Skal vi have flere menneskerettigheder i dansk ret?

Af Jacob Mchangama, Justitia 39

Den 4. september havde Venstres næstformand Kristian Jensen en kronik i Jyllands-Posten, hvor han gjorde gældende, at Venstre ikke støtter såkaldt inkorporering af flere internationale menneskerettighedskonventioner i dansk ret. Kristian Jensen udtrykker bl.a. bekymring over den inflation i menneskerettighedsbegrebet, som også jeg selv tidligere har fremhævet som et problem. Kristian Jensens udmelding har fået både direktør i Institut for Menneskerettigheder og formand for Menneskerettighedsrådets tidligere landsdommer Holger Kallehauge til at kritisere Kristian Jensen i indlæg i Jyllands-Posten og Politiken.

Holger Kallehauge skriver:

”Når KJ går så vidt som at tale om inflation i menneskerettigheder, er dette stærkt misvisende. Hvis menneskerettigheder for kvinder, børn og mennesker med handicap udgør en inflation, holder KJ mere end halvdelen af menneskeheden uden for kredsen af dem, der er beskyttede, og tortur og racediskrimination skal vel heller ikke have lov til at foregå uden at udgøre klare menneskerettighedskrænkelser.”

Men her manipulerer Kallehauge med fakta. For kvinder, handicappede og børn er allerede, i sagens natur, alle beskyttede af den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), der udgør en del af dansk ret. ”Halvdelen af menneskeheden”, som Kallehauge udtrykker det, står således langt fra uden beskyttelse, selvom Danmark vælger ikke at inkorporere øvrige menneskerettighedskonventioner så som FN’s Kvindekonvention, Børnekonvention mm. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol  (EMD) har endog i adskillige afgørelse slået fast, at der skal vises særlige hensyn til handicappede og børn. I Vincent v. France fandt EMD eks., at det udgjorde nedværdigende behandling at en fængslet kørestolsbruger var indsat i et fængsel, hvor han ikke havde mulighed for at bevæge sig rundt.  EMD har i adskillige sager også afgjort, at myndigheders manglende beskyttelse af børn mod misbrug krænkede beskyttelsen mod umenneskelig behandling, ligesom EMD har slået fast, at børn født udenfor ægteskab ikke må diskrimineres mod og skal sikres ret til et effektivt familieliv. Når det gælder kvinder har EMD slået fast, at diskriminationsforbuddet er en helt grundlæggende værdi, der skal tillægges afgørende vægt, at kvinder skal have effektiv beskyttelse mod vold fra partnere/samlevere/familiemedlemmer, ligesom EMD har beskyttet kvinder mod både ”trafficking” og udsendelse til lande, hvor de risikerer såkaldt æresdrab. I forhold til tortur har EMD en lang praksis, der har givet ofre for sådan behandling medhold og krav på erstatning.  Inkorporering af flere konventioner vil derfor i vidt omfang medføre duplikation af eksisterende rettigheder, hvilket medfører uklarhed og risiko for udvikling af forskellige standarder snarere end en ensartet og sammenhængende domspraksis.

Jonas Christoffersen skriver bl.a.:

”lovvedtagelsen af konventionerne i dansk ret vil have minimal betydning på konkrete afgørelser ved de danske domstole. Domstolene bruger allerede konventionerne aktivt i dag, og domstolene er yderst forsigtige i deres fortolkninger af de internationale konventioner. Vi har ingen dansk tradition for store retspolitiske, endsige fordelingspolitiske afgørelser ved de danske domstole. For over 20 år siden blev Den Europæiske Menneskerettighedskonvention gjort til dansk lov. Forud gik – ligesom nu – et udvalgsarbejde, og dengang var der – ligesom nu – stor bekymring over, hvad konsekvenserne ville være. Men magtbalancen er de seneste 20 år ikke tippet af den grund.”

 

Det er bemærkelsesværdig påstand. Før EMRK blev inkorporeret var danske domstole forsigtige med at tillægge denne konvention større vægt. Efter inkorporering har domstolene i langt højere grad anvendt konventionen. Der er derfor god grund til at tro, at danske domstole også i langt højere grad vil anvende og lægge øget vægt på andre konventioner, såfremt de inkorporeres. Og da flere af disse konventioner indeholder rettigheder, der har karakter af vage og uklare programerklæringer uden klart indhold, samt netop vedrører fordelingspolitiske spørgsmål, vil risikoen for, at domstolene skal afgøre sådanne, stige betragteligt, til skade for magtbalancen mellem lovgiver og dømmende magt.

