Styrker inkorporering af flere konventioner menneskerettighederne?

Af Jacob Mchangama, Justitia 48

Regeringen har nedsat et udvalg, som skal komme med anbefalinger til, om Danmark bør gøre flere menneskerettighedskonventioner til en del af dansk ret – såkaldt inkorporering. Udvalget skal også vurdere, om Danmark skal tillade individuel klageadgang under flere FN-komitéer, samt ratificere Tillægsprotokol 12 til den Europæiske Menneskerettighedskonvention (TP 12), der udvider forbuddet mod diskrimination.

Menneskerettigheder har i manges øre en instinktiv positiv klang, og det er derfor naturligt at drage den konklusion, at Danmark selvfølgelig bør give flere af FN Menneskerettighedskonventionerne større vægt i national lovgivning. For hvorfor skulle vi afvise at gøre flere menneskerettigheder til dansk ret? Hvilket lys vil det ikke sætte Danmark i overfor omverdenen, hvis vi afviser at inkorporere flere menneskerettigheder? Ender vi som slyngelstat? Så enkelt er det desværre ikke. Tværtimod er det nærliggende at rejse spørgsmålet, om en øget inkorporering af flere konventioner rent faktisk vil styrke menneskerettighederne eller snarere svække og mudre dem? Netop det spørgsmål behandler jeg i en ny rapport, der også er omtalt på forsiden af og med interview i dagens Jyllands Posten.

I dag er det alene Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), der er gjort til dansk ret. De øvrige syv menneskerettighedskonventioner har Danmark ratificeret, men ikke inkorporeret, ligesom vi heller ikke har givet individuel klageadgang til tre af de klagekomiteer, som er tilknyttet de enkelte konventioner. På den måde har Danmark ved at ratificere konventionerne signaleret, at det er problemer, man tager alvorligt. En ratificeret konvention indgår således som et fortolkningshensyn i den danske domspraksis, men kan ikke – som en inkorporeret konvention – tilsidesætte dansk ret. Hvis samtlige af de syv konventioner, udvalget skal forholde sig til, indeholdende i alt 459 bestemmelser, skal inkorporeres i dansk ret, vil det betyde, at domstolene skal tillægge samtlige af disse instrumenter og bestemmelser øget vægt. Alene mængden af bestemmelserne må dog vægge bekymring. For hvordan kan så mange bestemmelser have lige høj status eller vægte ens? Et sådant antal bestemmelser vil formentlig i højere grad sløre og mudre billedet og resultere i et rettigheds-sammenstød end styrke menneskerettighedsbegrebet. Men foruden selve omfanget, eksisterer der en række øvrige problemer ved at inkorporere flere menneskerettighedskonventioner i dansk ret.

En række af konventionerne udgør nemlig det man kan kalde specialkonventioner, som har et særligt fokus på beskyttelsen af bestemte gruppers rettigheder så som kvinder, børn, handicappede, etniske minoriteter mm. Hvis Danmark inkorporerer samtlige af disse, indebærer det derfor en meget høj grad af duplikation af rettigheder, hvor mange af de samme rettigheder optræder i flere forskellige konventioner med hver sin ordlyd, fokus og fortolkningsgrundlag. Eksempelvis vil en handicappet 17-årig dansk pige med indvandrerbaggrund have sin ytringsfrihed beskyttet både af EMRK, Konventionen om borgerlige og politiske rettigheder, Racediskriminationskonventionen, Kvindekonventionen, Børnekonventionen og Handicapkonventionen. En sådan form for duplikation af rettigheder vil resultere i en større uklarhed, da forskelle i ordlyd og fortolkninger vil mudre snarere end styrke beskyttelsen af menneskerettigheder.

På samme måde indeholder en række af de relevante konventioner meget uklare og upræcise bestemmelser, der i højere grad har karakter af programerklæringer uden klart retligt indhold. Som eksempel står der i Konventionen om Økonomiske, Sociale og Kulturelle rettigheder, at man ”anerkender retten til en tilstrækkelig levefod”. Men hvad er en tilstrækkelig levefod? Og hvordan sikrer man retligt dette? Den form for uklarhed gør det meget vanskeligt for domstole at træffe afgørelser på baggrund heraf, og vi risikerer således, at vi opbygger et system med uklare og divergerende fortolkninger, hvilket langt fra er en garanti for beskyttelsen af borgernes rettigheder.

