få sager, der retsforfølges i medfør af § 266 b, til trods for at hadefulde ytringer, især rettet mod muslimer, og især fremsat af visse politikere, har været et hyppigt forekommende problem siden ECRIs tredje rapport. De har oplyst til ECRI, at politiet i 2010 modtog i alt 29 anmeldelser om overtrædelse af § 266 b.  Aktører fra civilsamfundet har tilkendegivet, at anklagemyndigheden anlægger en meget snæver fortolkning af denne paragraf. Samtidigt har ECRI fået oplyst, at personer der domfældes i medfør af denne bestemmelse sædvanligvis kun idømmes en mindre bøde. … ECRI findes det således af afgørende betydning, at lovgivningen på dette område er så klar som muligt, og at dens håndhævelse fremstår som fast og konsekvent.

Udover disse anbefalinger når ECRI også frem til, at Danmark bør kriminalisere holocaustbenægtelse.

Foreningsfrihed

Det er stadig ikke forbudt i Danmark at oprette eller være leder af en gruppe, som fremmer racisme og deltage i dens aktiviteter, skønt ECRI har fået oplyst, at der findes grupper i landet som hylder hvidt overherredømme. Myndighederne er opmærksomme på eksistensen af disse grupper, fordi de overvåges af PET….ECRI henstiller at de danske myndigheder sikrer, at grupper, der fremmer racisme, og deltagelse i deres aktiviteter, forbydes ved lov, i overensstemmelse med ECRI`s Generelle Henstilling nr. 7 om national lovgivning til bekæmpelse af racisme og racediskrimination.

Pluralisme og Pressefrihed

ECRI henstillede, at der gennemføres kampagner om fordelene ved et flerkulturelt samfund, og at medlemmer af mindretalsgrupper, relevante NGOer og såvel nationale som internationale myndigheder samarbejder i alle faser af sådanne kampagner. ECRI henstillede tillige i sin tredje rapport, at de danske myndigheder opmuntrer og yder finansiel støtte til initiativer, der har til formål at uddanne journalister i forhold vedrørende menneskerettigheder i almindelighed og racisme og racediskrimination i særdeleshed.  ECRI henstiller indtrængende til de danske myndigheder, at de med alle til rådighed stående midler, men uden utidig indblanden i den redaktionelle frihed, gør medierne opmærksomme på behovet for at sikre, at de oplysninger, som de formidler, ikke danner grobund for et fjendtligt klima mod medlemmer af de grupper, som har ECRIs særlige interesse. Det henstilles tillige, at myndighederne støtter ethvert initiativ taget af medierne på dette område, og at de tildeles de nødvendige ressourcer til tilrettelæggelsen af indledende og intern undervisning i menneskerettigheder i almindelighed og racismeproblemer i særdeleshed.

ECRI opfordrer indtrængende myndighederne til at tilskynde medierne til at iværksætte en intern debat om den fremstilling, de giver af islam og muslimske samfund, og om deres ansvar for at undgå at befæste fordomme og formidle ensidig information.  Dette er beskrevet i ECRI`s Generelle Henstilling nr. 5 om bekæmpelse af intolerance og diskrimination mod muslimer.

NGO’er

ECRI har fået oplyst, at NGOer og andre specialorganer, der beskæftiger sig med spørgsmål af relevans for de grupper, som har ECRIs særlige interesse, fortsat er underfinansierede. ECRI har tillige fået oplyst, at samarbejdet imellem NGOer og regeringen bør styrkes…. ECRI henstiller til de danske myndigheder, at NGOer og andre aktører i civilsamfundet der beskæftiger sig med problemer vedrørende de grupper, som har ECRIs særlige interesse, sikres tilstrækkelig finansiering, og at der etableres et tættere samarbejde imellem dem og myndighederne.