Tag artikel 5 i kvindekonventionen der lyder:

”De deltagende stater skal tage alle passende forholdsregler: a) for at ændre mænds og kvinders sociale og kulturelle adfærds- mønster med henblik på at opnå afskaffelse af fordomme, sædvaner og al anden adfærd, som hviler på den opfattelse, at det ene køn er mere eller mindre værd end det andet, eller på fastlåste køns- roller”

Eller artikel 4(2) i handicapkonventionen:

”Med hensyn til økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder skal hver deltagerstat træffe foranstaltninger i videst mulig udstrækning inden for de ressourcer, der er til rådighed, og, hvor der er behov for det, inden for rammerne af internationalt samarbejde med henblik på den fremadskridende fulde virkeliggørelse af disse rettigheder”

Sådanne bestemmelser egner sig ikke til at blive gjort til en del af dansk ret, fordi deres indhold er fuldstændigt uklart og kan fortolkes efter forgodtbefindende. I modsætning til Jonas Christoffersens påstand om, at de giver nationale myndigheder et bedre beslutningsgrundlag, indfører de tværtimod en øget grad af uklarhed. For hvad kræver den ”fremadskridende fulde virkeliggørelse”, og hvilke ”forholdsregler” skal man tage for at afskaffe ”fordomme og sædvaner”, og hvordan definerer man i øvrigt disse på en objektiv og neutral måde, der samtidig respekterer eks. forskellige familiemønstre?

Når Jonas Christoffersen kan konkludere, at magtbalancen ikke er tippet skyldes det ikke blot at danske domstole er samvittighedsfulde, men også at rettighederne i EMRK generelt er langt mere præcise og afgrænsede end det er tilfældet for flere af de øvrige konventioner. At Jonas Christoffersen affejer risiko for øget indflydelse for domstolene på bekostning af lovgiver er overraskende al den stund, at det udvalg, der i 2001 udgav en betænkning om samme emne, konkluderede, at

Efter udvalgets opfattelse yder sådanne ”programerklæringer” begrænset vejledning ved løsning af konkrete tvister. Dette skyldes, at bestemmelserne giver et betydeligt spillerum for rent skønsmæssige overvejelser. Hertil kommer, at gennemførelsen af sådanne ”programerklæringer”  ofte rejser spørgsmål om fordeling og anvendelse af ressourcer. Efter udvalgets opfattelse tilkommer afgørelsen af sådanne prioriteringsspørgsmål som udgangspunkt lovgiver og ikke de retsanvendende myndigheder, herunder domstolene.

Det er altså ikke kun Kristian Jensen, der har denne bekymring, men også en lang række af landets førende juridiske eksperter. I forhold til de konkrete rettigheder, som Jonas Christoffersen mener, at inkorporering af flere menneskerettighedskonventioner vil kunne afhjælpe, peger han på ”problemet med nomadefamilier, som flytter fra kommune til kommune og derved undgår tvangsfjernelser af deres børn. Derudover viser undersøgelser, at undervisningen i børns rettigheder i folkeskolen halter… Handicapområdet er et andet område. Det er f. eks. svært at forstå, at det i dag er fuldt lovligt at diskriminere personer med handicap uden for arbejdsmarkedet”.

Men problemer med nomadebørn og diskrimination af handicappede uden for arbejdsmarkedet kan lovgiver jo udmærket søge at løse med målrettede lovgivnings- eller administrative tiltag, og behøver ikke medføre inkorporering af to konventioner, der indeholder en lang række vagt formulerede programerklæringer, som domstole svært kan håndtere. Også fordi at disse spørgsmål indeholder en lang række dilemmaer. Hensynet til børns beskyttelse mod en ”nomadetilværelse” skal balanceres med hensynet til beskyttelse af familiens ret til privatliv og dermed beskyttelse mod for intens indblanding fra offentlige myndigheder. Handicappedes beskyttelse mod diskrimination udenfor arbejdsmarkedet handler i vidt omfang om, i hvilken grad private udbydere af vare- og tjenesteydelser skal pålægges at tage særlige hensyn til handicappede. Eksempelvis har den FN-komité, der fortolker handicapkonventionen, i en konkret klagesag påtalt, at det udgjorde en krænkelse af konventionen, at en bank-kæde i Ungarn ikke havde sørget for at udstyre sine bankautomater med hørbare instruktioner.

