(U)lighed for loven: Ligebehandlingsnævnet slår til igen

Af Jacob Mchangama, Justitia 16

Jeg har i tre tidligere blogs (her, her og her) beskæftiget mig med de mange ligebehandlingslove og ikke mindst Ligebehandlingsnævnet, der skal sørge for, at ingen bliver udsat for diskrimination på og udenfor arbejdsmarkedet. I går slog ligebehandlingsnævnet så til igen med en række nye afgørelser, som sætter en rigid ligebehandlingsideologi før alle former for sund fornuft, og som meget vel kan medvirke til at hæmme snarere end at lette integrationen på arbejdsmarkedet. I to sager har nævnet for første gang statueret en overtrædelse af § 8 i lov om etnisk ligestilling, der fastslår, at

”Ingen må udsættes for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger som reaktion på en klage eller nogen form for retsforfølgning, der iværksættes med det formål at sikre, at princippet om ligebehandling iagttages”.

I den ene sag var der tale om en person ansat i et vikarbureau, som klagede over, at han var blevet afskediget efter at have klaget til virksomheden over påstået forskelsbehandling i form af, at udenlandske ansatte i højere grad end danskere blev afskediget. Dagen efter denne skriftlige klage blev klager opsagt af vikarbureauet. Af korrespondancen mellem klager og det indklagede vikarbureau fremgår det dog, at klager har givet anledning til en række samarbejdsvanskeligheder og har fået advarsler vedrørende sin opførsel tidligere. I skrivelsen hedder det bl.a.:

”Årsagen har intet at gøre med din nationalitet eller herkomst, det er udelukkende relateret til din adfærd og til tider manglende situationsfornemmelse. Jeg ved både fra Label & Pack supervisors og fra [medarbejder hos indklagede], at du har været indkaldt til samtaler, hvor det blev påtalt, at du skulle undlade at pushe på i forhold til at komme i betragtning til øvrige stillinger hos [selskab A]. Du blev ved flere lejligheder bedt om at passe jobbet i [afdeling] for derigennem muligvis at komme i spil til andre stillinger.”. 

I skrivelsen fremgår det også, at klager har medvirket til rygtedannelse. Uden nærmere begrundel se når Ligebehandlingsnævnet frem til følgende:

”På baggrund af sagens oplysninger finder nævnet, at klager har påvist, at der var sammenhæng mellem den ufordelagtige behandling og kravet om ligebehandling. Klager sendte sin mail den 5. december 2011 til indklagede, og dagen efter den 6. december 2011 fik klager besked om, at man havde fundet det nødvendigt at afslutte vikariatet ved selskab A. Det skete, selvom klagers vikariat i henhold til kontrakten udløb den 31. december 2011. Som begrundelse for afbrydelsen af vikariatet blev der henvist til samarbejdsproblemer. Indklagede har imidlertid ikke forud for mailen af 5. december 2011 tillagt disse samarbejdsproblemer en sådan betydning, at indklagede havde bragt ansættelsesforholdet til ophør”.

Det skal bemærkes, at sagen er afgjort på skriftligt grundlag, hvilket i sig selv er betænkeligt i denne slags sager, og hvorfor Ligebehandlingsnævnet altså alene har haft de to parters skriftlige indlæg og forudgående korrespondance at tage stilling til.

I en anden sag (der ikke er tilgængelig online) valgte en skole at udskrive en elev efter længere tids samarbejdsvanskeligheder med faderen, der beskyldte en vikar for racisme. Ligesom i den forudgående sag er der klare holdepunkter for at antage, at der forud for skolens beslutning har været alvorlige samarbejdsvanskeligheder med faderen, der bl.a. kaldte vikaren for ”mongol”, optog samtaler og spredte rygter om den pågældende vikar på en hjemmeside, ligesom den pågældende elev tilsyneladende opførte sig stærkt problematisk. Tilsvarende den foregående sag når Ligebehandlingsnævnet uden nærmere begrundelse frem til, at der er tale om repressalier, og at det altså er faderens beskyldninger om racisme, snarere end generelle samarbejdsvanskeligheder, der begrundede udskrivningen af eleven

