Rituelle slagtninger og religionsfrihed – en juridisk vurdering

Af Jacob Mchangama, Justitia 189

Den 17. februar trådte en ny bekendtgørelse med hjemmel i dyreværnsloven fra Fødevareministeriet i kraft, der bl.a. indfører et forbud mod rituel slagtning uden forudgående bedøvelse. Ifølge Fødevareministeren medfører forbuddet ingen konsekvens, eftersom der angiveligt ikke er nogen, der foretager sådanne slagtninger her i landet. Forbuddet har dog medført omfattende debat og repræsentanter fra både jødiske og muslimske organisationer har anklaget regeringen for at krænke religionsfriheden, hvilket har fået støtte fra flere jurister.

Spørgsmålet om, hvorvidt forbuddet mod rituel slagtning uden bedøvelse udgør en krænkelse af religionsfriheden skal i særdelshed vurderes i forhold til artikel 9 i Den Europæiske Menneskerettigheds Konvention, der beskytter retten til at ”tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed”. Retten til religionsfrihed er dog ikke absolut og kan i henhold til EMRK, art. 9, stk. 2, under visse omstændigheder indskrænkes i medfør af lov.

Derudover er det relevant at inddrage ”den europæiske konvention om beskyttelse af dyr til slagtning”, der påbyder forudgående bedøvelse, hvilken hovedregel dog jf. artikel 17 bl.a. kan fraviges i tilfælde af ”slagtning i overensstemmelse med religiøse ritualer”. I EU- regi gælder også regler (som dette direktiv fra 1993 og dette fra 2009), der opstiller en hovedregel om bedøvelse før slagtning, men tillader en undtagelse for religiøse slagtninger i overensstemmelse med artikel 10 i EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder, der ligesom EMRK artikel 9 beskytter religionsfriheden.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols Storkammer (EMD) har i sagen Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France, No. 27417/95 fra 2000, fastslået, at rituelle slagtninger som Halal og Kosher udgør en manifestation af religion, hvorfor rituelle slagtninger som sådan er omfattet af beskyttelsen i art. 9. Et indgreb deri kræver derfor lovhjemmel, et legitimt formål og proportionalitet. I den pågældende sag nåede EMD dog frem til, at der i den konkrete sag ikke forelå et indgreb, eftersom klagerne (en forening af ultra-ortodokse jøder) havde adgang til særligt kosher kød, der kunne importeres fra Belgien. Man kan diskutere, hvor overbevisende EMDs inddragelse af dette moment er, eftersom indførelsen af forbud i stadig flere andre lande i sidste ende ville gøre det svært eller umuligt at importere sådant kød. Men eftersom der er tale om en storkammerafgørelse, skal dette moment tillægges betydelig vægt.

I den danske sag er der næppe tvivl om, at der formelt set er tale om et indgreb i religionsfriheden. I Cha’are dommen hedder det i præmis 76 således, at ved at etablere en undtagelse til princippet om at dyret må bedøves, før det slagtes, har fransk lovgivning positivt sikret effektiv respekt for religionsfrihed.

Det forhold, at der ikke er nogen i Danmark der foretager rituelle slagtninger uden bedøvelse, samt at rituelt slagtet kød kan importeres, sætter dog spørgsmålstegn ved, hvorvidt en konkret klage fra personer der alene har en ideel interesse, men ikke konkret er berørt af forbuddet, kan siges at have været genstand for et indgreb. Omvendt er forbuddet mod rituelle slagtninger uden forudgående bedøvelse mere vidtgående end den franske lovgivning, der tillagde en bestemt organisation retten til at foretage rituelle slagtninger, der dog ikke opfyldte kravene fra de mest ultra-ortodokse jøder.

