Har menneskerettigheder reddet millioner fra fattigdom?

Af Jacob Mchangama, Justitia 38

I en kronik 21. juli jubler udviklingsminister Christian Friis Bach (CFB) over, at der indenfor de seneste 10-15 år er sket en dramatisk reducering i antallet af ekstremt fattige, at flere får uddannelse, og at færre dør som følge af børnedødelighed og HIV/AIDS. Der er god grund til at dele CFBs glæde over disse revolutionerende resultater, der sætter europæisk klagesang over finanskrise i perspektiv. Mere tvivlsom er CFBs forklaring på disse resultater. Ifølge CFB kan mirakelkuren koges ned til

”Markedsøkonomi og menneskerettigheder. Det er det, der skaber fremskridt. Markedsøkonomien skaber vækst. Menneskerettighederne sikrer en bedre fordeling af væksten – fra retten til mad, skolegang og sundhedsydelser til ytringsfrihed, indflydelse og ligebehandling”

Der findes solid empiri der viser klar sammenhæng mellem markedsøkonomi og den vækst der har reduceret fattigdom i lande som Kina. Som det britiske magasin The Economist skrev,

How did this happen? Presidents and prime ministers in the West have made grandiloquent speeches about making poverty history for fifty years. In 2000 the United Nations announced a series of eight Millenium Development Goals to reduce poverty, improve health and so on. The impact of such initiatives has been marginal at best. Almost all of the fall in the poverty rate should be attributed to economic growth

Men CFBs forsøg på at kæde de gode nyheder sammen med menneskerettigheder savner enhver form for empiri. Det er rigtigt, at omfordeling har været en medvirkende faktor i for hold til at opnå resultater som CFB med rette glæder sig over (selvom økonomisk vækst spiller en langt mere afgørende rolle). . Men at ligestille menneskerettigheder med omfordeling er absurd. At et givent land anvender flere ressourcer på uddannelse og sundhed er ikke nødvendigvis det samme som at dette lands fordelingspolitik er baseret på en menneskerettighedstilgang, hvor hvert individ anses for at have en menneskeret til det underliggende gode og hvor staten kan holdes ansvarlig for manglende opfyldelse af disse goder. Det er endvidere væsentligt at pege på, at de lande der rent faktisk omfordeler som led i en menneskerettighedstilgang ikke synes at kunne fremvise bedre resultater som følge heraf. Foreløbig forskning foretaget af Christian Bjørnskov og undertegnede (med Bjørnskov som ansvarlig for den økonomiske del) indikerer, at der ingen sammenhæng er mellem juridiske rettigheder til goder som uddannelse, sundhed og social sikkerhed og højnelsen af niveauet for disse goder. Men man kan også se på konkrete lande for at forstå, hvor søgt ligestillingen mellem fattigdomsnedbringelse og menneskerettigheder er. Langt størstedelen af de mennesker, der er blevet løftet ud af ekstrem fattigdom er kinesere (ca. 680 millioner fra 1981- 2010). Vil CFB virkelig mene, at den kinesiske model er menneskerettighedsbaseret og at Kina derfor skal roses for sin menneskerettighedsefterlevelse?

I så fald har en af CFBs kæpheste nemlig den officielle FN doktrin om at alle menneskerettigheder er ”udelelige” et alvorligt forklaringsproblem. For Kinas vækst har ikke resulteret i øget respekt for ytringsfrihed, retsstat og respekt for individets autonomi, som er kernen i de borgerlige og politiske frihedsrettigheder. Tværtimod synes den kinesiske model at være baseret på, at stabilitet, vækst og velstand er vigtigere end frihed. Det samme kan siges om et land som Vietnam. Det er da også bemærkelsesværdigt, at den globale fremgang i forhold til fattigdoms- og sygdomsbekæmpelse kan konstateres på et tidspunkt, hvor den globale respekt for grundlæggende borgerlige og politiske frihedsrettigheder er faldende for syvende år i træk.

Skyggesiden af de gode nyheder er således, at en række lande har udviklet et alternativ til den Vestlige model, hvor markedsøkonomi går hånd i hånd med demokrati og menneskerettigheder og alene fokuserer på markedsøkonomi (der dog stadig er underordnet en stærk og dominerende stat) men kobler den politiske og personlige frihed af. Hvis vi i denne del af verden hylder en sådan udvikling som en sejr for menneskerettighederne giver vi ikke alene lande som Kina legitimitet i forhold til at betegne sig som menneskerettighedernes vogter, vi støtter også ”The Beijing Consensus” og gør denne skræmmende samfundsindretning til en (endnu mere) attraktivt model for regimer i udviklingslande, der gerne vil skabe velstand men ikke tillade frihed.

