Har Yahya Hassan overtrådt racismeparagraffen?

Af Jacob Mchangama, Justitia 145

Det er med blandende følelser, jeg skriver denne blog, eftersom jeg nødigt vil være medvirkende til at politi og anklagemyndighed sigter og tiltaler nogen i sager om overtrædelse af straffelovens § 266b (racismeparagraffen). Men i kølvandet på den omfattende debat om den unge dansk-palæstinensiske digter Yahya Hassans udtalelser, er det på sin plads at spørge, om ikke nogle af de kommentarer, Yahya Hassan er fremkommet med, er i strid med racismeparagraffen og således kan straffes, ligesom det var tilfældet for den dansk-iranske kunstner Firoozeh Bazrafkan, der i et interview i dagens Berlingske netop tager dette spørgsmål op. Straffelovens § 266 b, stk. 1 lyder som følger:

”Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.”

Det følger af Rigsadvokatens Meddelelse 2-2011, at politiet indleder efterforskning enten efter anmeldelse eller på eget initiativ. Såfremt politiet rejser sigtelse, skal sagen forelægges Rigsadvokaten gennem statsadvokaten, der samtidig udarbejder et udkast til et anklageskrift. Tiltræder Rigsadvokaten, at der skal ske tiltale, overtager statsadvokaten sagen.

Yderligere fremgår det, at strafbarheden ikke afhænger, om den pågældende gruppe rent faktisk har følt sig truet, forhånet eller nedværdiget. Derimod beror strafbarheden på en generel vurdering af, om de relevante udsagn i den konkrete sammenhæng kan anses for egnede til at fremkalde frygt (trusler) eller virke forhånende og/eller nedværdigende.

Yahya Hassan har gennem de seneste uger givet flere interviews Han er i den forbindelse kommet med flere udtalelser, der bevæger sig i grænseområdet af det ”forhånende og nedværdigende”. Her bringes nogle af de væsentligste udtalelser, han er kommet med. Jyllands-Posten, den 8. oktober 2013 – ”Jeg kan ikke bruge Allah til noget”. I dette interview udtaler han, at:

”Ghettoerne er fyldt med dumme perkere, som render rundt i joggingtøj. De går til fredagsbøn, men bruger ugens øvrige dage på at stjæle, hæle, drikke sprut og gå i seng med danske piger. Når de sidder i fængsel, bladrer de lidt i Koranen, anskaffer sig en bedekæde og optjener gode gerninger, så de kan begynde forfra med alt det forbudte. […] Der er da ikke noget at sige til, at vi står med en generation af dumme mennesker, når forældrene er så idiotiske.”

Hassan bliver desuden endnu mere generaliserende i sine udtalelser. Således beskylder han sin far for at begå socialt bedrageri, og udtaler i den forbindelse, at: ”Han gør som alle andre i ghettoerne.” Dette uddybes efterfølgende, idet han siger, at: ”Perkerne konkurrerer nærmest om, hvem der kan begå mest socialt bedrageri. Fædrene modtager kontanthjælp og sælger samtidig hælervarer til venner og bekendte. Mødrene modtager kontanthjælp og arbejder sort som opvaskere på restauranterne. I ghettoen svindler alle sig til overførselsindkomst. De flytter adresse for at få mere i SU og lyver sig syge for at få førtidspension. […]”Endelig beskylder Hassan også gruppen for at være voldelig. ”Alle fik tæsk i ghettoen. […] vi kunne også få tæsk for at glemme nøglerne til lejligheden eller grine under aftensmaden. Det var det samme i alle familierne i ghettoen.” ”Alle, der bor i ghettoerne, laver kriminalitet. ”

I et interview i Deadline den 7. oktober udtaler Hassan yderligere:

”Men jeg taler om underklassen. Tag ud i en hvilken som helst ghetto, tag til Gellerup, tag til Trillegården, tag til Nørrebro, tag Tingbjerg. Så ved du hvordan tingene hænger sammen, alle sælger hash, alle stjæler, alle hæler, mine fætre, alle gør det.”

Den 16. september 2013 blev den dansk-iranske kunstner og debattør Firoozeh Basrafkan ved Vestre Landsret idømt 5 dagbøder á 1.000 kr. for overtrædelse af racismeparagraffen, idet hun skrev følgende på sin blog:

”Jeg er meget overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel. Dette skyldes efter min mening som dansk-iraner, at der er tale om en defekt, menneskefjendsk kultur – hvis det overhovedet er kultur? Men man kan sige, jeg mener, at der er tale om en defekt menneskefjendsk religion, hvis lærebog Koranen er om muligt endnu mere umoralsk, forkastelig og vanvittig end de andre to verdensreligioners manualer tilsammen.”

Bazrafkan blev i første omgang frifundet ved Retten i Aarhus’ dom, idet byretten bl.a. lagde vægt på, at hun havde gentaget andres udtalelser som led i en debat, om hvorvidt sådanne udtalelser er eller bør være strafbare. Byretten lagde desuden vægt på, at blogindlægget skulle ses som et bidrag til en samfundsmæssig debat om det menneskesyn, og særligt kvindesyn, som et muslimsk samfund, der bekendte sig til Koranen, bygger på.