I det omfang at det danske forbud anses for et konkret indgreb har EMDs Cha’are dom fastslået, at et sådant kan begrundes i hensynet til at beskytte ”sundheden eller sædeligheden”. Derudover skal et sådant indgreb dog også være proportionelt, hvilket indebærer, at forbuddet ikke er mere vidtgående end nødvendigt. På den ene side skal man altså se på hensynet til religionsfrihed og på den anden side hensynet til dyrevelfærd. Også her vil det efter min opfattelse få afgørende betydning, at der (i) ikke er nogen i Danmark, der konkret bliver ramt af indgrebet, og (ii) at man vil kunne importere kød fra dyr, der er slagtet uden forudgående bedøvelse fra andre lande. Derudover vil det givetvis også have betydning, at den europæiske konvention om beskyttelse af dyr til slagtning, samt den relevante EU-lovgivning nævner, at man kan fravige kravet om forudgående bedøvelse; det er således ikke et krav. Endvidere har lande som Sverige, Norge, Polen, og Schweitz lignende forbud. Omvendt kan man pege på, at størstedelen af landene i Europarådet tillader slagtning uden bedøvelse netop for at tilgodese særligt jøder og muslimers religionsfrihed. I Tyskland er denne praksis endda beskyttet på forfatningsniveau, jf. en dom fra den tyske forfatningsdomstol.

Samlet set er det min vurdering, at det danske forbud ikke vil udgøre en krænkelse af religionsfriheden, eftersom der ikke er nogle konkrete ofre, og forbuddet derfor ikke medfører nogle reelle negative konsekvenser for danske jøder og muslimers udøvelse af deres konventionssikrede religionsfrihed. Kun i det tilfælde hvor forbuddet ville medføre, at det blev meget svært eller umuligt for jøder og muslimer at få adgang til rituelt slagtet kød, der opfylder de religiøst betingede krav, vil der efter min opfattelse foreligge en krænkelse i juridisk forstand.

189 kommentarer RSS

 1. Af søren sørensen

  -

  hh -heil hitler@

  Har læst at du var vegetar et eller andet sted,….”Min kamp” er en anden, hvorledes dyrevelfærd betyder ordentlig slagtning..

 2. Af Hans Hansen

  -

  SØREN SØRENSEN – 26. FEBRUAR 2014 18:32

  Har læst at du var vegetar et eller andet sted,….”Min kamp” er en anden, hvorledes dyrevelfærd betyder ordentlig slagtning..

  ——-

  No no no. Jeg er ikke vega- eller vegetar, men naturligvis betyder dyrevelfærd overordentlig meget.

  Jeg kommer aldrig til at forsvare slagtning uden bedøvelse, eller enhver anden form for uanstændig behandling af produktionsdyr, og jeg er så priviligeret at jeg ikke behøver at købe sådanne varer inklusiv buræg.

  Jeg kommer heller aldrig til at forsvare slagtning af små børns tissemænd. Sådan noget vil jeg overlade til vores idiotiske politikere, og feminister som Nanna.

 3. Af Nanna Tidogtendens

  -

  Jeg ser sådan på det, at hvis et mindretal mobbes, må flertallet besinde sig, fremfor at man bevidstløst kører over dem med en damptromle.

  Jeg er ked af, at fødevareminister Dan Jørgensen (S) har fået vedtaget en lov, under henvisning til dyrevelfærd, som ikke hjælper nogen dyr, men kun er en intolerant populistisk magtdemonstration overfor jøder og muslimer.

  Jeg ville have forsvaret deres rettigheder, hvis jeg havde forstået problemet i tide. For mig er mennesker vigtigere end dyr. Dyret skal ikke sættes på en piedestal, mens jøden eller muslimen hånes. Jøder og muslimer i Danmark har frivilligt valgt en slagtemetode med bedøvelse. Det burde man have respekt for frem for at vedtage en lov, som er direkte rettet imod hvad der står i jøders og muslimers religion. Det er meget autoritært og nedladende. Som en diktator ville sige: “Tillid er godt. Kontrol er bedre.”

  Der tales om dyrets smerte, som måske kan forkortes nogle minutter med bedøvelse. Men mennesker lider også smerte, psykisk og fysisk, uden at alle hjælpes. En hjemløs døde uden at 112 syntes det var værd at se til ham. De fik flere opkald. Ingen mennesker trækkes i retten og står til ansvar for dette. Så lidt betyder menneskelig lidelse.