Herudover vil det være en stille revolution i forhold til dansk retstradition og det danske folkestyre, hvis Danmark inkorporerer flere konventioner og samtidig giver klageadgang til de tilhørende komiteer. Det vil nemlig betyde, at flere og flere af de forhold, der traditionelt har været et anliggende for Folketinget at træffe beslutninger omkring, vil skulle afgøres af domstolene, snarere end folkevalgte politikere og den udøvende magt, der kun kan sidde på de folkevalgtes nåde, og som derfor har et demokratisk mandat i forhold til ressourceallokeringer og prioriteringer af den økonomiske og sociale politik. I sidste ende risikerer vi, at sådanne spørgsmål skal afgøres af internationale organer, der ikke har direkte demokratiske legitimitet eller tilknytning og forståelse for nationale forhold, som ofte prioriterer særinteresser, og som igennem tiden har anlagt en særdeles dynamisk fortolkningsstil. Vi har i de senere år bl.a. set eksempler på, at Komiteen om Økonomiske, Sociale og Kulturelle rettigheder har kritiseret Danmark for at forringe dagpengeperioden og ikke at sikre tilstrækkeligt høje offentlige ydelser til unge under 25 år, ligesom Kvindekomiteén mener, at der bør indføres positiv særbehandling, så der kommer flere kvindelige politikere. Også Racekomiteen har ytret, at der er behov for at begrænse ytringsfriheden herhjemme, efter flere politikere har udtrykt sig ”racistisk” i medierne. Én konvention, bør dog inkorporeres i dansk ret – nemlig torturkonventionen. Forbuddet mod tortur udgør et helt fundamentalt princip, og med konventionens præcise definition af tortur, vil en inkorporering, modsat de øvrige konventioner, styrke de grundlæggende menneskerettigheder. På samme måde vil en udvidelse af diskriminationsforbuddet i EMRK via ratificering af Tillægsprotokol 12 reelt lukke ”hullet” i beskyttelsen mod forskelsbehandling og overflødiggøre flere af de øvrige konventioner.

Meget taler for, at vi i Danmark bør holde fokus på og styrke overholdelsen af rettighederne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, frem for at inkorporere en lang række af de øvrige konventioner, som med deres vage bestemmelser og duplikation, i langt højere grad vil kunne munde ud i en svækkelse frem for styrkelse af menneskerettighederne. EMRK indeholder i modsætning til mange af de øvrige konventioner mere præcise bestemmelser, den er allerede i dag indarbejdet i dansk ret, og myndigheder og domstole er vant til at anvende og fortolke denne konvention. Ved i altovervejende grad at samle rettighedsbeskyttelsen i én konvention og under én domstol får vi en mere sammenhængende retspraksis frem for et fragmenteret, ujævnt og inkonsistent retsgrundlag baseret på adskillelige konventioner med dertil divergerende fortolkningspraksis. For at styrke og præcisere det eksisterende retsgrundlag kan det derfor alene anbefales, at man fra dansk side i øvrigt inkorporerer Torturkonventionen og ratificerer Tillægsprotokol 12 til EMRK.

Danske politikere bør derfor fastholde, at EMRK med dens frihedsrettigheder samt torturkonventionen nyder en særligt status i dansk ret, og at danske domstole skal lægge større vægt på disse grundlæggende rettigheder, frem for abstrakte og vagt formulerede programerklæringer. I modsat fald risikerer vi en rettighedsinflation, der underminerer demokratiet og udvander grænserne for, hvad der kan kaldes en menneskerettighed. Når alle interesser udgør en menneskerettighed, har selve begrebet nemlig ikke længere nogen værdi.

48 kommentarer RSS

 1. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  MENNESKERETTIGHEDERNE MISBRUGES AF LYSSKY OG KORRUPTE KREDSE……..

  Jacob Machangama har som sædvanlig skrevet en klog og tankevækkende indledning til debatten.

  Menneskerettighederne misbruges efterhånden til alle mulige politiske formål, og til at camouflere skumle hensigter.

  Bl.a. er de blevet brugt til at franarre folk deres indfødsret, deres kulturelle traditioner og deres nationale og sociale rettigheder.

  De skinhellige og nykommunistiske rødradikale kliker har bl.a. på hyklerisk vis brugt MR til at tryne, bedrage og bestjæle deres egne landsmænd, deres egen befolkning.

  Deres samlede politik er en krigserklæring til det danske folk. Man er i gang med en politisk krig mod danskernes økonomi, velfærd, familieliv, demokrati, sundhed og sikkerhed. En krig og en ondskab der camoufleres som “humanisme” og “næstekærlighed” mv.

  Der er gået inflation, korruption, feminisme og utopisk fantasteri og galskab i menneskerettighederne. De misbruges konstant af kyniske kræfter.

  De er ikke hvad de ser ud til at være. Men minder om de pengesedler på ti BILLIONER mark som blev udstedt i Tyskland efter første verdenskrig. Hvad kunne man få for sådan en seddel? Der i tal svarer til en lastbil fyldt med tusindkrone sedler. Ja, man kunne købe et halvt franskbrød.
  Sedlen var praktisk taget værdiløs, da inflationen var værst.

  Det er det samme med feministernes pladderhumanisme, der altid foregår for andres penge, og på danskernes bekostning.
  Dog er pladderhumanismen en tand værre. For den er ikke bare værdiløs og et moralsk fallitbo, den er også skadelig og farlig.

  Blot se hvordan opløsning, forfald og kriminalitet, samt velfærdsforringelser, sociale ulykker, skilsmisser og hospitalsskandaler osv. præger samfundet mere og mere.