Ifølge Komiteen var Ungarn forpligtet til at sørge for minimumsstandarder, der skal sikre lige adgang til sådanne ydelser. Mig bekendt er det ikke alle danske banker, hvis automater har hørbare instruktioner. Vil Jonas Christoffersen mene, at det forhold udgør en menneskerettighedskrænkelse, der skal pådømmes af domstolene? Ud fra Komitéens afgørelse kunne man pege på hundreder af andre områder, hvor folk med forskellige handicap ikke kan nyde private tjenesteydelser på lige fod med andre. Men hvor langt private aktører skal pålægges at lave særlige indretninger til handicappede kan ikke afgøres ud fra en menneskerettighedstilgang og bør i særdeleshed ikke afgøres af domstole og endnu mindre et internationalt klageorgan.  Det kræver afvejning af en lang række modstridende interesser og hensyn, der ikke umiddelbart kan sættes på et retlig formel, og som kan variere efter nationale specifikke kulturelle, økonomiske og sociale forhold, og derfor bør afgøres af de politikere vi via demokratiet har givet et folkeligt mandat til at prioritere på vores vegne. Derfor er der gode principielle, retstekniske og demokratiske grunde for at støtte Kristian Jensens skepsis overfor ukritisk inkorporering af samtlige de af Danmark ratificerede menneskerettighedskonventioner.

 

 

39 kommentarer RSS

 1. Af jenni c

  -

  Vi skal i hvert fald have én menneskerettighed, og det er, at Grundloven skal overholdes.
  F.eks.
  – Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.
  – dommere har i deres kald at alene rette sig efter loven.
  Det kniber i allerhøjeste grad.
  Lad os starte der, så er næsten alle problemer i Danmark minimeret.
  Og lad os så få håndhævet Grundlovens § 3, 4, 5 , 67 og 69.
  Så er vi nået næsten i mål.
  Et rent Danmark.

 2. Af Jan Petersen

  -

  Hvis menneske”rettigheder” betyder beskyttelse af dybt kriminelle på “tålt ophold” og velfærds”turister”, der plyndrer statskassen … så, NEJ TAK !

 3. Af K. Larsen

  -

  Gud fortæller i en af Birgit kleins bøger, at stå bag indvandringen af Muslimer til den Vestlige verden, med en bøn om at behandle dem ordentlig, da det kunne skyldes Karma.

  Skal et menneske have skåret forhuden af sin penis eller fjernelse af kvinden klitoris, for at være politisk, så ingen har ret til at være sig selv ?

  Schengen, EU og Menneskerettigheds domstolen, ved hvad !

 4. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Alt kan misbruges, og MR og FN-konventionerne er allerede blevet misbrugt i stort omfang. F.eks. er det jo klart og tydeligt at evighedsturisterne er blevet tildelt flere og større MR og sociale rettigheder end borgerne i det lille yndige land der bliver “beriget” med de evige turister fra over 100 forskellige lande.

  Via MR kan magthavere på indirekte og snedig vis gøre den oprindelige befolkning til 2. og 3. rangs “untermenchen”.

  Og MR kan bruges til at sikre de allergroveste forbrydere at de ikke bliver sendt tilbage hvor de kom fra. (se 22.44)

  Så skøre, korrupte eller sindssyge kan politikere da vel ikke være, vil nogen måske indvende.

  Men hvis de ikke kan være så gakkede, hvad er det så der foregår i Danmark i disse år???

  Vel fortrinsvis under ledelse af pladderhumanister, feminister og rødfascister?

 5. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  PS: Man kan også sige det på en anden måde: Partiernes og politikernes flertal respekterer ikke danskernes MR. Ja, det er efterhånden sådan at hele “systemet” pisser på befolkningens rettigheder, både de almindelige sociale -, og de mest grundlæggende familie-rettigheder, som de er nedfældet i FNs verdenserklæring fra 1948.

  I Sovjet var grundloven spækket med MR, men kommunistpartiet var ligeglad med alt med moral og MR, og MR blev kun brugt til at putte blår i øjnene på naive sjæle.

  Her i Danmark krænkes danskernes MR hundredtusindvis af gange om året.

 6. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  At hverken borgernes rettigheder eller borgerne selv respekteres af “nomenklaturaen”, fremgår bl.a. af mørklægningsloven, af opfordringerne til stikkeri, af de mange udemokratiske og totalitære tiltag, af den hæslige måde mange patienter behandles på, og af det digitale tyranni det er planen at sætte i gang i 2014.

  (Listen er langt fra komplet)

 7. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Hvornår gå det op for de danske mænd at de politiske kvinder gennemgående er komplet ligeglade med mændenes, familiernes og børnenes menneskerettigheder.

  Hvornår går det op for mændene at de politiserende kvinder gennemgående er rene fiaskoer set ud fra et demokratisk, folkeligt, menneskeligt og kulturelt perspektiv.

  Hvornår går det op for mændene at jo flere kvinder de stemmer ind i politik, jo mere vil mændene via lovgivning blive gjort til en underklasse i deres eget land.

  Hvornår går det op for mændenes flertal at de politiserende kvinder har slæbt så megen pladderhumanisme/ nykommunisme og tumpet forvirring ind i politik, at det truer Danmark og hele Europa med økonomisk ruin, multi-kulti og katastrofale forandringer.

