Justitsministeren tager fejl om domspraksis

Af Jacob Mchangama, Justitia 15

I går (tirsdag den 8. januar)var justitsministeren kaldt i åbent samråd af DFs Martin Henriksen på baggrund af min analyse, hvor jeg har set på mulighederne for at udvise flere kriminelle udlændinge, og som jeg også tidligere har omtalt her på bloggen. Hovedpointen i notatet er, at der er tegn på, at den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD)har ændret sin praksis i sager vedrørende udvisning af kriminelle udlændinge således, at konventionsstater som Danmark har videre adgang til at udvise end hidtil. Afgørende for denne udvikling, antager jeg, er to fælleserklæringer vedtaget af medlemmerne i Europarådet (Izmir- og Brightonerklæringerne), der bl.a. pålægger EMD alene at tilsidesætte nationale afgørelser i migrationssager i ”exceptionelle omstændigheder”, hvis medlemsstaterne i øvrigt har anvendt de overordnede principper i EMDs praksis.

Forud for samrådet har Justitsministeren svaret på et skriftligt spørgsmål fra Martin Henriksen, hvor Justitsministeriet afviser notatets konklusion. Samme besked gentog justitsministeren i sit mundtlige oplæg på samrådet.

I Ministerens svar lægges der vægt på, at EMD også før 2012 har godkendt udvisning af udlændinge med langvarigt ophold. Eksempelvis i sagerne Kilic mod Danmark og Cömert mod Danmark. Men det fremgår allerede af CEPOS’s notat, at EMD accepterer udvisning – selvom klager har haft stor tilknytning til opholdslandet – når der er tale om den allermest alvorlige form for kriminalitet. Eksempelvis fremhæver notatet storkammerdommen Üner, hvor klager havde begået manddrab. Og i både Kilic og Cömert er der netop tale om helt ekstraordinær alvorlig kriminalitet, der ikke kan sammenlignes med de sager, som nævnes i notatet.

I Kilic mod Danmark var der tale om, at den udviste blev dømt for gentagne tilfælde af vold, inklusiv grov vold, tyveri, forsøg på røveri, afpresning og manddrab (det drejede sig om sagen, hvor to tyrkiske fætre knivdræbte en italiensk turist på Nørrebro). I Cömert var der tale om, at den udviste havde begået seksuelle overgreb mod sin datter, herunder forsøg på voldtægt, i en periode på fire år fra datteren var 11 år gammel, ligesom han havde truet hende på livet og med at voldtage hende (og derudover havde han stærke og vedvarende relationer til Tyrkiet, hvor han tillige havde boet, indtil han var 13). I begge sager var der altså tale om ikke bare alvorlig, men særdeles alvorlig kriminalitet. I de domme, der omtales i notatet nemlig Balogun, Samsonnikov og Shala, er der, alt andet lige, tale om langt mindre omfattende og/eller mindre alvorlig kriminalitet end i Kilic og Cömert. Balogun blev dømt for besiddelse af mindre partier narkotika med henblik på videresalg og for hæleri. Shala havde begået mildere former for vold, afpresning og truet sin ekskæreste. I Shala udtalte EMD direkte, at klagers lovovertrædelser var mindre alvorlige end andre sager, som EMD havde behandlet (para 51). Og de tre dommere i mindretallet udtrykte endda ”chok” over udvisningen grundet de relativt milde straffeovertrædelser.

I Samsonnikov var klager ligesom klageren i Kilic født i det land, han blev udvist fra (Estland). Men på trods af klagers fire domme for bl.a. tyveri, (mildere) vold mod en politibetjent og narkokriminalitet (samt bøder for indtagelse af ulovlige stoffer) kan graden af alvor ikke sammenlignes med manddrab. Derfor er det langt fra overbevisende, når Justitsministeren fremhæver Kilic og Cömert som afgørelser, der skulle være sammenlignelige med de nye afgørelser fra 2012, der efter min opfattelse giver stater som Danmark en udvidet skønsmargin i udvisningssager. Disse pointer fremførte Martin Henriksen gentagne gange, uden at Justitsministeren på noget tidspunkt forholdte sig til de afgørende forskelle på sagerne. Justitsministeren fastholdt blot, at Justitsministeriet var nået frem til, at der ikke var tale om ændret praksis. Hårdt presset måtte Justitsministeren dog til sidst svare bekræftende på, at manddrab er mere alvorligt end vold. Jeg har før her på bloggen kritiseret justitsministeren for ikke at svare på konkrete spørgsmål, og den kritik vil jeg fastholde. Selvom en justitsminister ikke kan forlanges at kende til samtlige domme og ændrede praksisser i detaljer, burde man som minimum kunne forvente, at den ansvarlige minister på området kan redegøre for de domme, han selv fremhæver i sine svar.

