En retssikkerhedsmæssig fuser

Af Jacob Mchangama, Justitia 8

I en kronik i Politiken d. 14. marts 2013 adresserer justitsminister Morten Bødskov dele af den kritik, som forslaget til lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) er blevet mødt med.

Forslaget indebærer, at der sker en lovregulering af PETs virksomhed, herunder PETs (i) indsamling og indhentning af oplysninger og (ii) behandling og videregivelse af oplysninger. Der oprettes i denne forbindelse et tilsyn med PET (Tilsynet), som skal føre tilsyn med denne behandling mv. af oplysninger. Der oprettes også et parlamentarisk Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne (Udvalget), hvis primære opgave bliver at holde sig informeret om PETs overordnede virksomhed.

Morten Bødskov kalder forslaget for ”en historisk regulering, hvor vi tager hensyn til vor alles retssikkerhed og sikkerhed”, og han adresserer kritikken vedrørende manglende adgang til, at få at vide, om man er blevet uberettiget registreret, den manglende historiske indsigtsret, Tilsynets ressourcer og det manglende tilsyn med PETs tvangsindgreb. Det skal indledningsvist fastslås, at Morten Bødskov utvivlsomt ha ret i at Danmark står overfor en alvorlig terrortrussel og at der er behov for et effektivt PET med de nødvendige redskaber og beføjelser. Uden PET havde terrortruslen givetvis kostet danske menneskeliv. Men det er langt mere tvivlsomt om Bødskov har ret i, at man med lovforslagene opnår balance mellem PETs beføjelser og den retlige og parlamentariske kontrol.

CEPOS har i to notater vurderet det tilsyn, som Tilsynet og Udvalget skal føre. I denne forbindelse har CEPOS fundet udtalelser fra andre europæiske tilsyn, der omhandler efterretningstjenesters ulovlige aktiviteter, og CEPOS har anbefalet, at det nye Tilsyn skal føre tilsyn med hele PETs virksomhed, herunder tvangsindgreb, og ikke kun behandlingen af oplysninger.

Om det manglende tilsyn med tvangsindgreb skriver Morten Bødskov:

”Det har været anført, at udenlandske tilsyn kan udøve kontrol i forbindelse med tvangsindgreb (f.eks. telefonaflytninger og ransagninger). Dette er imidlertid ikke en opgave, som skal ligge hos det danske tilsyn med efterretningstjenesterne [….] det har ganske enkelt aldrig været tanken at indføre en ny særlig tilsynsordning med PET’s operative virksomhed. Det skyldes, at PET på dette område ligesom i dag vil være undergivet kontrol fra andre instanser.”

PET skal rigtigt nok indhente retskendelser i forbindelse med tvangsindgreb, men domstolene kan ikke sikre, at PET rent faktisk går til domstolene og indhenter retskendelser, når de foretager tvangsindgreb, og borgere kan ikke selv indbringe tvangsindgreb for domstolene, da tvangsindgrebene er hemmelige. Det er ingen selvfølge, at eventuelle ulovlige tvangsindgreb ender med en efterfølgende sag ved domstolene. Der til kommer, at Udvalgets primære opgave bliver at holde sig informeret om PETs overordnede virksomhed og som udgangspunkt ikke PETs behandling af konkrete sager.Domstolene skal heller ikke vurdere, om der – på baggrund af retskendelser – foretages et stort antal tvangsindgreb, som aldrig fører til domfældelser. Et stort antal tvangsindgreb uden efterfølgende domfældelser ville muligvis kunne illustrere en for ”fri” tilgang og adgang til tvangsindgreb.

Domstolene skal heller ikke tage stilling til omfanget af tvangsindgreb, og i hvilket omfang PETs tvangsindgreb sker på baggrund af forudgående eller efterfølgende retskendelser. Det bør sikres, at PET foretager tvangsindgreb i et ansvarligt omfang, og at undtagelsen om, at man efterfølgende indhenter retskendelse, ikke udvikler sig til hovedreglen.

Det er essentielt, at Tilsynet fører et uafhængigt tilsyn med hele PETs virksomhed, herunder om PET udfører ulovlige aktiviteter. Hverken domstolene, andre uafhængige tilsyn eller borgeren selv kan føre et tilsyn med om PET foretager ulovlige handlinger eller rent faktisk indhenter retskendelser, når de foretager hemmelige tvangsindgreb.

Tilsynene i Norge, Sverige, Tyskland, England og Holland fører alle tilsyn med efterretningstjenesternes virksomhed, herunder tvangsindgreb, og resultaterne kommer til offentlighedens kendskab via årlige rapporter.  Morten Bødskov siger, at ”særlige forhold” gør sig gældende i Danmark, men disse særlige forhold uddybes ikke. Sverige og Norge anses traditionelt for inspirationskilder til dansk lovgivning, da disse lande har meget til fælles med Danmark rent regionalt, kulturelt og befolkningsmæssigt. Dette må også gælde i forhold til tilsynet med PET.

