Ny domstolspraksis øger muligheden for at sætte kriminelle udlændinge på porten

Af Jacob Mchangama, Justitia 84

Et af de områder, hvor den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) har haft størst gennemslagskraft i Danmark er udvisninger af kriminelle udlændinge. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har nemlig indfortolket en vis beskyttelse mod udvisning af kriminelle udlændinge, hvis de har etableret familie- eller privatliv i konventionsstater som Danmark. Det betyder, at også hårdkogte kriminelle kan have held til at blive i landet, hvis de f.eks. har børn og kone her i landet og begrænsede relationer til hjemlandet. Flere lande – med Storbritannien i spidsen – har beklaget sig over EMDs praksis på dette område, hvor voldtægtsforbrydere, voldsmænd, røvere og narkoforbrydere kan få lov til at trække familie eller privatlivskortet og forblive i de lande, hvis lovgivning de har forbrudt sig mod. Det er ikke blot krænkende for retsfølelsen (dette uklare begreb) men gør det også sværere for Danmark at beskytte den øvrige befolkning mod kriminelle, ligesom det er gift for integrationen til skade for alle de udlændinge, der ikke har andel i kriminalitet. Derudover er det højst tvivlsomt, om EMDs fortolkning af retten til familie- og privatliv har støtte i ret meget andet, end hvad et flertal af dommere har ment var ret og rimeligt. Beskyttelsen mod udvisninger er i hvert fald ikke en del af kernebeskyttelsen i retten til familie- og privatliv.

Men nu er der godt nyt. Hidtil har det været opfattelsen, at EMRK art. 8 umuliggør en yderligere skærpelse af reglerne, men nu synes der at tegne sig konturerne af et mønster i EMDs nyere praksis, der tildeler konventionsstaterne en bredere national skønsmargen som følge af en mere tilbageholdende linje fra EMD (se dette notat jeg har udarbejdet om emnet). Formentlig afspejler EMDs nyere praksis, at medlemslandene af Europarådet har vedtaget en række erklæringer, der bl.a. tilkendegiver et ønske om at give medlemsstaterne en større skønsmargin i udlændingesager, der drejer sig om alvorlig og gentagen kriminalitet. Storbritannien har som foregangsland tidligere i år udstedt nye regler, der signifikant strammer reglerne for udvisning af kriminelle udlændige. Reglerne tilsiger, at de britiske domstolene skal anvende artikel 8 i udvisningssager, så det som udgangspunkt kun er under ”exceptionelle omstændigheder”, at artikel 8 vil forhindre udvisning af udlændinge, der har begået alvorlig kriminalitet.

I 2012 har EMD hidtil, så vidt ses, afsagt 7 domme vedrørende udvisning af kriminelle udlændinge (se dette skema over relevant retspraksis). Kun i en enkelt dom er der statueret krænkelse, og det alene fordi bulgarske myndigheder havde truffet en afgørelse om udvisning på vilkårligt retsgrundlag (Madah v. Bulgarien). En række af de nye domme er bemærkelsesværdige, men særligt springer dommen Balogun v. Storbritannien i øjnene. Balogun, en ung nigeriansk mand, havde boet i Storbritannien, siden han var 3 år, hvor han var blevet udsat for omsorgssvigt af sin tante. I Storbritannien blev han som 18-årig idømt 3 års fængsel for besiddelse med henblik på videresalg af euforiserende stoffer, ligesom han tidligere var straffet for bl.a. narkokriminalitet og hæleri. Balogun blev udvist af Storbritannien – selvom han havde levet næsten hele sit liv i Storbritannien, ikke havde minder og kulturelle oplevelser fra oprindelseslandet Nigeria eller på noget tidspunkt haft kontakt til sin mor i Nigeria. EMD slog fast, at der ikke var en stærk familiær tilknytning til Nigeria, men alligevel mente EMD, at der forelå en mulighed for at etablere denne i NigeriaI tidligere sager har EMD modsat fremhævet, at det var uproportionalt at udvise en kriminel udlænding, fordi det måtte antages at medføre praktiske og følelsesmæssige udfordringer og have store konsekvenser for familielivet (bl.a. Beldjoudi v. Frankrig og Boultif v. Schweitz). Derudover har EMD tidligere i højere grad ladet det være tungen på vægtskålen, at den udviste udlænding havde haft hele sin  opvækst i opholdslandet (A.W. Khan v. Storbritanninen). EMD har tidligere fremhævet, at det var en afgørende omstændighed, at der ikke havde været en reel social tilknytning til oprindelseslandet. Sådan en tilknytning kan man velsagtens sige, at Balogun ikke havde, men på trods heraf blev hans udvisning fundet forenelig med artikel 8.

