Europarådet: afskaf frihedsrettigheder og indfør multikulturalisme

Af Jacob Mchangama, Justitia 126

Forestil Dem, at et menneskerettighedsorgan udgav en rapport, der opfordrede en demokratisk stat til (i) i højere grad at straffe politikere for deres udtalelser, (ii) forbyde kontroversielle foreninger, (iii) blande sig i pressens formidling af emner af stor offentlig interesse og (iv) give offentlige midler til visse af landets uafhængige NGO’er. Der er selvfølgelig tale om FNs Menneskerettighedsråd, hvor diktaturstater som Kina, Saudi-Arabien og Congo igen har været på spil, tænker De nok. Men nej. Der er rent faktisk tale om Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI), der hører hjemme under Europarådet. I ECRIs fjerde rapport om Danmark kan man blandt en række andre anbefalinger læse følgende:

Ytringsfrihed

Rapporten er fyldt med henvisninger til racismeparagraffen (11 i alt) og den røde tråd er, at Danmark slet ikke anvender bestemmelsen nok.

ECRI konstaterer, at der blandt aktører fra civilsamfundet og internationale agenturer hersker bekymring over den måde, hvorpå disse[racismeparagraffen] anvendes i praksis.  Aktører fra civilsamfundet har tilkendegivet, at det kun er ganske få sager, der retsforfølges i medfør af § 266 b, til trods for at hadefulde ytringer, især rettet mod muslimer, og især fremsat af visse politikere, har været et hyppigt forekommende problem siden ECRIs tredje rapport. De har oplyst til ECRI, at politiet i 2010 modtog i alt 29 anmeldelser om overtrædelse af § 266 b.  Aktører fra civilsamfundet har tilkendegivet, at anklagemyndigheden anlægger en meget snæver fortolkning af denne paragraf. Samtidigt har ECRI fået oplyst, at personer der domfældes i medfør af denne bestemmelse sædvanligvis kun idømmes en mindre bøde. … ECRI findes det således af afgørende betydning, at lovgivningen på dette område er så klar som muligt, og at dens håndhævelse fremstår som fast og konsekvent.

Udover disse anbefalinger når ECRI også frem til, at Danmark bør kriminalisere holocaustbenægtelse.

Foreningsfrihed

Det er stadig ikke forbudt i Danmark at oprette eller være leder af en gruppe, som fremmer racisme og deltage i dens aktiviteter, skønt ECRI har fået oplyst, at der findes grupper i landet som hylder hvidt overherredømme. Myndighederne er opmærksomme på eksistensen af disse grupper, fordi de overvåges af PET….ECRI henstiller at de danske myndigheder sikrer, at grupper, der fremmer racisme, og deltagelse i deres aktiviteter, forbydes ved lov, i overensstemmelse med ECRI`s Generelle Henstilling nr. 7 om national lovgivning til bekæmpelse af racisme og racediskrimination.

Pluralisme og Pressefrihed

ECRI henstillede, at der gennemføres kampagner om fordelene ved et flerkulturelt samfund, og at medlemmer af mindretalsgrupper, relevante NGOer og såvel nationale som internationale myndigheder samarbejder i alle faser af sådanne kampagner. ECRI henstillede tillige i sin tredje rapport, at de danske myndigheder opmuntrer og yder finansiel støtte til initiativer, der har til formål at uddanne journalister i forhold vedrørende menneskerettigheder i almindelighed og racisme og racediskrimination i særdeleshed.  ECRI henstiller indtrængende til de danske myndigheder, at de med alle til rådighed stående midler, men uden utidig indblanden i den redaktionelle frihed, gør medierne opmærksomme på behovet for at sikre, at de oplysninger, som de formidler, ikke danner grobund for et fjendtligt klima mod medlemmer af de grupper, som har ECRIs særlige interesse. Det henstilles tillige, at myndighederne støtter ethvert initiativ taget af medierne på dette område, og at de tildeles de nødvendige ressourcer til tilrettelæggelsen af indledende og intern undervisning i menneskerettigheder i almindelighed og racismeproblemer i særdeleshed.

ECRI opfordrer indtrængende myndighederne til at tilskynde medierne til at iværksætte en intern debat om den fremstilling, de giver af islam og muslimske samfund, og om deres ansvar for at undgå at befæste fordomme og formidle ensidig information.  Dette er beskrevet i ECRI`s Generelle Henstilling nr. 5 om bekæmpelse af intolerance og diskrimination mod muslimer.

NGO’er

ECRI har fået oplyst, at NGOer og andre specialorganer, der beskæftiger sig med spørgsmål af relevans for de grupper, som har ECRIs særlige interesse, fortsat er underfinansierede. ECRI har tillige fået oplyst, at samarbejdet imellem NGOer og regeringen bør styrkes…. ECRI henstiller til de danske myndigheder, at NGOer og andre aktører i civilsamfundet der beskæftiger sig med problemer vedrørende de grupper, som har ECRIs særlige interesse, sikres tilstrækkelig finansiering, og at der etableres et tættere samarbejde imellem dem og myndighederne.

ECRI får mange af sine informationer fra danske NGO’er. ECRI vil dog ikke offentliggøre, hvilke organisationer og individer de mødes med. Rapporten bærer dog i høj grad præg af, at de kilder, ECRI bruger, er organisationer og individer, der har en særlig politisk holdning til de sidste 10 års danske udlændingepolitik- og debat. Og vi ved at både SOSmodRacisme og Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination, har leveret input til ECRI. Disse organisationer skal selvfølgelig have lov til at sprede deres budskaber, men det er dybt problematisk, at ECRI primært baserer sine oplysninger og anbefalinger på organisationer, der er dybt politiserende og i spørgsmålet om udlændingepolitik repræsenterer en stadig svindende strømning. Forestil Dem, at en international organisation skulle skrive en rapport om islam i Danmark og brugte Trykkefrihedsselskabet og Den Danske Forening som de primære og uimodsagte kilder. Det ville vække vild bestyrtelse hos de samme organisationer, der her iklæder sig objektivitetens gevandter.

De ovenstående citater er blot et lille udpluk af en guldgrube af betragtninger, der spænder fra det ekstremt politisk korrekte til det mere eller mindre autoritære. De holdninger, der kommer til udtryk i rapporten, får Zenia Stampe til at lyde som en national-konservativ værdikriger. Der er vel nærmest tale om en variant af vulgær multikulturalisme, hvor minoriteter per definition er ”sårbare og udsatte” ofre, der skal beskyttes via særforanstaltninger, helst af den slags, der begrænser ytringsfriheden eller udgør positiv særbehandling. Der er ingen kontekstualisering af de problemer, som har affødt den danske udlændingedebat- og politik. Ingen nævnelse af radikalisering blandt unge muslimer, ingen nævnelse af problemer med social kontrol. Og når rapporten endelig nævner problemer såsom minoriteters arbejdsløshed, er problemet naturligvis diskrimination og løsningen flere ressourcer til offentlige instanser, der skal håndhæve anti-diskriminationslovgivning. Rapporten er én lang subjektiv og politisk ladet anklage mod det danske samfund og tilsidesætter enhver form for faglig og juridisk objektivitet, der burde være styrende for udarbejdelsen af en sådan rapport. ECRIs rapport bør arkiveres lodret, og hvis Europarådet vil leve op til sin målsætning om at ”beskytte menneskerettigheder, pluralistisk demokrati og retsstat”, bør ECRI hurtigst muligt nedlægges, da dets anbefalinger står i direkte modstrid med disse principper.