  I realiteten er det radikale parti en trojansk hest, og dets politik en krigserklæring mod danskerne.

 2. Af Jan Petersen

  -

  Jeg får simpelthen kvalme, bare jeg hører eller ser ordet “menneskerettighed” :(

 3. Af Niels B. Larsen

  -

  “Styrker inkorporering af flere konventioner menneskerettighederne?”

  Nej. Men det svækker selvstændigheden og overfører suverænitet til diktatoriske staters håndlangere. :-(

  Absolut nej til de RadiGALEs og de rødes vanvittige ideer!

 4. Af Arvid Holm

  -

  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

  >>Forbud mod diskriminering
  Artikel 14

  Nydelsen af de i denne konvention anerkendte rettigheder og friheder skal sikres uden forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller ethvert andet forhold.<<

  Diskrimination på grundlag af gruppe-generalisering er forbudt.
  Alle har krav på at bliver vurderet individuelt og behandlet i overensstemmelse dermed.

  Poul Nyrups velkendte fordømmelse af DF og DF'ere – ”Stuerene bliver de aldrig!” – ville være ulovlig efter ovenstående, idet politiske overbevisninger ligestilles med de andre gruppe-særpræg, der hidtil har nydt særlig beskyttelse i ”racismelovgivningen”.

  Det har jo også længe været en anstødssten for mange, at man yder ”særlig beskyttelse” for at imødegå diskrimination – ”særlig beskyttelse” er jo i sig selv diskrimination.

 5. Af søren sørensen

  -

  Tingene er formentlig slet ikke så nemt forstået som Machangama her fremstår dem som! Der vil formentlig være dele vi burde acceptere og andre ikke som fx at SU til udenlandske er eksploderet til l milliard eller 5% af udgifterne og ligeledes antallet på de Danske uddannelsesinstitutioner..Vi skal ha uddannet alle de etniske og ikke betale og uddanne dem der forlader så snart missionen er fuldført..Det var jo EU denne og de laver jo de værste “menneskerettigheder”.. der er anti-Danske og ødelæggende af den Danske model. Derfor elsker borgerlige jo EU!

  Der er intet i vejen for høje standarder mod tortur og ordentlige forhold men når men som Danmark har højere standarder inde for nært sagt alt er det ikke nødvendigt at skulle røvrandes af andre der ikke har men ønsker deres medborger har adgang til DK med frit spil..Vi skal ha lavet loven om så vi kan tage 25 år nu uden at give statsborgerskab til nogen, inklusive flygtninge og få ryddet op i denne Danske model der ellers bliver samfundets undergang..Som den massive syriske flygtninge strøm vi nu er vidne til det. Vi bliver nød til at få den indvandrerpolitik der giver ro til at rydde op i Danmark og give de muligheder til dem der allerede er her…

 6. Af Ib Petersen

  -

  Bare et hjertesuk. Hvorfor tillader avisen at folk som KUN er ude på at sabotere debatten, eller folk som tydeligt er psykiatriske tilfælde eller alkoholikere med voldsomme drikkegilder bag sig, hvorfor tillader avisen at disse typer får lov til at oversvømme debatterne med rendyrket nonsens. Nogle af dem kan knap nok stave de mest almindelige danske ord. Er avisen gået helt fra snøvsen, eller hvorfor lader man typer som søren sørensen m. fl. jage både læsere og debattører langt væk??

 7. Af Ib Petersen

  -

  Nå, ok, for en gangs skyld har søren sørensen skrevet noget der ikke er komplet til grin. Så det først nu. Hans tilstand er måske i bedring?

 8. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Ib Petersen, 15. oktober 2013 kl. 13:25

  Endnu en helt kommentar kun angående sletning af den røde opposition..Uffel ellemann(kan dog med lidt fantasi stadig skrive der1), chefredaktøren, søren pind,Tom Jensen har alle slettet min kommentar muligheder. Berlingske klarer udmærket at censurer alene uden hjælp…At dem der rammer borgerlige never af egoisme kun skal slettes og de harmløse ikke, fortæller jo sandheden…

 9. Af Jens Hansen

  -

  Jacob Mchangama skriver, at Danmark bør gøre flere menneskerettighedskonventioner til en del af dansk ret.

  Her kan man kun give Jacob Mchangama ret.
  Men Jacob Mchangama er dog gået for vidt i andre blogs.
  Hvor han kræver, at det skal være en menneskeret i Danmark, at kredsen omkring CEPOS, DF, Jyllands Posten og TFS kan udtrykke sig racistisk uden nogen form for konsekvenser.

  Men enig med Jacob Mchangama i at der hvor Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) måtte være utilstrækkelig, der må de øvrige syv menneskerettighedskonventioner som Danmark har ratificeret inkorporeres.

  Der er næppe mange som kan være uenige med Jacob Mchangama i dette.

  Men har Jacob Mchangama overvejet, at hans forsvar for racisme er i modstrid med en af menneskeretskonventionerne?