Men det ikke kun mig der mener, at domstolen har ændret praksis. De tre ledende sager, jeg henviser til i notatet, er alle afgjort med dissenser, hvor dommerne bl.a. udtaler, at de mener, at flertallet fraviger EMDs hidtidige praksis. På den juridiske blog Strasbourg Observers (skrevet af Phd-studerende med speciale i menneskerettigheder ved Ghent University) konkluderes følgende:

The case of Shala illustrates two problematic aspects of the Court’s migration case-law. Firstly, without formally overruling settled case-law, in practice the Court provides less protection than its precedents require. Despite what the critics claim, the Court seems to move in the direction of less rather than more protection in migration cases (see also other 2012 judgments, such as Samsonnikov v. Estonia, Balogun v. the United Kingdom and Antwi and Others v. Norway, all of which contain dissenting opinions criticizing the majority for providing too little protection to migrants)

I ministerens svar fremhæves det også, at Menneskerettighedsdomstolen i sagen Butt mod Norge, der blev afgjort efter offentliggørelsen af mit notat, fandt, at udvisning krænkede retten til familieliv i EMRK artikel 8, hvilket, ministeren mener, tilbageviser min påstand om udvidet adgang til udvisning. Men omdrejningspunktet i Butt v. Norway var ikke det forhold, at den ene klager var blevet dømt for kriminalitet, men derimod bl.a. den usædvanligt lange periode, som klagerne opholdt sig ulovligt i Norge uden at være blevet udvist. Det anså EMD for at være en ”exceptionel omstændighed”, der gjorde, at udvisning ikke var forenelig med artikel 8. Det fremgår klart af dommens præmisser 83-86. Hvis en udlænding i morgen blev idømt udvisning for voldtægt, men Danmark i en årrække valgte ikke at effektuere udvisningen på grund af passivitet, ville en ellers klar udvisningssag også kunne falde anderledes ud. Men det er jo netop ikke normalen. Og netop domstolens henvisning til ordet ”exceptionelle omstændigheder” i Butt-sagen, en ordlyd som også fremgår af Izmir erklæringen, bestyrker min pointe om, at domstolen rent faktisk lægger vægt på denne erklæring – selvom erklæringen ikke nævnes eksplicit i dommen og EMD også tidligere har anvendt denne passus. Derfor er det vel heller ikke helt rigtigt eller præcist, når ministeren i sit svar på side 3 skriver, at ” Intetsteds ses en henvisning til medlemsstaternes fælleserklæringer, hverken direkte eller indirekte ved ændringer i den anvendte terminologi”. For i Butt bruger domstolen jo altså terminologien ”exceptionelle omstændigheder”. Helt galt gik det dog, da justitsministeren, efter at Martin Henriksen havde gjort ham opmærksom på ovenstående, gjorde gældende, at

”det som Martin Henriksen hentyder til i den her sag Butt mod Norge [henvisningen til ’exceptionelle omstændigheder’], det er et mindretal og ikke flertallet, der stod bag det”(kl. 16:10:51 i videoen).

 Men det er direkte forkert. Som man kan læse her blev Butt mod Norge nemlig afsagt af en enstemmig menneskerettighedsdomstol. Der var således slet ikke noget mindretal. Her er et direkte citat fra dommens præmisser 79-80, der tydeligt viser, at EMD anvender terminologien ”exceptional circumstances”:

[…]From the above considerations, it follows that the removal of the applicants would be incompatible with Article 8 only in exceptional circumstances. 80. In assessing whether there were such exceptional circumstances[…] 

Hverken Justitsministerens skriftlige eller mundtlige besvarelse indeholdt således nogen tilfredsstillende eller fyldestgørende tilbagevisning af CEPOS’ analyse. Ja, rent faktisk indeholdt den mundtlige redegørelse en decideret fejl. Derfor er det nærliggende at tro, at Justitsministeriets afvisning af konklusionen mere skyldes en modstand hos Morten Bødskov til at åbne op for en lovændring, der vil gavne de borgerlige partier, men være voldsomt upopulært hos EL, SF og R. Også selvom Bødskov selv tilhører en fløj hos S, der næppe ville have problemer med at skærpe reglerne yderligere.

15 kommentarer RSS

 1. Af Jens Hansen

  -

  Jamen, jamen regeringen vil aldrig gå med til at udvise deres kernevælgere, så hellere sælge landets fremtid. Politikerne vil gøre alt for at blive genvalgt, de klarer sig næppe i det private erhvervsliv.