Begge disse sager forekommer at være stærkt problematiske fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt. Uden nogle konkrete holdepunkter og på trods af vægtige holdepunkter for det modsatte konkluderer Ligebehandlingsnævnet, at der er tale om repressalier. Reelt har ligebehandlingsnævnet dermed indført omvendt bevisbyrde i disse sager, selvom det udtrykkeligt fremgår af forarbejderne til § 8, at der i modsætning til sager om egentlig forskelsbehandling ikke gælder omvendt bevisbyrde i sager, hvor klager ” påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling”. Afgørelserne vil reelt betyde, at personer med anden etnisk baggrund i tilfælde af samarbejdsproblemer blot behøver beskylde arbejdsgiveren for racisme, hvorefter det vil være stærkt risikabelt at afskedige vedkommende, uanset, at der er helt saglige og objektive grunde til en afskedigelse. At en sådan taktik kan betale sig understreges af, at klageren i sagen vedrørende vikarbureauet fik en godtgørelse på 40.000 kr. Udover det retssikkerhedsmæssigt betænkelige er det også gift for integrationen. Konsekvensen af disse sager kan meget vel blive, at virksomheder ansætter færre kandidater med anden etnisk baggrund, fordi man ved, at de nyder en ekstra beskyttelse og vil kunne trække racisme-kortet, hvis der opstår uenigheder eller samarbejdsproblemer.

Afgørelserne understreger endnu en gang, at der er et akut behov for et gennemsyn af hele den jungle af ligebehandlingslove, som gælder i Danmark samt en reform af Ligebehandlingsnævnet, så vi kan få fokus tilbage på ligebehandling og ikke særbehandling.

16 kommentarer RSS

 1. Af søren sørensen

  -

  At CEPOS manipulere here for færre lønmodtagere rettigheder som normalt er jo normalt men alle ansatte(ihvertfald de lavere) uanset om det er føtex eller Mæersk bliver holdt på dutterne via frygt. Arbejdsgiverne kan altid bruge noget om “samarbejdsvanskeligheder” dette er det ældste og mest brugte kneb i virksomheds historien i nyere tid….

  Der er alt for lidt ligestilling på arbejdsmarked og alt, alt for få rettigheder til kvinder og lønmodtagere generelt over for arbejdsgiver…Vi skal også ha lavet om på de Lassez faire muligheder i DK for at fyre som produktionen går op og ned(vil det sted i den vestlige verden med de nemmeste muligheder for en arbejdsgiver at fyre)..Rige firmaer skal tage deres ansvar alvorligt og da de aldrig kommer til at gøre dette selv skal de tvinges. Bøderne skal op og svare til l eller 2 års løn…. Med lov skal land bygges!

 2. Af john petersen

  -

  søren Sørensen eller hvad du hedder, har som sædvanlig ikke fattet en dyt af bloggen.

 3. Af Ulla Nielsen

  -

  Kernen i bloggen er vel, at der ikke stilles samme krav til, at almindelige spilleregler skal overholdes,til den der klager, som til den som indklages. Det er som om, man ikke opererer med, at der er nogle personer, som opfører sig urimeligt. Mchangama har i hvert fald fat i den vigtige pointe, at i det omfang, der foregår positiv særbehandling,og dermed opstår uretfærdigheder og utroværdighed i systemet, går det i sidste ende ud over mennesker af anden etnisk herkomst, som ikke har problemer med at indgå i sociale sammenhænge.
  Dvs. man risikerer at behandle “troublemakers” bedre, end folk med en normal tilgang til arbejdsmarkedet.

 4. Af Nanna G

  -

  Jeg tror ikke man skal opfatte Ligebehandlingsnævnet som den højeste juridiske ekspertice, idet jeg tror, domstole i nogle tilfælde ville kunne træffe andre afgørelser end Ligebehandlingsnævnet. Dog er jeg glad for at vi har denne instans og mener vi er bedre stillede ved at have den, end ved ikke at have den.

  Mvh
  Nanna
  TidOgTendens.dk

 5. Af Arvid Holm

  -

  Det er ikke tilladt at optræde intolerant overfor individer fra nogle grupper, hvis intolerancen skyldes negative fordomme overfor disse grupper.
  Handlingen selv er acceptabel, medmindre motivet til handlingen er suspekt.

  Sager om diskrimination drejer sig altså om påvisning af motiv.
  Men i vort retssystem bør enhver betragtes som uskyldig, indtil skyld er dokumenteret så overbevisende, at der ikke er rimelig tvivl derom.

  Medmindre den anklagede tilstår eller optræder meget afslørende, kan motivet imidlertid vanskeligt påvises med rimelig sikkerhed.
  Det må blive et skøn, der udmærket kan være forkert.
  Retssikkerheden er truet med en lovgivning, der kriminaliserer ellers lovlige handlinger på grundlag af et skønnet motiv.

  Mange mennesker vil af forsigtighed holde sig på afstand af situationer, hvor deres retssikkerhed er i fare.
  Særligt når de risikerer et racist-stempel, der i vide kredse vil skade deres selskabelige og sociale status og hæmme deres karriere alvorligt.