Udviklingen i EMDs udvisningspraksis kan endnu ikke siges at være fuldstændig klargjort. Flere af de nyere afgørelser afsagt med dissens. Ikke desto mindre viser udfaldet af sagerne sig forhåbentlig at være de første spadestik til en klar, ny holdning og udvikling i EMDs praksis angående udvisning af kriminelle udlændinge, således at efterlevelse af medlemsstaternes ønske om vægtning af den nationale skønsmargen imødekommes. Det er dog væsentligt at hæfte sig ved, at denne udvidede skønsmargin forudsætter, at nationale myndigheder og domstole foretager en grundig afvejning af de overordnede hensyn, som EMD har opstillet i sin retspraksis – herunder arten og alvoren af overtrædelsen, opholdets varighed i udvisningslandet, perioden siden den begåede kriminalitet og vedkommendes opførelse i denne, nationaliteterne af de berørte personer, vedkommendes familiesituation, ægtefællens viden om forbrydelsen ved indgåelse af forholdet, børn fra ægteskabet, alvoren af de vanskeligheder, som ægtefællen sandsynligvis vil støde på i oprindelseslandet, børns tarv og trivsel, især de vanskeligheder, som disse vil støde på i oprindelseslandet samt styrken af sociale, kulturelle og familiære bånd til hhv. opholdslandet og oprindelseslandet.

Allerede i dag følger det af Anklagemyndighedens udvisningspraksis, at der foretages en skærpet afvejning efter udlændingelovens § 26, stk. 2. Som klar hovedregel skal der ske udvisning af en udlænding, såfremt denne har fået en frihedsstraf, og dette fraviges alene, hvis det vil stride mod Danmarks internationale forpligtelser. Som udgangspunkt burde anklagemyndighedens tiltalepraksis og domstolenes retspraksis derfor automatisk tilpasse sig EMDs retspraksis, hvad enten i skærpende eller lempelig retning. Der er dog visse forhold, der gør, at det ikke nødvendigvis vil være muligt for anklagemyndighed og domstole at lægge sig op ad den skærpede EMD praksis uden en lovændring.  Det gælder særligt i forhold til varigheden af indrejseforbud, der i sager, hvor udlændingeloven anviser, at indrejseforbuddet skal være bestandigt, risikerer at ende med betinget snarere end ubetinget udvisning. I den såkaldte Fiz Fiz sag blev to udlændinge der var dømt for grov narkokriminalitet, flugtforsøg fra et fængsel, vold og overtrædelse af våbenlovgivningen eksempelvis kun idømt betinget udvisning. Derudover vil det – efter britisk forbillede – givetvis have en vis effekt såfremt lovgiver eksplicit henviser til Izmir-erklæringens ordlyd om ”exceptionelle omstændigheder” som ledetråd i udvisningssager vedrørende alvorlig kriminalitet.

Danmark bør derfor hurtigst muligt bruge det vindue der nu er åbnet til at skærpe reglerne for udvisning af kriminelle udlændinge yderligere, eftersom det givetvis vil have en selvforstærkende effekt på EMDs praksis, hvis flere lande følger i Storbritanniens fodspor. Det vil også kunne danne præcedens for en højere grad af ”checks and balances” i forhold til EMD, fordi domstolen får at mærke at Europarådets stater ikke blot stiltiende vil finde sig i at EMDs praksis udvider menneskerettighedsbegrebet til områder der har meget lidt at gøre med de grundlæggende frihedsrettigheder som EMD er sat i verden for at håndhæve.

84 kommentarer RSS

 1. Af J Lund

  -

  @Jacob Mchangama

  Kunne man forestille sig at lande indfører den regel at en statsborger får frataget sit statsborgerskab, hvis vedkommende har boet det meste af sit liv i et andet land, men står til at blive udvist fra dette land pga. begået kriminalitet? Begrundelsen for fratagelsen kunne være “Hvad skal vi stille op med jeres kriminelle? Behold dem selv!”

 2. Af kim olsen

  -

  søren sørensen

  “Helt forkert endnu engang…det drejer sig vist om viden kundskaber her…
  børn af kriminalle skal ha alt støtte muligt, deres far er uskyldig generalt via manglende muligheder,uddannelse mv…og hvis vi ikke samler hans to børn op på anstændigvis får vi tre gange faderen…ja der er jo svært at diskuttere med DF stemmere, men…”

  Jeg har faktisk aldrig skrevet, at børn af kriminelle ikke skal have al mulig støtte.

  Men ansvaret for en udvisning på grund af alvorlig kriminalitet er alene faderens egen. Ansvaret for svigt overfor børnene er ligeledes faderens.

  Det ændrer ikke ved, at vi skal hjælpe børnene i det omfang det er muligt.

  Enten er du idiot, eller også læser du med vilje indlæg fra “de udueglige borgerlige” som fanden læser bibelen.

  Jeg håber det sidste, men er alvorligt talt bekymret for det første.