Vestre Landsret omgjorde imidlertid byrettens afgørelse. Landsretten lagde ikke afgørende vægt på den sammenhæng, udtalelserne var fremsat i, men derimod på , at der var tale om forhånende og nedværdigende udtalelser af en bestemt etnisk og religiøst afgrænset gruppe.

Der er ingen tvivl om at Yahya Hassans udtalelser i diverse medier er fremsat offentligt.  Det næste spørgsmål er så om udtalelserne er tilstrækkeligt generaliserende til at kunne siges at vedrøre en af de grupper, der er nævnt i 266b.  Når henses til, at Firoozeh Bazrafkan blev dømt for at sige, at ”muslimske mænd i meget stort omfang verden over” og Jesper Langballe i 2010 blev dømt for i et debatindlæg at skrive, at ”der er muslimske fædre”, der voldtager og begår drab, på trods af at ingen af disse udsagn sprogligt kan forstås som en anklage rettet mod ”alle” muslimske mænd, synes Yahya Hassans udtalelser, via henvisninger til fredagsbøn, koranen m.v., klart retter sig mod muslimske indvandrere, også at være tilstrækkeligt generaliserende.

Man kan pege på, at Yahya Hassan muligvis alene mener muslimer og indvandrere i ghettoen, ”underklassen”, som han selv udtaler et sted.

Men i Østre Landsrets dom af 26. juni 2007 blev en mand dømt for følgende udtalelse: ” Når vi taler om fremmede, så er det jo især muslimer, vi taler om. Hvis vi for eksempel ser på Vollsmose, så er det jo især muslimerne, der laver vold, kriminalitet og begår voldtægt”. Her var det altså en generalisering om muslimer i én bestemt ghetto, der var tilstrækkelig til at omfatte en gruppe i 266bs forstand. Derfor må også Yahya Hassans udtalelser være tilstrækkeligt generaliserende al den stund, denne taler om at ”Ghettoerne er fyldt med dumme perkere” og at ”alle i ghettoerne laver kriminalitet”, samt at han også i interviewet specifikt nævner flere forskellige ghettoer og hertil siger, ”at alle sælger hash, alle stjæler, alle hæler”. Spørgsmålet synes derfor at blive, hvorvidt Yahya Hassans udtalelser er tilstrækkeligt grove til at kvalificeres som ”forhånende eller nedværdigende” i 266bs forstand.

I sagen mod Lars Hedegaard fra 2012 fastslog Højesteret, at udsagn, som dem, tiltalte var fundet skyldig i at have fremsat, og som indeholder det budskab, at muslimer generelt begår grov kriminalitet, er strafbare, hvilket også fremgår af adskillige tidligere domme.

Til forskel fra Bazrafkan, Langballe og den dømte i Østre Landsrets dom af 26. juni 2007 beskylder Yahya Hassan ikke ”perkere” eller muslimer for at begå så alvorlig kriminalitet som voldtægt og/eller æresdrab. I U.1980.465Ø fandt landsretten ikke, at en udtalelse om, at ”fremmedarbejderne misbruger vort socialsystem”, var en overtrædelse af § 266 b. Samlet set kan der argumenteres for, at den form for kriminalitet, Yahya Hassan kommer med generaliserende anklager om, ikke er så grov, at der er tale om forhånende og nedværdigende udtalelser ud fra de kriterier Rigsadvokaten lægger til grund for beslutningen om at rejse tiltale, og som domstolene anvender i vurderingen af, om gerningsindholdet er realiseret.

Til gengæld kan man anføre, at Yahya Hassan i modsætning til bl.a. Bazrafkan og Langballe anvender det stærkt nedsættende udtryk ”perker”, herunder i bestemt flertal. Spørgsmålet er derfor, om en anvendelse af ordet perker som en negativ stereotyp i sig selv er så groft at det trækker i retning af at kvalificere som ”forhånende og nedværdigende”.

Det synes der rent faktisk at være en vis støtte for i retspraksis.  Ved Retten i Glostrups dom af 21. september 2011 blev en person dømt for at udtale, ”Det er de forbandede perkere med deres bandekriminalitet, som har medført en lovgivning, der betyder, at rigtige danskere nu skal bag tremmer”.  I Østre Landsrets dom af 9. marts 2007 blev en mand dømt for ved busstoppested at sige følgende til en kvinde der stod med sine børn: ”sig til dit perkerafkom, at de skal lade være med at glo på mig”.

I Østre Landsrets dom af 22. april 2009 blev en kvinde dømt for på sin blog at skrive ” ”…så tag dog hjem…I fucking perkere…skrid for helvede  ud  af  vores  by og  vores  land…Jeg  hader  jer…først  de  autonome…og  nu  indvandrerne…selvfølgelig skal de overvåges. De er farlige, og de har farlige opgør med hinanden. Opgør i det offentlige rum, der omfatter skydevåben…” og ”Jeg møder et fåtal, der er fornuftige…men snakker vi 13-25 år…glem det…forældrene skulle smides på porten…eller sendes ad helvede til…Indvandrerne…er utilpassede…og belønnes med overlevelsesture til Sverige…og hvad får vi så til gengæld…en flok, faktisk ret mange, små røvhuller, der stadig er lige kriminelle…”.