  Jacob Mchangama skriver endvidere:
  “Ender vi som slyngelstat? Så enkelt er det desværre ikke.”

  Nej dette er ikke enkelt.
  Ude i verden er der jo mange som mener, at Danmark udviklede sig til en forbryderstat under Fogh.

  Men dette kan man måske rette op på, hvis Danmark inkorporerer alle tilgængelige menneskerettighedskonventioner.

  Jo før jo bedre.

 10. Af Torben Olsen

  -

  Jens Hansen, du er et skvadderhoved på linje med Sørensen, blot staver du lidt bedre. At du ikke kan få FN og MR nok, viser at du er medlem af det røde slæng, der ønsker at fylde Danmark med indvandrere. Og de røde tråde i alle dine indlæg er jo også at danskerne er nogle racister, at dine medbloggere er nogle fascister, og at jo hurtigere Danmark bliver til et nyt muslimien og islamistisk kalifat, jo bedre.

  I et sådant Danmark vil der ikke være én eneste menneskerettighed tilbage til danskerne, men det er selvfølgelig med i dine beregninger.

  I virkeligheden er du vel medlem af en eller anden obscur sekt omkring en moske i Kbhvn eller Odense.

 11. Af Erik Bramsen

  -

  Alene mængden af bestemmelserne må dog vægge bekymring.

  Vække.

 12. Af Jens Hansen

  -

  Torben Olsen.

  Dit indlæg viser, at du er medlem af det brune slæng, som vil have alle fremmede og venstreorienterede ud af landet.
  Og de brune og sorte tråde i alle dine indlæg er jo også at danskerne er nogle røde fantaster.
  Og at jo hurtigere Danmark bliver til et nyt nazityskland og tusindeårsrige, jo bedre.

  I virkeligheden, Torsten Olsen, er du vel medlem af en eller anden obscur sekt omkring en rockerborg eller nazirede i Kbhvn eller Odense.

  Selv for den yderste højrefløj og DF segmentet er du et usædvanligt stort skvadderhoved Torsten Olsen.

 13. Af Torben Olsen

  -

  Det var så en af de sædvanlige automat-reaktioner fra betonhovedet Jens Hansen, hvis svar er ganske smart formuleret, men som ikke indeholder for to øre sandhedsværdi.

  I modsætning til den totalitært tænkende JH er jeg faktisk modstander af både nazisme, kommunisme og islamisme. Men at man kan være modstander af alle tre ting på samme tid, går sikkert langt over JHs forstand. Hvis hans hulrum og ekkorum foroven kan kaldes en forstand?

 14. Af søren sørensen

  -

  Torben Olsen@
  Uden tvivl tilhører du den sorte fløj af DF racisme der er imod fremmede pga af husfarve og bygningen af en moske og ikke PGA bekymring om dem der allerede er her. Selvsamme lav kulturelle slæng der vil gi en hvid Amerikaner statsborgerskab om han så var medlem af ku klux klan…Fordi men er så dum at men ligger med røven i vejret 5 gange dagligt og er mørk i huden…Men for borgerlige der ligger med røven i vejret for de ejende 27 gange om dagen….Ja, DFér skyder sig selv i røven 29 gange dagligt for at støtte liberal alliance….

 15. Af søren sørensen

  -

  PS torben@
  Hvis du nu skulle ha glemt det, var det DF´s mandater det afgørende der sikret at VKO mere end fordoblet indvandringen under deres lo år end Nyrups under deres lo år..Borgerlige ejere er ikke intresseret i at stoppe indvandringen og dens lønpresning af etniske mv men kun at udvide sendetiden her. Næste borgerlige regering fuldfører uden tvivl svendestykket en gang til, først stjæler de stemmer for indvandrer frygt og bruger muslimer som skydeskive igen, så fordobler de i alt stilheden indvandringen en gang til..DF er opfundet for at stjæle lav kulturalle stemmere uden nogen idé om noget som helst! Lokummet ligger til højre torben…

 16. Af Uffe Staulund

  -

  @ Jens Hansen,

  Du er et fund for den Berlinske Blogsfære, uden dig ville normale mennesker ikke have sig noget at måle sig med. Tak for dine tåbelige indlæg. Jeg gætter på at du har været leder på Jagtvej 69. Du har den rette profil, og lur mig om du ikke opstiller for EL ved næste valg.

  Du er formodentlig ikke så køn som svensken i EL.

 17. Af Kim Olsen

  -

  Bla bla bla…

  Så kører landsbytosserne sørensen og jensen videre i den eneste rille de kender.

  Hvis I ikke er enige med os, er i nazister, brunt slæng og sorte DF’ere.

  Den ene kan ikke skrive, og den anden kan ikke tænke.

  Få dog et liv narrehatte!

 18. Af søren sørensen

  -

  KO@
  Endnu en kommentar uden at relatere til emnet..Ja, målløs! Måske på tide med lidt græs?

 19. Af Axel Eriksen

  -

  Endnu en blog “sørensen & Co” har invaderet med deres rendestenssprog!!