ECRI får mange af sine informationer fra danske NGO’er. ECRI vil dog ikke offentliggøre, hvilke organisationer og individer de mødes med. Rapporten bærer dog i høj grad præg af, at de kilder, ECRI bruger, er organisationer og individer, der har en særlig politisk holdning til de sidste 10 års danske udlændingepolitik- og debat. Og vi ved at både SOSmodRacisme og Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination, har leveret input til ECRI. Disse organisationer skal selvfølgelig have lov til at sprede deres budskaber, men det er dybt problematisk, at ECRI primært baserer sine oplysninger og anbefalinger på organisationer, der er dybt politiserende og i spørgsmålet om udlændingepolitik repræsenterer en stadig svindende strømning. Forestil Dem, at en international organisation skulle skrive en rapport om islam i Danmark og brugte Trykkefrihedsselskabet og Den Danske Forening som de primære og uimodsagte kilder. Det ville vække vild bestyrtelse hos de samme organisationer, der her iklæder sig objektivitetens gevandter.

De ovenstående citater er blot et lille udpluk af en guldgrube af betragtninger, der spænder fra det ekstremt politisk korrekte til det mere eller mindre autoritære. De holdninger, der kommer til udtryk i rapporten, får Zenia Stampe til at lyde som en national-konservativ værdikriger. Der er vel nærmest tale om en variant af vulgær multikulturalisme, hvor minoriteter per definition er ”sårbare og udsatte” ofre, der skal beskyttes via særforanstaltninger, helst af den slags, der begrænser ytringsfriheden eller udgør positiv særbehandling. Der er ingen kontekstualisering af de problemer, som har affødt den danske udlændingedebat- og politik. Ingen nævnelse af radikalisering blandt unge muslimer, ingen nævnelse af problemer med social kontrol. Og når rapporten endelig nævner problemer såsom minoriteters arbejdsløshed, er problemet naturligvis diskrimination og løsningen flere ressourcer til offentlige instanser, der skal håndhæve anti-diskriminationslovgivning. Rapporten er én lang subjektiv og politisk ladet anklage mod det danske samfund og tilsidesætter enhver form for faglig og juridisk objektivitet, der burde være styrende for udarbejdelsen af en sådan rapport. ECRIs rapport bør arkiveres lodret, og hvis Europarådet vil leve op til sin målsætning om at ”beskytte menneskerettigheder, pluralistisk demokrati og retsstat”, bør ECRI hurtigst muligt nedlægges, da dets anbefalinger står i direkte modstrid med disse principper.

126 kommentarer RSS

 1. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Denne post alene må kunne kræve et valg, hvis nogen sælger os på den måde – så politikerne kan forstå det!

  Hvis Dronningen er inde i billedet her, så burde hun måske for landets hæderlighed og omdømmes skyld bruge sin til rådighed stående magt .. med ord til måske en statsminister og andre, eller simpelthen få regeringen afsat.

  Andre forhold og opstillede politikere skal vi hverken opstille igen eller stemme på!

 2. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ja, fortsat: God Pinse – men dette kan der ikke markeres højt og bredt nok om, disse forhold!!

 3. Af jenni c

  -

  Allan Hansen, 25. maj 2012 kl. 18:39

  Ja, og nu har en ung nordmand råbt højt.
  Folk har været så døvblinde, at det næsten er for sent.

 4. Af Arne Rud

  -

  @Ulf Timmermann, 26. maj 2012 kl. 06:22. – Uden kommunister ingen nationalsocialister, spørg Johann
  Wolfgang von Goethe; under besættelsen flyttede Karen Tovborg Jensen ind i kælderen derhjemme i Skjoldsgade, vi troede, at det var en radikal fra Lemvig, der havde brug for at gå under jorden, men det viste sig at være en kommunist i en radikal burka.

  I øvrigt mener jeg, at Gram sogn er et sogn i Haderslev Domprovsti.