Omvendt frifandt Østre Landsret i en dom af 30. oktober 2007 en person der på en stationsplads, mens en række personer var til stede, at havde råbt ”perker” efter en person af anden etnisk oprindelse. Østre Landsret fandt det ikke godtgjort, at udtalelsen, der var rettet mod en enkelt person, blev fremsat på en sådan måde, at den var fremsat offentligt eller med henblik på udbredelse, eller på en sådan måde, at den indebar en forhånelse af en gruppe af mennesker, hvorfor det må antages, at det var det forhold, at udtalelsen var rettet mod en enkeltperson og ikke udtalelsens indhold isoleret set, der gjorde udfaldet.

Der findes en række andre afgørelser, hvor personer dømmes for udtalelser hvor ordet ”perker” indgår. På den baggrund synes der at være et vist grundlag for at antage, at ordet ”perker” efter omstændighederne i sig selv er egnet til at være forhånende og nedværdigende Når ”ordet ”perker” som i Yahya Hassans tilfælde kombineres med beskyldninger om systematisk kriminalitet må det alt andet lige skærpe bedømmelsen af anvendelsen af dette ord.

Derfor tror jeg det er mest sandsynligt, at udtalelserne ville have ført til sigtelse og tiltale hvis de havde været fremsat af en etnisk dansk ”fremmedfjendsk” person i et avisinterview, eftersom udtalelserne i så fald ville være blevet opfattede som klart racistiske.   Når Yahya Hassan (hidtil) ikke er blevet sigtet og hans udtalelser møder anerkendelse fra de fleste almindelige danskere, politikere og kultureliten, skyldes det den kontekst, udtalelserne er fremsat i og Yahya Hassans etniske, religiøse og sociale baggrund. Men de mange krænkede danske muslimer, der reagerede på udtalelserne med alt fra skældsord til trusler, viser, at en signifikant andel af den gruppe som 266b rent faktisk skal beskytte, opfattede udtalelserne som nedværdigende og forhånende.

I bedste fald udstiller de forskellige juridiske reaktioner på hhv. Bazrafkan og Yahya Hassans udtalelser det retssikkerhedsmæssigt problematiske i at bitte små sproglige nuancer afgør om man risikerer at blive straffet eller ej. I værste fald udstiller de forskellige reaktioner et endnu større problem: Er man en del af det gode selskab der udgiver bøger på Gyldendal opfattes ens udtalelser som saglige og relevante af den veluddannede elite, og man han et højere grad af frisprog, end hvis man opfattes som en bigot xenofob, der hører hjemme hos Trykkefrihedsselskabet.

Uanset hvilken af disse forklaringer, der er den korrekte, viser de, at der hersker en uacceptabel grad af retsusikkerhed i forhold til anvendelsen af racismeparagraffen, som ikke er en retsstat værdig og som i konkrete sager har fået negative konsekvenser for den politiske debat. Det vil være forkert at sige at racismeparagraffen truer demokratiet. Men det må efterhånden stå klart, at dens gevinster er uklare, mens dens negative konsekvenser er tydelige.

145 kommentarer RSS

 1. Af Jesper Lund

  -

  Marie Due

  Breivik tilhører højrefløjen. Derfor vil højrefløjen gøre alt for at få Breivik stemplet som sindsyg for på den måde at ekskludere ham fra højrefløjen. Dansk Folkeparti var som nogle af de første til at stemple Breivik som sindsyg for herved at fraskrive sig et medansvar for hans handling.

 2. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Maria Due – 20. okt – 19:28

  Det med Breivik var kun en randbemærkning fra min side – men tak for opl. Det gør det jo sværere, når der går politik i sagerne, og tingene, gså diagnoserne, ses at kunne risikere at blive farvet af sådant.

 3. Af Arne Rud

  -

  Jyder kan selv tænke, Hans Engell er ingen engel.

 4. Af Elisabeth Nielsen

  -

  Ja ja – endnu engang er sandheden ilde hørt. Anmeld ham da bare det vil få ham til at sælge ENDNU FLERE BØGER ha ha ha :-D godt gået Yahya Hassan du har min fulde støtte og opbakning!

 5. Af Arne Rud

  -

  H.C. Andersen var en digter, en forfatter skriver en slægtshistorie og en formutter fortæller en familiehistorie.

 6. Af Maria Due

  -

  Birgit Hviid Lajer.

  Det ydre højre, som Breiviks idol Fjordman flygtede til en halv snes dage efter, at massakren var blevet begået, var i lang tid forarget over, at nogen kunne finde på at kalde Breivik sindssyg. De mennesker har nemlig også Fjordman og hans konspirationsteori som forbillede, og han er her endnu og kalder sig for politisk flygtning.