 20. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Ja, lad os nu komme tilbage på sporet. Så vi f.eks. kan få en debat om hvorfor menneskerettighederne uddeles i store mængder til indvandrerne, mens vi danskeres menneskerettigheder konstant beskæres og reduceres.

  Mig bekendt er de allerfleste danskere da stadig en slags mennesker, så jeg forstår ikke hvorfor “systemet” har så travlt med at hundse rundt med dem.

  Vi diskrimineres og behandles jo snart som om vi kun er en laverestående race af unter-menchen. Og en organiseret aflivning af vores kultur og os selv er jo også gået i gang.

  Mere om det senere.

 21. Af søren sørensen

  -

  KO og AE@

  På tandem igen!..Prøv en cykel alene en dag og uden støttehjul…

 22. Af kaj hansen

  -

  Konventioner er skabt til at lokale politikere kan fralægge sig ansvar og dermed lettere blive genvalgt.

  Konventioner er skabt af mennesker der aldrig selv blev valgt til noget og derfor blev de sendt til evig forsørgelse i FN systemet.

  Konventioner vil blive de radikales våde drøm om et globalt samfund hvor ingen har pligter men alle har rettigheder, selv mælkebøtter og vandmænd/koner.

 23. Af Jens Hansen

  -

  Det var så en af de sædvanlige automat-reaktioner fra skvadderhovedet Torsten Olsen, hvis svar ikke er ganske smart formuleret, og som ikke indeholder for to øre sandhedsværdi.
  I modsætning til den totalitært tænkende Torsten Olsen er jeg faktisk modstander af både nazisme, kommunisme og facisme. Men at man kan være modstander af alle tre ting på samme tid, går sikkert langt over TOs forstand. Hvis hans hulrum og ekkorum foroven kan kaldes en forstand?

 24. Af Jens Hansen

  -

  “Bla bla bla…
  Så kører landsbytosserne sørensen og jensen videre i den eneste rille de kender.
  Hvis I ikke er enige med os, er i nazister, brunt slæng og sorte DF’ere.
  Den ene kan ikke skrive, og den anden kan ikke tænke.
  Få dog et liv narrehatte!”
  Skrevet af Kim Olsen, 15. oktober 2013 kl. 17:37

  Bla bla bla…
  Så kører landsbytosserne Kim Olsen og hans slæng videre i den eneste rille de kender.
  Hvis I ikke er enige med os, er i stalinister, rødt slæng og røde.
  Den ene kan ikke skrive, og de andre kan ikke tænke.
  Få dog et liv narrehatte!

 25. Af Jens Hansen

  -

  Skrevet af Uffe Staulund, 15. oktober 2013 kl. 16:50

  @Øffe Staulund,

  Du er et fund for den Berlinske Blogsfære, uden dig ville normale mennesker ikke have sig noget at måle sig med. Tak for dine tåbelige indlæg. Jeg gætter på at du har været leder af Konservative Ungdom i gaderne op til Anden Verdenskrig. I klædelig uniform. Du har den rette profil, og lur mig om du ikke opstiller for DF ved næste valg.

  Du er formodentlig ikke så køn som den tidligere formand i DF.

 26. Af Niels B. Larsen

  -

  jyllands-posten.dk/opinion/leder/ECE6105259/advarsel/

  Jeg er helt enig.

  Kun røde og radiGALE tåber kan gå ind for at give mere magt til et så forkvaklet foretagende som FN.

 27. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  FN ER HER I 2013 ET SKUMMELT FORETAGENDE…….

  Ja, nu vil FN så også til at blande sig i hvordan “folketinget” og regeringen skal sammensættes. Man vil have kvinde-kvoter og midlertidige “special-foranstaltninger”, dvs. positiv særbehandling af feminister og negativ særbehandling af mænd. Man vil også prøve at få lov til at bestemme over den offentlige sektor, det private erhvervsliv og universiteterne mv. FNs særlige kvinde-komité står bagved disse kommunistiske/ totalitære, udemokratiske, bedrevidende og nævenyttige forslag. Som jo også er direkte mandsfjendske og familiefjendske.

  Når man tænker på at FN domineres af diktaturstater og udemokratiske lande, burde det være klart, at FN ikke skal have lov til at blande sig i Danmarks indre anliggender.

  For typer som Vestager, Jelved og Stampe er alt med FN og EU, kvindekvoter og nykommunisme selvfølgelig noget fuldstændig vidunderligt.

  Men deres politiske mål er jo også Danmarks ruin og ødelæggelse.

  Har de nogensinde skaffet os andet end ulykker på halsen? Har deres politik nogensinde været andet end uhumske, forrykte, korrupte, asociale og landsskadelige udspil og lovbestemmelser?

  Findes der noget mere undergravende, folke- og menneskefjendsk end disse sære madammers bestræbelser.