Jeg deler CFBs ønske om at udrydde ekstrem fattigdom at styrke ligestilling, uddannelse m.v. Men menneskerettighederne kan ikke løse alverdens problemer og udgør intet mirakelmiddel. Hvis menneskerettigheder skal udgøre et effektivt instrument må de nødvendigvis være afgrænsede og præcise. Som jeg for nylig har skrevet om i Foreign Affairs er den udvidede menneskerettighedsforståelse som CFB er fortaler for tværtimod med til at legitimere diktaturstater. Noget som ellers ligger en samvittighedsfuld menneskerettighedsentutiast som CFB fjernt.  Den 29. august kl. 17, vil jeg i CEPOS debattere med CFB om den nuværende udviklingspolitik og menneskerettigheder. Hvis du er interesseret i at deltage i debatten, kan du læse mere og tilmelde dig her

38 kommentarer RSS

 1. Af Preben F1 JensenH

  -

  Menneskerettighederne er nok i orden, hvis de anvendes med fornuft og ærlighed. Men når der går svindel, humbug og religion i den måde de forvaltes på, kan de blive et middel til at manipulere nationer og befolkninger ud i selvdestruktion og en art masseselvmord.

  Her i Danmark er der nu svindlet så meget med MR, at nyankomne udlændinge fra fjerne lande fra dag 1 har større rettigheder end danskerne selv. Og utallige danske kvinder, mænd og børn er blevet franarret og frarøvet deres mest elementære rettigheder.

  Systemet blæser ganske enkelt på de MR som det finder det opportunt at blæse på, mens andre MR fremmes, ofte ud fra korrupte og kyniske beregninger.

  I Sovjet-unionen var grundloven/ forfatningen spækket med MR. Det forhindrede ikke kommunisterne og staten i at plyndre, terrorisere og massemyrde.

 2. Af Henrik Petersen

  -

  Én af de utallige og dybt overflødige ministre (hvorfor i alverden skal et lille land som Danmark have x antal ministre? Ok, kender svaret: Fordi der er tre partier og de alle skal have en bunke ministerposter. Som de så kan udskiftes fra, når de har været der et år og optjent ministerpension…).

  CFB skulle lære at regne: Årsagen til fattigdom på kloden skal findes i den ekstreme befolkningstilvækst i især muslimske og afrikanske lande, hvor man ikke kan finde ud af noget som helst, fx familieplanlægning.

  Mon ikke disse failed states skulle anvende lidt menneskerettigheder i deres egne varme lande i stedet for at skubbe deres overbefolkning mod især Europa??

 3. Af Henrik Knage

  -

  Kommer tid kommer håb. De skal ikke komme alene i graven.” Strukturel Regulering”, af individet er på et splitsekund ytret og bannerført af RV (endnu intet dansk ord for betydningen), på engelsk betyder “strukturel tilpasning” økonomiske tiltag.
  Her betyder det menneskelige konsekvenser, og afmagt vs. staten.

  Der skal m.a.o. fysiske reguleringer til, for at folket kan forstå staten. Mener det er staten der skal forstå folket – og ikke omvendt.

 4. Af Hans Hansen

  -

  Man skal nok se den ellers sympatiske radikale udviklingsminister Christian Friis Bach’s behov for at kunne fremvise positive resultater.

  CFB har samlet spenderet milliarder af skatteydernes penge på udenlandsprojekter, uden tilstrækkelig kontrol for anvendelsen.

  Således har CFB, sammen med den øvrige regering, forgyldet Zimbabwes diktator Mugabe i enestående enegang med et par hundrede millioner. Ingen andre lande har kunne se en mening i det.

  Iran og Afghanistan er ligeledes tildelt penge selvom deres politiske overhoveder har penge nok.

  Den radikale CFB er dybest set overflødig, i bedste fald spild af penge. Han viderefører socialdemokraternes traditionelle foræringer til verdens mest korrupte samfund på skatteydernes regning.

  Samtidig skærer radikale og socialdemokraterne ned på danskernes velfærd. Nogen skal jo betale for CFB’s med fleres foræringer til korrupte lande.

 5. Af Henrik Petersen

  -

  > Hans Hansen 18:28

  Man må nok gå ud fra, at CFB står til den første fyring, når han lige har ’siddet’ længe nok til at få ministerpension. Det er denne regering ret god til at planlægge og beregne.

  Tænk at han har forgyldt gamle Mug Abe, en diktator efterhånden uden lige, som i løbet af ca. 20 år har formået at køre et ellers velstående og velkørende land i sænk.

  Well-well, Danmark har åbenbart et stort behov for at være den procentuelt største ulandsbidrager. Alle selvtænkende mennesker ved ellers så udmærket, at ulandsbistanden ikke hjælper en pind mod den enorme befolkningstilvækst i de varme lande.

  Uagtet hvilken gud man tror eller ikke tror på: Vorherre bevare os. Efter os Syndfloden.

 6. Af Jan Aage Jeppesen

  -

  “I så fald har en af CFBs kæpheste nemlig den officielle FN doktrin om at alle menneskerettigheder er ”udelelige” et alvorligt forklaringsproblem. For Kinas vækst har ikke resulteret i øget respekt for ytringsfrihed, retsstat og respekt for individets autonomi, som er kernen i de borgerlige og politiske frihedsrettigheder.” (Jacob Mchangama).

  Doktrinen om at “alle menneskerettigheder er universelle, udelelige og indbyrdes afhængige og indbyrdes forbundne” fremgår af artikel 5 i Wien-deklarationen, vedtaget på Verdenskonferencen om Menneskerettigheder 25. juni 1993.