  Hvonår går det op for mændene at deres naive tillid til de politiske kvinder som regel bliver misbrugt på det groveste. Blot se den nuværende regering og den foregående, hvor politik-kvinderne også havde al for megen magt.

  Og hvornår går det op for mændene, at mange af feministerne i årevis kun har arbejdet på at feminisere samfundet og mændene, for at fremme deres egne særlige behov, på bekostning af nationens, familiernes og mændenes interesser.

  Og endelig, hvornår går det op for mændene at mange af de som bløde humanister og verdensfrelsere forklædte kvinder, i virkeligheden er benhårde og fanatiske nykommunister og rødnazister.

  Selvfølgelig findes der også enkelte fornuftige og ordentlige kvinder i politik, men som mand vil man gennemgående gøre klogest i IKKE at stemme på en kvinde.

 8. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  PS: Og læg så mærke til hvor utroværdige, co2 forrykte og krigsliderlige mange af de politiske kvinder er.

  Det er forlængst påvist at der er masser af humbug med i co2-kvoterne og hele klima-hysteriet, men klimatosserne og DR fremturer.

  Det er da fint og udmærket at have et hjemmeværn og et nationalt forsvar, men at bruge milliarder på krigsførelse og landtropper i fjerne lande der ikke har gjort Danmark noget, er måske mindre smart. Og nu vil f.eks. de radikale kvinder også sende danske soldater til Afrika. Så vi kan få dem retur plaget af traumer, lemlæstelser og tropesygdomme. Hvis de overhovedet slipper levende fra det?

 9. Af Erik Carlsen

  -

  Danske mænd skal have et retskrav på, at kunne være sammen med vores fælles børn, efter en skilsmisse. Her får de danske kvinder ALTID magten og retten over vores fælles børn. Og Den Danske Mand mister ALTID retten til, at være sammen med vores fælles børn i det Køns Fascistiske samt Køns Diskriminerende danske Politiske/Juridiske retssystem efter en skilsmisse. Politikerne er bare helt ligeglade med dette Fascistiske system. Jeg mistede selv retten til min datter ligesom Utallige andre danske mænd ALTID har gjort.
  EC Shade

 10. Af Jan Aage Jeppesen

  -

  Glimrende argumentation fra Jacob Mchangama for hvorfor vi ikke skal underlægges flere menneskerettigheder, og slet ikke i grundloven.

  Problemet er jo, at hver gang vi tildeler en ny gruppe en rettighed så fratager vi frihedsrettigheder fra alle andre, dem der skal opfylde de forpligtelser som muliggør rettighedens eksistens.

  I princippet kan der konstrueres uendeligt mange rettigheder hvilket vil medføre uendeligt mange pligter der skal opfyldes.

  Den eneste nye menneskerettighed jeg kan acceptere er retten til at blive fri for flere rettigheder. ;-)

 11. Af Niels B. Larsen

  -

  Jeg gentager: Hvis menneske”rettigheder” betyder beskyttelse af dybt kriminelle på “tålt ophold” og velfærds”turister”, der plyndrer statskassen … så, NEJ TAK !

  Og få så opsagt Flygtningekonventionen – og genopret etniske danskeres menneskerettigheder, herunder retten til ikke at forsørge det halve af Mellemøsten og diverse kriminelle østfra!

  I øvrigt helt enig med Jan Aage Jeppesen.

 12. Af Krister Meyersahm

  -

  Frygt ikke, for vi kan altid sammensætte et folketing der beskytter os mod en løbsk mellem- og overstatslig retstilstand.

  Det forholder sig jo således at, da Danmark med 1953-Grundloven fik § 20, der muliggjorde overgivelse af suverænitet til mellemstatslige organisationer, blev det i bemærkningerne til lovforslaget slået fast med syvtommersøm at – afgiven suverænitet naturligvis kunne tilbagekaldes af efterfølgende folketing.

 13. Af Ulla Nielsen

  -

  JM gør ret i at påpege muligheden for modstridende hensyn. På et tidspunkt var det meget fremme i medierne, at handicappede skulle have samme ret til et sexliv som ikke-handicappede, og man gik så vidt et sted, at man ikke blot hjalp handicappede på bostedet med at formidle kontakt med prostituerede, men også til, at personalet blev pålagt at hjælpe (vist nok kun mandlige) beboere med at onanere.
  Da personalet overvejende var kvinder, gav dette selvsagt en del problemer.

 14. Af Harry Vinter

  -

  Den vigtigste menneskerettighed er Menneskerettighedserklæringens artikel 3: “Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.”
  Den rettighed har vist sig at være uforenelig med muslimers ophold i landet. Så længe det problem ikke er løst, har det ingen mening at beskæftige sig med andre former for rettigheder.