  De vil forkæle godheds- og indvandrings-industrien og alverdens fremmede folkeslag, samtidig med at de stikker den ene lange kniv efter den anden i ryggen på vores økonomi, erhvervsliv, velfærd, kultur, frihed, tryghed og sikkerhed.

  Også de arbejdsløse danskere, de syge, de voldsramte, trafikofrene, de fraskilte mænd, børnene og de gamle har fået knive i ryggen af de røde feministers liga. Og samtlige skatteborgere plyndres til fordel for deres syge, skøre og udanske projekter.

  Der er intet godt at sige om det blodrøde radiGALE parti og deres medløbere fra S og andre partier, som nu også er ved at snigløbe skolerne, folkekirken, forsvaret, kulturarven, familie-traditionerne, sundhedsvæsnet og meget, meget mere.

 28. Af K. Larsen

  -

  Kultur står for “Fremmelse af ligeværd”, hvilket frihedsfortaleren Uffe Ellemann og Borgmester Anne Mee Allerslev, har lidt svært ved at forstå, når de vil fordanske islam med en Stormoske.
  Islam er for adskillelse af ligeværd, ved at dele det op i “rene” og “urene”.
  F.eks. er kvinden født uren, og skal bære slør for at skjule skammen, og være til ære.
  Da kvinden er uren ved fødselen, er det skik, at kvinden skal fjerne sine urene kønshår, det samme gælder for det nyfødte barn, hvis hovedhår er blevet urent pga. moderens urenhed. Derfor skal barnets hår fjernes efter fødslen, får at barnet kan blive rent.

  Islam har intet med Dansk kultur at gøre, og politikere der befordrer Islams udvikling, har intet at gøre i Folketinget, da der er lov for ligerettighed.

 29. Af Tom Romdal

  -

  Kan som god socialist kun rklære mig 100% enig med den liberale Mchangana: EMRK er fremragende, men den dækker allerede menneskerettighederne.

  Andre anliggender, såsom feks. sociale anliggender eller levefod og mindsteløn, er politikernes gebet / arbejdsmarkedets parter, ikke jura. Vi skal ikke skabe en udvikling hvor man ender med at gå til domstolene fordi man er utilfreds med at ens løn eller kontanthjælp er for lille!

 30. Af Herluf Hansen

  -

  Danske borgere retstilstand skal fremgå af Lovtidende A i ordentlig lovsform. Når Danmark ratificerer en konvention er det derefter justitsministeriets opgave, at foretage nødvendige lovændringer, så vi fuldt ud efterlever de påtagne juridiske forpligtelser. Bare at rykke konventionsteksten ind i Lovtidende A er bare ikke godt nok. Det er at springe over, hvor gærdet er lavest. En form for dovenskab, om man vil. Vi skal leve op til sædvanlig dansk lovteknik, som er klart at redegør for indholdet af de retlige normer, der gælder for borgerne og ikke fylde op med allehånde øvrige betragtninger af mere eller mindre vag og elastisk karaakter. Glem ikke at konventionstekster er resultat af kompromisser mellem er række vidt forskellige landes holdninger og sædvaner og ikke skrevet som lovtekster direkte henvendt til borgerne. Konventioner affattes anderledes og retter sig primært mod de stater, der indgår dem. Lad derfor den europæiske menneskerettighedskonvention vedblive at være den enlige svale, men den skal ikke være forløber for nogen sommer, der tværtimod ville være en juridisk vinter. Men naturligvis skal Danmark da efterleve sine indgåede konventioner og forpligtelser.
  Med disse bemærkninger kan jeg tilslutte mig Jacob Mchangana grundholdninger, som jeg i det hele taget som vanligt kan tilslutte mig.

 31. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Herluf Hansen……..

  Er U-enig i din sætning “naturligvis skal Danmark da efterleve sine indgåede konventioner og forpligtelser”.

  For det første er det ikke “Danmark”, men en lille flok røde, hjernedøde og landsforræderiske politikere der har indgået disse konventioner hen over hovedet på befolkningen.

  For det andet vil en overholdelse af disse vanvittige konventioner hen ad vejen blive til alvorlig skade for danskerne.

  Her må en folkelig protest og civil ulydighed nok være mere på sin plads.

  At de radiGALE elsker og tilbeder disse konventioner, kan kun være en advarsel til alle fornuftige danskere.

 32. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Som det fremgår af samtlige aviser, så lider mange politikere under svigtende dømmekraft og moral. De tjener en million eller to om året, og alligevel har de ikke råd til at betale for småting, personlig luksus og ekstra forplejning.

  Men det er trods alt småtingsafdelingen, og hvad Løkke og hans “grønne” klima-organisation angår, så er der ikke sket nogen grøn klima-skade, for alle penge der bruges på co2-fantasternes aktiviteter, er under alle omstændigheder spildt. (blot se hvor mange milliarder der allerede er brændt af på nytteløse co2 kvoter)

  Nej, det er meget værre at politikerne svigter når det gælder det menneskelige og de store linjer. De har allerede frataget fem millioner danskere en lang række af deres nationale, demokratiske og menneskelige rettigheder og værdier, og på visse områder er de gået i gang med at udlevere borgerne, familierne og børnene til elendighed eller tidlig død.