  “deres far er uskyldig generalt via manglende muligheder,uddannelse mv…”

  Det aner du ikke et klap om! Du skriver “generalt” fordomsfuldt, faktuelt forkert og næsten uforståeligt her på Berlingskes blogge. Tag dog en pause menneske!

 3. Af Lars Jensen

  -

  Ny domstolspraksis øger muligheden for at sætte kriminelle udlændinge på porten
  Det kan da være ligegyldigt når hts er ligeglad

 4. Af Krister Meyersahm

  -

  Højesteret så sådan på det, for ikke længe siden.

  En statsborger fra Rumænien blev pågrebet i en forladt bygning, i færd med at brække låsen på en cykel op. Han blev anholdt og sigtet for husfredskrænkelse og for ulovlig omgang med hittegods. Rumæneren erkendte sig skyldig og blev meddelt en advarsel. Herefter blev han frihedsberøvet med henblik på en afgørelse om udvisning og han blev senere udsendt til sit hjemland.

  Herefter klager han over frihedsberøvelsen og Højesteret afgør i en nylig dom, at den ikke var berettiget. Afgørelsen vedrører alene, om frihedsberøvelsen var lovlig eller ej, altså ikke udvisningen.

  I sin begrundelse for afgørelsen konstaterer Højesteret i øvrigt; “at betingelserne efter udlændingeloven, for at udvise personen på det foreliggende grundlag,

  må anses for at være opfyldt”.

  Derefter meddeler man dog; at uagtet dette, er det uforeneligt med EU´s opholdsdirektiv.

  Højesteret afdækker således, at vi kører med to regelsystemer. Et for EU-borgere og et for andre, eller sat på spidsen – et for hvide og et for sorte. I et civiliseret samfund, tror man vel ellers, at love og regler skal gælde for alle og straffen for den samme forseelse, være ens for alle?

  Men, det er da både statens ret og pligt, at beskytte sine borgere mod angreb fra andre nationers borgere. Vi skal da heller ikke acceptere, at vi ikke må udvise EU-borgere, der begår samme type kriminalitet som, ikke EU-borgere udvises for?

  Udlændingeloven, som Højesteret jvf. ovenfor, konstaterer, giver hjemmel til udvisning ( blot ikke for EU-borgere, indbilder juristerne sig ) er helt i tråd med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention på området.

  Konventionen er lov i Danmark og skal også følges af alle andre EU-lande. Den giver staterne ret til, at udvise andre nationers borgere, på bl.a. et grundlag som det, udlændingeloven anvender og som Højesteret er enig i.

  Hvorfor skal Konventionen og udlændingeloven så vige for opholdsdirektivet? Konventionen kom dog før direktivet og man har ikke ændret Konventionens bestemmelser om staters ret til, at udvise andre nationers borgere.

  Opholdsdirektivet er derfor ulovligt og skal omgående ændres, så det er i overensstemmelse med Konventionen. Selvfølgelig skal vi da kunne smide kriminelle EU-borgere ud af landet, på samme grundlag som andre udlændinge, der forbryder sig mod dansk lov.

  Håber nogen vil tale med store bogstaver til regering og folketing – vi kan ikke leve med denne retsstridige tilstand.

 5. Af j nielsen

  -

  Krapylet Palle Kant skriver:

  “UD med det krapyl som ikke kan leve efter landets regler. Man mindes en tyk Marcipanbrøds elskende Bornholmers advarsler, og må give ham ret – desværre.”

  Sjovt. Bornholmeren var selv kriminel. Ude af stand til at leve efter landets regler. Oveni hatten formerede han sig – efter sin egen målestok – som en rotte.

  Det er så det man render og ser op til.

 6. Af Jesper Ørsted

  -

  Det er glædeligt, at EMD er blevet en smule mindre verdensfjerne i deres bedømmelse af, hvornår der er rimeligt at udvise, under hensyntagen til EMRK art. 8 (retten til familieliv).
  Det der IKKE er så glædeligt, er, at det er en udenlandsk domstol, der skal bestemme, om vi har ret til at smide et kriminelt udenlandsk udskud ud af landet.
  Jeg mener, at Danmark skal melde sig ud af EMRK og skrive samme ud af dansk lovgivning. Og så skal domstolene af vores lovgivere pålægges at smide de kriminelle udskud ud af landet.
  Danmark har brug for et repatrieringsministerium, der kan sikre, at uønskede udenlandske elementer bliver genforenet med deres elskede hjemlande.

 7. Af Frank L

  -

  @ A Pedersen, 29. november 2012 kl. 13:23

  En dømt med fængselsdom og udvisning, vil typisk når mellem halvdelen og totredjedele af dommen er afsonet, blive udvist.

  Typisk er det omkring halvdelen.

 8. Af Frank L

  -

  @ j nielsen, 29. november 2012 kl. 20:53

  “Marcipanbrødets” kunne så heller ikke – i lighed med mange andre vanekriminelle – tro at de nogensinde blev fanget, men pralede tværtimod til høj og lav omkring deres forbrydelser.