 15. Af jenni c

  -

  Harry Vinter, 16. september 2013 kl. 11:49,
  Du glemmer det vigtigste om MR, at personens frihed ikke må overtræde landets lov og moral.

  Muhamedanisme er ulovlig i Danmark.

 16. Af Jens Hansen

  -

  Helt enig med Jacob Mchangama.
  Det står dårligt til, hvad angår menneskerettigheder i Danmark.

  Det er dog et stort fremskridt, at EMRK er blevet inkorporeret ved de danske domstole.

  Men den nye regering har alligevel skuffet.
  Der er endnu ikke ryddet op i magtmisbruget og korruptionen som VKO efterlod.
  Den anløbne tilgang til tingene som var VKO`s kendetegn eksisterer fortsat.

  Men heldigvis står de radikale fast ved deres værdier.
  Hvilket der også er behov for når sikkert titusinder af flygtninge fra Syrien søger til Danmark.

  Her må Danmark åbne alle døre og byde flygtninge velkomne.
  Det er det mindste som vi kan gøre efter Danmarks årelange krigeriske fremfærd i muslimske lande.

  HTS udtrykker håb om vestlig indblanding i Syrien.
  Således at her vil opstå endnu større flygtningestrømme.
  Som vi så må byde hjerteligt velkommen.
  Dette må R sørge for.

 17. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Jens Hansen

  Muslimske flygtninge bør som det naturligste i verden sendes retur uden videre.

  Sporene både skæmmer og skræmmer.

 18. Af Jan Petersen

  -

  @ Jan Aage Jeppesen

  Jeg er meget enig i din argumentation. Oprindelig var frihedsrettigheder universelle og gjaldt ens for alle. Idag udlægges “frihedsrettigheder” som gruppe bestemte, der forfordeler én specifik gruppe imod resten af befolkningen.

  Det har ikke noget med universelle frihedsrettigheder at gøre. Det henhører til den almindelige lovgivning, og kan ændres fra dag til dag ved en ny lov.

 19. Af Poul Andersen

  -

  FN´s torturkonventions bestemmelser er endnu ikke skrevet ind i dask straffelov. Ledende regerings-embedsmænd der som Yu Zhengsheng har gjort sig medskyldige i forfølgelsen, herunder tortur, af Falun Gong udøvere kan således ikke drages til ansvar efter dansk lov. Yu Zhengsheng, kendt som Kinas nr. 4, har for nyligt besøgt Danmark den 5.-7. juni 2013 som gæst inviteret af folketingets formand, hr. Mogens Lykketoft. En højst kriminel person.

 20. Af Jens Hansen

  -

  Så læser man at Firoozeh Bazrafkan er blevet dømt efter racismeparagraffen.
  Godt vi ikke fik afskaffet denne paragraf i din sidste blog Jacob Mchangama.
  Sjovt at det altid er personer i miljøet omkring Jyllands Posten, DF og TFS som dømmes efter denne paragraf.

  Paragraffen er uundværlig i et tolerant og demokratisk land, hvor man går ind for menneskerettigheder.

 21. Af Arvid Holm

  -

  Mennesker vil med deres fornuft tilstræbe den udvej, der giver de bedste konsekvenser.
  Når der opstilles generelle rammer for handlefriheden, kan fornuften derved kobles fra, idet handlinger udenfor rammerne ikke tillades, selvom de måske giver bedre konsekvenser både i den aktuelle situation og på længere sigt.

  Kritiske røster påpeger dette som medvirkende årsag til den islamiske verdens århundrede-lange stagnation.
  Det var ”politisk korrekt” at følge Koranens bud.
  Folk med afvigende meninger blev stemplet som ”ikke-stuerene” og udsat for repressalier af en art, der hurtigt fik dem på ”bedre tanker”.

  I de vestlige lande er der ligeledes i de senere år opstået en ”politisk korrekthed”, som i høj grad bygger på menneskerettighederne, der tillægges uomtvistelig status ligesom Koranen i de islamiske verden.
  Såvel i medieverdenen som i undervisningssektoren og i underholdningsindustrien er individets sociale status og faglige muligheder begrænsede, hvis det ikke er ”politisk korrekt”.

  Omtrent som i den islamiske verden.

  ”Politisk korrekthed” er forskelligt i de to verdener.
  Men virkningen må formodes at være ens – stagnation – når fornuften kobles fra, får mennesker større lighed med kvæg.

 22. Af Kim Olsen

  -

  Jens Hansen,

  Jeg ser faktisk masser af racistiske udtalelser om jøder fra muslimer og venstrefløjsdebattører.

  Hvorfor fører disse ytringer så ikke til anmeldelser?