  F.eks. synes et euthanasi-program at være gået i gang overfor grupper af såvel fysisk syge som psykisk syge. Behandlingen af begge grupper foregår i tusinder af tilfælde på et så lavt og usselt niveau, at man kan føle sig hensat til Tyskland i trediverne.

  Vi danskere må håbe at pressen snart vågner op og afslører råddenskaben i al dens vælde og uhygge.

 33. Af Hans Hansen

  -

  PREBEN F 1 JENSENH

  De fleste politikere har et CV på en enkelt linje. De var engang avisbud eller piccoline. Senere blev de studenter og cand.polit. Du må ikke forlange det umulige af staklerne.

  Men nej. Inkorporering af flere konventioner styrker ikke menneskerettighederne. Det tror kun indfødte politisk teoretikere, opdraget og indoktrinerede til at tænke partipolitisk, med beviselige manglende erhvervsforståelse, føling med folkets virkelighed, og intellektuel blindhed.

  Hvad har det med demokrati at gøre, at overlade beslutningsprocesserne til konventioner oven i købet uden konsistens? Folk bliver reduceret til stemmekvæg, men demokrati betyder nu engang folkestyre.

 34. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Herluf Hansen: “Naturligvis skal Danmark da efterleve sine indgåede konventioner og forpligtelser”.

  Enig. Men det bør ikke forhindre, at man tager tilslutningen op til revurdering.

  Og man bør nok overveje, om ikke menneskerettighedskonventionen bør opsiges, da den primært anvendes til at fremme interesserne for kriminelle udlændinge og illegale indvandrere til skade for den indfødte befolknings interesser.

  Det kan ikke være rimeligt, at – som det tyder på – en satan som Fez-Fez kan modsætte sig en udvisning under henvisning til, at hans kone og 8 unger bor her i landet.

  Hensynet til retssikkerheden for almindelige danskere bør vætes betydeligt tungere end den lumpne fyrs forhold.

 35. Af K. Larsen

  -

  Handling ønskes, hvis ikke Retsstaten skal gå hen og blive Snakkestaten.

  F. eks. har et problem der vedkommer Demokratiet, kørt i mange år, og intet er gjort ved det.

  Sharia slagtning af dyr, i et land der er beskyttet af Grundloven, mod overtagelse af et fremmed styre, udenom et Folketingsvalg !
  Oven i købet betaler den Danske befolkning skat til Islam, gennem Halal certifikatet. 6 Mil. kr. årligt aftvinger Islam danske skatteydere, fortæller M. Messerschmidt.

  Ikke engang at Danske slagtere, ikke må slagte deres egne dyr, da de ikke er tilladt at Halal slagte, i. flg Sharia loven, får politikerne op af stolen. Ikke engang at den Danske borger, er tvangsindlagt til at modtage Islams velsignelse fra fjerkræ og Oksekød.

 36. Af Vagn Qvistgaard

  -

  Hvorvidt Danmark anses for at være en slyngelstat eller ej afhænger vel udelukkende af dansk lovgivning, og ikke af x antal menneskerettighedskonvensioner.

  At inkorporere flere konventioner af ikke-dansk oprindelse i dansk lovgivning er ansvarsfralæggelse og suverænitetsafgivelse.

  Har nogen menneskerettighedskonvention overhovedet bedret meneskerettighederne? De lande hvor disse rettigheder er ikke-eksisterende, skriver de da glade under og så i øvrigt blæser dem en lang march.

 37. Af K. Larsen

  -

  Ligestillings Minister for øvrigt, hvorfor ?

  Vi har allerede Demokrati og ligeværdighed.

  Det er bare at forsvare loven.

 38. Af K. Larsen

  -

  Hvad er den største forbrydelse begået mod menneskeheden, i den nyere tid ?

  Ægyptens militær der ifølge samtlige landes regeringer, har afsat en Demokratisk valgt regering, hvor de gjorde det fordi Demokratiet som lovet, blev vendt til Diktatur.

 39. Af Henning Svendsen

  -

  Vi betaler ikke skat men “tribut” staten står med hatten i hånden og betaler til en mafia ligesom et bordel der betaler til nogle banditter.
  (EMRK)hvad laver de der er jo ikke flere krigsforbrydere til en fed hyre sidder de og pusler med småting der hører til i byretten hvor var danskernes menneskeret da Fogh overtrådte grundloven og hvor var Mchangama??
  Og den nuværende regering har også overtrådt danskernes menneskeret ved at lyve sig til magten er frie valg ikke hjørnestenen i ethvert demokrati.

 40. Af K. Larsen

  -

  Aviserne har skrevet om flygtninge fra Syrien, hvis båd blev sænket af det Syriske militær, efter deres penge var frarøvet dem.

  Det Syriske Militær, fra en regering der har plads til andre religioner end Islam.

  Islam ?