 9. Af Balther Jensen

  -

  @ Bjørn Holmskjold, 29. november 2012 kl. 11:30

  Bjorn Holmskjold!

  Se bare hvordan Sharia loven virker i Saudi Arabien, der virker den fint, der er ikke nar saa mange forbrydelser som i Danmark, fordi, straffen er haard hvis man begaar en Forbrydelse. Men der er det jo Muslimerne som har magten. De er ikke nogle Skiderikker som Danskerne for exempel.

 10. Af Søren Rasmussen

  -

  Den Halal glade pragmatiske radikale sølle lalleglade danske mand er et sølle lille fjog der ikke kan tør gøre en forskel. Vi kan forresten heller ikke gøre så meget. EU og konventioner og bedstemødre for asyl og de radikale og nu også socialdemokraterne mener at det er vores pligt at brødføde vores muslimske brødre der føder børn de ikke selv gider eller kan brødføde på almindelig overførselsindkomst.

  Husk nu at købe madpakkepapir til på mandag og leverpostej du glade humanist. Du ser ikke så mange muslimer i de sorte morgentimer på vej til til jobbet. De sover.

 11. Af Søren Rasmussen

  -

  Jeg vil hermed give min fulde støtte til staten Isral og alle forfulgte jøder i muslimske lande. Forfulgte jøder i Malmø, på Nørrebro og hvor muslimer har flertal. Ligeledes fuld støtte til juletræ og andre kristlige symboler.

  Muslimer har en satans tro hvor det gælder om magt over andre mennesker. En nassende adfærd hvor det gælder om at nyde og ikke yde. Alt dokumentation viser at dette er fakta i alle lande i hele verden.
  Muslimer kan ikke det med at være givende. Om det er i Asien, Europa, USA, Canada, Australien eller et juletræ i lille dk. Aldrig kan eller vil en muslim være givende. Muslimer er ikke onde mennesker de er bare opdraget i den muslimske tro. Det er en satans tro som ingen har gælde af heller ikke muslimer selv.

 12. Af Daniel C. Thompson

  -

  Kære muslimer og andre “indvandrere”:

  Er ked af at I må lægge ryg til angreb som dem Frey m.fl. på denne tråd foretager.

  Vi er mange, der er glade for at I er her.

  Stay strong :)

 13. Af Søren Rasmussen

  -

  Kære muslimer og Daniel

  Beklager, men nej i er ikke ønsket. I er uden stolthed. Ellers var i kommet på banen for længe siden og havde bekæmpet det lort de fleste muslimer er kendt for. I muslimer er bange for jeres egne. I nasser og i fylder i fængsler, på overførselsindkomst, i ballade statistikker, i elendig uddannelse. Hvor helvede er muslimske håndværkere? Malere?
  Muslimer er stolte uden at haven skid at have det i.

  Er du muslim? Er du tømre? Så luk røven mand.

 14. Af Katja Petersen

  -

  Det er ret interessant, det du her beskriver.

  Vil dog lige komme med en indvending – en mand fra Nigeria i England er sandsynligvis migrant. Der er en række forskellige grader af lovgivning for udlændinge, og så vidt jeg kan se – er ikke jurist – så virker det som om, EMD-dommen tager udgangspunkt i at han var/er migrant.

  Men det bliver da interessant at høre om, hvilken praksis flygtningenævnet vælger at føre efter denne dom.

  Hvad ham den kriminelle idiot fra Odense angår, så vil jeg tro, børnekonventionen ”overruler” en EMD-dom over en barnløs person.

 15. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  JØDER OG JYDER…….

  Det er meget uheldigt (for danskerne), for nu har de radikale feminister allieret sig med islamistiske grupper, så det bliver nemmere for de jelvedske og vestagerske sammensvorne at tryne danskerne og få dem sat på plads.

  Da jøderne blev ført afsted, gjorde de ikke modstand, fordi de ikke forstod hvad der foregik, og ikke havde fantasi til at forestille sig hvilken ondskab de var omgivet af.

  Når jyderne bliver ført afsted, vil de nok heller ikke gøre modstand, feminiserede og hjernevaskede som de fleste af dem er.

  Men så kommer fynboerne og dem fra Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm vel og redder os? :)

 16. Af Daniel C. Thompson

  -

  Kære Søren,

  Muslimer har ingen pligt til at tage afstand fra andre muslimers adfærd. De fortjener også bedre end at blive slået i hartkorn pga. religion.

  Lige så lidt som du har pligt til at tage afstand fra andre “etniske danskere”s adfærd. Eller blive slået i hartkorn med dem.

 17. Af Søren Rasmussen

  -

  Kære Daniel

  Jeg ved ikke om du ikke kan eller vil se fakta som fakta er.