  Vi gider ikke :)

  Det er svaret på dit spørgsmål om hvorfor “det altid er personer i miljøet omkring Jyllands Posten, DF og TFS som dømmes efter denne paragraf”

  Det er kun dem, som bliver anmeldt og derfor også dem, som dømmes.

  Hvis politiet kun gav fartbøder til rødhårede, var det kun rødhårede, som blev dømt for fartovertrædelser – håber du kan se det cirkulære argument….

  Jeg mener, at du ved tidligere lejligheder har postuleret, at indvandrere er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken, fordi politiet går målrettet efter indvandrere.

  Så deeet…..

 23. Af Kim Olsen

  -

  Jens Hansen,

  “Paragraffen er uundværlig i et tolerant og demokratisk land, hvor man går ind for menneskerettigheder.”

  I en retssag, kan der ikke føres sandhedsbevis i racismesager.

  Din paragraf har altså forrang i forhold til at ytre, eller i det mindste prøve at føre bevis for at man siger sandheden.

  Tolerant og demokratisk? Tjah…

 24. Af Niels B. Larsen

  -

  Med stor forargelse til følge ser jeg, at man ikke ustraffet kan udtale sandheden om muslimer selvom man selv er muslim iflg. jyllands-posten.dk/indland/ECE5960215/kunstner-idoemt-dagboeder-for-racisme/

  Sandheden er som altid ilde hørt.

  Man må håbe, at Firoozeh Bazrafkan får tilladelse til at føre sagen ved Højesteret. Og at dommerne er mere indstillede på at yde hende retfærdighed end landsrettens dommere tilsyneladende var.

  Vanviddet i rertssystemet kender tilsyneladende ingen grænser… :-(

 25. Af Jens Hansen

  -

  Kim Olsen, 16. september 2013 kl. 17:52 skriver:
  “Jeg mener, at du ved tidligere lejligheder har postuleret, at indvandrere er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken, fordi politiet går målrettet efter indvandrere.”

  Det har jeg faktisk aldrig skrevet noget om.
  Men Kim Olsen har jo et noget lemfældigt forhold til facts.

  Men i mine yngre dage var jeg faktisk et par gange udsat for vold fra politiets side.
  Under helt fredelige demonstrationer.

 26. Af Kim Olsen

  -

  Jens Hansen,

  Sorry, så er det en anden venstrefløjsskribent. I skriver ofte det samme og det samme :)

  Heldigvis skrev jeg “jeg mener…” og deri ligger et forbehold for, at jeg ikke er helt sikker.

  Jeg føler med dig i relation til politivold, og håber du er kommet over det.

  Ikke at det overhovedet har nogen relevans for diskussionen her. Du forholder dig i øvrigt ikke til hvad jeg skriver.

 27. Af Jens Hansen

  -

  Kim Olsen, 16. september 2013 kl. 19:54
  ” Du forholder dig i øvrigt ikke til hvad jeg skriver.”

  Kim Olsen.
  Det er lidt svært at forholde sig til det, som du skriver.
  Når du endda selv skriver, at du ikke forholder dig til facts.

  Jer højrefløjsskribenter skriver jo også altid det samme.
  Og der er mange af jer på denne avis og JP.
  I er i et stort overtal.

 28. Af Tom Romdal

  -

  Et ustyrligt veloplagt og overbevisende indlæg fra Mchangana.
  Der kan sikkert findes nogle juridiske hår i suppen, og det er muligt at det vil være en god ide at få specielt torturkonventionen indkorpereret i danske ret, men ellers må jeg give ham ret i at det vil være overkill med flere og flere af FNs konventioner som dansk ret.
  Den Europæiske MRK er et knaldgodt redskab i sig selv.

 29. Af Jens Hansen

  -

  Kim Olsen, 16. september 2013 kl. 19:54

  Men Kim Olsen.
  Tak for de venlige ord.
  Jeg er kommet helt over politivolden for over 30 år siden.
  Og det tror jeg også, at politiet er.

 30. Af jenni c

  -

  Jens Hansen.
  Muslimske flygtninge skal være i muslimske lande.
  Og i hvert fald ikke i Danmark, hvor muhamedanismen ikke er lovlig.

 31. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Erik Carlsen, kl. o7.42 har jo ganske ret, skilsmisse-systemet er kommunistisk/ fascistisk, er pilråddent. Det er mandsfjendsk i en grad og i et omfang, så mændene reduceres til retsløse ikke-mennesker, undermennesker, personer som er helt uden rettigheder. Nedværdigelsen af mændene er nærmest total.

  Det som den skandaløse, uretfærdige og svinske behandling af mændene afspejler, er at skilsmisse-systemet styres og domineres af feminister.

  Hvis det så “kun” var mændene det infame skilsmisse-bureaukrati tromlede ned. Men sagen er at også børn i titusindvis har fået en hård skæbne ved at de er blevet gjort faderløse via kyniske og perverse bureaukratiske overgreb.