 5. Af Thomas Andersen

  -

  Ja, så dukkede Breivik-støtter op under JMs klumme. Et kønt selskab JM befinder sig i med udgydelser, der nemt kan tolkes som anti-muslimske. Det er vel okay at mene, at domstole bør afgøre flere §266b-sager- jeg tror, at der er mange jurister som mener, at rigsadvokat og justitsminister bør føre nogle sager så det afklares hvad man må og ikke må, feks på facebook og twitter. derfor forekommer JMs galde og surhed noget malplaceret, men han er vel bare uenig med ecri fordi han hader 266breglen.

 6. Af Ulf Timmermann

  -

  Det skal ikke väre nogen hemmelighed, jeg opfatter dette her m/k-begreb som multikulturalismens moder.

 7. Af Arne Rud

  -

  @Ulf Timmermann. – Journalister er gift med Røde Mor, men Thyras murere og tømmermænd byggede Dannevirke med Brystværn og parabolskjolde som toldgrænse for kvindehandel og handel med kat i sække og med toldere ved Hærvej og Drivvej, der stopper spøgelsesbilister og tab af gods på veje.

 8. Af Karl Wilders

  -

  @Ulf Timmermann

  Ja er hun sort, gul, pink, lyseblaa eller purple? :)

 9. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Thomas Andersen – 14:24

  Det er anonymiteten, fraholdelsen af oplysninger til offentligheden, osse til dig og mig samt indoktrinereingen, det er off hedder vejledningen til mediefolk (journalister, der ofte i forvejen er indoktrineret via deres uddannelse), til politikere og endog domstole: at disse kører for få sager – og skal stramme op.

  Der er ikke det, vi kender og forbinder med DK – og at en enkelt, jenni 08:38, nævner ‘en ung nordmand’ er ikke ensbetydende med, at bloggen er ‘inficeret’ iøvrigt.

  På andre blogge på Berlingske er Breivik-kortet trukket på anden vis, så svært at debattere, hvis vi skal forlade enhver blog, hvor det bliver gjort.
  Vi kan kun opfordre til, at grænsen er nået med dette.

  Ellers bliver envher diskussion, ethvert udsagn – hvadend det handler om, lukket ned – fordi ethvert relevant udsagn om respekt for et værtsland, hvemend der vil måske ligefrem tryne, bliver slået ned – fordi vi skal tage hensyn til, at vores begreb om frihed ikke forstås, ikke vil anerkendes, ikke tør imødekommes – en frihed mange har søge; men som nogle ikke kan deale med, honorere – især for sig selv.

  Frihedsbegrebet er blevet misbrugt, fordi vi er et åbent samfund, såvel som muligheder – OG det vil så fortsættte anonymt.

  Alle her er sikkert heller ikke enige med Jakob Mchangama i, at paragraf 266 – men vi er ikke, i mange generationer forud, kommet sovende til landets indretning – og en trods alt større frihed i så mange andre lande.

  Jeg tror, at facebook og twitter er et noget andet og mindre problem – end lige dette oplæg fra JM giver udtryk for.

  Det er vores ret til bare at få informationer, at blive orienteret ordentligt – hvor vi skal præcenteres for et skønmaleri af diverse forhold, hvor det så forventes, at vi skal tage stilling til dit og dat.

  Det bør afvises – også selv om det, hvad det jo åbenlyst gør, handler om mennesker fra indvandrngen – der kan have mange dagsordener i forhold til vores land.

  Så – vi er ude i et selvforsvar, for ikke at omverdenen hos os bliver inficeret, infiltreret el lign af forkerte oplysninger om forskellige forhold, og som jeg ser det, så en ulempe for alle danske borger og dermed også de udlændinge, som er glade for at være her.

  Der er således ubegavet lagt op til: ‘dem og os’ – hvor det ønskes undgået, og vi kan så ikke få at vide eller vide, hvad der er op og ned – hvem der måske ligefrem modarbejder os her i landet eller i EU og andre steder.