  Jeg har et relevant spørgsmål som de politikere der bestemmer ikke kan se.

  Hvorfor ser du stort set ikke muslimske håndværkere på en byggeplads? Hvorfor er der så få muslimske bygningsmaler? Jeg ved det godt. Det ligger under deres værdighed og magelighed.

  Dit spørgsmål til mig om at irettesætte andre danskere. Jo f…. Skal vi gøre opmærksom på områder vi ikke vi se på i et dansk samfund. Og det gør vi så i et demokratisk samfund. Modsat blandt dine muslimske venner som bøjer nakken. Ok nogle tyrkere er lidt fremme når det gælder arabere men det er ikke ofte at de tør.

  Tilsidst læs et indlæg der er skrevet 09.18 på Kaspers blok vedr. Regeringens ønske om at skabe muslimske problemer i dk.

  Daniel du er sikkert et sødt menneske men håbløs naiv. Hvis du er under 17 år så er det ok, så skal man være naiv ellers har du et problem.

  God dag ven.

 18. Af Allan Hansen

  -

  @ Daniel

  Islamofobi eller kognitiv dissonans?

  Hidtil har man fuldstændig misforstået
  ordet “islamofobi,, det betyder folk
  med en sygelig angst for saglig VIDEN om
  islam!!!! også kaldet kognitiv dissonans dvs.
  “når virkeligheden ikke svarer til det billede man ønsker at se.
  Det hedder kognitiv dissonans.

 19. Af Søren Rasmussen

  -

  @allan Hansen

  Jeg er bange for at du overvurdere vores lille naive mand.

  Også en god weekend til dig.

 20. Af j nielsen

  -

  “Hvorfor ser du stort set ikke muslimske håndværkere på en byggeplads? Hvorfor er der så få muslimske bygningsmaler?”

  Fordi man ikke kan få en læreplads hvis man hedder Hassan i stedet for Hansen. Sådan har det været siden 1970’erne.

 21. Af søren Rasmussen

  -

  ‘…Fordi man ikke kan få en læreplads hvis man hedder Hassan i stedet for Hansen. Sådan har det været siden 1970?erne.
  Skrevet af j nielsen, 2. december 2012 kl. 01:57….’

  Nej lille ven det er noget med at tage sig sammen. Det er noget med faglighed. det er noget med stolthed. det er noget med at yde før nyde. det er noget med at lave et stykke seriøst arbejde. det er noget med at kunne begå sig på en arbejdsplads. det er noget med at tage hensyn, fagene imellem som murer, vvs, tømre, elektriker, maler, lytte til en bygherer…. alt sammen noget du lille jubel idiot aldrig vil evne at forstå.

  Jeg kan se på dine indlæg at du ikke ved ret meget og ret meget…..

  muslimer er gode til at starte små kiosker og spisesteder op. de kører så med underskud i en rum tid og så lukker de ned når skattevæsnet kommer, med stor gæld til leverandører, fyrer deres muslimske ansatte/brødre som nu har fået dansk statsborerskab idet de har haft fast arbejde i afmålt tid. De kan nu søge kontanthjælp og de rigtig dygtige kan få dagpenge. Den har de regnet ud.

  Så kommer der en ny muslim som kører forfra..

  Og på hjemmefronten føder de muslimske kvinder som kun muslimer er i stand til. Så bliver de enlige forsørger for så kan de få…. mange mange penge i form at boligsikring, forhøjet…. m.m.m.

  Men på en byggeplads hvor man SKAL agerer håndværker ja der falder den nassende proletar af muslimer oftest igennem. De kunne jo fx lærer at tage en maleruddannelse dine små islamister. Men det gider de ikke, det kan ikke svarer sig…

  Sikke en masse tid jeg kan bruge på en lille ignorant som ikke forstaa så meget.

  NB. Dette var et stykke historie fra dagens danske samfund. – og dem der bestemmer kan ikke se komiken.

 22. Af Balther Jensen

  -

  Danskerne er jo de rene idioter naar de satter folk i Fangsel som begaar forbrydelser, og saa betaler for deres kost og logi.

  Nej lad forbryderne finde og betale for deres eget kost og logi, men hug handerne af alle forbryderne, saa at de ikke er i stand til at stjale fra andre mennesker, og samtidig ved alle hvem som er forbryderer. Saa kan de lare det, kan de.

 23. Af Daniel C. Thompson

  -

  Jeg synes egentlig ikke det er naivt at bemærke at de fleste folk af “anden etnisk herkomst” er gode fredelige mennesker. Det er bare et banalt faktum. Dem der træder ved siden af får uforholdsmæssig meget spalteplads. Dårligt nyt er godt nyt.

 24. Af Balther Jensen

  -

  @ søren Rasmussen, 2. december 2012 kl. 20:17

  Soren, du skriver:

  ” Nej lille ven det er noget med at tage sig sammen. Det er noget med faglighed. det er noget med stolthed.”