Morten Bødskov tager ikke stilling til kritikken vedrørende Tilsynets og Udvalgets reaktionsmuligheder. Tilsynet kan afgive udtalelser over for PET, men det kan ikke give påbud eller nedlægge forbud over for PET. Hvis PET undtagelsesvist beslutter ikke at følge en henstilling i en udtalelse fra Tilsynet, skal PET underrette Tilsynet herom og uden unødigt ophold forelægge sagen for justitsministeren. Regeringen skal underrette Udvalget, hvis den til slut vælger ikke at følge henstillingen. Her slutter Tilsynets reaktionsmuligheder, samtidigt med, at medlemmerne af Tilsynet og Udvalget er underlagt tavshedspligt, hvilken også gælder, når Tilsynet skal afgive dets redegørelse, og hvis Udvalget afgiver en beretning.

Det fremgår ikke klart, om henstillingerne og PETs eventuelle ulovlige aktiviteter kommer til at fremgå af Tilsynets redegørelser eller Udvalgets beretninger, således at de kan indgå i den parlamentariske kontrol. I sidste ende vil det altid være Folketinget, der effektivt kan adressere regeringens og PETs virksomhed via lovgivningen, men det umuliggøres, hvis ikke Folketinget  bliver informeret om de aktiviteter, og eventuelle ulovligheder, som PET udfører. Tilsynets henstillinger og PETs eventuelle ulovlige aktiviteter bør derfor fremgå af Tilsynets redegørelser.

Det siger sig selv, at PET effektivt skal kunne udøve dets opgaver og beskytte staten og befolkningen. Men det er ikke ensbetydende med, at Tilsynet ikke kan føre tilsyn med centrale dele af PETs virksomhed (herunder om PET begår ulovligheder), særligt ikke når Tilsynet og Udvalget bliver underlagt en tavshedspligt, og når Tilsynet alligevel må gøre opmærksom på uregelmæssigheder, hvis det opdager disse ved et tilfælde.

Det er heller ikke ensbetydende med, at Folketinget og befolkningen ikke automatisk kan blive informeret om de tilfælde, hvor PET har begået ulovligheder, således at Folketinget kan forholde sig til dem, eventuelt ændre lovgivningen og drage ministeren til ansvar. Særligt ikke hvis oplysningerne offentliggøres i en tilstrækkeligt anonymiseret form.

Et tilsyn med lovligheden i større dele f PETs virksomhed, herunder tvangsindgreb, og en tilstrækkelig parlamentarisk indsigt i dette tilsyn, vil kun styrke tilliden til PET. Dette kan lade sig gøre i Norge, Sverige, Tyskland, England og Holland, og det bør derfor også kunne lade sig gøre i Danmark.

8 kommentarer RSS

 1. Af Ole Chemnitz Larsen

  -

  Omvendt vagthund

  Formel uafhængighed er en nødvendigvis reel uafhængighed, når der er noget at komme efter.

  Dette viser fakta desværre.

  Det kan f.eks. dokumenteres, at politi og Anklagemyndigheden hænger sammen som ærtehalm eller holder hånden over hinanden, når der er noget at komme efter.

  Svarende til at vagthunden reelt holder hånden over dem, som den formelt har til opgave at holde øje med.

  Et faktisk forhold, der kan betegnes en omvendt vagthund.

 2. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Hvis man ser på hvordan hele “systemet” myrder løs på danskerne, både bogstveligt og i overført betydning, kan man spørge om der overhovedet er nogen retssikkerhed tilbage?

  Tusinder og atter tusinder af danskere er allerede omkommet pga. skandaløs politik på en lang række områder. På diverse hospitaler handler det snart mere om aflivning og seriemord end om pleje og helbredelse……… på familieområdet aflives og tyranniseres der flittigt………. erhvervslivet er præget af rekorder i butikslukninger, firmakrak, konkurser, tvangsauktioner, hjemløshed, skilsmisser og selvmord……… kriminaliteten har taget overhånd så hundredtusinder af hjem/familier har oplevet indbrud, hjemmerøverier, brandstiftelse, tyverier, svindel, voldtægter, trusler og andre lignende former for overfald eller ubehageligheder.

  Og så er der jo den altomfattende og allestedsnærværende udplyndring af borgerne, så at deres levevilkår bliver ringere og ringere.

  At nogen stadig tror på de partier der året rundt udnytter og misbruger danskernes godtroenhed og tålmodighed, samtidig med at de arbejder på at afskaffe demokratiet, kan man jo godt undre sig over.

  Velfærdsstaten har udviklet sig i en syg, iskold og morderisk retning, så at der af frihed, tryghed, medbestemmelse og ægte velfærd kun er smuler tilbage.