126 kommentarer RSS

 1. Af Frank L

  -

  @ Allan Hansen, 24. maj 2012 kl. 21:25

  Læs du bare løs.

  Jeg håber dog ikke vi andre skal belemres med “Readers Digest-versionen” genfortalt af dig.

  Men bortset fra det – synes jeg da det er en god ide.

 2. Af Helge Ebbe Nørager

  -

  Havde ikke stemmeret 2 Okt. 1972.
  Min far og mor stemte nej.

  Fanden tage de som stemte os ind.

  De solgte min fremtid, og nu sælger regering uden mandat mange generationers fremtid med finanspagt.

  Og Eu domstole mig her og der, i Danmark er det Kongeriget Danmarks Højesteret som bestemmer…

  Ikke EU, eller byretten i New Delhi, eller andre .

  Enhedslisten, stå fast på krav om afstemning, og lad os tage et valg…

  Men kors en gang tarmgas fra EU organ, måske det er EU´s endetarm ?.

 3. Af Ulf Timmermann

  -

  Jeg gentager: Man kan, i Danmark, väre “racist”, “anti-amerikaner”, “mandschauvinist”, “fascist”, “landsforräder”, “lejesvend” – listen af klistermärker er alen lang, og brugen af dem flittig. Og, man kan udsätte andre for “passiv rygning”. Det sidste er nok det värste, trods alt. – I er gået fra snövsen. Det havde luret der hele tiden, men steg til vejrs med Kvindebevägelsen, det akcellerede med Murens fald, hvor Danmark mistede dets hidtidige strategiske betydning – blot for at genopstå som en lille, permanent krigsförende yankee-puddel.

  Selvfölgelig, ingen kan tage mit Danmark fra mig: Det består af familiens Danmark, den ned i Sönderjylland med dens Helligdomme, familiens og vennernes Danmark som sådan, af folkets og forfatternes/digternes Danmark. Og, det overlever sagtens, at I andre, på hver Jeres vis, har sat resten over styr. – I har aldrig haft en “foundation”, der var värd at skrive om, blot agendaer, skjulte og åbenlyse og hver for sig.

  Det lyder sikkert selvfedt, det her – så det burde väre forståelig läsning.

 4. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Igår kl. 9.08 er der et indlæg med eksempler på hvad danskerne har fundet sig i indtil nu.

  Hvis man skrev om hvad de kommer til at skulle finde sig i i fremtiden, hvis de gamle partier fortsætter med at fremture, ville mange læsere nok få brug for en cognac eller beroligende/angstdæmpende medicin.

  For fremtidens Danmark vil blive et rædselskabinet, hvis kursen ikke lægges om.

  De gamle partier vil IKKE ændre kursen, de vil naturligvis fremture. De vil fortsætte deres hjernedøde politik, lige så sikkert som amen i kirken. Eller kan nogen forestille sig at politiske dinosaurer, tumper og fanatikere som Jelved, Vestager, Stampe, Rønn Hornbech, fru Wind eller lignende typer pludselig skulle forvandle sig til åndsfriske og dansksindede politikere?

  Kursretningen kan kun drejes væk fra afgrunden via en demokrati-bevægelse, folkeoplysning og nye partier renset for anti-danske, underfrankerede og feministiske/pladderhumanistiske typer osv.

  Hvis vi danskere ikke snart indsér det, vil fremtiden blive et mareridt så rædselsfuldt at det unddrager sig nærmere beskrivelse.

  Der er ikke tale om gætteri, for nogle af disse rædsler er allerede begyndt rundt omkring, i form af familietragedier, i form af individuelle tab og lidelser, i form af skandaløse svigt, overgreb og uretfærdigheder. Titusindvis af danskere er allerede ofre for kortsynet, konfiskatorisk, asocial og hensynsløs politik og forvaltning, som har påført dem alt fra åger og jobtab til skilsmisser, indbrud/røverier og hospitalsrædsler osv., osv. Et par millioner danskere, eller rettere fire-fem millioner, har allerede fået deres økonomi og livskvalitet, tryghed og velfærd, forringet i betydelig grad.

  Fra hver dansk familie har man i snit stjålet over en million kroner, som er gået til tåbelige og udanske formål, såsom indvandring, EU-politik, Afrika-projekter, bureaukrati/formynderi, luksus-udskejelser osv.

  En forarmelse af befolkningen og landet, en udplyndring og nedtromling af vores kultur……. en afskaffelse af indfødsretten, ejendomsretten og retssikkerheden……. en smadring af demokratiet, familiemønstret og hjemmets fred……. et samfund oversvømmet af kæmpekriminalitet, skandaler, sygdom og social elendighed……. et land hærget af omvæltninger og voldsomme og blodige konflikter, eller ligefrem sovjetrussiske/kafkaske eller borgerkrigslignende tilstande……. det er hvad vi danskere har at se frem til hvis vi fortsætter på samme vanvittige kurs som nu.

  Det vil være en form for nationalt og kollektivt selvmord bare at lade stå til. For rædslerne vil trænge ind i hver eneste danskers liv. Ikke et eneste hjem vil forblive uberørt.

  Hvad med den demokrati-bevægelse osv.?

  Se også igår kl. 9.08.

 5. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS: Nogen forestiller sig at bare vi får VKO tilbage, eller LA frem på scenen, så skal alt nok blive godt. Det er bare en naiv og verdensfjern forestilling. For disse partier vil også svigte danskerne og fædrelandet, det har de jo allerede vist og demonstreret, for de ti år var jo tomgang og svigt på svigt på svigt. Havde VKO været bedre, havde de jo stadig haft magten. Men de var for arrogante, for dumme, for asociale og for ligeglade med det hele. Havde de ikke været så uduelige, var vi jo sluppet for det røde regime vi nu trækkes med. Og det forræderiske jelvedske parti havde været uden indflydelse.

  Uden en folkelig bevægelse, folkeoplysning og et nyt parti til at holde de gamle partier til ilden og give dem gode impulser, er Danmark fortabt. Så enkelt er det. Og det haster med at komme i gang.

 6. Af Arne Rud

  -

  @Preben Jensen, pessimist. – Det gælder om, at få noget positivt ud af det man møder, så Biskop Absalon flyttede Lærernes Hus fra Lund til Roskilde som arkitektskole for kirkeskibet som højskole med morgensang, kor og orkester i hvert sogn, se Jelling Kirke, der er moderniseret som model for en sognekirke.