 2. Af Henrik Petersen

  -

  Hvilken fremtid har et land, en nation, et folk, der i dén grad har overladt national selvbestemmelse til en mængde konventioner, der alle er skrevet i en anden tid og i en ganske anden kontekst?
  Eksemplerne er legio, og Mchangama kender dem givetvis.

  Måske det er på tide at sætte hælene i og oplyse FN, EU og Europarådet om, at Danmark naturligvis, som altid, agter at agere i overensstemmelse med de basale menneskerettigheder, men ikke ønsker svært kriminelle arabere, tyrkere, afghanere, pakistanere, iranere og østeuropæere i landet?

  Og dermed, at EMRK og EMD kan plante deres absurditeter dér, hvor solen aldrig skinner.

 3. Af Erik Larsen

  -

  Selvfølgelig sender de da ikke deres fornemst “indbudte” og sikreste stemmer ud af landet – næsten hvad de så måtte lave af kriminelt!
  Tak, tak, tak Jacob, fordi du går så flot i detaljer i din desværre uhyggelige artikel!
  Den nuværende “justitsminister” – er det største nul der kan findes. Som alle de andre socialdemokrater igennem tiderne går han kun og kun efter ministerbil og taburet og massevis af fremtidige kontanter! FØJ, FØJ, FØJ!

 4. Af Erik Larsen

  -

  Selvfølgelig sender de da ikke deres fornemst “indbudte” og sikreste stemmer ud af landet – uanset, næsten hvad de så end måtte lave af kriminelt!
  Tak, tak, tak Jacob, fordi du går så flot i detaljer i din desværre uhyggelige artikel!
  Den nuværende “justitsminister” – er mildt sagt ikke “verdens mest begavede mand”! Som alle de andre socialdemokrater igennem tiderne går han kun og kun efter ministerbil og taburet og massevis af fremtidige kontanter! FØJ, FØJ, FØJ!

 5. Af Erik Larsen

  -

  Selvfølgelig sender de da ikke deres fornemste “indbudte” og sikreste stemmer ud af landet – uanset, næsten hvad de så end måtte lave af kriminelt!
  Tak, tak, tak Jacob, fordi du går så flot i detaljer i din desværre uhyggelige artikel!
  Den nuværende “justitsminister” – er mildt sagt ikke “verdens mest begavede mand”! Som alle de andre socialdemokrater igennem tiderne går han kun og kun efter ministerbil og taburet og massevis af fremtidige kontanter! FØJ, FØJ, FØJ!

 6. Af Erik Larsen

  -

  Jeg beklager meget 3 gentagelser! Men de første gange sagde den hvergang “ingen forbindelse”???
  Sorry!

 7. Af Peter Etrel

  -

  Kære Jacob.

  Er der ikke statusforskel på udlændinge – kriminelle eller lovlydige. På stående fod kan jeg komme i tanke om fire forskellige typer af ikke dansk oprindelse:

  1) Flygtninge, som man – sat på spidsen – næppe udviser til halshugning selv om de har rapset i en butik.
  2) Indvandrere, der gerne vil forsørge sig og bidrage her i Danevang.
  3) Ægtefæller, som en dansker er faldet for.
  4) EU-borgere, som med arbejdskraftens frie bevægelighed må søge arbejde her i landet.

  Gælder dine overvejelser alle fire typer, eller er en udlænding blot en udlænding, Mchangama?

  Det edr interessant, også juridisk.

 8. Af Jan Petersen

  -

  Jacob, det viser jo blot (skåret ud i pap), hvilket galimatias disse “såkaldte” menneske- og frihedsrettigheder har udviklet sig til.

  Sådan, sagt lidt firkantet, er de blevet de kriminelle udlændinges retlige garanti imod retsstatens almindelige sanktioner.

  Eller, sagt på almindelig dansk, en retsstat vendt på hovedet. Man skal da være mere end almindelig juridisk skizofren for at se logikken i det hjernespind.

 9. Af Allan Hansen

  -

  Kære Berlingske Tidende.

  I har et stort problem med jeres server
  hvilket jeg har gjort jer opmærksom på
  flere gange.
  Jeres server er alt for tit “nede,, dvs. ude af drift.
  Hvis man sammenligner den med andre danske
  avis sider eller Snaphanen, så har I altså et
  problem!
  Jeg har endda tilbudt jer en løsning på problemet.
  Jeg har en god ven i Danmark, han er”tilfældigvis,,
  én af Danmarks bedste IT-eksperter han kan
  naturligvis løse problemet.

  P.S: Jeg har lige købt ny P.C den er kraftig og køre meget
  stærkt – så ingen
  problemer her!