  Er du ikke klar over at “stolthed” er den forste af de 7 dodelige synder som det er omtalt i den kristne Bibel ?

  I tror at du har meget mere at lare om livet.

  Du er aabenbart en meget ung mand, eller du har meget lille uddannelse, eller kendskab til denne verden og alle de forskellige mennesker og deres forskellige tro og religioner ?

  Maa jeg anbefale, at du laser den kristne Bibel, baade det nye Testamente, og det gamle Testamente.

  Las ogsaa Jodernes ‘Thora’, og Muslimernes ‘Qur’an.

  Saa kanske du kan lare lidt om mennesker ?

 25. Af Allan Hansen

  -

  Var det ikke Lars Hedegaard, der sagde: “muslimerne kunne da aldrig finde på, at voldtage deres børn,,(?).

  Men så se lige her:

  Pedophilia & Islam: Allowed by Allah; Practised & Patronized by Prophet Muhammad

  by Ayesha Ahmed

  12 Apr, 2008

  Having sex with underage children is popular in sharia countries. Find out why?

  An old man with an underage bride in Afghanistan

  ALLAH APPROVES OF IT
  65.4 “If you divorce your (child) wife before she reaches menstruation age her idda is three months”.

  According to this aya a muslim man can marry (and have sex with) even a one day old infant girl.

  ISLAMIC AUTHORITIES PROMOTE IT
  There is no argument on this point among Islamic authorities whether shia or sunni. They all agree that a muslim man can have sex with baby girl.
  This is what Imam Khomeini, the top shia authority says:

  “A muslim man can have sexual pleasure with a little girl as young as a baby. But he should not penetrate her vaginally, however he can sodomize her”. (Tehriro vasyleh, fourth edition, Qom, Iran, 1990)
  Here is what the the top sunni authority says (video on a Saudi website) about having sex with a one day old baby girl. (Go to “site video” and click on sex with a one day old girl)

  PROPHET LOVED LITTLE GIRLS
  Prophet had special feelings for cute little baby girls.
  Ibn Ishaq: Suhayli, 2.79: In the riwaya of Yunus Ibn Ishaq recorded that the apostle saw Ummu’l-Fadl hen she was baby crawling before him and said, ‘If she grows up and I am still alive I will marry her.’ ( p. 311)
  Muhammad saw Um Habiba the daughter of Abbas while she was fatim (age of nursing) and he said, “If she grows up while I am still alive, I will marry her.” (Musnad Ahmad, Number 25636)

  Baby Aisha sitting on the lap of Prophet

  BABY AISHA

  Our prophet fell in love with Baby Aisha when she was shown by Allah to him in his dreams when she still an infant.
  Bukhari , Volume 7, Book 62, Number 15:
  Narrated ‘Aisha:
  Allah’s Apostle said (to me), “You have been shown to me twice in (my) dreams. A man was carrying you in a silken cloth(as an infant) and said to me, ‘This is your wife.’ I uncovered it; and behold, it was you. I said to myself, ‘If this dream is from Allah, He will cause it to come true.'”

  COURTSHIP WITH AISHA

  Whenever Prophet visited Abu Bakr house he made Aisha sit in his lap and played with her.

  PROPOSAL FOR MARRIAGE
  When Ayesha reached the age of 6 Prophet decided to ask for her hand.

  Abu Bakr: Rasulullah you must be joking. She is hardly six years old. And you are in your fiftees.
  Prophet: She is old enough for me.
  Abu Bakr: Didn’t you marry off your own daughters when they were much older.?.
  Prophet: That was before aya 65.4 was revealed. Now a muslim can marry even a day old infant girl.
  Abu: “But Rasulullah you called me your brother , how can you marry your foster niece”.
  Prophet:” But you are not my real brother you are only a “ brother in Islam”.”*
  Muslim Book 62, Number 18:

  Narrated ‘Ursa:
  The Prophet asked Abu Bakr for ‘Aisha’s hand in marriage. Abu Bakr said “But I am your brother.” The Prophet said, “You are my brother in Allah’s religion and His Book, but she (Aisha) is lawful for me to marry.”

  Editor MA Khan’s book (Feb 2009). Learn
  more here | Paperback: $ 24.95 | Kindle ed:
  $ 7.96 | E.Book: $ 6:00
  Abu: “But Rasulullah, last week you turned down Hamza’s daughter (who was ugly and in her teens) . You said you cannot marry your foster niece**.
  Bukharihari Volume 7, Book 62, Number 37:

  Narrated Ibn ‘Abbas:
  It was said to the Prophet, “Won’t you marry the daughter of Hamza?” He said, “She is my foster niece (brother’s daughter). ”
  Prophet: “Allah had shown her to me in my dreams, that was Allah’s indication for me to marry her, I am helpless in this matter”.