 7. Af Peter Jensen

  -

  Det er alligevel dejligt at se at det er ved at vende. Der er SÅ mange folk der er trætte af multi-kultiralismen at der nok snart sker noget stort. Og det er nu de begavede, de uddannede, dem der folkholder sig til fakts og argumenterer der er imod multi-kulturalismen. Tror snart bøtten vender! Udlændingepolitikken må strammes så meget konventionerne overhovedet kan holde. Vi kan ramme dem ved designede ændringer i overførselsindkomster. Bagefter kan vi se på om der er et par konventioner der kunne opsiges. Det skal nok gå!

 8. Af Jakob Jensen

  -

  Der sidder sikkert et par svenskere i ECRI. – Hvis nogen vil vide lidt om, hvordan man nedlægger et land, så læs den svenske bog “Världsmästarna – När Sverige blev mångkulturellt” (ISBN 978-91-7465-124-9).

 9. Af Carlos Hernandez

  -

  Racister og bøhmandsforskrækkede skal ikke ties ihjel, de skal hånes, spottes og latterliggøres, – så lad dem endelig kæfte op, – så ved vi, hvor vi har dem. Danmark ville være et fattigere sted, hvis man ikke kunne få sig et godt grin over folk som Lars Hedegaard, Ralf Pittelkow og den hellige tre-enighed Langballe, Krarup og Camre. Så the show must go on, – lad os bekæmpe dem med deres egne midler, – deres uansvarlige brug af ytringsfriheden, men vi skal ikke give dem chancen til at spille martyrer.

 10. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Hvordan kan det egentlig være, at så mange Non Governmental Organisations, der hævder, at de forsvarer menneskerettighederne, i realiteten har udviklet sig til at være Non Demokratic Organisations, der i praksis kæmper ihærdigt for, at få demokratiske lande til at indskrænke den vigtigste menneskerettighed, ytringsfriheden, som bliver undertrykt groft i alle muslimske lande?

  Selv i det såkaldt moderat muslimske land, Tyrkiet, straffer myndighederne borgere, der konstaterer, at de muslimske tyrkere stort set udryddede Tyrkiets kristne mindretal i starten af forrige århundrede.

  De tyrkiske myndigheder fængsler også regeringskritiske journalister i flæng, ligesom de andre muslimske regimer, der forlangte – og stadig forlanger – at Danmark indskrænker ytringsfriheden, så det ikke er lovligt, at gøre grin med religise terrorister, hvilket jo var Westergaards eneste “forbrydelse”.

  Ecri påstår, at holocaustbenægtelse er så stort et problem i Danmark, at det bør blive strafbart, at benægte Holocaust, hvilket har lige så lidt med virkeligheden at gøre, som resten af rapportens “analyser” og politisk korrekte konklusioner.

  Men enhver såkaldt etnisk dansker, der benægter holocaust har definitivt sat sig uden for det gode selskab. Holocaustbenægtere bliver f.eks. prompte ekskluderet af Dansk Folkeparti.

  Ecri bilder tydeligvis sig selv – og politikerne – ind, at Danmark myldrer med hvidhudede, nazistiske holocaustbenægtere, hvilket definitivt viser, at rapporten er tom, politisk propaganda, der bygger på myter og fordomme fra interesseorganisationer, der i realiteten primrt forsvarer egne interesser.

  Men ifølge Kristeligt Dagblad, så er der flere og flere muslimske skole- og gymnasieelever i Danmark, der citerer obskure, antisemitiske hjemmesider, der benægter holocaust, når de skriver opgaver om Anden Verdenskrig.

  Det problem kan enhver ordentlig historielærer stort set altid løse ret nemt, uden at tilkalde politiet…

  Hvis danske myndigheder skulle straffe de efterhånden ret mange muslimske holocaustbenægtere i Danmark, så skulle vi logisk set også straffe de mange danske muslimer af tyrkiske afstamning, der benægter folkemordet på Tyrkiets kristne mindretal. Det var det folkemord, der inspirerede Hitler til Holocaust.

 11. Af Petter Hanzen

  -

  Hvis vi sendte alle muhammedanerne hjem, så var den her sag slet ikke til debat

 12. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Hvad skal vi gøre ved de efterhånden ret mange ekstremt fordomsfulde og intolerante muslimske racister og terrorsympatisrer i Danmark, Carlos Hernandez?

  Gøre grin med dem, som antiracisten Kurt Westergaard gjorde?

  Hvorfor bakker langt de fleste multikulturalister ikke op, om progressive muslimer, som f.eks. Naser Khader, som de bizart nok tværtimod udsætter for direkte racistisk hetz?

  Hvorfor hetzer så mange multikulturalister muslimen Naser Khader, for at “svigte sine egne”, når Khader netop kæmper for, at muslimer, der bor i muslimske lande, også får ret til de samme helt basale frihedsrettigheder, som de vestlige multikulturalister selv har?

  Hvorfor lagde de fleste vestlige multikulturalister den ekstremt modige feminist Ayaan Hirsi Ali for had, FORDI hun kritiserede, at de muslimske mnd i hendes tidligere hjemland undertrykker de muslimske kvinder ekstremt groft, ved blandt andet at mishandle muslimske småpigers knsorganer?

  De fleste multikulturalister kaldte Ayaan Hirsi Ali for islamofob, hvilket viser, at de også i dette tilfælde er hoppet på et af de kvindehadende islamisters propagandatrick.

  For den franske feminist Caroline Fourest har påvist, at den manipulerende neologisme “islamofobi” blev opfundet af radikale islamister, NETOP for at stemple feminister, der kritiserer islams systematiske undertrykkelse af muslimske kvinders basale rettigheder, som racister!

 13. Af Erik Skifter

  -

  Et rigtig godt indlæg af Jakob Mchangama.

  I de danske medier er ERCI`s rapport blevet belyst – og man har konsulteret de “rigtige” meningsdannere til at kommentere rapporten, nemlig Zenia Stampe, Zenia Stampe og Zenia Stampe. En enkelt avis sneg sig til at lade juristen, Eva Schmidt, kommentere ERCI`s rapport. Eva Schmidt, som selv har klare radikale holdinger hvad angår udlændingepolitikken, sidder nemlig selv i europarådets ERCI-Udvalg. Hun har dog ikke selv deltaget i undersøgelsen af Danmark, men har deltaget i andre lignende undersøgelser i ERCI-regi.

  Hvorfor denne ensidige fremstilling af ERCI-rapporten i de danske medier ?????

  Hvorfor skal man oplyses via en blog som denne, hvor en blogger, som Jakob Mchangama skal belyse og fremstille fakta og de bagved liggende motiver.
  Jeg undres til stadighed over den danske presse.
  Hvad er det, som gør at de bevidst fortier fakta og ikke vil give befolkningen de oprigtige oplysninger ?

  Jeg frygter især fremtiden, fordi vores 4. statsmagt, nemlig pressen, bevidst fortier sandheden og bevidst holdningsbearbejder borgerne.