  Inden ligene var blevet begravet – vi vidste knap nok endnu, hvad der var sket – skrev Sørine Godtfredsen for eksempel en kronik, som Berlingske bragte den 29. juli 2011. Den må være gået i trykken den 28., og massakren fandt sted den 22., dvs. mindre end en uge tidligere. Flere tusinde kommentarer indløb, og forargelsen var stor over hendes emsighed.

  ”Lad os bruge Anders Breivik rigtigt

  Af Sørine Gotfredsen, sognepræst og journalist
  29. juli 2011, 22:30 2133 Kommentarer

  Sørine Gotfredsen: Det er dybt bekymrende, at nogen i dette land kan stille spørgsmålet om, hvor Anders Breiviks had mon stammer fra. Vi ved udmærket, hvor det stammer fra, og vi har vidst det længe. Lad os udnytte den norske tragedie til at forstå faren ved det multikulturelle.

  Det seneste store terrorangreb får først og fremmest konsekvenser for Norge, men det får også betydning her i landet. Anders Breiviks blodige aktion rammer frontalt ind i den danske debat, og han vil blive flittigt brugt i argumentationen i de to lejre, der i årtier har skændtes om den multikulturelle udvikling. […]

  Naturligvis skal man formulere sig med omtanke, men et had som det, der har udfoldet sig i Norge, skabes næppe gennem sprogbrug. Det næres af en langt dybere følelsesmæssig kilde, der driver et individ til at ville udrydde ideologien om mennesket som et abstrakt væsen, der ikke er afgørende forbundet med kulturelle og religiøse rødder. Det er en teori, der står i klar kontrast til selve menneskenaturen, så mens vi i disse dage får serveret remsen af navne på dem, der anklages for at opildne til ekstremisme – heriblandt Lars Hedegaard, Karen Jespersen, Søren Krarup, Pia Kjærsgaard og Søren Pind (sidstnævnte synes desværre at have fået kolde fødder), skal man huske den anden remse. Navnene på dem, der i årevis har forkyndt, at det gode menneske kan skabe det gode multikulturelle samfund. Folk som Marianne Jelved, Svend Auken, Margrethe Vestager, Carsten Jensen og Tøger Seidenfaden. Det er utvivlsomt dem, Anders Breivik primært animeres af, fordi han afskyr tanken om det kulturløse menneske og i ren trods selv bliver helt overordentlig konkret. Både i tanke og handling. Han bliver til det menneske, der vil bremse den evige relativering af det, vi selv kommer af, og som derfor begynder at slås. Dermed illustrerer han, at det for det første er livsfarligt at manipulere med menneskenes kulturelle identitet, og for det andet at visse mønstre i verdenshistorien gentager sig. I dette tilfælde markant demonstreret ved, at Breivik ligefrem optræder som en kristen ridder fra de gamle korstog. Tiden er en anden, men grundinstinktet består, og det er præcis dette tidløse instinkt, man i drømmen om det multikulturelle samfund gang på gang på katastrofal vis negligerer. […]

  Derfor er det ret beset chokerende, at vi med vores mange erfaringer med det multikulturelle stadig skal høre det hjertegribende naive spørgsmål: Hvor stammer hadet fra? Vi ved godt, hvorfor Breivik hader, hvilket jo i øvrigt er blevet udførligt forklaret af manden selv. Han hader i protest mod forvandlingen af det norske og vesteuropæiske samfund, han er desperat og næppe ganske mentalt rask, men hans rationale står lysende tilbage. Og vi er i årtier blevet advaret om det af dem, der i respekt for historiens tidløse tale har mindet os om, at volden vil bryde ud, når islam og kristendom støder sammen. Opfindelsen af det gode multikulturelle menneske er som formel for en hel nation en farlig fantasi, der kan fremprovokere frygtelige kræfter, fordi den negligerer den enkeltes behov for at føle sig tryg i sin egen kultur. Anders Breivik har understreget alt det, vi vidste i forvejen, og han vil blive brugt af begge lejre i den hjemlige debat. De, der fortsat dyrker den kulturløse ideologi, vil blive ved med at efterspørge det eneste middel, de kender til – pæn tale og mere tolerance, og som modvægt skal Anders Breivik også bruges på anden vis. Til at forstå hvor farligt mennesket er, når det føler sig presset, og at vi i denne multikulturelle tidsalder presser menneskene mere end klogt er.”

  Sådanne reaktioner blev i Norge brugt af medierne og Arbeiderpartiet til at sætte sig i spidsen for en moralsk oprustning, som man også var hurtigt til at sælge i Bruxelles bl.a. via advokatfirmaet Lippestad. Det faldt tilsyneladende hverken Sørine Godtfredsen eller hendes sædvanlige støtter ind, at Anders Behring Breivik kunne være syg. De havde fået Bingo, og det lyser ud af mange skriverier fra den tid.

 7. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Eksperterne kom frem til, at Anders Behring-Breivik IKKE er sindssyg, uanset hvad du mener.