  Tænketanken:

  Da penge fra et Socialistisk regime, ikke er noget værd i udlande, er det en nødvendighed med et Sort marked om “pengeveksling”, for at skaffe frihed, enten i form af goder, eller i form af retten til at kunne forlade landet, da udrejse kun kan købes med fremmed valuta.

  Pirater i Afrika er som følge:
  Toldere der “legalt” forlanger det dobbelte beløb,i veksel af valuta, for at stoppe det overskydende i lommen. Udenlandsk valuta er det fem dobbelte beløb værd på markedet.
  Somalias menneske kapring.
  Militærpersoner med uddannelse i våbenbrug, “hopper af” og plyndrer olietankere.

  OUT OF AFRIKA ! Skreg Venstre i filmen “Blood Diamond”. Vi har brug for at arbejde til vi er 70, så vi kan få råd til den dyre bomafgift !

 41. Af K. Larsen

  -

  Husk at tjekke Valutaomregneren, før der klages over ovenstående indlæg af undertegnede.

  Dinaren findes overhovedet ikke.

  Kom hjem fra rejsen, med for 2000 kr Dinarer, og få at vide i banken, at de ikke vil have dem, men give dig 50 kr. fordi de synes det er synd for dig.

 42. Af K. Larsen

  -

  Muslimer har fået adgang til det Danske Folketing, ved en Danskprøve, der handler om at kunne svare på hvor langt der fra København til Slagelse.

  Resultatet er et medlem, der ytrer sig om friheden til at må omskære sine børn, da det ellers vil “stigmatisere” forældrene der gør det.

  I morgen når regeringen hved hvd de vil. Stemmer jeg på dem.

  GAAAB !

 43. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Mange lande blæser på MR. Så hvorfor skal Danmark være duks på området? I betragtning af at FN og indvandrings-industrien misbruger disse MR til at udradere danskernes indføds-ret og ret til eget land, er det da usmart og kortsynet at ligge på maven for dette misbrug.

  FNs manipulation bør afvises, og konventionerne opsiges hurtigst muligt.

  Men det er vist kun DF der sætter danskernes interesser højere end FNs emsige og tåbelige konventioner.

 44. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Se også den korte avis……

 45. Af K. Larsen

  -

  Og Islaminfo.dk
  F.eks under: “Bogens folk.”

  Bogens folk
  “Dhimmier” Ahl- al-Kitab. Jøder, kristne og magere dvs. Zaratustratilhængere (de eneste Muhammad mente havde en bog til deres religionsdyrkelse). De beskyttes til en vis grad i den ideelle islamiske stat, hvis de underordner sig og betaler en særskat og undlader offentligt at tale om deres religion.

  At Islam ikke kan se de selv benytter en bog til religionsdyrkelse, må være grunden til vi i Vesten har en retsstat, så hvorfor bliver den ikke brugt ?

 46. Af Carsten Rudi Hansen

  -

  1.Hvis Dk skal bidrage til fremskridt for MR (menneskerettigheder) internationalt gør man det bedst ved at indgå i en proces, hvor lande forpligter hinanden på området. Ud fra et demokratisk synspunkt er gensidigheden afgørende, da det samme må gælde for Loke såvel som for Thor
  2.Er det så latterligt, at tale om “en tilstrækkelig levefod”. I Guatemala, som USA invaderede i 1954 og som stadig er en del af USAs interessesfære, lider hveranden indbygger af underernæring, selv om landet er rigt (og har verdens største koncentration af helikoptere). WHO har jo mål for antal kalorier, m2 nødvendige for et individ. Det er godt at holde lande som Guatemala fast på forpligtelser over for egne befolkninger
  3.Hvorfor tro, at Dk ikke har behov for at indgå i det internationale samarbejde på verdensplan? Er alt her som det bedste i alle verdener? På isolationsfængslingsområdet er Danmark værst. På udlændingeområdet er racister (vi ser mange af dem på disse blogs) hele tiden ved at skubber dk i en skæv retning
  4.Det lyder sjovt, når artiklens forfatter skriver om mange overlappende konventioner. Men han ved jo godt, at de samme juridiske formuleringer genbruges i forskellige konventioner, så det er sikkert ikke et reelt problem
  5.Carsten Jensen skrev i Information, at denne artikel forfatter havde forsvaret tortur under særlige omstændigheder, kan vi få en afklaring?

 47. Af Styrker inkorporering af internationale konventioner Menneskerettighederne? II | Retsstaten

  -

  […] er vokset så dramatisk indenfor de seneste 4-5 årtier. Som jeg har været inde på før (også her) er min anbefaling, at Danmark alene inkorporerer torturkonventionen, samt ratificerer […]

 48. Af Inkorporering af menneskerettighedskonventioner: Hv | Retsstaten

  -

  […] har i en længere rapport (pointer opridset i video)og denne blog analyseret samme emne og anbefalet, at man alene inkorporerer torturkonventionen (samt ratificerer […]

Kommentarer er lukket.