  Fakta er, at 80% af alle danske jounalister stemmer enten på Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet eller De Radikale Venstre. Dette er undersøgt videnskabeligt og bevist.
  Dette er og bliver en farlig udvikling.

  Kunne man forestille sig, hvis det var omvendt. Nemlig at 80% af de danske journalister stemte på Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti ???

  Der ligger, for Danmark, en kæmpe udfordring her.

 14. Af Karl Wilders

  -

  @Ulf Timmermann

  Ja – Danmark med dets groenne boege, roeget sild, Aalborg Akvavit, Dyrlaegens Natmad og en gammel ost med rum og sky……serveret af en blond, blaa oejet ung pige…..med et dejligt smil….alt imens vi kigger paa boelgen blaa….og solen skinner paa vores kinder…..

  Det er vores Danmark Ulf.

  Men det er gaaet af dansen min ven, for idag er det danske folketing intet andet end et raedselskabinet, korrupteret af EUs diktatoriske indflydelse. Dikteret fra Bruxelles – som et dukkespil, foert af fremmed haand, i et landsforraeder-ridt, hvor al velstand overfoeres til stater og mennesker, der ikke gider, ikke vil, ikke kan lide os og ikke har solidaritet skabt i deres vokabular – alt imens en skraemt, svag, hjernevasket befolkning apatisk ser til, og konstant punger ud af deres spinkle velstand.

  Vores sild fejes af bordet, Akvavit forbydes, Dyr-laege ordningen afskaffes og osten afgiftsbelaegges til doede – – og vor blonde danske pige – maa ikke mere vise hendes frydige, dejlige, velduftende haar, for om kort tid er hun i Burka og gevanter vi ikke kender.

  Saa bliv vaek min ven – og lad os i al evighed, hytte vore gode minder om boegen groen og den danske boelge blaa……

 15. Af Arne Rud

  -

  142 af de 158 mest solgte forfattere her til lands bliver udgivet af Forlaget Gyldendal, der er præget af den kroniske uskyld.

 16. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Karl Wilders, Erik Skifter og Jacob S-R m.fl. har jo ret. Det går den helt forkerte vej med Danmark.

  Et par hovedårsager er måske journalistskolernes hjernevask af eleverne. Plus det at mange kvindelige journalister i dameblade, bøger, Politiken, radio og TV har travlt med at nedgøre nationale, demokratiske, maskuline og traditionelle værdier. Samtidig med at de hovedløst dyrker Marianne Jelved, Vestager og Stampe osv.

  Hertil kommer de mange kvinder som i partierne og visse styrelser og råd mv. har travlt med deres pladderhumanisme, feminisme og forrykte EU- og klimaplaner osv. Disse mange utopiske madammer har jo alle mistet jordforbindelsen, og de tænker ikke på hvilke uhyggelige konsekvenser deres verdensfrelserier og fantasterier vil få for deres land og landsmænd…… eller også er de ligeglade?

  Men selvfølgelig er der også en del mandlige journalister som er blevet smittet af den radikale/kommunistiske bacille, eller som er blevet feminiseret i deres tankegang i løbet af børnehave- og skoletiden.

  Men så er der jo også de gode, kloge, hæderlige, fornuftige og sandhedssøgende journalister, forfattere og borgere mv. som tænker selvstændigt og som tager stor afstand til alle røde og totalitære tankesæt.

  Derfor er situationen ikke helt håbløs.

  Men een ting er sikker, vi nærmer os point-of-no-return.

  Se også kl. 9.08 i går, og 03.26 i dag.

 17. Af Karl Wilders

  -

  @PREBEN F1

  Ja – de var en skaebnesdag for Danmark, da kvinderne forlod koedgryderne…….

  Idag er der saaledes kun kvinder i Danmark……

 18. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Karl Wilders…..

  Vi er ihvertfald kommet langt i den kommunistiske/totalitære retning, til skade og ulempe for millioner af danskere.

  De rødfascistiske tosserier og rædsler er jo allerede begyndt at trænge ind i de danske hjem og institutioner. Antallet af familietragedier og ødelagte liv har vist aldrig været større?

 19. Af Når en jurist forsvarer friheden — Kulturkamp

  -

  […] måder en god mand. Hans kritik af velfærdsstaten, menneskerettighedsdomstolen, EU-domstolen, Europarådet og forskellige menneskerettighedsorganisationers udvanding af de elementære borgerlige rettigheder […]

 20. Af Karl Wilders

  -

  @PREBEN F1

  Ja – idag havde jeg netop en snak, omkring dette med Ulf Timmermann – min gode ven – og vi glaedede os netop over, hvor frie vi er i Kina.

  I Europa har man brugt de sidste 50 aar paa, at nedbryde alle velfungerende samfundsstrukturer, og dermed etableret et monster af vanvittige regler og love. Hver gang i fjernede 1 graense, fik i 100 restriktioner istedet.

  I Kina har vi stadigt samme faa graenser som altid, overskrider du dem faar du en paa hatten – naah ja – men i Europa, lever i et diktatur, hvor man intet maa laengere. Alt er forbudt. Moral er nedbrudt. Patriotisme doed. Et morads, hvor big brother har hovedet, helt oppe i roe… paa enhver……

  Er vi herude glade for, at vi ikke lever i Europa laengere, men i et frit og oekonomisk velfungerende kinesisk samfund…….

 21. Af Søren Vendelboe

  -

  Kina er et frit demokrati ingen kommunister.
  Friheden længe leve undtaget når du træder partiet over tærene så ryger roen,og vi sælger dine organer til eksport.

  Europa er et kommunistisk dikatur.Vi har ikke frie valg som det vidunderlige Kina.

  Skriv historiebøgerne om.

 22. Af Karl Wilders

  -

  @Soeren Vendelboe

  Ja – hvis du overskrider visse graenser i Kina, faar du en paa hatten, men saa kan du jo blot holde dig indenfor disse graenser, hvor et frit liv er garanteret. Mennesker i Kina, der holder sig indenfor loven lever saaledes et langt friere liv, end du goer i Danmark.

  Men – OK – er jo ogsaa helt vildt frit, at man 76 gange kan stjaele en bil uden, at komme i spjaeldet – har du da saa ret i Soeren…..

 23. Af Søren Vendelboe

  -

  Karl Wilders

  Hvem har stjålet biler 76 gange oog ikke er blevet fængslet hvor har du det vås fra?.

  Kan du skrive frit om dit elsket Kina uden der sker noget.Der er hvis for mange eksempler på det modsatte.

  Helt ærligt hvorfor nyder du ikke bare dit vidunderlige Kina og lad os andre der bor i Danmark
  bestemme hvad der sker i vores eget land.
  Har du stemmeret? du er jo emigreret og fred med det.

 24. Af Karl Wilders

  -

  @Soeren Vendelboe

  Kender du begrebet ‘overfoert betydning’?