 6. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Vi er ved at have svenske tilstande. En klager skal bare påberåbe sig noget med racisme, kønsdiskrimination eller mangel på respekt for en totalitær religion, så får klageren automatisk medhold og en stor og fed erstatning. Som eleven der fik 75.000 kr, fordi lærerinden havde spurgt hende om hun ikke havde lyst til selv at smage på den mad, som eleven lige havde lavet på husholdningsskolen.

  En dansker der gennemgår et års lidelser efter en ulykke eller et overfald, kan til sammenligning blive spist af med 15-20.000 kr.

  Danmark er et juridisk (og politisk) galehus, som en kapacitet sagde allerede for mange år siden.

  Men galskaben er blevet endnu værre i de sidste par årtier. Nu er den nærmest en trussel mod alle. Sådan var det trods alt ikke tidligere.

 7. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  ULIGE BEHANDLING/ GROV DISKRIMINATION AF BORGERNE VINDER FREMAD……

  Mens den offentlige service bliver bedre og bedre overfor indvandrere, asylanter, minoriteter og helt specielle grupper, bliver den ringere og ringere overfor den oprindelige og almindelige/ brede befolkning, danskerne.

  De senere og seneste “reformer” har forvandlet en stor del af “velfærden” til et bureaukratisk helvede.

  I stigende omfang sendes danskerne ud på lange køreture (50-150 km) for at klare sager der før i tiden kunne klares lokalt. Eller de udsættes for afsindige ventetider.

  Mit netværk har netop modtaget yderligere klager over det offentliges behandling af danske borgere. F.eks. hvis der er en i familien der får brug for hjælp fra sundheds-systemet. Det er bare så utroligt og horribelt som folk kan blive behandlet.

  Eller hvis det er en sag som drejer sig om noget mere hverdags-agtigt, som f.eks. at nogen har brug for bolig-sikring eller et bolig-indskudslån. Tidligere blev det klaret gelinde på det lokale rådhus. Nu er det Gud bedre det splittet op og delt ud på forskellige forvaltninger helt forskellige steder i landet. Og hvis folk ikke opdager det i tide, kan de ryge på gaden med kort varsel eller uden varsel. Og der er indført regler og uforskammet korte svarfrister, plus krav om omfattende dokumentation om ting som kommunen véd alt om i forvejen (lønnens eller pensionens størrelse, huslejens størrelse osv.) (ved sygdom eller andet påføres folk en masse besvær og tidsspilde, og sagerne forsinkes unødigt)…….. noget som igen som kan føre til at folk skal vente i månedsvis på en afgørelse som tidligere kunne klares på få dage. Hvorved de også kan risikere at blive hjemløse.

  Mange af de nyere “reformer” er så idiotiske, dårligt gennemtænkte og sjuskede, at man må tage sig til hovedet. Eller man spørger sig selv om de middelmådige, de underlødige og de uduelige fuldstændig har overtaget den politiske butik eller den psykiatriske politiske højborg??

  Meget tyder på at det lokale demokrati er sat ud af spillet, og at “kommunalreformen” og afskaffelsen af amterne var en rigtig dårlig idé.

  Og mens politikere praler løs om “super-sygehuse” bliver behandlingen af nutidens patienter ringere og ringere mange steder, ikke sjældent med grusomme lidelser eller døden til følge.

  Politikerne behandler deres eget folk med en foragt, kynisme og ligegyldighed, som de aldrig ville turde udvise over folkeslag der er mere hårde i filten, og som ikke finder sig i alt.

  Politikere og feminister praler også af at de arbejder for ligestilling, lige ret, humanisme, menneskerettigheder og retfærdighed.

  Men foreløbig er udviklingen gået i retning af at de fem millioner danskere i stærkt voksende omfang må lide under ulige og diskriminerende, in-human og uretfærdig behandling.

  De almindelige borgere er jo snart rene hovbønder, trælle, undersåtter og retsløse individer samt udsugnings-objekter i forhold til “velfærdsstaten”. Ihvertfald behandles de igen og igen både nedladende, nedværdigende og helt urimeligt.

  Og det er vist snart længe siden at Borgens indmad af snakkehoveder har taget danskernes ønsker og menneskerettigheder alvorligt.

 8. Af Henrik Knage

  -

  Omvendt bevisførelse er noget der du´r. De sager fra Sverige i Trollhättan kommune – der er foreløbig tre af slagsen, der er det en muslimsk administratorchef for kommunens økonomi, der har udbetalt erstatningerne – Gud ved om der deles i “porten” – og svenskerne kan ikke gøre en skid.