 8. Af Jesper Lund

  -

  Maria Due

  Det er vel ligegyldigt for Sørines fortolkning af Breiviks handling, om han vitterlig er sindssyg. Hun må mene at en ikke-sindssyg person kunne gennemføre en massakre som Breiviks som modstand mod det multikulturelle samfund og at hun kunne se det oplagte i denne handling.

 9. Af Maria Due

  -

  Jakob Schmidt-Rasmussen, for meget autoritetstro og snævert tænkende mennesker er det måske nemt at forstå og acceptere, at det i realiteten var dommerne, der afgjorde, om Norge anser Breivik for at være sindssyg og dermed egnet til fængselsstraf.

  Dommerne fulgte dermed folkestemningen, der ønskede hævn, og de opfyldte også statsminister Stoltenbergs offentligt udtalte ønske.

  Men dels er der stillet mange spørgsmålstegn ved flere af de involverede juristers habilitet, og dels underkendte dommerne de uden sammenligning dygtigste og mest erfarne psykiater,der blev brugt som eksperter af retten, nemlig Synne Sørheim og Torgeir Husby. Disse psykiateres konklusion, der er nedfældet i en uhyre omfattende rapport på flere hundrede sider, var ellers blevet nærlæst og godkendt af et særligt udvalg bestående af nogle af landets dygtigste fagfolk.

  Sørheim og Husby er begge overlæger med speciale i psykiatri. Det andet hold psykiatere blev indkaldt sent i forløbet efter en pressehetz, og deres rapport er fuld af huller og fortielser. Desuden mødte de ikke Breivik før sent, da hans tilstand var ændret.

  Endvidere har Lippestad i sin bog og mange interviews fortalt, at Breivik selv var apatisk og ligeglad, da man tilrettelagde hans forsvar. Det var først det meste af et halvt år efter forbrydelsen, at han pludselig ændrede holdning og ikke ønskede at blive dømt som utilregnelig. På det tidspunkt havde Breivik modtaget kraftige opfordringer fra sin fans om at erklære sig skyldig, fordi det – ifølge dem – ville gavne en fælles sag. Derefter måtte Lippestad og de øvrige tre advokater sadle om for at opfylde deres klients ønske.

  Der er mange dygtige psykiatere, der er enig med Peter Lund Madsen og hans specialistteam, og som det bliver sagt på båndet fra P1, rokker den norske dom jo ved deres fags troværdighed.

  Jesper Lund.

  Jeg håber da for Sørine Godtfredsen, at hun handlede uoverlagt og i begejstring over, at Trykkefrihedsselskabets dommedagsretorik havde fået en makaber opfølgning i Norge.

  Oplysningerne om den leende Breivik, der i vor kulturkreds gik rundt og likviderede børn på en bestialsk måde og med forkærlighed for at udvælge de kønneste piger først, taler efter min mening for sig selv, for forhistorien peger ikke i den retning.

 10. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Maria Due – 11:58

  Nu handler bloggen ikke om Breivik, og jeg skal ikke udtale mig om Breiviks kompleksitet, det ved jeg for lidt om sagerne til, såvel som jeg ikke ville kunne tillade mig at udtrykke meget andet offentligt – end at han sikkert også har sine projektioner på samfundet og årsager dertil, der skal findes i også familiekonstellationen, tidligt som i puberteten.

 11. Af Maria Due

  -

  Birgit Hviid Lajer.

  Nej, bloggen handler ikke om Breivik, men den handler i høj grad om domstoles stillingtagen.

  Som det er nu, beskyldes domstolene fra mange kanter for at bøje loven efter politisk diktat og/eller at handle uforudsigeligt ift. det efterhånden absurde racismebegreb, som alverdens forhold skydes ind under.

  Racismeparagraffen var vel på sin plads, da den så dagens lys, men jeg tror på de jurister, der mener, at vi kan afskaffe den i dag, uden at det går ud over en rimelig beskyttelse af borgerne. Så vidt jeg husker, er det også Jacob Mchangamas indstilling.

 12. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Maria Due – 15:51

  Joh da, men Breivik handler om Norge, og Mchangama’s om forholdene i Danmark. Vigtigt, nogen tvivl om det – men jeg er usikker i dette spørgsmål om selve slettelsen af 266b, og jeg har ikke haft ordentlig med tid til at sætte mig ind i også dette.

 13. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Hov, der skal stå:

  Vigtigt, ingen tvivl om det ..

 14. Af Maria Due

  -

  Birgit Hviid Lajer.

  Havde det blot været så enkelt, men det er det desværre ikke. Jeg kunne godt opremse en del forhold, hvor Norge med forbløffende engagement forsøger at blande sig i interne danske forhold. Det gælder blandt andet spørgsmålet om danske mænds barselsorlov, der var et af de helt store temaer på Utøya sommeren 2009, da Arbeiderpartiet førte valgkamp. Det var vi lykkeligt uvidende om i Danmark.

  Advokat Lippestads partner Vibeke Hein Bæra har været i Bruxelles for at præparere EU, som Norge ganske vist ikke er eller vil være medlem af, men hvor nordmændene fra starten har haft en omfattende lobby.