  Det skal der holdes hånden over, lukkes for -fremfor at vi selv tager stilling. Og med hjælp fra egne borgere, journalister og mediefolk, politikere og endog domstolene.

  Diktater, de skal tage imod – uoplyst, fra et Europaråds ECRI. Så – hvor er vi henne med det. Det er langt alvorligere end du giver udtryk for at opfatte.

  Det er alt for farligt for landet, og Berlingske har dd en artikel om en bog, der nu er svær at få udgivet om ting og sager fra ‘den kolde krig’s tid, som vil overrasske mange af os, fordi langt flere end off kendskab til hidtil, har været – ja, faktisk imod os!

  Og – det kan så fortsætte?!

 10. Af K Larsen

  -

  Hvorfor ikke sende vores egen regering til domstolene, for ikke at vedgå Demokrati, vs. multikulturelle anti demokratiske og anti menneskelige forbehold.

  Nytter det at vente på næste valg, når der ikke er kompetente politikere at stemme på ?

 11. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Thomas Andersen

  Så på den måde kan selv øvrigheden få forkerte oplysninger – el de bliver måske bedt om ligefrem ‘at rette ind’, vores domstole også, men alle skal åbenbart forholdes dem – og Europarådet og dets ANONYME kilder skal så kunne sætte dagsordenen.

  Det hører ingen steder hjemme i et ‘RETSSAMFUND’ – men i totalitære regimer!

  Vores frihed er ikke at forstå som frihed til at indføre hvadsomhelst, og slet ikke frihed til forsøg på totalitær dominans.

  Vi har i forvejen tanke-, handle – og trosfrihed i samfundet, ellers kunne indvandring ikke lade sig gøre; men alligevel kniber det med respekt og forståelse for landet og dets mennesker.

  Og – hvis noget totalitært bydes os ad bagvejen, som anonymitet og ‘vejledning’ – altså med muligheeder for allehånde vildledninger, så vil det også være slut med det, OG mistænkeliggørelse vil fremmes i samfundet samt utrygheden vil sige, så ..

 12. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  @Ulf Timmermann – 15:19

  Det har sikkert, m/k, haft sin betydning.

 13. Af Karl Wilders

  -

  @Birgit Hviid Lajer

  Yep – halleluja for political correctness!

  EUs og Danmarks sure death……..

  Rent faktisk kan det ikke vaere mere katastrofalt, at DK holder EUs formandskab dette aar, med en EU liderlig Thorning, der kun vil et; – et fedt job i EU efter hun – in short – er faerdig i dansk politik……

 14. Af Arne Rud

  -

  Erfaren mand er god at gæste og Danmark er en Lærerhøjskole med skoleskibe, seminarier og landbrugsskoler for der er brug for søfolk, lærere og gartnere i alle riger og lande; et stift har et skoleskib og et provsti en skolebotanisk have; flyt Landbohøjskolen til Viborg, Jylland har 117 forskellige oste og se Smilets By, kolonihavebyen med Botanisk Have.

 15. Af jesper bryde

  -

  Så DR2 og DR 1 i aftes er du hjernedød en gang islam propaganda. Hvad sker der for et samfund hvor politikkerne og deres hjernedøde ideologi multikultralisme overtager sende-fladen med deres idiotiske budskab. Må socialisterne og deres klamme håndlangere få et kort liv med lange lidelser

 16. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Jesper Bryde……

  Ja, DR stod engang for “Danmarks Radio”. Nu er der nærmest tale om falsk varebetegnelse, for DR er degenereret til at være en anti-dansk og radikal/kommunistisk/muslimsk reklameradio og propagandastation.

  Efterhånden sendes intet uden at der er bagtanker med det. De mange røde kæpheste skamrides dag ud og dag ind, og året rundt manipuleres og vildledes lytterne og seerne.

  Hvordan går det til at Borgen går ind for at der skal betales tvangslicens til dette samfundsnedbrydende foretagende?