  Jeg er glad for, at DK er dit droemme land, og at Thorning goer et godt stykke arbejde for dig og Danmark – men du er jo nok paa en eller anden form for overfoerelsesindkomst, der er med til, at straekke din taalmodighed med det hjemlige morads. For mig er faktum noget helt andet, men man behoever jo ikke, at enes hver gang. Du har aldrig vaeret i Kina, men wow kan du udtale dig skraasikkert om landet……din uvidenhed – however – skriger til himlen……

 25. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  ECRI’s rapport og ønsker må naturligvis afvises, vi hverken kan og/eller skal kunne beskæftige os med sligt, MEDMINDRE alle faktorer, incl. ’samarbejdspartnere’ i alle led meddelse.

  Ingen kan se, hverken op og ned på sådant, såvel som det er ganske utilladeligt, utilstedeligt, rystende – og ikke bare objektivt set, som Mchangama skriver det. (Undskyld mig – men et længere indlæg røg ud i Cyperspace for mig – min strøm til PC’en var gået ud, så jeg fik mig ikke ordentligt koblet på igen).

  Det er jo fuldstændig ‘gak-gak’ – det er FORRÆDERI imod den danske befolkning, intet mindre – såvel som det er en slags indførelse af ‘dem og os’ – nu med modsat fortegn, og hvor de ‘hellige’ menneskerettigheder nu vendes imod os.

  Vi kan hverken svare eller forsvare sligt materiale – og det bør gøres færdigt, ellers INgEN NOTITS af arbejdet – og FYR ‘hele bundet’ af medarbejdere til en sådan rapport.

  Og – hvem betaler dem for dette?

  ECRI vil med et sådant tiltag, ligefrem påbud til os vise hvem de holder med – uanset, at det er os, der er værtslandet, der også betaler, såvel som integrerer – og uden smålige hensyn til, hvad det også koster os af modstand fra nogle indvandrere mod vores kutur, såvel som fra nogle af deres oprindelseslande.

  Det er nedlæggelsen af Danmark, intet mindre – alene på grund af tonarten!

  SHAME ON YOU!

  Danmark, danskerne, skal således have slået flere ringe omkring sig, så vi sidder inde i midten som en lille kerne af mennesker, omkranset af vore egne via pressens medarbejder, der skal indoktrineres – må vi forstå, via politikere, der skal vide bedre, ifølge ECRI og så domstolene, der er for lidt konsekvente, såvel som få sager ved disse .. og kun bøder!!

  Og – så skal en flok nok så sikkertvelmenende NGO’ere være de objektive.

  Rend mig – vi er helt til grin!

  DET PÅ OMGÅENDE TILBAGEVISES – helt, helt uspiseligt i et frit og velfungerende Danmark, som ikke yderligere i hv f skal forplumres af, hverken velmenende ‘nyttige idioter’, som ikke kan oplyse kilder!!!??? – HVEM er det, MAN i så stort omfang i dette ÈCRIT beskytter???!!!

  Det er i hvert fald hverken danskerne eller Danmark.
  Vi har altid, etniske danskere imellem skændtes – og det er der ingen, der har lavet noget, som jeg her vil kalde, et svinsk ÈCRIT, over i Danmark.

  Det må være intellektuelle undermålere, som jeg håber, at ‘de bedste folk’ i Folketinget af vore politikere tørt vil afvise.

  Det mener jeg, at de med et vink med en vognstang – eller blot et enkeltpennestrøg båd kan, skal og vil, vil kunne – uden blusel.

  Det er knagme, sparkme for galt – vi råber naturligt op overfor mennesker, også indvandrere – hvis de ikke tér sig ordentligt, længere er den ikke – såvel som det er en proces – og langt sværere øvelser, fordi indvandringen på meget korttid er/var blevet for stor og uhåndtérbar.

  Vi var ikke gearet til det, og det koster og har kostet kassen i mane henseender.

  SHAME,SHAME on you ECRI!

  Der kan ikke være danske medlemmer, så bør de læse historien, VORES! BHL

 26. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Min undskyldning og forklaring er rettet mod, at jeg ikke lige fik slået efter – om Mchangama lige brugte udtrykket ‘objektivt’; men det var drøjt at måtte skrive igen. Beklager :-). BHL

 27. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Konklusionen er for mig:

  INTOLERANCE overfor Danmark med det største mål af FEJHED, nemlig: ANONYMITET!

  Sådan UVÆRDIGHED OG MANGLENDE RESPEKT bør lige så UBEGAVET det er, afvises ligeså BEGAVET.

  OMGÅENDE!

 28. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  @Karl Wilders – 13:05

  Ja, du kan kun have ret, hvis loven i sig selv er fri, og den samtidig beskytter det enkelte individ.
  Ellers ikke – det gælder overalt i verden for mennesker.

 29. Af Søren Vendelboe

  -

  Karl Wilders

  “Nej vi behøver jo ikke at enes hver gang korrekt”
  “Du har aldrig været i Kina og er på en slags overførelseindkomst”

  Karl jeg har været i Østen i en del år bla. andet Kina.
  Så Østen`s måde at tænke på ligger mig ikke fjernt og den stemmer ikke overens med den måde du agerer herinde på bloks.
  Jeg er færdig på arbejdsmarket har ydet mit.
  Får en lille pension som jeg da har betalt til.
  Overført betydning jo tak prøv du den af derude.
  Men ellers fred være med dig,jeg har skam lært meget ude østpå bla. overbærenhed.

 30. Af Kristian Andersen

  -

  Sikke et “klientel” du har her på Berlingske Jacob Mchangama. Dem kan du være stolte af ;)

 31. Af Carl-Heinz Feddersen

  -

  Tak til alle indsenderne bortset fra de meget få.
  Synd at I ikke afspejler holdningen for hele Danmarks befolkning…….men det kan kun gå fremad.

 32. Af Carl-Heinz Feddersen

  -

  Tak til alle indsenderne bortset fra de meget få.
  Synd at I ikke afspejler holdningen for hele Danmarks befolkning…….men det kan kun gå fremad

 33. Af Daniel C. Thompson

  -

  Er det bare mig, eller har Jonni Hansens crew fundet et nyt hangout på denne her tråd?

 34. Af joan merete goldkette jørgensen

  -

  Der er så mange indlæg på denne tråd og langt de fleste er gode at læse og blive klog af – tror jeg.
  Som en meget gammel dansker (fra 1927)har jeg oplevet den tyske besættelse og kan huske den fra første til sidste dag, det var i fem af mine teenageår.
  Jeg følte, i lighed med mange danskere, at denne besættelse ikke ville blive ved, og sådan gik det. I 1945 forlod tyskerne atter Danmark og glæden var kolossal. Danskerne fik senere at vide, at de var feje, fordi regeringen og hæren ikke ville føre krig mod tyskerne af angst for at blive udslettet, som nation.
  Nu føler jeg også, at Danmark er besat, nu af muslimer, der vælger at bosætte sig i Danmark og af folk fra andre lande i Europa, der kommmer hertil for at arbejde for en mindre løn end danskerne, så danskerne bliver arbejdsløse. Det er med EU’s velsignelse.
  Denne besættelse tror både jeg og andre danskere, i modsætning til den tyske, vil vare ved.