  Men værst af alt, Thorbjørn Jagland, tidligere formand for Arbeiderpartiet og norsk statsminister, nuværende formand for den norske Nobelkomité og generalsekretær for Europarådet, kendt som en utrættelig fanatiker, er med i front for at sælge Norges kamp mod ”racismen” i Europa. Han ser racister over alt.

  Europarådet står bl.a. bag Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra 1950, der er basis for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og dermed bliver det hele uhyggeligt nærværende også for danske retsforhold.

  Berlingskes konklusion var i sin tid ikke imponerende, man kan ikke have fulgt med i timen eller også vildførte man læserne bevidst, og det sidste vægrer jeg mig imod at tro:

  ”Læren af Breivik-sagen
  24. august 2012, 16:39 – opdateret 24. august 2012, 16:51 9 Kommentarer

  Der blev sat et vigtigt punktum i Oslo, da Anders Behring Breivik fik 21 års forvaring. Risikoen for, at han nogensinde løslades, er dog til at overse. Alle eksperter er enige om, at det er en rigtig dom, der her er faldet…”

 15. Af K. Larsen

  -

  Hvor Regeringens arbejde er at fravælge ikke gyldige Asylansøgere, bliver de afviste givet et beløb, til at starte en ny tilværelse derhjemme. (Fra Minister Bødskovs og partifællers tiltag om retsstat)

  Må der spørges om hvorfra, politikere får deres løn ?

 16. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Maria Due – 17:37

  Ja, what to do?

  Jeg må sige, at min dag er gået, fordi jeg er ikke kommet helt af med en forkølelse endnu. Nbh BHL

 17. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ha, ha .. Maria Due, der skal stå Mvh BHL. Der kan du se ‘beviset’.

 18. Af Maria Due

  -

  God bedring. :)

 19. Af Carsten nielsen

  -

  Der var engang en viis mand, der udtalte, at USA ville blive undermineret af advokater/jurister.

  Danmark er aabenbart lig meget USA…?! – For uanset sandheden, saa skal man da passe paa, at folk ikke opdager den, ikke sandt?!

 20. Af Henning Svendsen

  -

  t Moesgård breder sig nu på samtlige blokke i hele Danmark han vælter sig ind og fabler om hatespeech fra morgen til aften og Mchangama har jo ret denne paragraf er jo overflødig!-det er nemlig stadig tilladt at sige sandheden (endnu) og sandheden om de fremmede den indeholder mere hatespeech end det modsatte og holder man sig indenfor sandhedens rammer så kan Uhrskov i årevis føre hatespeech mod de fremmede ja de offentlige myndigheder fører også hatespeech hver gang de udgiver en statistik om de fremmede, her er mere ris end ros dog ikke hos den røde regering her bliver disse statistikker brændt eller omgjort til ukendelighed for de røde bryder sig ikke om racisme.

 21. Af Arne Rud

  -

  En skolereform kommer højest på en racercykel med cykeltasker.

  Venligst Cykellærer Arne.

 22. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Maria Due – tak, det får jeg også lige brug for! For at kunne samle tankerne rigtigt, da jeg også allerede er lidt bagud her på grund af snuen og hosten. :-)

 23. Af søren sørensen

  -

  kan men cykle og samle tankerne når men er forkølet?

 24. Af Lonny Fischer Olsen- korrespondent

  -

  @ –Carsten Nielsen ! –Helt klart ja ! –Sandheden om de mange tusinde der bebor de 40 islamiske “reservater” –Skal jo ! For alt i verden skjules! –For sæt nu AT Social-arbejderne opdager AT: Digteren Hassan ! Taler fuldstændig sandt ! –Saa tror jeg AT: Danskerne ” med glæde” vil spare sammen til “de tusindvis af enkelt-billetter ! Det kræves ! –For at faa ryddet ud i de Islamiske rækker ! –Vi stemmer pa DF ! –Fordi de skal forhindres i AT : Vende tilbage til DK.- Og det vil DF- forhindre ! –Ikke sandt ?

 25. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  p.s.- -I samme “ombæring” –Kunne man forære “Søren Sørensen” –En gratis “enkelt billet” ! –Han o.a. af slagsen ! –.De maa trænge til “luft forandring” ! –Og vi andre slipper for deres “barnlige kommentarer” ! Der er skjult som trusler! –I og med AT: Det ikke er normale danskere ! –Der ville faa jeg-selv til AT: Skrive ! Disse ting “I et offentligt ” medie ! –De er aabenbart ikke klare over AT: Hvad de skriver paa nettet ! Aldrig mere kan slettes ! -Forstaas !

 26. Af Arne Rud

  -

  Trolde lever af narrestreger, krumspring og sort arbejde, fast arbejde, sådan er kapitalismen; trolde er fejlfindere, de lever af fejl, kontrol og dummebøder, men kun trold kan tæmmes.