 17. Af Hank Bangild

  -

  Europarådet: afskaf frihedsrettigheder og indfør multikulturalisme

  I can only conclude that this drivel is concocted by somebody out on a day pass from an institution for severely intellectually challenged people!

  Cheers.

 18. Af Kristian Andersen

  -

  Hold da op. Den danske Forening er flytte ind på Berlingske.

 19. Af Arne Rud

  -

  Under H.C. Hansen som statsminister havde Danmark de bedste seminarier og den bedste folkeskole i Europa og det har vi atter, når Lærerhøjskolen i Ribe Stift ligger i Bramming med egen skoleradio og eget skoletv med morgensang, kor og orkestre fra skolescener i vestjyske skoler og med opsøgende kurser for fagudvalg ved naboskoler.

 20. Af Suzanne Nielsen

  -

  @Karl Wilders

  Så meget som du skriver herinde, kunne man ellers godt få den tanke, at du lider af akut hjemve ;-)

  Eller kan du bare ikke sove om natten, af bare henrykkelse for det Kinesiske?

 21. Af Ulf Timmermann

  -

  Jeg gider ikke denne multikulturalisme på bloggene längere, denne m/k-multikulturalisme, jeg er fed up. Det kan nemt styres: Indför endnu et felt under de her personlige oplysninger, vi skal udfylde, et felt, hvor vi opgiver vores respektive personnumre. Så kan dem med lige numre ryge direkte over på B-Tinget, og dem med ulige forblive her.

  Jeg mener det. Jeg mener alt, hvad jeg skriver. Det har ren face-value fra A til Å. Det er uden underliggende agendaer, uden skjulte dagsordener, uden selvpromovering, uden at jeg drömmer om at leve af at mene noget, af at skrive noget, uden selvfedme, uden hävntörst, uden piv, höjst med lidt selvironi nu og da – og derfor sikkert komplet uforståeligt.

 22. Af Karl Wilders

  -

  @Suzanne Nielsen

  Jeg skriver kun her, hvis emnet har min interesse. Og ja – Kina er langt langt bedre end EU! Langt bedre!

 23. Af Ole Juul

  -

  Ingen i Europa gider at høre mere om disse luddovne socialnassere.

  Hold nu op med denne syge debat.

  Eks.:
  Danmark yder “bidrag” til Somalia. Velklædte somalierere i Nørrebrogade og deres mange indhyldede forhåbentligt ikke ituskårne avlskvinder, og 3 – 7 unger i følge: på den ene side!

  På den anden: Ulandsstøtten til Somalia! Nå-da.

  På den tredie: De tæt forbunde snotnæser der velklædte vimser rundt i cafelivet i NV-kvarteret, uden at præstere en skid, er de samme der trækker endeløse millioner ud af os der gider at præstere noget, og nu med fregatter, bevæbnede vagter på skibene! Hvor: Ved Somalias kyst. Dumt – demoraliserende DUMT!

  Gid fanden have eks. selvberigende levebrødspolitikere som Jelved og lignende snask for Dammark-s fremtid

 24. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  @Ulf Timmermann – 27.5. – 07:34

  Snakkede du bare lidt med dig selv, eller :-)?

 25. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  @Ulf Timmermann – 27.5. – 12:41

  Skulle du mon ikke løbe dig en lille tur :-) ?

 26. Af Allan Hansen

  -

  Bulletin of the Oppression of Women
  March 29 – May 26, 2012

  March 29, 2012
  UK (h/t to IslaminEurope)
  A five-year-old girl is thought to have become the UK’s youngest victim of forced marriage. She was one of 400 children to receive assistance from the government’s Forced Marriage Unit in the last year.

  The figures have emerged as the public consultation into criminalising forced marriage in England, Wales and Northern Ireland comes to an end. Amy Cumming, joint head of the Forced Marriage Unit, said 29% of the cases it dealt with last year involved minors.

  Kilde: Bill Warner U.S.

Kommentarer er lukket.