  Hvad angår omskæring af drenge kan dette afhjælpe mange problemer og lidelser allerede i barneårene, hvorfor det ville være absurd at kræve, at indgrebet først måtte ske efter en vis alder, hvor det er mere kompliceret.

  Jeg er derfor glad for, at politikerne står fast på at der ikke skal være noget forbud imod dette og at de i denne sag respekterer religionsfriheden.

 4. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Er enig i – udover egen – Kim Olsen og Hans Hansen opfordring til Berlingske om at sørge for, at de af BERLINGSKE opstillede debatregler overholdes af avisen og dens blogholdere selv.

  Blogholdere kan fjerne for grove indlæg overfor dem selv, det kan debattører ikke, hvorfor blogejere og Berlingske har et særligt ansvar, hvis folk stadig skal kunne debattere over emner på blogge og ikke skal tage stilling til og forsøge at få fjernet uhæmmede og intimiderende indlæg fra folk, der ikke kan holde deres egne frustrationer indenbords – og uafladeligt på forskellig vis har for stor interesse i at genere andre på også uhørt personlig opsige mit avis.

  Jeg håber på et hurtigt svar og dermed reaktion fra blogholders og BERLINGSKE’s side nu, da andre debattører ikke kan blive respekteret – og skal bruge tid på sådanne personlige angreb.

  Det er ikke rimeligt heller for BERLINGSKE selv ikke at se til, at folk kan færdes uden at blive storket og skulle forsøge at få folk til at holde sig væk med deciderede personlige udfald på forskellig, usmagelig og intimiderende vis.

  Nok er ikke bare nok – det er mere end nok.

  Det bør CHEFREDAKTØR LISBETH KNUDSEN se til og have interesse i at få løst på avisens og dens omdømmes vegne. Der burde måske være, som på Politiken, en rubrik ved bloggene, hvor man straks kan melde om ‘usømmelige’ indlæg. Husker ikke lige ordlyden.

  Med venlig hilsen
  Birgit Hviid Lajer

 5. Af Nanna Tidogtendens

  -

  Jeg tilslutter mig andre debattørers ønske om moderation på blogs. Ansvaret for dette bør ikke være den enkelte blogejers, men Berlingskes, da de blogejere, som holder orden i eget hus, straffes for dette ved at de så selv bliver svinet til på kollegaernes blogs. Så er det forståeligt, at man afstår fra at moderere.

 6. Af søren sørensen

  -

  Nanna gammel tid og tendens@

  Religionen skal ikke ha lov at sætte dagsorden for dyrevelfærd. Hvis som Birthe Horn siger at de sidste par hundrede jøder i DK vil forlade landet hvis tvunget ud ordenlig dyrevelfærd og hele peniser så fred med det! Jøder og muslimer skal ikke ha krav mht hvad Danskerne ønsker af forhold her især mht dyrevelfærd. Afskæret stk af kønsorganer burde de ihvertfald skulle være myndige for at foretage og det er overgreb når begået på børn..Lad os forbyde det i Danmark, så må de tage en charterferie til Israel/muslimske verden og få det gjort der.

  Generelt bliver kun røde straffet ytringsfrihedsmæssigt her mens borgerlige misbrug går ustraffet. Dit ønske om at fjerne et par røde modstander er klar tale., men sådanne fascistiske og totalitære tendenser skal ikke ha frit spil..Som liberalist har du jo nogen gange svært ved at adskille der..

  Fru B. Layer@
  Du ejer ikke ytringsfriheden og dens udøvelse. Ved indlægget om “fed ironi” på min bekostning og Jens Hansen viser du da dig som en hykler og ikke andet. Fred med det!