 27. Af søren sørensen

  -

  Lindeorme gnaver og gnasker lystigt i både staten og kapitalismens lommer, uden bekymring og interesser for folkets ve og vel. Det er ingen kø kultur hos borgerlige kun dyt,dyt..

  lemming fischer olsen@
  Manden i homo arten opnår den bløde søde bedstefars altruistiske kvaliteter på sine gamle dage når børnebørn er store nok til at sidde på skødet og få læst den grimme ælling, som er naboen her..Disse humanistiske individer gør helst dette ved solnedgang over middelhavet i provence hvor verdens sandheder afspejles..

 28. Af Carsten Nielsen

  -

  Jacob Mchangama, eftersom der skal vaere beviser i en sag foer, det kan faa nogle konsekvenser, saa kan man, naar der ikke findes beviser, ikke blive doemt, vel?!

  Dvs. man skal bare erklaere sig meget syg af ikke beviselig sygdom og undgaa at blive taget i at andre kan modbevise ens loegn, saa er man legalt berettiget til foertidspension, ikke sandt?!

  Det er samfundet og ikke mindst USA’s store problem. Juristerne smadrer samfundet med deres manglende forstaaelse for rimelighed og juridiske tilgange, flot gaaet…!

 29. Af Lonny Fischer Olsen- korrespondent

  -

  Inden Y. Hassans – forældre-generation ! –Bliver sendt ! ” Ud af klappen” –skal de alle steriliseres –Saaledes AT: De ikke kan gøre mere skade ! –End de har gjort i DK.- og de øvrige lande i Europa ! –De unge utilpassede – som truer Y. Hassan ! -Skal naturligvis ogsaa ” Ud af klappen” ! –Naar DF ( som i øjeblikket faar tusindvis af stemmer ! –Kommer til AT: Bestemme ! –Vil dette ogsaa hurtigst muligt ske ! –Ellers stemmer vi ikke paa DF. –Noget for noget ! Ikke sandt ??

 30. Af Lonny Fischer Olsen

  -

  Jacob Mchangama ! Er da helt galt paa den ! –Naar han mener AT: Man ikke kan forbyde ! Burka – Nigab – Tørklæde etc –Der er “Islamisk paaklædning ” –I et demonkratisk land ! –Han mener aabenbart AT: Frankrig ikke er et demokratisk land ! –Der har de for øvrigt forbudt “religiøse paaklædninger” i det offentlige rum for længe siden ! -Franskmændene vil ikke se paa de islamiske reklamesøjler ! –Det vil danskerne heller ikke ! –Altsaa ægte-danskerne ! Jo mere rasende vi bliver ! Desto flere stemmer paa DF. –Danmark er et kristent land ! –Og det skal det blive ved med at være ! Selvom vi kun gaar i kirke juleaften ! –Saa skal kirken være der ! –Saa maa præsterne “gøre gode gerninger ” resten af aaret ! –I det hele taget er vi “feed up” –med alle de efterkommere af muslimer ! –Der fylder op allevegne ! og tømmer statskassen for midler ! –Der skulle bruges paa danskerne naar de blev gamle ! –Jeg haaber AT: DF. sørger for AT: Stoppe fuldstændig alle de milliarder der bliver sendt til musl. U/lande ! –Der kun gør alting værre ! –Og derfor avler de endnu flere børn ! –Istedetfor vil vi gaa med til AT: Faa steriliseret samtlige mænd 100 % i U/landene – ikke sandt ?

 31. Af søren sørensen

  -

  Selvfølgelig skal Burqa forbydes, men et tørklæde er lige som en hue og tag huen fra hip hopperne og landet er i borgerkrig..En Svensker uden en hue med lange hængende luffer over øerne ville heller ikke være en Svensker længere så…En muslimsk kvinde uden et tørklæde er en pole dancer, men en hip hopper uden hue er end ikke menneske.

  Skal hvidløg hos italienere, snus hos Svenskerne, og rådden franske oste og snaps hos Danskerne ikke også med?

  Men en Burqa er en misbrugt kvinde som ikke selv har bestemt at iklæde sig den og får bank hvis hun ikke gør det..Lad os hjælpe hende..

 32. Af Lonny Fischer Olsen- korrespondent

  -

  Sørensen ! –Ja, det ved du noget om ! –Ligeledes AT: hacking er forbudt ! –Ikke sandt ! —Jeg vil minde dig om AT: Danmark er et kristent land ! –Og nok saa mange indhyllede islamistiske kvinder kan ikke hjælpes ! –Fordi de er blevet indoktrinerede af deres slægtninge ! –Der hele tiden har opholdt sig i reservaterne 40 stks. i DK. –Der har de saa siddet og “trukket i traadene” –Og bestemt AT: deres unge “ikke skal blive “for danske” –Den enorme gruppe har ” de dumme danskere” –været tvunget til at forsørge de sidste 40-50 aar ! –Og nu er det slut ! –Y.Hassan har sat “hælene i ” –Og der kommer flere som ham ! –Vi ser frem til AT: for fremtiden bliver “de gamle indvandrere ” Sendt UD af klappen ! –Saa kan de leve af den “formue” de har snydt danskerne for ! –Og saa kan de til deres dages ende sidde der i mellemøsten ! -Og tænke over ! Hvor meget skade de har gjort danskerne –Ikke sandt Sørensen ?