  Feminister har det med at mene, at mænd/ fædre er ret værdiløse, hvorfor børnene sagtens kan undvære dem. Men det er en stor løgn. Børn har brug for både en far og mor, og en far kan være forskellen på om et barn får en god og lykkelig barndom, eller en ussel og elendig barndom.

  De kvinder der tror at de kan være både far og mor for børnene, er småt begavede eller har alt for høje tanker om sig selv.

  Og når så skilsmisse-systemets rødstrømpe-bureaukrater træder til, og udmønter deres foragt for mændene i mandsfjendsk forvaltning, får man et sygt og perverst system der undertrykker både mændenes og børnenes MR.

  Rødstrømperne har så at sige storhedsvanvid på mødrenes vegne, når mændene med ufine, snuskede og lyssky metoder verfes væk og smides væk som noget katten har slæbt ind.

  Masser af uskyldige børn har fået en dårlig start på livet fordi de har skullet undvære deres far i årevis. Det har påført dem store afsavn og en masse stress, noget der ofte er endt i dybe frustrationer, traumer, spisevægring, selvskæren, psykisk sygdom, stofmisbrug og selvmord. Eller de er blevet både fader- og moderløse, pga. videregående korrupte og nævenyttige indgreb i familien.

  Og hvis børn flygter fra en udsvævende, hysterisk, småskør eller bare træls og uforstående enlig mor, hen til deres far som de måske meget hellere vil bo hos, ja, så har politiet underligt nok masser af resourcer til at tvangsfjerne børnene tilbage til moren som de ikke vil være hos. Ellers er det evige omkvæd jo at der mangler resourcer.

  Man kan sige meget om den brutale islamistiske undertrykkelse af kvinderne. Men vi er jo også langt ude på overdrevet, når man ser på hvordan feministerne har fået lov til at tyrannisere familierne, mændene og børnene og hele samfundet.

  Islamisterne er i den ene grøft. Og i den grøft er kvinderne retsløse. Vi danskere er i grøften på den anden side af vejen. (den gyldne middelvej). Og i vores grøft er mændene og børnene uden MR, retsløse og til grin.

  Tillige er det feministiske samfund et svagt, kortsynet og nihilistisk samfund der graver sin egen grav.

  Kan nogen bestride det med argumenter?

 32. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  SKILSMISSE-SYSTEMET HÅNER OG UNDERTRYKKER MÆNDENE, OG SJOFLER BØRNENES MR…….

  Erik Carlsen, kl. o7.42, har jo ganske ret, skilsmisse-systemet er kommunistisk/ fascistisk, ja, det er pilråddent. Det er mandsfjendsk i en grad og i et omfang, så mændene reduceres til retsløse ikke-mennesker, undermennesker, personer som er helt uden rettigheder. Nedværdigelsen af mændene er nærmest total.

  Det som den skandaløse, uretfærdige og svinske behandling af mændene afspejler, er at skilsmisse-systemet styres og domineres af feminister.

  Hvis det så “kun” var mændene det infame skilsmisse-bureaukrati tromlede ned. Men sagen er at også børn i titusindvis har fået en hård og tragisk skæbne ved at de er blevet gjort faderløse via kyniske og perverse bureaukratiske overgreb.

  Feminister har det med at mene, at mænd/ fædre er ret værdiløse, hvorfor børnene sagtens kan undvære dem. Men det er en stor løgn. Børn har brug for både en far og mor, og en far kan være forskellen på om et barn får en god og lykkelig barndom, eller en ussel og elendig barndom.

  De kvinder der tror at de kan være både far og mor for børnene, er småt begavede eller har alt for høje tanker om sig selv.

  Og når så skilsmisse-systemets rødstrømpe-bureaukrater træder til, og udmønter deres foragt for mændene i mandsfjendsk forvaltning, får man et sygt og perverst system der undertrykker både mændenes og børnenes MR.

  Rødstrømperne har så at sige storhedsvanvid på mødrenes vegne, når mændene med ufine, snuskede og lyssky metoder diskrimineres, verfes væk og smides væk som noget katten har slæbt ind.

  Masser af uskyldige børn har fået en dårlig start på livet fordi de har skullet undvære deres far i årevis. Det har påført dem store afsavn og en masse stress, noget der ofte er endt i dybe frustrationer, traumer, spisevægring, selvskæren, psykisk sygdom, stofmisbrug og selvmord. Eller de er blevet både fader- og moderløse, pga. videregående korrupte og nævenyttige indgreb i familien.