  Heller ikke denne gang har lederne af det danske rige, gjort oprør!
  Nu spørger jeg, om dette manglede oprør også bunder i angst for at blive udslettet?

  Hvorfor må vi ikke sige, at vi tror, at de nye danskere ikke vil Danmark for danskhedens skyld. Hvorfor må vi ikke sige, at vi mener, at muslimerne vil omkalfatre vores land til fremtidigt at være et muslimsk land?
  Hvorfor kommer muslimerne hertil? er de virkelig forfulgte i deres fosterlande? hvorfor kæmper de så ikke for at få bedre forhold i deres hjemlande?

  Danskerne kæmpede i fortiden for at få bedre leveforhold i Danmark, og det lykkedes efterhånden, således at vores

 35. Af joan merete goldkette jørgensen

  -

  undskyld der gik lidt kuk i mit indlæg!

  Jeg ville slutte med at sige, at danskerne i forne tider lykkedes med deres kamp for at bedre forholdene, så vores land blev et dejligt land at leve i. Hvis andre vil bosætte sig her, skal danskerne have lov til at sige og mene, hvad de vil om det.

 36. Af Allan Hansen

  -

  Nuvel, allesammen man må endelig ikke misforstå islam – de er jo også gode dyr -sådan eller næsten?
  Så når en “god,, muslim slår dig ihjel så er det “naturligvis,, for at frelse dig for, at brænde
  i helvedet til evig tid – og det kunne man godt sige, er en meget smuk tanke.
  En god muslim gør jo kun det, der står i den sorte stens “allah, grimme grise bøger: Slå ihjel.
  Så bliver den sorte sten glad.

  P.S I går blev ca. 90 muslimer dræbt af en selvmords bombe i Yemen
  – han var muslim og den sorte sten græd af glæde – Herre gud
  min sten er større end din!

  Forløblig har det arabiske forår kostet ca. 30.000 muslimer livet
  den sorte boldtørstige sten “allah, had, vold, blod og terror vil ingen ende tage.
  Jeg har sagt det før men siger det gerne igen – islam er en forbryder organisation.

 37. Af Allan Hansen

  -

  “O ye who believe! Fight those of the disbelievers who
  are near to you, and let them find harshness in you,
  and know that Allah is with those who keep their duty”
  Qur’an, Sura 9:123

  Marco Polo (verdensomrejsende 1254-1324): ”Den militante muslim er personen, der skærer hovedet af den vantro, mens den moderate muslim holder offerets fødder”

  John Quincy Adams (amerikansk præsident): “Loven deres profet Muhammed har givet muslimerne, er at nogen form for skade påført nogen, der ikke accepterer deres lov og anerkendelse af hans goder, er overhovedet ingen synd”

  Professor Bertrand Russell (filosof): ”Essensen af Muhammed´s doktrin var vold og begær: at løfte det brutale over den spirituelle del af den menneskelige natur.

  Professor Bertrand Russell (filosof) skriver:

  ” It was the duty of the faithful to conquer as much of the world as possible for islam ……

  The Arabs, although they conquered a great part of the world in the name of a new religion, were not very religious race; the motive of their conquests was plunder and wealth rather than religion. It was only in virtue of their lack of fanaticime that a handful of warriors were able to govern, without much difficulty, vast populations of higher civillization and alien religion … There were immense numbers of slaves, largely as a result of successful wars,,.

  Kilde: History of Western Philosophy By Bertran Russell 1945.

  Alexis De Tocqueville (fransk tænker og historiker): ”Over en milliard mennesker tror på Allah, uden virkeligt at vide hvad Allah angiveligt står for, eller hvad han kræver af dem. Og den minoritet der forstår, fortsætter med at være muslimer, da de har redefineret deres moral og etik til at passe Islam´s lære, som til overflod mangler moral. De redefinerer derfor hvad der er godt og ondt, for at tilpasse deres liv til det der prædikes af Islam, i stedet for at undersøge Islam for at se om den passer ind i det gode liv. Bagvendt tænkning af en bagvendt religion”

  Dante (1265-1321) italiensk forfatter.

  “Muhammed vil brænde i helvede til evig tid,,.

  Winston Churchill (britisk præmierminister): ”Hvor skrækkelig er de forbandelser muhammedanismen pålægger sine tilhængere! Ud over det fanatiske raseri der i et menneske er lige så farligt som hundegalskab i en hund, findes der den fatalistiske apati. Effekten er synlig i mange lande, sløve skikke, sjuskede landbrugssystemer, træge handelsmetoder, og usikkerhed omkring ejendomsret findes hvor end tilhængerne af Profeten regerer, og lever. En degraderet sensualisme der fratager livet ynde og rafinnement, foruden værdighed og hellighed. Det faktum at i muhammedansk lov tilhører enhver kvinde én eller anden mand som dennes absolutte ejendom, enten som barn, kone eller konkubine, må udsætte den endelige udryddelse af slaveriet, indtil troen på Islam er ophørt at være en stor magt blandt mennesker.
  Individuelle muslimer kan vise fortræffelige kvaliteter, men religionens indflydelse paralyserer den sociale udvikling, for de der følger den. Ingen større reaktionær kraft eksisterer i verden.
  Langt fra værende uddøende er muhammedismen en militant og konverterende tro. Den har allerede spredt sig gennem Centralafrika, udviklende frygtløse krigere ved hvert et skridt; og var det ikke fordi kristendommen fandt ly i videnskabens stærke arme, videnskaben imod hvilken den havde kæmpet forgæves, kunne Europa´s moderne civilisation falde, som civilisationen i antikkens Rom faldt”.

  Den berømte Skotske filosof David Hume (1711-76) har denne skarpe kommentar:

  ”Koranen er en vild og absurd forestilling. Koncentrerer vi os om Muhammeds fortællinger, vil vi hurtig opdage, at han priser eksempler på forræderi, umenneskelighed, grusomhed, hævn og snæversyn, som er aldeles uforenelig med et civiliseret samfund”.

  ”Koranen lærer os at dræbe afgudsdyrkerne og de vantro, der afviser islam” Gholam-Reza Fada, 1980.

  Earnest Renan (fransk tænker): ”Jeg har i høj grad studeret Koranen…Jeg afsluttede dette studie med overbevisningen om, at i stort omfang har der ikke eksisteret religioner i verden så dødelige for mennesket som Muhammed´s religion”
  ” Den pædofile røverhøvding og stamme kriger Muhammed stod selv i spidsen for 77 bloddige terror angreb, mod jøder, kristen og andet godtfolk. Kilde: The truth about Muhammad – founder of the world´s most intolerant religion. Robert Spencer 2006.