  ABU BAKR THROWS IN A MONKEY WRENCH
  Abu was concerned about the welfare of her tiny tot sleeping with a horny and hefty old man who was given the libido of 30 men by Allah..
  Abu: “I will let you marry her only on one condition, you will have to abstain from having sexual intercourse with the little one before she turns 9”.
  Prophet was disappointed but he had no choice.
  Prophet: “O.K. but I will not abstain from using other halal methods of pleasuring.”

  AISHA MADE A BEAUTIFUL BRIDE

  PROPHETIC PLEASURING
  Thighing
  Sahih Dawood Book 1, Number 0270:

  Narrated Aisha, Ummul Mu’minin:
  One night prophet entered upon me and said: Uncover your thighs. I, therefore, uncovered both of my thighs. Then he put his cheek and chest on my thighs.
  Fondling

  Bukhari,Volume 1, Book 6, Number 299:

  ‘Aisha said: “Whenever Allah’s Apostle wanted to fondle me, he used to order me to put on an Izar and start fondling..
  Daydreaming

  Bukhari, Volume 7, Book 71, Number 660:

  Narrated Aisha:
  “Allah’s Apostle used to think that he had sexual intercourse while he actually had not”
  The Bottom-line

  Bukhari, Book 002, Number 0572:

  Aisha said “ Whenever I found dried semen on the garments of the Messenger of Allah (may peace be upon him), I scraped it off with my nails.

  AISHA TURNS NINE
  Allah was very happy for the prophet when finally Aisha turned nine.. He sent Gibraeel to congratulate him and to witness the consummation. Prophet introduced Allah’s envoy to Aisha .
  Bukhari, Volume 5, Book 57, Number 112:

  Allah’s Apostle said (to me), ‘O Aish (‘Aisha)! This is Gabriel greeting you.’ I said, ‘Peace and Allah’s Mercy and Blessings be on him, you see what I don’t see’ ” She was addressing Allah ’s Apostle. (only prophets can see angels)

  MENTION OF HOLY CONSUMMATION IN HADITHS
  Sunan Abu Dawood Vol3 Bk36 N0 4917:
  Then they brought me to the Apostle of Allah (may peace be upon him) and he had sexual intercourse with me . I was nine years old.
  Sunan Nasai Bk of Marriage, No 3256:
  A’ishah said: The Apostle of Allah peace be upon him married me when I was six and had sexual intercourse with me when I was nine and I was playing with dolls.

  ALLAH BLESSED THEM WITH INSPIRATIONS
  Although Prophet slept with hundreds of slave girls captured women and concubines in addition to his large number of wedded wives, Allah only sent quranic revelations to prophet when he slept with Aisha.
  Aisha said “Inspiration came to him when he and I were in a single blanket”. (Tabari Vl7, page: 7)
  Bukhari Vol. 5 Bk57 N 119:
  Prophet said, By Allah, the Divine Inspiration never came to me while I was under the blanket of any woman except Aisha.”

  Modern reality of Islamic pedophilia:

  A PEDOPHILE CONVERTS TO ISLAM
  When a pedophile found out that sex with children is halal and Sunna he converted to islam and changed his name to Mohammed. Here is the news from England.

 26. Af Balther Jensen

  -

  @ Allan Hansen, 3. december 2012 kl. 18:15

  Alan Hansen!

  You are a bloody liar,

  The Noble Qur’an Surah 2. verse 79. states very clearly as follow:

  79. Then woe to those who write the book with their own hands and then say. “This is from Allah,” to purchase with it a little price! Woe to them for what their hands have written and woe to them for that they earn (thereby).

  And:

  Surah 65.verse 4, states very clearly:

  4. And those of your women as have passed the age of monthly courses, for them the iddah (prescribed period), if you have doubt (about their period),is three months, and for those who have no courses (i.e.they are still immature) their Iddah (prescribed period) is three months likewise, except in case of death. And for those who are pregnant (whether they are divorced or their husbands are dead),their Iddah (prescribed period)is until they lay down their burden; and whosoever fears Allah and keeps his duty to Him, He will make his matter easy for him.

  This quatation is from’The Noble Qur’an’, translated to English, Printed under the Supervision of the Under Secretariat for Publications and Research Ministry of Islamic Affairs, Endowments, Da’wah and Guidance Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.

  And made possible by the generous donation of:

  His Royal Highness:

  Prince Al Waleed bin Talal bin Abdul-Aziz Al Saud.

 27. Af Allan Hansen

  -

  Var det den “prins,, der lig har fået
  livstid efter, at han havde myrdet
  sin lover-boy på et Hotel i London.

  Søg læge Jensen – den helt gal med
  hypofysen!!!

  Tak for kaffe.