 7. Af Jens Hansen

  -

  Af Hans Hansen – 26. februar 2014 1:39
  “Af Søren Sørensen- 4. februar 2014 6:23
  Både Jens Hansen og undertegnede og andre af vores bistandsvenner synes at det er mærkeligt at Jobcentrene endnu ikke har tilbudt os et nyttejob efter at den nye kontanthjælpsreform trådte i kraft! Vi har ikke andet at lave end at sidde her og sende rablende kommentarer dagen lang!”

  Det er helt sikkert ikke SS der har skrevet ovenstående. Semantikken er mere elegant end noget SS tidligere har leveret. Heller ikke Jens Hansen er i stand til så velformuleret sprogbrug.

  Sikkert elegant formuleret for en person af Hans Hansen`s beskaffenhed.

  Under at anstrenge mig synderligt, så finder jeg tre sematik fejl og fem komma fejl i det falske indlæg.
  Men i henhold til HH velformuleret.

 8. Af Jens Hansen

  -

  Af Birgit Hviid Lajer – 27. februar 2014 11:31
  “Nok er ikke bare nok – det er mere end nok.”

  Er nok nu også nok Birgit Hviid Lajer.
  I henhold ti l dig så er falske indlæg indsat i mit og Søren Sørensens navn “fed ironi..

  Kunne du ikke lige definere, hvornår nok er nok Birgit Hviid Lajer.
  Er det et flydende begreb?

  Mener du i virkeligheden, at der skal være to sæt retningslinjer?
  Et hvor højrefløjen kan tillade sig alt.
  Men venstrefløjen må ikke besvare svinske indlæg

 9. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Sømandshjem i Kalundborg, Nyborg, Fredericia og Esbjerg ser gerne, at røgalarmer er lovpligtige i alle boliger her til lands, li´ som i Norge og Sverige.

 10. Af Hans Hansen

  -

  NANNA TIDOGTENDENS – 27. FEBRUAR 2014 11:03
  Jeg ser sådan på det, at hvis et mindretal mobbes, må flertallet besinde sig, fremfor at man bevidstløst kører over dem med en damptromle.

  ———

  Det kan blot ikke stå alene. Selvom mindretalsbeskyttelse er vigtig, så er ikke alle mindretal bevarelsesværdige. Er de nazistiske mindretal bevarelsesværdige? Er salifisterne samme? jeg kan uden videre finde mange mange andre mindretal der bør nedtromles, og mange der i forvejen nedtromles med samfundets fulde accept, eksempelvis kriminelle.

  Drengebørn født at religiøse er i sig selv mindretal. De bliver rituelt omskåret uden selvbestemmelse af deres religiøse forældre. Drengene bliver “bevistløst” nedtromlet, for nu at bruge dit eget ord.

  Når dyr får halsen skåret over, iht trådemnet, så “nedtromles” de. Sker det uden bedøvelse, eller ordenlige livsvilkår, er det indlysende dyrplageri.

  Hvis du var et produktionsdyr Nanna, ville du så foretrække aflivning med eller uden bedøvelse?

  ——-

  Jøder og muslimer i Danmark har frivilligt valgt en slagtemetode med bedøvelse.

  ——-

  Nogle har, andre får importeret kosher og halal slagtet uden bedøvelse. Sidstnævnte er pr. definition fanatikere. Dem der frivilligt vælger slagtet med bedøvelse er jo ligeglade, eftersom de har valgt det frivilligt.

  Prøv at give lidt mening Nanna.

 11. Af Hans Hansen

  -

  Under at anstrenge mig synderligt, så finder jeg tre sematik fejl og fem komma fejl i det falske indlæg.

  ———

  Joh. Der er komma fejl, men i modsætning til din kommentar, så staves alt korrekt.

  Det staves “semantik” Jens Hansen, men fred være med stave og slåfejl. Sagen er blot, at kommentaren tydeligvist ikke er skrevet af SS.

 12. Af Jens Hansen

  -

  Af Hans Hansen – 27. februar 2014 17:06
  “Det staves “semantik” Jens Hansen, men fred være med stave og slåfejl. Sagen er blot, at kommentaren tydeligvist ikke er skrevet af SS.”