  Politisk kan man selvfølgelig beslutte hvad som helst om hvordan man skal forstå menneskerettigheder, ligesom verdenserklæringen om universelle umistelige menneskerettigheder fra 1948 selv bygger på politisk vedtagelse og derudover intet andet grundlag har end de filosofiske teorier der danner grundlag for USA’s og Sovjetunionens forfatninger.

  Det er ikke blot Christian Friis Bach der har et alvorligt forklaringsproblem, men alle der vil bygge en ideal verdensorden på forestillingen om, at mennesket alene qua menneske besidder umistelige og udelelige rettigheder, uden at det enkelte individ selv gør en positiv indsats for at sikre, at han faktisk har rettighederne.

  Og hvilke rettigheder han har eller det er muligt overhovedet at have, afhænger af hvilke fordringer han (eller flertallet) er villig at bøje sig for. Rettigheder kommer ikke ud af den blå luft eller fordi de er nedfældet på et stykke papir, men alene hvis tilstrækkeligt mange bøjer sig for de fordringer som muliggør rettighederne. Fordringerne er primære og absolutte, mens rettighederne er sekundære og afhænger af empiriske faktorer og begrænsninger, ikke mindst menneskets egoistiske natur.

  Eller sagt på en anden måde, pligterne må komme før rettighederne. En erkendelse der er lige så gammel som religionerne selv og som findes i det gamle socialdemokratiske slogan: Gør din pligt og kræv din ret!

  Etableringen af de negative politiske rettigheder og frihedsrettighederne (verdenserklæringens første del til og med artikel 21) svarer i hovedsagen til USA’s forfatning med dens tilføjelser. Det drejer sig om ytringsfrihed, religionsfrihed, lighed for loven og fastlæggelsen af en politisk styreform, der indebærer, at et lands regering skal fremgå af frie og periodiske valg.

  De følgende artikler (22-27) omfatter nogle positive sociale og økonomiske rettigheder fastslået i Sovjetunionens forfatning fra 1935, hvis ideologiske grundlag bygger på Karl Marx’s kritik af det borgerlige samfund og den kapitalistiske økonomi. Det drejer sig om retten til social sikkerhed, retten til arbejde og beskyttelse mod arbejdsløshed, retten til hvile og fritid, retten til undervisning og til en levestandard, som er tilstrækkelig til at sikre sundhed og velvære.

  Hvor den første type rettigheder indebærer en form for demokrati, så indebærer den anden type en form for velfærdsstat.

  De historiske erfaringer med fælleseje og socialistisk planøkonomi har været negative i den forstand, at disse samfund ikke har kunnet klare sig i konkurrencen med demokratiske samfund baseret på fri markedsøkonomi og privat ejendomsret til produktionsmidlerne. Produktiviteten var for lav, motivationen manglede, og problemerne med at styre en planøkonomi viste sig langt vanskeligere end Marx og Lenin havde forestillet sig. Udover at styre hvad der skal produceres og hvor meget, er problemet er ikke mindst hvordan man fastsætter priser og lønninger når der ikke findes en fri markedsmekanisme. Derfor lykkedes det aldrig at få opbygget det velfærdssamfund som ligger i den socialistiske idé, og da man endelig langt om længe afholdt frie valg, brød systemet sammen indefra.

  For at opnå økonomisk fremgang måtte Kina begrænse den planøkonomiske styring og give økonomisk frihed, således at produktiviteten blev drevet frem af profitbegær på et frit marked underlagt det kommunistiske partis absolutte kontrol. Denne hybrid forsøgte at kombinere det som virkede bedst i kapitalismen med den ensretning, styring og politiske kontrol der sikrede et enkelt parti den absolutte magt over alle dele af samfundet.

  Hybridmodellen har ført til at mange millioner kinesere er blevet løftet ud af dyb fattigdom og armod, så man kan måske hævde, at en enkelt af frihedsrettighederne, den økonomiske, i kombination med de positive økonomiske og sociale rettigheder, der ligger som en hensigtserklæring i den socialistiske bestræbelse, har haft betydning for, at der er sket en økonomisk omfordeling, som har udryddet den dybeste fattigdom og nød, og etableret en ny velstående middelklasse.

  Menneskerettighederne har således spillet en begrænset rolle i kombination med kinesisk pragmatisme når det gælder bedre omfordeling af samfundets goder. I takt med, at den kinesiske middelklasse bliver bedre uddannet og oplyste vil de erkende at et-parti-systemet er en hæmsko for udviklingen af landets fulde potentiale og dynamik og presset for at få negative politiske frihedsrettigheder vil vokse.

  Vi kan ikke påvirke et land som Kina ret meget ved at fordømme regimets manglende overholdelse af basale menneskerettigheder. Ændringerne må komme indefra når tiden er moden dertil.

 7. Af Henrik Petersen

  -

  > Jan Aage Jeppesen 20:58

  “Vi kan ikke påvirke et land som Kina ret meget ved at fordømme regimets manglende overholdelse af basale menneskerettigheder. Ændringerne må komme indefra når tiden er moden dertil.”.

  Godt skrevet, og man kan med sindsro erstatte Kina – uden sammenligning i øvrigt – med en forfærdende mængde andre lande, typisk muslimske, nordafrikanske og subsaharisk afrikanske.