 28. Af Allan Hansen

  -

  ” Hvis en mand – hvilket Gud forbyder – skulle have samleje med et dyr, hvorunder han får udløsning, er rituel afvaskning nødvendig”

  ” Hvis en mand har analsex med sin kones søn, fader eller broder efter indgåelse af ægteskab, er ægteskabet stadig gyldigt”

  ” Hvis under samleje mandens penis trænger ind i kvindens skede eller mandens anus, hvad enten det er helt eller delvis ( op til omskærelseringen) , er rituel afvaskning nødvendig for begge partnere, selvom de er sexuelt umodne”

  ” Hvis man begår sodomi med en ko, et får eller en kamel, bliver deres urin og fæces urene, og deres mælk bliver udrikkelig for den troende.
  Man skal dræbe dyret snarest muligt og brænde det. Manden der begik sodomi med det, skal betale herfor”

  Citat: Ayatollah Khomeine, Principes, Paris 1979.

 29. Af Allan Hansen

  -

  B. Pirouz

  Dear Ali,

  I read through most of your entire site, as well as some of the letters, and so decided to write a letter myself. I will keep this short and sweet, as the words I am about to say no doubt have already been said more eloquently.

  When I was younger, I was extremely superstitious. I thought that by uttering a few magic words, such as “La Ilaha Ilah Allah” or “Allahu Akbar” I could make everything turn in my favour. However, I also read the Qur’an – and was ready to question it. When I was younger, some things I read in the Qur’an simply sounded absurd to me, and I would wonder if the Qur’an actually came from Allah or Shaytaan.

  Then, like most people in this situation, I chose to block the bad stuff out of my mind. I explained it as something “inexplainable”. I was told that it had a spiritual meaning aswell as a literal, and the bad verses, I chose to take as a spiritual meaning.

  For example, the terrible and torturous things that were to happen to Abu Lahab from the hands of Allah, and his wife also! I thought to myself, this cannot be serious – so I naturally applied another meaning to it.

  But then I began to study Islamic history, and all these pieces were put together. Rather than being compassionate, and merciful, this is what I found…

  Muhammad at first taught peace and patience with the unbelievers. Then, when he acquired an army and enough support, he flipped the card upside down. Suddenly he had the “divine right” to slaughter thousands of innocent people, take Mecca by conquest, and preach hate and division amongst the people.

  Abu Bakr could give his 7 year old daughter in marriage to the “prophet”. This ruined her life, and for what? So that Abu Bakr could have power? Abu Bakr, who was supposed to be granted a spot in paradise… Abu Bakr, who invaded Egypt and looted so much riches that he didn’t know what to do with it all.

  And in Islamic History, who else was granted a place in paradise? Omar Al-Khattab. He invaded our beloved Persia, destroying, looting and raping. Like the Taleban and the Pakistanis in their invasion of Bangladesh, Omar forced non-Muslims to identify themselves with humiliating badges, and he forced the “people of the book” to pay their taxes in a most disgusting fashion. He destroyed our libraries and burned the books, labelling them “kufer” (i.e. something that he has no understanding of).

  So why is it that in Iran and Afghanistan, we now worship these people? As a Persian poet said:

  Be shakast Omar pusht-e-hazhbaraan ajam raa
  Bar baad-e-fanaa daad rak o risha-e-jam raa
  In arbada bar ghaseb-e-khelaafat za Ali nist
  Baa aal-e-Omar kina qadeem ast ajam raa

  I believe that in the past, our people who were closer to the invasion could see what was happening. Even a few hundred years after, people knew clearly what was going on. The situation is ideally symbolised in Ferdowsi’s “Shah Nama”, where the tyrant Zahhak from Arabia takes the throne, and a thousand years of horror and decay in the empire follow.

  I believe however, that as time has gone by, people have not been able to differentiate between Persia and Islam. Even though Pirouz who stabbed Omar was able to see the trouble that Islam had brought to the land, his descendents will have always thought that Islam was a part of the land. It wasn’t. There was just no alternative to accepting this religion… it is said that the Persians were given 3 options by a messenger of the invading Arabs: Either accept Islam, accept taxes, or accept the sword.

  Now to you, does this sound like the work of God?

  Take care,
  B. Pirouz

 30. Af Allan Hansen

  -

  P.S: ikke overaskende valgte mange
  døden for som man sagde “heller dø
  som en mand end at leve som
  et dyr,,

  God Jul.

 31. Af developers developers

  -

  Are you in a position to manual me for your web marketer or even the man which deals with your site, I must know if it would be easy to certainly be a guests poster.

 32. Af isabel marant isabel marant

  -

  Thankfulness to my father who informed me about this website, this web site is really awesome.

 33. Af Anonym ??quipe de football

  -

  Coupe du monde 2014

 34. Af chaqueta north face mujer chaqueta north face mujer

  -

  {Bienvenido a la tienda espa?ola oficial The North Face. Aqu?? puedes comprar con env??o gratuito

Kommentarer er lukket.