  Ja Hans Hansen.
  Jeg ved sådan set ikke, hvorfor du bringer dette efter sin mening “velformulerede” indlæg på banen.
  Du må være usædvanligt småt kørende, hvis du finder indlægget velformuleret.
  Men det er vel fordi. at du kan bruge det til din dagsorden.
  Ak ja. Intet kan blive for småligt for personer som dig HH.

 13. Af søren sørensen

  -

  Hans Hansen@

  Før set hos stavefascister dette med at ophøje form(stavning) til en “selvstændigt talende mening”. Lidt lige som kjole design og valg af farver og udskæring! Nogen af verdens værste mennesker har været gode staverer…Så at sige stavnsbundet til stavning..

  Kan godt se at en kjole -for nogle mennesker!-kunne gøre dem mere attraktive at se på, men hvor meget værdi er der i det? Hugo Boss stod også for nazi uniformen muligvis er de gået over til mørkere farver generelt idag fra den grå men som samfundsværdi er den nogenlunde lige meget værd stadigvæk!

  Hvis du ønsker at lege semafor for semantik må du så at sige smide kjolen først..

 14. Af Hans Hansen

  -

  Wow – Jeg kan se d’herrer har fundet ordbogen frem.

 15. Af søren sørensen

  -

  Lader til at ordbogen har været nødvendig for HH!..Fred med det!..Alle vores litterære muligheder mht forståelse..Men når men nu kritisere andres stavning uafbrudt ?

 16. Af Jens Hansen

  -

  Af Hans Hansen – 27. februar 2014 21:56
  ” Wow – Jeg kan se d’herrer har fundet ordbogen frem.”

  Ikke så svært.
  Hvis man gider.
  Men nu er det jo sjældent nødvendigt.
  Da det kun er personer som dig, Hans Hansen, der gider bekymre sig om stavefejl.

  Og du har jo et langt større problem HH. End ordbøger.
  Ingen hjerne at finde frem.
  På den anden side.
  Personer som dig og Erik Larsen kommunikerer jo fint uden.

 17. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  Der skal ikke længere være “religions-frihed i Danmark ! ” —Loven ! –Blev vedtaget for hundred aar siden —og altsaa længe før der overhovedet kom muslimer til Danmark ( jøderne har altid været i DK. ! ) Men det betyder absolut ikke, at man skal acceptere, at “dyr ” –som de spiser ! –Skal slagtes uden bedøvelse ” At man ikke har forbudt afskyelig aflivnings-metoder som ogsaa jøderne siger de har praktiseret i flere tusinde aar ! Bliver det IKKE mere acceptabel af ! —At de har kunnet praktisere deres væmmelige mishandlinger af dyrene ! —Skyldes afgjort, at danskerne har været uvidende herom ! –Og iøvrigt bare har trukket paa skuldrene af jødernes mærkelige ritualer ! —Men nu ved vi, hvordan jødernes indstilling til dyrene er ! De nyder, at se dyrene lide inden de spiser dem ! føj ! —Muslimerne skal heller ikke føle sig for frelste ! –Deres “halal” ! Er akkurat lige saa afskyelig ! Derfor skal der ikke længere være religions-frihed i Eurolandene (saa kan det jo være, at visse ! holder sig væk ! –ikke sandt ? Rigtig mange er dødsens-trætte af, at skulle “please” Gud & hver mand i kongeriget Danmark ! Vi stemmer paa DF ! —Saa bliver det forbudt straks ! —Og en passent ! –Hver gang “selfie” viser sig paa skærmen ! –Saa vælter det ind hos DF. med stemmer ! –jubii ! ikke sandt ?

 18. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  En blind høne kan også finde en stavefejl, men omgang med kvinder er grundlaget for gode sæder.

 19. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Trolde uddanner man i Stilladstroldens By, pilletrillere i Hashtogenes By, men trold kan tæmmes.