  I øvrigt gætter jeg på, at Kina er ret ligeglade med et lille land som Danmark.

  Hvorimod Gaza og en række andre failed states nok ville beklage, at Danmark ikke stiller med den procentuelt højeste ulandsbistand i verden til lande, der er helt uden for rækkevidde og kun producerer børn i alt for rigelige mængder.

 8. Af Jens Ellekær

  -

  Kære Jacob Mchangama.

  Det er et tankevækkende indlæg du præsenterer, og især er din og Guglielmo Verdirames artikel i Foreign Affairs er klar og indsigtsfuld.

  Men hvad er mere konkret jeres anbefaling til de civiliserede nationer, der ønsker at imødegå denne på en gang blomstrende og meningsløse udvikling i “menneskerettigheder”. I konkluderer, at “liberale demokratier bør støtte institutioner og konventioner, som repræsenterer de idealer, der inspirerede menneskerettighedsbevægelsen fra begyndelsen”. Det er jo en noget defensiv anbefaling i betragtning af den misere, I opruller ovenfor.

  Det virker som om, at den ubændige udvikling i komplekset af menneskerettigheder baserer sig på to forhold. For det første den principielle betragtning, at menneskerettighed er et postivt begreb, og at flere menneskeretigheder kun kan være bedre – netop den motivation, I fremfører som en væsentlig årsag til velmenende menneskers medvirken til udviklingen.

  For det andet opfattelsen af det “internationale samfund” som en reel entitet i forhold til begrebet menneskerettigheder. Menneskerettigheder er måske nok – ud fra bestemte positioner – universelle, men de er jo netop ikke internationale, således som I helt klart fremfører det. For det andet er det “internationale samfund” som udtryk for en fællesvilje en illusion, en drøm der blev formuleret på baggrund af Anden Verdenskrig. Det gælder ikke mindst i relation til menneskerettigheder.

  Så hvorfor skulle de civiliserede nationer ikke netop godtage jeres argumentation for den snævre forståelse af menneskerettigheder,erkende, at menneskerettigheder udvandes i det “internationale samfund”, og trække sig ud af institutioner og konventioner, der i realiteten skader de grundlæggende menneskerettigheder?

  Skulle, for nu at eksemplificere ovenstående, Cuba og Nordkorea beslutte, at det er en menneskerettighed af leve i et samfund anført af en karismatisk caudillo henholsvis stor og kær leder, så lad dog de to stater indgå en fælles konvention, men lad os andre blive udenfor.

  (Jeg kender godt den trivielle argumentation mod min stillingstagen: “Det er nødvendigt, at vi er tilstede i de internationale institutioner og søger af påvirke udviklingen.” Men er det også jeres?)

 9. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  MR er blevet et middel til at putte blår i øjnene på naive mennesker. Og et middel til at udslette den oprindelige befolknings indfødsret og alle dens nationale og personlige rettigheder.

  Nogle af de flittigste brugere af MR er sjovt nok kommunisterne og feministerne, der ellers i tidens løb til fulde har vist at de ikke regner menneskeliv for noget. (som det fremgår af deres massemyrderier)

 10. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Hans Hansen, 30. juli 2013 kl. 18:28

  Ikke blot er CFB inderligt overflødig. Det er hele hans ministerium og forvaltningen af menneskerettighederne, som mest anvendes af forbrydere, fupasylanter og illegale indvandrere til at tiltuske sig (forlænget) ophold på danske skatteyderes bekostning.

  Der var engang, hvor jeg gik ind for menneskerettighederne; nu er jeg betydeligt mere skeptisk overfor dem. Pga. den måde de forvaltes på: udlændinges og forbryderes tarv går forud for indfødte og lovlydige borgeres tarv, hvilket er helt uacceptabelt.

  Skal vi endelig give ulandsbistand skal den være ubetinget betinget af, at modtagerlandene fører en stram etbarnspolitik – og modtager egne statsborgere, hvis de er afvist som asylanter!

 11. Af Lars Kristensen

  -

  MR er ikke andet end regler for slaveejere.

  Prøv lige at læse menneskerettighederne af 1948.

  Den måde de står skrevet på, så er de skrevet til de højkontraherende parter, der har underskrevet MR.

  Intet menneske har ren faktisk skrevet under på MR, det statsmagters magtrepræsentanter der underskrev MR.

  Så faktisk er MR rettigheder for slaver og intet andet.

  Var MR menneskerettigheder, da ville der med garanti stå, at ethvert menneske har brugsret til jord og vand, således at de kan dyrke deres egen føde til sig selv og deres familie.

  I stedet for står der, at enhver (gælder det også juridiske personer) har ret til at eje ejendom, enten alene eller i fællesskab med andre. Denne paragraf er med til at skabe fattigdom, frem for det modsatte.

  Faktisk ser jeg mere, at verden styres af såkaldte juridiske personers (aktieselskaber m.v.) behov og krav, frem for at det er menneskenes og resten af Jordens livs behov der tilgodeses.

  MR bliver derfor brugt til at styre menneskene, så de ikke bliver frie, for bliver menneskene frie, mister de juridiske personer deres magt og dermed deres berettigelse for at eksistere, da de kun eksisterer for at udøve magt over mennesker.