  Og hvis børn flygter fra en udsvævende, hysterisk, småskør eller bare træls og uforstående enlig mor, hen til deres far som de måske meget hellere vil bo hos, ja, så har politiet underligt nok masser af resourcer til igen og igen at tvangsfjerne børnene tilbage til moren som de ikke vil være hos. Ellers er det evige omkvæd jo at der mangler resourcer.

  Man kan sige meget om den brutale islamistiske undertrykkelse af kvinderne. Men vi er jo også langt ude på overdrevet, når man ser på hvordan feministerne har fået lov til at tyrannisere familierne, mændene og børnene og hele samfundet.

  Islamisterne er i den ene grøft. Og i den grøft er kvinderne retsløse. Vi danskere er i grøften på den anden side af vejen, som er den gyldne middelvej. Og i vores grøft er mændene til grin og børnene uden MR.

  Tillige er det feministiske samfund et svagt, kortsynet og nihilistisk samfund der graver sin egen grav.

  Kan nogen bestride det med argumenter?

 33. Af K. Johnsen

  -

  Ingen grund til flere menneskerettigheder i Dansk ret. Danmark overholder alligevel ikke altid menneskerettighederne.
  Danmark overtræder fx. rask væk menneskerettighedskonventionens artikel 14, der påbyder landene ikke at forskelsbehandle deres statsborgere. Men det gør Danmark ved at beskatte danske pensionister bosat uden for EU, af deres pensioner, på samme måde som var de bosat i Danmark. (Bevares de slipper for kirkeskat) Beskatningen er på en måde okay, hvis det ikke lige var fordi, at Danmark samtidig smider dem ud af sygesikringen med henvisning til, at de kan selv tegne en sygeforsikring. Men det kan de normalt ikke, i hvert fald ikke når de er over 70 år. Der findes et par enkelte selskaber der tegner sygeforsikring indtil 75 år, men her er den årlige præmie 50.000 kr., og dette umuliggøres gennem en høj beskatning.
  Danmark forsøger både at blæse og have mel i munden. Danmark har råd til at sende hundredvis af millioner til Syrien, som humanitær bistand, men der er ikke er råd til at holde de danske pensionister, der er bosat uden for EU i sygesikringen, selv om de fortsat beskattes 100 % af deres pension i Danmark.
  Danmark har en gennemsnitlig årlig besparelse på ca. 50.000 kr. pr. person bosat uden for EU i kraft af, at pensionister uden for EU ikke har ret til pensionstillæg. Danmark sparer på; intet medicintilskud, ingen læge- hospitalsbehandling, ingen hjemmehjælp, ingen plejehjemsplads etc. Og alligevel beskatter man dem 100 %
  Bliver de syge, ja hvad så, så må de jo dø, det er vel ingen humanitær katastrofe at hundredvis af danskere dyr i udlandet, fordi de ikke kan få lægehjælp. Nej, så hellere hjælpe Syrerne, lad os sende nogle flere hundrede millioner derned.
  Hvem sagde, at Danmark overholder menneskerettighederne?

 34. Af Jens hansen

  -

  jenni c

  Muslimske flygtninge skal naturligvis have lov til at komme til de lande som starter alle de overflødige krige i MØ.

  Og Danmark er jo absolut et af disse lande.

 35. Af henning svendsen

  -

  Skal den ene have menneskeret,så skal den anden også,derfor er der ikke noget der hedder menneskeret,medmindre den er universiel,alt andet er ren junglelov,som foreksempel det der kommer fra FN.
  Universielle love kan nemlig ikke kollidere med hinanden,de er rationelle,og er ikke underkastet forskellige moralbegreber.

 36. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  SKILSMISSE-SYSTEMET DISKRIMINERER MÆNDENE OG SKADER BØRNENE……… ER DET LIGEGYLDIGT??…..

  Mange af dem der har læst om skilsmisse-systemet og dets grove krænkelser af børns og mænds MR, må da selv have nogle erfaringer med skilsmisse-systemet. Hvad med at fortælle om hvad man selv har oplevet??!!

  Se ovenfor kl. 00.05……..

 37. Af Hans Andersen

  -

  Der må være en menneskerettighed at kunne sige sandheden, men det er det ikke ifølge §266b så menneskerettighedsinstituttet er en vits.

 38. Af Hans Andersen

  -

  Den sidste §266b dom viser at retsvæsenet ønsker samme troværdighed som skattevæsenet:-(

 39. Af Balther Jensen

  -

  @ PREBEN F 1 JENSENH, 18. september 2013 kl. 00:15

  Preben!

  I Danmark er der ikke nogen ‘Menneskerettigheder’.

  De eneste ‘Rettigheder’ Danskerne har, er de ‘Rettigheder’ som Advokaterne laver i Justitsministeriet, og som bliver godkent og underskrevet af Dronninge,

  Men ‘Menneskerettigheder’,i Danmark, forget it.

Kommentarer er lukket.