  På en “god” dag blev 50.000 hinduer, mænd og store drenge halshugget.
  Derefter blev deres kvinder og børn voltaget og solgt som slaver”

  Citat:Ex muslim og forfatter M. A Khan

 38. Af Mouritz Svenson

  -

  Du tager politik seriøst og står for kloge beslutninger. Tak! Og mig der overvejede at droppe Berlingske fordi at jeg syntes at den var for fjollet… :)

 39. Af Karl Wilders

  -

  @Soeren Vendelboe

  Det maa have vaeret 20-30 aar siden du var i Kina. Jeg kan forsikre dig, at utroligt meget er sket siden i Kina. Jesper Beinov har vaeret herude for nyligt, og jeg tror, at jeg rammer plet naar jeg paastaar, at ogsaa Mr. Beinov var meget fascineret af Kina.

  Mange hilsener

  Karl Wilders

 40. Af Jesper Hansen

  -

  Ja ja, Jacob Mchangama. Jeg er helt enig i din kritik af Europarådet!!

  Men hvad vil du gøre ved det? Dine venner i de konservative og liberale partier gør jo intet, andet end at lade sig drive rundt i manegen af teknokraterne i EU, når spørgsmålet vedrører menneskerettigheder.

  Hvor er en person som Jens Rohde henne i dette spørgsmål? Han er er totalt væk – han har for længe siden lagt sig på bedetæppet for at tækkes islam.

  Imens skovler socialisterne i Europa stemmer ind fra muslimske flygtninge og indvandrere fordi de konservative og liberale lider af berøringsangst når talen falder på diskrimination og racisme.

  Man skulle fandme tro, at Danskerne elsker at lade sig udmyge og har trang til S/M, når en sådan rapport bliver offentliggjort.

  Heldigvis har vi en MAND som Morten Messerschmidt, han sætter sgu en ære i, at være “HERRE I EGET HUS”.

  Desværre Jacob, muslimerne og socialisterne tager røven på både de liberale og konservative – om 50 år er det for sent for jer at vågne op så er løbet kørt!!

 41. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  joan merete goldkette jørgensen – 18:17 og 18:27 – og generelt:

  Det var et dejligt indlæg fra dig – og vi er oppe imod en mentalitet, der er meget anderledes, hvor vi andre, hvis vi måtte bo udenlands ikke ville begynde at ændre på befolknings mentalitet, deres levemåde, deres religiøse opfattelse osv., så religion forstyrrer ofte folk i hovedet, så de med deres overhoved dér kan forledes til at tro at have reten på deres side.

  Heldigvis ikke alle indvandrere – men vi hører jo også fra flere af deres hjemlande, hvor lederne sidder som små konger, kalder det sig måske ovenikøbet, hvor de lever i så overdådig luksus; men deres undersåtter lever mere armodigt og uden uddannelser i tilstrækkeligt omfang, fx Saudi arabien – hvor disse utallige prinser og prinsesser lever fedt i Europa og Amerika og tér sig i overdådighed med deres midler.

  Vi har i 60’erne haft en indvandring af tyrkiske gæstearbejdere, der tog arbejdet, vi ikke selv ønskede, så dem skal vi naturligvis altid behandle ordentligt, hvis de selv opfører sig civiliseret osv, – men nogle fra den store indvandring tror sig ret, mere end vi selv til Danmark – og nu med Mchangamas oplæg, så kommer ECRI med påbud til os, fra endog hemmelige kilder!! Hvad ligner det.

  Ligedan har vi fri bevægelighed i Europa. Det kunne være godt sig selv for et arbejdsmarked; men ikke under en krise, fordi vi nu engang har de leveomkostninger og tilsvarende lønniveau til at leve for, som nogle østlande ikke har, så vi har, hvis jeg hørte rigtigt forleden, nu 50.000 – halvtredsindstyve-tusinde – men ILLEGALE endog – arbejdere fra østlandene.

  Selvfølgelig kan vi da godt forstå, at folk flytter efter arbejde – og ikke altid sjovt at skifte land og sprog osv – men vi kan ikke give vores egne arbejde nok, og især når krisen kradser, så vil også arbejdsgivere se til at få det billigst muligt – men ofte også på usmagelig vis overfor de illegale arbejder, kummerlige kår for dem. Det er fatalt, at nogen opfører sig sådan.

  Og – hvad indvandringen angår, så føres krige heller ikke uden omkostninger, hverken for os eller i fx de afrikanske lande, hvor de udsletter hinanden, hvor deres ledere endog er i krig med egen befolkning; men før disse egne, nu 3 krige, så var indvandringen allerede i gang, også fra Iran – pludseilig i 1986 stod der 4000 flygtninge fra Iran syd for grænsen på én gang.

  Vi vil gerne hjælpe, vi har hjulpet – men vi kan ikke tage alt og alle, hvad der er behov i verden, som vi i nyere tid også har bidraget ganske meget til på anden vis og med penge, og stadig med penge.

  Men – der er kræfter, der ikke vi os det helt vel, hvor vi andre ikke ville forsøge at blive herre i andre lande over hverken folk eller systemer .. og ellers ikke befinde os lige dér, så jeg er forundret over, at de, der er flygtet, ikke har forstået HVORFOR de er flygtet – men er parate til at indføre det, de er flygtet fra, her til lands.

  Det skal vi ingensinde, ingen stund finde os i – fordi det er en dybt neurotisk adfærd at ville hundse og herske med og over andre, true dem osv. – og i et fremmed land. Totalt både uopdragent og respektløst.

  Vi er ved, som jeg har skrevet det nogle gange på Berlingskes blogge – det er jeg bange for, at nå dertil, at vi kan få, dvs har fået eksporteret mellemøstlige tilstande, hvor man har troet, at vi nordboere nemt kunne klare al integration – og så skulle ‘de’ leve lykkeligt sammen til deres dages ende.

  Sådan er det ikke .. når en indvandring bliver så stor, at land åbenbart tros erhvervet, og så blæse være med land og folk, bare lad os komme til – og I siger, at I har frihed og demokrati osv., hvor der ikke blev sagt så meget fra i en start.

  Det ene fører det andet med sig, og naturligvis kan vi da godt forstå, at der kan være ting, der kunne ønskes; men det tager overhånd og fører mere og mere med sig – og jeg ved ikke, om nogen føler sig særligt klemt, siden dette ECRI nu tager et sådan forrædetisk skridt i nogle af deres udmeldinger – og anonymt!!!

  Hvem er det, de vil beskytte? Eller hvem er det, de beskytter?

  Det er ikke os, det er ikke Europa – det skal endevendes og laves om, så som jeg også tidl skrev på Berlingskes blogge, hvis vi risikerer mellemøstlige tilstande, hvor kan vi så selv flygte hen .. måske Grønland ..??

  Ikke fordi VI ikke vil være sammen med dem; men nu kan det da med rette siges, med ECRIs udmeldinger, at der er tale om ‘dem og os’ – og det har de selv sørger for, fordi vi må gå ud fra, at disse uoplyste kilder må være af opr. udenlandsk herkomst?!