 12. Af Ulf Timmermann

  -

  @ Lars Kristensen

  Ham her Anders Fogh Rasmussen, frihedskæmperen, menneskerettighedskæmpen, Irak’s og Afghanistan’s befrier og forløser, er så vidt, jeg har forstået, bærer af Storkorset af Dannebrogordenen og har modtaget Fortjenstmedaljen i guld og er placeret i rangfølgens nr. 2.

  Helt i modsætning til vores ubestridt to største forfattere, Henrik Pontoppidan og Johannes V. Jensen, ubesmykkede af danske ordener, blot modtagere af disse Nobelpriser i litteratur.

  Så, Lars Kristensen, jeg tror, jeg forstår, hvad du mener.

 13. Af Ulf Timmermann

  -

  Og, måske, hvem ved, bliver dette monster af en udviklingsminister, som Mc JM med god grund og godt belæg (selvom jeg langt fra deler alle hans formuleringer), går i flæsket på også særdeles velprydet og -behængt – some day. Pension(erne) er i al fald allerede sikret, formoder jeg.

 14. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Ingen kan være i tvivl om, at menneskerettigheder i sig selv altid vil blive regnet for den rene gift af magthaverne i et totalitært, monopolkapitalistisk konkurrencehelvede, som det vi befinder os i.

  Menneskerettigheder er i enhver henseende den absolutte modsætning til højrefløjens frihedsrettigheder.

  Højrefløjen anser retten til fuldstændig frit at kunne udfolde den enkeltes potentiale uanset de ufriheder, der måtte ramme samfundets øvrige medlemmer, som det højeste mål.

  For venstrefløjen er alle menneskers ret til et værdigt liv meget mere værd end hin enkeltes muligheder for frit at kunne rage til sig.

  Her skiller vandene – eller gjorde. Med den nuværende regering kan man komme i tvivl. Politisk savnes en stærkere markering af holdningerne. Det er der brug for.

  Højrefløjens klare udmeldinger til fordel for egoismen, bør modsvares af klare udmeldinger fra venstrefløjen, som må slå fast, at fællesskabets styrke og menneskerettigheder er ultimative for et menneskeværdigt samfund.

 15. Af Nikolaj Nielsen

  -

  Hvis man ser på Brasilien, så bærer menneskerettigheder en stor del af æren for at man der har flyttet millioner af fattige over i middelklassen, så for at svare på dit spsm, Ja!

 16. Af S Rasmussen

  -

  Hvor blev logikken af? Hvor blev den fornuftige kynisme af?

  Nød lærer nøgen kvinde at spinde. Det må de muslimske ulande snart lærer at forstå. Det kan ikke være vesten der skal holde liv en en fertilitet i mellem østen og Afrika som ligner en dødssejler for resten af verdenssamfundet. Luk grænserne lad dem lærer af et barns politik, at fjerne feudalnasserne, hvad falde hvad ikke kan stå. Vi skal betale det vi får af råvarer etc. Men deres overbefolkning må de f…. Selv klarer. Send evt. SF og radikale ned og lær dem om produktion… Sammen med Villy Søvndal ….. Bliver den lille klovn aldrig voksen.
  Ikke EL de bliver socialdemokrater når de bliver store. Det der med arbejde, børn, ejerbolig etc. Sådan ca. 30 år…. Stueren? Nej for satan….

 17. Af Ulf Timmermann

  -

  @ Nikolaj Nielsen

  Åh ja, hallelujah for menneskerettigheder og middelklasse – og for suppe, steg og is 8 dage i ugen.

  Men, det som projektet her går ud på er at bringe verdens fattigste ud af absolut fattigdom, ydmygende, fornedrende fattigdom – at nogen så herefter kan tage elevatoren op i middelklassens hellige haller kommer (næsten) helt af sig selv.

  Og, hvad der normalt helt forties – eller undtagelsesvis antydes som i oplægget her – er, at det er menneskene/udviklingen i Kina, der har trukket langt hovedlæsset. Og ikke vores monster-udviklingsminister, der nu har lagt sig i selen, sammen med sin ”arbejdsgruppe”, for at tage æren for opfyldelsen af de nye mål (sat af dem selv), gerne kronet med en Nobels Fredspris, utvivlsomt – og hvor det atter vil vise sig, at det var ”menneskene på gulvet” i Kina, der trak hovedlæsset (også i den middelklasse-skabelse, som står dit hjerte så nært, tilsyneladende).

 18. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  En stor del af vores politikere og journalister har fået MR på hjernen.

  Her til morgen var der to gange følelsesporno i DRs P1, først angående indvandrer”børn” (ofte med fuldskæg) fra Afghanistan mv., dernæst angående kriminelle.

  Derimod er der næsten aldrig følelsesporno i DR om den statslige/ kommunale, ryggesløse og barbariske behandling af hundredvis af uskyldige danske børn, ligesom følelsesporno om danske voldsofre, patienter og hjemløse er en sjældenhed.

  MR til alverdens udlændinge og kulturfremmede fra fjerne lande, spyt og spark og ligegyldighed til vores egne, synes at være DRs motto.

  Er fire milliarder kr. i tvangslicens til DR i orden, når DR i realiteten undergraver danskernes velfærd og fremtid……….?