  Tvivler man på at det er rigtigt, så læs den senere tids artikler i BT og EB om hospitalsrædslerne, kriminaliteten, hjemløsheden, de nye bakterier, de flere og flere ruinerede og ødelagte danske familier osv.

  Og jungleloven vinder frem. Overalt inde i “velfærdsstaten” ligger vanviddet, ondskaben og døden på lur.

  Vores partier og politikere har sørget godt for sig selv, men har ellers forrådt og svigtet alt og alle.

 3. Af Balther Jensen

  -

  @ Preben!

  Du har 100% ret.

  Danskerne bliver taget i RO… af alle politikerne.

 4. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  At kommunisme ikke er opskriften på en retsstat og velfærdsstat, men i stedet er vejen til rablende sindssyge og dødbringende tilstande i et samfund, har alle der har studeret historien og udskejelserne i Sovjet-unionen, Kina, Albanien, Nordkorea og en række afrikanske lande osv., længe vidst.

  Og nu vil millioner af danskere nok komme til at erfare det på egen krop, for Borgens politik bevæger sig jo mere og mere i en rød, radigal og totalitær retning, hvor det kun handler om plyndring, tosserier, korruption, radigale projekter og landsforræderiske aktiviteter.

  Den nuværende regering er håbløs og decideret asocial og folkefjendsk, og VKO var ikke meget bedre.

  Det er fandme uhyggeligt, at danskerne tilsyneladende ikke fatter, at der er brug for politisk fornyelse og demokratisk genopbygning, hvis vi skal undgå græske tilstande og derefter endnu værre tilstande.

  PS: At der i Danmark allerede foregår komplet horrible og uhyrlige ting, der tangerer massemord, vil mit netværk forsøge at oplyse mere om i de kommende dage. Selvom f.eks. Kasper Støvring meget skuffende kan finde på at slette saglige indlæg.

 5. Af Erik Larsen

  -

  Jeg ville ikke købe “en brugt damecykel eller et gammelt Tv af Morten Bødskov” – no way!
  Han fatter åbenbart ikke hvad der sker i gaderne, særligt i vore største byer – eller også GØR han – og det er jo endnu værre!
  Bøsdskov vil stramme op overfor PET og forstår nok ikke at PET sandsynligvis har hovedæren for at DK ikke har været ude i en tragedie terrormæssigt endnu. Han er sikkert også næsten ligeglad, han bor måske ikke i et betændt område, hvor der idag skydes eller knivstikkes uafbrudt. Men sådan som det udvikler sig og accellererer, – SÅ kommer han nok selv til en dag at opleve det på sin eller sin families krop. INGEN kan føle sig sikre idag i S-toge, busser på gader m.m. Selv ikke på små hyggelige øer må man nu se at der oprettes asylcentre med HVAD DERAF FØLGER!!!! Hvad “deraf følger” ved mange, men sikkert ikke Bødskov! Kriminalitet, vold m.m.
  Jeg kan kun sige EEN ENESTE TING: Hvordan KAN DE DER HAR ØDELAGT VORES DANSKE SAMFUND SE SIG SELV I SPEJLET??? HVORDAN? De må søreme være nogle specielle (ikke mennesker) men personer!

 6. Af Erik Carlsen

  -

  MONEY FOR NOTHING
  Kære Preben F1 Jensen. Rigtigt godt skrevet.
  Jeg troede også engang på retssystemet og retfærdighed. Da min samlever og jeg flyttede fra hinanden ville jeg gerne have ret til samvær med min datter. Men dette mente min samlever ikke at jeg skulle have ret til. Så da vi mødtes i retten mistede jeg retten til at se min datter ligesom alle de andre danske mænd, der ALTID mister retten til at se deres børn i det kønsracistiske og kønsdiskriminerende politiske/juridiske retssystem.
  At tro på retfærdighed i det politisk/juridiske retssystem er kun for naive idioter.

  “The truth is that the State is a conspiracy designed not only to exploit, but above all to corrupt its citizens … Henceforth, I shall never serve any government anywhere.”
  Leo Tolstoy 1828-1910.

  Slowhand
  Erik Carlsen

 7. Af Erik Carlsen

  -

  MONEY FOR NOTHING
  I fremtidens Danmark, for de borger der gerne vil overleve i fremtidens kamp for overlevelse, kun brug for 2 ting fremover.
  En køkkenhave for at kunne dyrke sine egne grøntsager, Og en AK 47 for at kunne forsvare sin køkkenhave imod de sultende strejfer.
  Citat, pensioneret US General.

  “The truth is that the State is a conspiracy designed not only to exploit, but above all to corrupt its citizens … Henceforth, I shall never serve any government anywhere.”
  Leo Tolstoy 1828-1910.

  Slowhand
  Erik Carlsen

 8. Af Axel Eriksen

  -

  Hvorfor skal det være en AK 47? Bare jeg stadig havde min “Neuhausen” fra min reserveofficerstid – så ville det være tilstrækkeligt!

Kommentarer er lukket.