 20. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  Hvis dyrene kunne bestemme ! —Saa havde de udryddet menneskene for længe siden ! —Saa for, at komme dyrene lidt imøde ! –Bør folk stoppe masse-formeringen ! Som uværgeligt fører til udrydelsen af baade dyrene og de graadige mennesker ! Hvem ved ! Den 3. verdenskrig ligger lige rundt om hjørnet ! —Meneskene kan/ vil ikke bruge hjernen og stoppe overbefolkningen –derfor vil konklussionen blive 3. verdens-krig !

 21. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Trolde lever af tidsler, skvalderkål og bjørneklo i en pærevælling, men Postmand Per er pæredansk som vicevært og landbetjent med spejdere som avisbude, der tjener til håndboldstøvler, cykler, sommerlejre, kompas, trommer og tuba. Alle millionærer i Amerika er begyndt som avisbude og der er ingen våde aviser og reklamer med spejdere som avisbude.

 22. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  For fremtiden skal alle i DK. være “kristne” Eller Ikke noget ! –Religion er ikke alene “roden til alt ondt! Men ogsaa “roden til evig dumhed! —læs de indre missionske/Jehovas vidner/pinsemissionen o.s.v. ! Men Muslimisme skal være strengt forbudt i DK. ! Saa ud af klappen ! For alle dem, som ikke vil rette sig til det !

 23. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Chr. d. IV sendte Maren Spliid på efterskole i Glückstadt, men vest for Himmelbjerget har hobbyforeninger efterskoler, der underviser kommende ledere i foreninger og erhvervsliv.

 24. Af Lonny Fischèr Olsen eeg.korrespondent

  -

  Arne Rud ! —Kunne du ikke vende “den plade” ! Eller tage paa kursus i Lyrik ??—Eller tage paa “en lang ferie” Et smukt sted ! —med livskvalitet ! —Saa du kommer udi luften, hver dag og finder sunde interesser ?? Eller gaa paa forfatter-skole ?—-Det kunne vi-andre maaske ogsaa faa glæde af Ikke sandt ?

 25. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Jeg sejler af sted på skumklædte bølger, tre fisk og en vandmand i mit kølvand mig følger, til styrbord en måge med kurs mod mit ror, om agter den flakser og drejer mod nord, mod stævnen den glider langs bagbordens kant, om skuden i kredsløb et fast punkt den fandt.

 26. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jens Hansen – 15:53

  Dertil er blot at sige, at jeg er ikke herre over, hverken falske indlæg eller deres evt. indhold af ironi – såvel som jeg ikke er herre over, om og hvornår de bliver slettet, såvel som jeg kun overfor dig påpegede, at et indlæg, falskt eller ikke-falskt, havde noget srevet med humor, så derfor skulle du ikke tage det for tungt!

  Du har misforstået, misforstår til stadighed og vedvarende – og må jeg konstatere igen, igen og igen på helt andre blogge, også denne. Jeg kan desværre ikke gøre mere for dig – kun anbefale dig ikke konstant udstille din manglende fatteevne. Stupidt. BHL

  Og – jeg beder stadig om, at BERLINGSKE tager stilling til mine tidl opfordringer på denne og på Kathrine Lilleørs blog. Mvh BHL

 27. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Minsandten – om ikke Søren Sørensen melder ud med et: Fred være med det. Og – tillige for første gang selv melder ud om at være blevet plagieret i et indlæg.

  Der har kun været jeres krænkelser på bekostning af mig, allerede på relevante blog om Enkebrændinger, fordi jeg ikke har vidst, at et indlæg var falsk, da jeg 6 dage skrev til Jens Hansen om ikke at tage det så tungt, og jeg må ref til hvad jeg tidl har meddelt, da sagen allerede var slut mange uger tidl og på den relevante blog. Og – for at hjælpe Jens Hansen, ikke for at undskylde nogen osv.

  I har kun interesse i jeres eget konstant at ville svine mig og andre til, og at jeres også intellektuelle kapacitet ikke rækker. Det kan jeg desværre ikke gøre noget ved.