 19. Af Jan Petersen

  -

  Alene ordet “menneskerettigheder” anno 2013 …. giver mig myrekryb …. EN REN JOKE …. :(

 20. Af Lars Kristensen

  -

  Selv slaver har rettigheder og kan faktisk have et rigtig godt liv, men de er dog stadigvæk slaver.

  Den guldlænke vi alle i store træk er blevet lænkebundet til fra fødslen af, kan for folk der har mange penge være lang, mens den for folk der ingen eller næsten ingen penge har, er meget kort.

  En lang lænke gør jo ikke et menneske frit, det har blot flere muligheder end dem der har korte lænker.

 21. Af K. Larsen

  -

  Lidt om Menneskerettigheder:

  Er det i orden at sende soldater i krig for at hjælpe Islam med at få et Demokratisk styre, når Islam får ret til at udfolde sig på Udemokratisk vis herhjemme ?

  De har gennem EU´s Diktat (der er godtaget af den Danske regering) fået ret til at aftvinge Danmarks befolkning skat fra Halal-certifikatet, der er styret af Sharia loven. Afgiften indbringer Islam 6 Mil. Kr. årligt.

  Et fremmed styre der udenom en folkeafstemning, får indflydelse er Grundlovsstridig ! (Samhandel på tværs af grænser, kan ikke være grund til afskrivning af suverænitet, da penge ikke har juridisk grundlag.)

  Det er ydermere en overtrædelse af straffelovens § 98. stk. 2

 22. Af birgitte t

  -

  Hvor er det dejligt med kloge folk som Jacob Mchangama, der er i stand til at skille problematikken ad og gøre den forståelig.
  Trist at vi i DK har ministre, der ikke har samme indsigt og dermed tegner et forkert billede af virkeligheden.

 23. Af Jan Petersen

  -

  Jacob … helt ærligt … tror du virkelig selv stadig på det “udvandede” begreb “menneskerettigheder” … ?

 24. Af Axel Eriksen

  -

  Evindelige henvisninger til “menneskerettigheder”, diverse EU- og FN-konventioner.

  Er der ingen i det her land, der kan “tænke selv”?

 25. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Vi lever alerede under en art diktatur. Og i de sidste 30 år har skiftende regeringer blæst danskernes MR en hatfuld.

  Iflg. MR har familier og børn ret til at nyde statens beskyttelse og omsorg. Men i stedet har vi fået en kommunistisk og feministisk familiepolitik der via propaganda, økonomisk pres og bedrevidende nævenyttig indblanding i privatlivet har splittet og radbrækket tusindvis af familier (læs bogen: den radbrækkede familie) og lagt mændene for had og gjort dem retsløse. Og børnepolitikken er både barbarisk og korrupt.

  MR er blevet et skalkeskjul for kliker der udadtil giver den som humanister og socialt tænkende politikere, mens de i virkeligheden arbejder på at smadre og likvidere danskheden, vores økonomi, velfærd, kultur og civilisation.

  Hvorefter danskerne vil få “kærligheden” at føle.

  Den rødradikale og feministiske politik er ved at ligne en begyndende folkemordspolitik, pakket ind i MR og hyklerisk snak.

 26. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Rettet udgave:

  Vi lever allerede under en art diktatur. Og i de sidste 30 år har skiftende regeringer blæst danskernes MR en hatfuld. Ja, de betragter danskerne som idioter og stemmekvæg.

  Om danskerne lever eller dør rager dem en høstblomst. Hvilket folkefjendsk politik og tusindvis af unødige dødsfald vidner om.

  Iflg. MR har familier og børn ret til at nyde statens beskyttelse og omsorg. Men i stedet har vi fået en kommunistisk og feministisk familiepolitik der via propaganda, økonomisk pres og bedrevidende nævenyttig indblanding i privatlivet har splittet og radbrækket tusindvis af familier (læs bogen: den radbrækkede familie) og lagt mændene for had og gjort dem retsløse. Og børnepolitikken er både barbarisk og korrupt.

  MR er blevet et skalkeskjul for kliker der udadtil giver den som humanister og socialt tænkende politikere, mens de i virkeligheden arbejder på at smadre og likvidere danskheden samt vores økonomi, velfærd, kultur og civilisation.

  Hvorefter danskerne selv vil få “kærligheden” at føle. I form af et samfund med masser af vanvid, fattigdom, sygdom, gangstervælde, kaos, junglelov og blodige konflikter mv

  Den rødradikale og feministiske politik er ved at ligne en begyndende folkemordspolitik, pakket ind i MR og hyklerisk snak.

 27. Af Ulf Timmermann

  -

  Denne kommentar blev skrevet til BERLINGSKE MENER: “USA bliver testet”, men røg i spamfiltret til eventuel senere godkendelse – hvad jeg aldrig har oplevet, noget er blevet (og nu da det er en lørdag, er det overhovedet bemandet, dette filter?,)så derfor tillader jeg mig, at sætte den på her – bl.a. til ære for denne her udviklingsminister, som er udgangspunkt for oplægget – og fjernt fra emnet er det nu heller ikke:

  ”The Whore of Babylon”

  er hvad en argentinsk forsker, Atilio Boron, betegnede Europa som, efter at den bolivianske præsident Morales’ fly blev tvunget ned i Wien, mistænkt for at have Edward Snowden ombord. Berlingeren er også en “whore”.