  Mener endog, at den sag med madlavningskurset, blev udløst fordi der i en BROCHURE for kurset stod, at kursisterne skulle SMAGE på eget tilberedte med, og at der for så vidt ikke var nogen der fremtvang kursisten til, at smage. Så vidt kom det så vidt jeg kan aflede af teksten, ikke.

  75.000,00 svenske kroner i erstatning – værs´god at skylle.

 9. Af Henrik Knage

  -

  udlede af teksten, undskyld.

 10. Af Henning Svendsen

  -

  Ja de to sager er jo ren justitsmord,men bare to ud af mange som bliver begået hverdag!det er justitsmord at bilister kan slippe med få hundrede i bøde når de taler mobil under kørsel,det er også justitsmord at at kriminelle af alle slags,de kan operere ganske åbenlyst i årevis,det er også justitsmord at ærlige og redelige,bliver jordet forde love er grumsede og uforståelig.Og hvad foretager de sig i dette CEPOS udover at grine på vej hen til banken.

 11. Af Christian Andersen

  -

  Jeg synes det virker rimelig oplagt, at klageren i den først omtalte situation, blev afskediget pga. sin klage over arbejdsgiverens afskedigelsespraksis.

 12. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Henrik Knage……

  Var det ikke her i Danmark at man forærede en elev 75.000 kr. fordi en lærerinde havde spurgt hende om hun ikke ville smage på sin egen mad. Det har ihvertfald været et forlydende.

 13. Af Ulla Nielsen

  -

  @ Sagen med eleven gik på, at hun fik at vide,at en betingelse for at hun kunne gennemføre uddannelsen var, at hun var i stand til at smage den mad, hun lavede, til, dvs. udførte kvalitetskontrol på sit arbejdsprodukt ved at smage på det.
  Da der var tale om mad med svinekød, mente eleven, hun måtte være fritaget for dette krav.

 14. Af Jacob Widahl

  -

  Endnu engang rammer Jacob Mchangama plet i sine skarpe analyser af retssikkerheden i Danmark.

  Det bør aldrig blive et mål i Danmark at skabe positiv særbehandling; og i ovenstående sager virker det som om Ligebehandlingsnævnet fuldstændig ser bort fra faktum i sagerne. Eller også vælger de bare ikke at prøve sagerne tilstrækkeligt.

  Ligebehandling er ikke at underlægge sig vilkårlige beskyldninger om racisme eller chauvinisme, men derimod at prøve parternes påstande til bunds for netop at sikre en ligeværdig og retssikker behandling. Og det har også samfundsmæssig værdi; det kan simpelthen ikke hjælpe, at fordi en medarbejder med anden etnisk baggrund ikke “føler” for den jobfunktion han/hun besidder, så kan vedkommende bare indklage arbejdsgiveren for racisme og så indkassere 40.000 kr., fra arbejdsgiveren. Og det ender med at virksomhederne vælger at beholde dårlige medarbejdere, som tilfældigvis er af anden etnisk baggrund end dansk, af frygt for Ligebehandlingsnævnets indblanding – og derfor kan virksomheden se sig nødsaget til at afskedige bedre og mere gavnfulde medarbejdere. Og det ønsker ingen.

  At Ligebehandlingsnævnet vælger at se fuldstændig bort fra den ene parts påstand er paradoksal, nærmest til grin. Hvis Ligebehandlingsnævnet skal have en eksistensberettigelse, bør de i det mindste prøve de sager, de får, til bunds – for som det er nu, virker det mest af alt til at være standardiserede papirafgørelser på højde med ensidigt kontorarbejde; og det gavner hverken retssikkerheden eller den ligeværdige behandling af borgerne i dette land.

 15. Af Uffe Lindum

  -

  Åh, hvor er vi dog go’e i dette latterlige lille land!

 16. Af georg christensen

  -

  Ligebehandling og lige ret for “ALLE” overfor “LOVEN”, kræver, en ” GRUNDLOV”, som udelukker enhver tvivl, og ikke love og forordninger, som bare bygges videre på gamle love med alle deres “tvetydigheder”.

  Danmark trænger til en ny “GRUNDLOV”, og en grundlovs domstol, som tilpadses de nye GLOBALISEREDE tider, som vi idag lever i.

  Ikke en ny grundlov, som kun udvikles på “nuet´s” betingelse, og efter årevis forhandling vedtages på betingelserne som den startede på.

  En ny grundlov. En gennemgående “grundlovs revision” foretages af u´afhængige eksperter. Et års arbejde, højtlønnede eksperters virken i formidlings prosessen og den nye grundlov kan sendes til “folkeafstemning”, under forudsætning af, at “folket” løbende deltager i “prosessen”.

Kommentarer er lukket.