 33. Af søren sørensen

  -

  Fischer olsen@

  Hacking er ikke forbudt her i PET og jeg har ret til at læse dine computer taster…Indoktrineret tørklæder har vi også med mikrofoner og homon ændrende fredelig opførelse. En hue kan gives til Fischer olsens hip hop generation…Mere vigtigt at få udenlands Danskers gemte skatte formuer konfiskeret og retur i Statskassen. Muligvis via fratagelse af statsborgerskabet og internering. Men ihvertfald en 20 dobling af straffene for de værste der. Borgerlige forstår kun straf når penge misbrug er involveret men et 3ooo kr. stjåldet fjernsyn koster 9 måneder men 1 million 3 måneder..

 34. Af Arne Rud

  -

  Trolde lever af pærevælling, tidsler og skvalderkål.

 35. Af Lonny Fischer Olsen- korrespondent

  -

  Ja, de kan bare vente (forældre-generationen) De efterhaanden gamle islamister ! Placeret i 40 “reservater” i DK.! –Og “min salighed” ogsaa modtager “dansk folke-pension” –Skal man takke Vestagers Radikale parti ? –Eller bliver efterkommerne (som Y. Hassan) –istand til at “sætte dem stolen for døren (forældrene) –Og sige “ud med jer” –Og lad os leve i DK- som frie danskere ? –Eller hvad ?

 36. Af søren sørensen

  -

  Arn@
  Et skvader er lars Løkke og er en gentager! Men skvalderkål skal lægges i alle borgerlige haver og vælling af pærer er sundt.

  Loke og hans Lindorme skvader men spiser ikke skvalderkål, kun gris, med brun sovs og i Esbjerg kuller og torsk for vi er jo hvad vi spiser.

 37. Af Arne Rud

  -

  Fjerner man korset i Dannebrog, så hører man et rødt tørklæde smælde.

 38. Af søren sørensen

  -

  Fjerne men de røde smældende firkanter i dannebrog, er alt et kittel baseret hvidt helvede af rent intetsigenhed. Der skal farver og nuancer på!

 39. Af Arne Rud

  -

  Kultur er tegning, spørg Storm P.

 40. Af søren sørensen

  -

  kultur er noget men pudser møbler i sagde storm p..

  Men han gentog aldrig sig selv…

 41. Af Arne Rud

  -

  Øvelse gør mester, at studere er at repetere: Børn, der kan tegne, kan tegne en formskrift, elever, der skriver ord, læser.

 42. Af K. Larsen

  -

  HR. Jacob Mchangama

  Hvis ikke følgende lærdom fra Koranen, kan afskaffe §266b. er der intet der kan.

  Ifølge Koranen er jøder og kristne ikke-vantro, men hører til kategorien “Bogens folk” eller “Skriftens folk”, dvs. folkeslag som tror på den ene almægtige Gud, og som Gud har åbenbaret sig for. De vantro er bl.a. polyteister, buddhister og hinduer. Profeten Muhammad betegnede jøder og kristne som “dhimma” folk, dvs. beskyttede folk. I Koranen (29,47) hedder det: “Og strides ikke med Skriftens folk undtagen med det bedste og skønneste (argument)… Og sig (til dem): Vi tror på det, som er blevet åbenbaret os og åbenbaret jer, og vores Gud og jeres Gud er een og samme, og vi har underkastet os Ham”.

  At Hinduer, Buddhister og Polyteister er Vantro. må i følge forståelsen af den ene Gud, være enten Profeten der snakker over sig, eller Islams forfattere, der har sat Koranen forkert sammen.

  Konklutionen må være: Ud i det private med religion, og genindsæt Ytringsfriheden, den tjener et formål.

  Det er tilladt at benytte ovenstående, for de der skulle have lyst til at henvende sig til regeringen.

 43. Af Anders Pedersen

  -

  @lonny Fischer olsen
  Hvem er “vi”?
  Har du en hamster i lommen?

 44. Af muslimerne genel

  -

  han ved sku ikke vad han taller se bar hans biografi at han er medter i menskeratiheder det er at brakke mig over sodan pason kommer at udtalse om hassan om 266b hasan er ikke racist og bliver det ikke han ord har ramt det muslimske brødskab hårt og kontant
  jeg vil i des dage få en snag med politiet og forklar vad der forgår at jeg vil pårvirke politiet at de dropper andklagen da mohamed fra social udstøt parti er ultra charia telhenger og har kontakt til gellerup banden og maget mer
  denne liberale papagøje som hånder hassan med racisme loven burte nok lukke røven i

 45. Af Ytringsfrihed – også for rabiate imamer | Retsstaten

  -

  […] kan finde en praksisoversigt med resumeer af de fleste domme vedrørende 266b. Jeg har tidligere gennemgået nogle af de mest relevante kriterier og […]

Kommentarer er lukket.