  Og, hvem tester hvem – og hvad? Det er 4-500 års vestlig kolonialisme og imperialisme (dets ”globalisering”), med USA’ som dets absolutte højdepunkt, dets kronen på værket, den mest magtfulde – og historiens mest magtfulde – imperie-manifestation, der bliver testet. For øjnene af os.

 28. Af Ulf Timmermann

  -

  Der er intet denne danske “udviklingsminister”, sagt med andre ord, frygter mere for – og derfor arbejder imod så ihærdigt – end at “Den tredie Verden” har taget “sagen” i egen hånd. Det vil bringe ham og den øvrige “venstrefløj” eller “godhedsindustrien” til fald, og de ved det. Hele banden. Hvad skal der blive af dem?

 29. Af John William

  -

  @ Ulf Timmermann

  mere intetsigende indlæg end dine skal man vist lede forgæves efter.

 30. Af Ulf Timmermann

  -

  @ John William

  Skidt pyt, du kan blot springe dem over, verden er vel stor nok til os begge, selvom du måske helst så det anderledes.

 31. Af K. Larsen

  -

  Der var givet 70 Mil. kr. til Vollsmose, til oprettelse af sociale gøremål, for hjælp til integration.

  70 beboere stormer og ødelægger et hospital, på jagt for at likvidere et menneske, der havde “Æreskrænket” dem.

  Odenses borgmester giver Vollsmose yderligere 20 Mill. kr. til integrationshjælp.

  Har Politikerne fundet Danskerne skyldige i overtrædelse af menneskerettigheder, loven om selvtægt og Grundloven der siger at en Religion, der forstyrrer den offentlige lov og orden, er at ophæve ?

 32. Af Niels B. Larsen

  -

  @ K. Larsen

  Bortset fra et par uger før et valg er politikerne da bedøvende ligeglade med danskerne og deres tarv… :-(

  Bare politikerne kan mele deres egen kage og sole sig i udlandets benovelse over deres godhed for andres penge. :-(

 33. Af georg christensen

  -

  Da jeg ikke er istand til at overskue alt i dit indlæg, vil jeg nøjes med at kommentere Kina problemet, med mine øjne set.

  Kort fortalt: Millioner fattige (rige på kultur)kæmper for deres kulturelle selvstændighed, med virken 1000 km borte fra familien, for bare at følge med i en udviklingsproces,(med en timeløn på 1 kr.) som ingen mening giver. Familien ser de bare et par gange hvert år. En krone betyder hos dem nye muligheder. Hos os stiger købekraften, hos dem stiger fattigdommen.

  Hvorfor?: Fordi vi i vesten har fået oprettet et finanssystem, som virker udenfor alt og alle, som de hemmelige tjenester, fuldstændig ude af kontrol.

  Når spørgsmålet “fattigdom” sendes på banen, får vi altid et spørgsmål: Om for eller imod. Er fattigdom et spørgsmål om penge?, så trykker vi bare nogle flere, eller er fattigdom bare et spørgsmål om “livet´s” eksistensberettigelse?.

 34. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  SVINDLEN MED MR ENDER I JUNGLELOV OG RUIN-DYNGER…….

  I disse år bruger de radikale kommunister og feminister (og deres medløbere) MR til at arbejde for masseindvandring og for Danmarks omdannelse til et (fjernstyret) diktatur, en anti-velfærdsstat, en fattiggård og et af udenlandske og islamistiske grupper domineret område.

  De skinhelliges radigale tankesæt og politikker hører hjemme i et galehus. Hvis der ikke dæmmes op for deres vanvidslovgivning og MR-humbug mv., ender det meget sørgeligt og ubehageligt for millioner af danskere.

  Tusinder af danskere har allerede fået deres tilværelse ødelagt af de fladpandede og skinhellige hyklere, der både er familiernes, mændenes og børnenes fjender.

  Den radigale sekt har slået sig op på snik-snak om økonomisk ansvarlighed, FN-konventioner, menneskerettigheder, klimaredning, tolerance, kvindekamp, ligestilling, berigelse udefra osv., men sekten er en trussel mod vores økonomi, velfærd og civilisation.

  Og DR har den samme sekt forvandlet til en løgnefabrik og propaganda-sender. (selvom der er gode udsendelser ind i mellem)

  Får sekten lov til at fremture, ender Danmark som en DDR-stat, som et land hvor danskerne er retsløse, og i sidste ende får vi kafkaske forhold, wild-west tilstande, junglelov og borgerkrig.

 35. Af Ulf Timmermann

  -

  @ Georg Christensen

  Der er vist to holdninger, der skiller vandene – og som dette oplæg også handler om, som kort kan sammenfattes sådan:

  ”Historiens afslutning” contra ”Vi er selv historie”.

  Hvis man tilhører førstnævnte skole, mener man, som du gør, at vi har ”Kina problemet”, hvis man tilhører den sidste, mener man, at Kina er kinesernes problem – og Danmark danskernes.

  Jeg håber, at det er forståeligt og hjulpet af lidt eftertænksomhed ikke behøves at skæres yderligere ud i pap.