  Mvh. Allan Hansen

 10. Af søren sørensen

  -

  I alt har 7 pct. af vælgerbefolkningen en udenlandsk baggrund. Heraf har kun 2 pct. eller ca. 100.000 udlændinge opnået dansk statsborgerskab og kan dermed stemme ved folketingsvalgene, mens de øvrige efter tre års ophold har ret til at stemme ved de kommunale valg.

  “De borgerlige radikale løber jo med en tredjedel af indvandrers stemmer, da de har Danmarks største iværksætter gruppe(over etniske Danskers!) og for det meste er ligeglade og kun ønsker at spare i skat! S resten næsten og Ø hvad 7%? fra ugebreveta4”.

  Dem der har ønsket den billige arbejdskraft er da de borgerlige, at de så bagefter bruger dem som spydspids for at vinde stemmere fra etniske som føler deres job truet viser med alt tydelighed hvorledes de borgerlige har hænderne nede i alle kasserne når muligt og malker den på alle mulige måder brugtpart for politisk ende, Radikale også!..Dobbelt så mange indvandre kom ind under DF´s 10 år end under Nyrup´s. Tallet siger alt nødvendigt!

  Skrevet af Erik Larsen, 9. januar 2013 kl. 16:15
  Og ikke at forglemme den fjerde gengivelse?

  Som set idag igen, er det iblandt de borgerlige liberalister med slips, og udadtil pænt beklædning at de stønner mest efter skatteydernes penge for i egne lommer! Endnu en korrupt venstre mand Brixtofte ude i støtte af af dokumentfalskeren MV., Ja venstre er nu officielt, Danmarks mest korrupte og rådne parti! Hvad vi ikke har oplevet af råddenskab der dette sidste år, intet sideløbende set nogensinde før siden Alberti´s dage!

 11. Af Arvid Holm

  -

  Ved skønsom anvendelse af Serviceloven kan man forpeste både danske og udenlandske forbryderfamiliers tilværelse i en sådan grad, at de rejser – måske til Sverige, hvor man i høj grad værdsætter fremmede kulturer.

  Alle de voksne, der ikke har almindeligt arbejde, kan sendes i offentlig tvangsaktivering eller arbejdstræning på steder med mangelfulde toiletforhold langt fra hjemmet.
  Der kan de sættes til trøstesløse beskæftigelser, der i længden vil berøve dem enhver livsglæde.

  Af hensyn til børnenes tarv bør de tvangsfjernes – de skulle jo nødigt belastes af den sociale arv, så de også bliver asociale forbrydere – yderligere er det nærliggende at mistænke de voksne for overgreb af enhver slags overfor børnene.

 12. Af Arne Rud

  -

  Danmark er hobbyforeningernes land, hvor det er domspraksis, at en dommer leder opstilling af kandidater og valg af medlemmer til en bestyrelse i en forening, derfor lå Danmarks første Brugsforening i Thisted, Verdens første Andelsmejeri i Hjedding ved Varde, Unge hjems Højskole blev stiftet i Zions Sogn i Esbjerg, Ribe og Tønder konkurrerer om at være landets mest foreningsrige by i forhold til antal af indbyggere, en festival i Tønder er festlig, folkelig og fornøjelig og Husum har fisketorve med fiskevogne med alt godt fra havet.

 13. Af jens holm

  -

  Erik Larsen – Et lille trøstens ord.

  Når en minister ikke særligt begavet, så bliver Du heller ikke snydt, så vandet driver.

  Det er vel den store forskel fra Vk0. Men det er selvfølgeligt mere sophistikeret og respektindgydende, nogen kan tage numsen på dig.

  Og dem, der fik din stemme : Når enden er god, så er alting godt…også din stemme.

 14. Af Krister Meyersahm

  -

  Udlændingeloven, har Højesteret slået fast i en nylig dom, giver hjemmel til udvisning, selv for noget så banalt som forsøg på cykeltyveri – blot ikke for eu-borgere, hvordan det nu kan være? De fleste tror vel, at loven skal være ens for alle men der åbenbart forskel på skidt og kanel?

  Udlændingeloven er således fastslået af Højesteret, værende i fuld overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention på området.

  Konventionen giver staterne ret til (det manglede da også bare), at udvise andre nationers borgere, bl.a. for at forebygge kriminelle handlinger.

  Det er svært for almindelige danskere at forstå, hvorfor vore folkevalgte vælger at beskytte kriminelle udlændinge mod udvisning og ikke danskerne mod disse forbryderes handlinger.

  Vil justitsministeren ikke beskytte danske borgere må vi straks bede om en anden.

 15. Af Hans Mehning

  -

  Tage fejl om?

  Kan man det? Åh, undskyld, jeg tog sørme fejl om vejen?

Kommentarer er lukket.