  Eller hur??

  God Pinse!

 42. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Danskerne er ved at miste magten over deres eget land, fordi flertallet af politikerne er nogle rødkålshoveder, nogle EU-medløbere eller nogle hyklere der kun tænker på sig selv.

  I årevis har danskerne ikke haft et ordentligt og EFFEKTIVT alternativ til de gamle partier. Oveni er de blevet vildledt med hetz, fortielser og propaganda. Derfor er vælgerne langt hen ad vejen undskyldt.

  Men manglen på sandhed og ægte folkestyre vil få enorme konsekvenser, og det bliver meget grimme og uhyggelige konsekvenser. Og de vil trænge ind i hjemmene, virksomhederne og institutionerne, og vil gribe fat i nærmest ALLE danskere før eller siden.

  Det er på tide at vi begynder at tænke nærmere over hvad det er partierne og “systemet” er ved at gøre mod vores land og os selv. Vi snydes, plyndres, svigtes, hånes og forrådes jo uafbrudt. Og Danmark kan om få år blive det næste land på den sorte liste over fejlslagne stater. De kaotiske/græske/mexicanske tilstande er ikke nødvendigvis så langt væk som mange helst vil tro.

  Og husk nu på at i en fejlslagen stat er tyranni, plyndring, sygdom, vold, elendighed og massedød det normale.

  Skal Danmarks ødelæggelse undgås, er der ingen vej udenom folkeoplysning og private borgeres demokratiske indsats.

 43. Af Ernst Olsen

  -

  Tak for dit bidrag til at prøve at åbne øjnene på de, som har opgivet, at noget overhovedet hedder DK.
  Det er mageløst hvad den organisation kan overkomme at udsprede af “gylle” over det danske folk.

  Dernæst vil man gerne se vores lovgivere tage fat, og få lukket det trykkeri, som i hovedsagen producerer MAKULATUR, – papir som er ubrugeligt.
  Tag fat og udret noget relevant for den løn i modtager.
  Det er det mindste man kan forlange, vi skal vel ikke også vente med brugbare løsninger på det, når regeringen skifter kulør.

 44. Af Arne Rud

  -

  I Ribe Stift bruger foreninger en biblioteksbus med præst og degn som rejseførere til udflugter i Vendsyssel, Skåne, Halland og Blekinge, Sydslesvig og Normandiet.

  Der er 2187 sogne her til lands, hvor skolebiblioteket er en pædagogisk brugsforening med avisstue og foreningsbibliotek med lokale foreningsblade som høj- og forældreskole, men statsbiblioteket og et kommunebibliotek er hjemmehørende på en havn som en silo med bøger og bibliotekarer, der oversætter svenske kriminalromaner.

 45. Af Ulf Timmermann

  -

  @ Arne Rud

  Nu ikke en af dine bedste. Men ikke for det, jeg blev döbt den 10. december 1950 af netop en domprovst Dons Chistensen fra Ribe Stift, som siden blev biskop (har forstået at embedet er gået i familiearv, i Ribe Stift), men jeg blev altså döbt i Gram, hvor vi på det tidspunkt – forstod jeg senere på mine foräldre – havde en indre-missionsk provst, provst Philipsen, som iövrigt var blevet landskendt i hele Danmark, vist engang i 30’erne, grundet et berömt forsvindingsnummer, og som mine foräldre ikke bröd sig om – så jeg blev döbt altså, Ulf Rostgaard Timmermann, af denne hidkaldte, senere beskop Dons Christensen, fra Ribe Stift. Muligvis blev jeg hjemmedöbt, muligvis i kirken. Det erindrer jeg simpelthen ikke.

  Erindrer heller ikke, om Gram provsti hörer med til Haderslev Stift eller Ribe, men al logik siger mig Haderslev. Hvad siger du, Arne?

  Hvis jeg blot var blevet födt nogle få år senere, ville det ikke have väret nödvendigt at hidkalde nogen. Vi havde i mellemtiden fået en politisk udnävnt provst, en socialdemokrat, som mine foräldre, skönt de stemte konservativt, ikke havde noget imod. Men dette udspillede sig blot i et kort mellemspil, hvor handel og industriproduktion trivedes i Gram, som overalt i udkants Danmark, inden det hele atter kollapsede – og de danske bonderöve atter genvandt magten i Danmark og afsatte den dels til EU, dels til – og först og fremmest – til yankee’erne og til alt, hvad der kom fra den kant.

 46. Af jenni c

  -

  Danmark stiller forslag om mindre åbenhed i EU.

  Danmark står i spidsen for forhandlingerne, og et lækket dokument viser, at det danske formandskab går ind for begrænsning af åbenheden om unionens processer.

  -En del af de dokumenter, som i dag er tilgængelige, risikerer ikke at blive tilgængelige med de nye regler

 47. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  jenni – 07:01

  Det lyder forfærdeligt, hvad er de bange for. Det er ikke landets sædvanlige attitude, ikke at kæmpe med åben pande, så at sige!

  Sådanne tiltag må naturligvis stoppes – ellers er vi ikke det land, vi ellers kender og står for – men en suppedas, der er på glideslisken – og ikke troværdig, anerkendelsesværdig – ikke til at stole på, OG VÆSENTLIGST – vi ved, hvad vi så taler om, vi ‘den gemene hob’, der skal stemme dit eller dat til så nu egentligt ‘hvadsomhelst’ – OG så mister vi virkelig i omdømme, regulært ikke værd at regne med!

  Tak for kaffe – el hvad det nu var, vi her lige fik!!

 48. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Rettelse: i 4de linje, 2det afsnit skal der stå:

  vi ved så ikke, hvad vi taler om .. . Beklager – BHL

 49. Af Ulf Timmermann

  -

  Udenomssnak.

 50. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  @Preben Jensen – 25.5. – 21:27

  Ja, og vi kan blive endnu mere undskyldt nu, vi vælgere, med jenni’s indlæg ovenfor.

  vi skal tage stilling til et skønmaleri, som serveres os, sikkert så vi bliver i unionen.

  Den skal vi så, endeligt – ud af! Pampervælde!!! Til landets undergang, så vi ikke længere har noget, vi kan kalde Danmark, som en blogger lidt ovenfor meldte ud! Rigtigt sagt!

  Vi er ikke kloge på alt – eller det hele; men vi er kloge nok på os selv, så vi også kunne være efterlignelsesværdige i flere forhold som land – hvordan vi gennem tiderne har manøvreret.

  Det har noget at gøre med indsigt, viden, anstændighed, oprigtighed fremfor falskhed, at sætte sig ind i tingene, at turde – og det gør politikerne ikke i al deres neurotiske magt- og vælde-udførelse.

  Vi skal spise kirsebær med de store for enhver pris, så de kan føle sig mægtige – uanset, at vi både kløjs og kvæles under seancen, folket i hv f; men kaviaren og champagnen smager nok bedre i dette kor af selvvpromoverende r..slikkere!

Kommentarer er lukket.