  Det er iøvrigt et noget fortegnet billede af Kina, inklusiv lønninger herude, du giver. Hvis man tilhører det ”segment”, der betegner sig selv som ”venstrefløj”, så foretrækker man selvfølgelig det Kina-billede. Klynger sig til det som til så meget andet som var der tale om ens redningskranse.

  Kina og de øvrige BRICS-lande, samt den øvrige 3. verden arbejder sammen på at bryde, ikke alene ”det ulige bytteforhold” i verden (og Kina har gjort størst fremskridt), herunder at bryde det Vesten’s finanssytem, som du selv nævner. Men disse lande ved også udmærket og til hudløshed, at denne kamp også er en kamp mod Vesten’s ”venstrefløj”, herunder den ”udviklingsminister”, som oplægget tager udgangspunkt i. Og ja, det er rigtigt at USA blot trykker flere penge – det havde i al fald indtil fornylig – handelsunderskud med 100 af verdens lande, heriblandt Kina.

 36. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Det er jo da paradoksalt, at en minister – oven i købet en Radikal af slagsen – i dette lille land, hvor uligheden er klart og af regeringen tilsigtet stigende, nu hævder den samfundsteoretiske hypose, at uligheden i et samfund beror på menneskerettighedernes status i samme. Måske ministeren – også derfor – burde overveje, om mon ikke uligheden i et samfund i stedet beror på magtfordelingen i samfundet. Det giver da umiddelbart mere mening i en U-landskontekst, og vel også hjemme i dette lille land.

 37. Af Lars Petersen

  -

  ATT: Jacob Mchangama (1-2

  MENNESKERETTIGHEDER I DANSK REGI´ TAK.

  Generelt, skal jeg erkende, at jeg aldrig har brudt
  mig specielt meget om dig, idet du hver evig eneste
  gang du åbner kæften, misbruger din air-time på at
  tale FORBI, og væk fra verdens største procentuelle
  beslaglæggelse, og lovliggjorte misbrug af midlerne.

  I stedet køre du evigt rundt i disse int dagsordner,
  (typisk med pil i retning af FN), uden du som sagt,
  formentlig har hverken evne eller vilje til at kunne
  dekryptere den lovliggjorte korruption her til lands

  “DET OVERFLØDIGE ULANDSMINISTERIUM”
  Andre Stater bebyrder slet ikke deres borgere med et
  sådan ministerie, alligevel ignorere du dette, for
  derpå at fokusere på den overflødige minister snak ?

  “STJÆLER 86,5% MERE I ULANDSBISTAND”
  Endelig forpassede du også chancen for at sætte spot
  på Ulandsbistands-niveauet, som disse forenings medl
  (helt alene med sig selv), har bestemt, skal udgøre
  intet mindre end 0,83% af BNP, skønt snit niveauet i
  OECD, kun udgør 0,445% BNP, og dermed 86,5% “MINDRE”

  MÅLT I KRONER: skulle Danskerne altså kun betale ca.
  7,12 mia. kroner i bistand, men betaler godt 16 mia,
  hvormed en lille snæver gruppe IKKE-CV kravsudsatte
  foreningsmedlemmer, kan “stjæle” 8,88 mia. kroner ud
  af Danskernes lommer.. baseret på kun et sølle kryds

 38. Af Lars Petersen

  -

  ATT: Jacob Mchangama (2-2

  DE DANSKE MENNESKERETTIGHEDER:
  Problemet med dig, og den ækle semi off. interesse
  org. som du kommer fra (CEPOS), er, at man i et væk
  taler uden om, og dermed støjer den offentlige dags
  -orden “VÆK” fra det som mange skatteborgere faktisk
  har øje & interesse for, imens du f.eks fabler FN mv

  “DANSKE MENNESKERETTIGHEDER I PRAKTIK”
  Særligt afslørende er det, at du, som CEPOS, er helt
  bevidste om, at groft sagt hele Danmarks BNP, ligger
  og flyder rundt på SKAT´s servere, gudhjælpemig med
  direkte individuel online borger/virksomheds adgang.

  Ergo at det blot at tilføje til/fravalgsparametre på
  allerede velkørende system, hvorpå borgerne SELV kan
  afgøre, om man med (egne penge, og ej andres) syntes
  det f.eks. er skide smart, at betale 86,5% “MERE” i
  fx. ulandsbistand end OECD snit niveauet, eller ikke

  Forstået i logisk bredt format, er ovennævnte ganske
  enkelt ikke til at komme uden om; hvormed jeres ord:
  – “Frihed, og retten til at vælge” -, ganske enkelt
  bliver både afslørende tragikomisk & adresseløs ævl.

  KONKLUSION:
  Fat at du slet ikke skal tale menneskerettigheder i
  link til burkina faso eller andre steder, men >HER<
  i dagens Danmark, hvor teknologien og værktøjerne,
  for længst er fuldt implementeret, imens man bevidst
  (lader som om) at dette ikke er tilfældet, hvorpå
  skatteborgerne og nationen som hele, lider voldsomt
  under dette ærlig talt gakkede foreningsstyre, som
  enhver normalforstandig kan se, har spillet fallit.

Kommentarer er lukket.