  ———

  Og – jeg beder om, at BERLINGSKE følger op på de mange henvendelser om sletning, som jeg i hv f gerne forventer sker snarest med en reaktion, gerne mail til mig herom, så jeg ikke skal gentage øvelsen med at gå ind på diverse blogge, det nu passer et par hertuger ufortrødent at forsætte på, fordi de bla også har helt andre interesser og/el frustrationer, ingen person eller blog vil kunne hverken hjælpe med el rettet op på. Så igen anmodning vil kunne yde den hjælp, der skal til overfor Berlingskes net-debattører og BERLINGSKES eget omdømme.

  En advarsel vil ikke være nok, derfor anmodning om udelukkelse af specielt søren sørensen, fordi det vil gentage sig — også selv om han skriver andre indlæg, så har erfaringen vist, at han ikke kan nære sig for had til den ene el anden m/k. Mvh BHL

 28. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Nanna Tid&Tendens – 27.2. – 14:33

  Enig i dit aspekt her – den slags er også set.

 29. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Nanna – Tid&Tendens

  Det er desværre ikke rigtigt, hvad du skriver ovenfor i et længere indlæg (min maskine er desværre ikke helt i orden endnu, så jeg har måttet lave aftale igen med Microsoft i næste uge); Men – blot dette, fordi du nok kan have ret i, at det er mere kompliceret for en ung el voksen mand med en omskærelse – men den du har ikke ret mht til små drenge under opvæksten, at det ville hjælpe dem.

  Tværtimod vil det hindre dem i en naturlig udvikling i den alder, at kunne onanere, fordi onani er her en slags optræning af deres kønsorgan, og det er vigtigt både for den lille pige og den lille dreng her ikke at skulle fortrænge kønnet – tværtimod mmm.

  Jeg ville også ønske, at alt i verden kunne respektere folks religion – men de ses ikke at være fulgt med egtl viden, hvorfor der må gøres obs på sådanne forhold – og så er jeg ligeglad med, hvilken holdning er end måtte ligge bag – aht til det enkelte menneske. Ellers stået af debatten :-) Mvh Birgit HL

 30. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Nanna – fortsat

  Det er et meget sårbart område for børnene, begge køn, i 3-5 års alderen, de er især fokuseret – på deres køn, og hvad den ene el anden har el ikke har. Små børn tror på et tidspunkt, at alle mennesker er ens, så opdagelsen er vigtig for dem her og måske for hele livet, hvis og desværre når der ikke tages hånd om dette -med rigtig mange for med indførelse af forbud, så børnene må fortrænge deres køn/kønsdele til en vis grad.

  Og – ser små drenge, at andre drenge har mindre end de selv el mere end de selv, så kan det være en medvirkende faktor til dette med grundlæggelsen af et kastrationskompleks og måske yderligere – alt efter hvordan forældres forhold er til seksualitet i det hele taget.

  Det bør vi ikke overse længere. Desværre. Det har intet med religion at gøre – kun for de af religion involverede i et sådant spørgsmål. Det har noget med viden om det menneskelige og potentialet at gøre.

  Jeg er klar over, at du mener det godt – men det er lige modsat, og mht til ligefrem at fremture med cancer i penis så er det meget få mænd – og cancer kan fås alle vegne i kroppen. Mvh – og ikke yderligere debat herfra. Jeg for mit kan kun henvise til det tidl meddelte her på bloggen, som vist handlede om rituelle slagtninger, forholdet og det juridiske aspekt. :-) BHL

 31. Af søren sørensen

  -

  AF Fru B. Layer – 1. MARTS 2014 18:30

  “Minsandten – om ikke Søren Sørensen melder ud med et: Fred være med det. Og – tillige for første gang selv melder ud om at være blevet plagieret i et indlæg.”

  Dit hykleri vil ingen ende tage?

  Har hundredvis af gange påpeget at være plagieret i B!

  “fordi jeg ikke har vidst, at et indlæg var falsk,”…Hykler…

  “og at jeres også intellektuelle kapacitet ikke rækker.”…

  Vi overlader (ikke) trygt børn og elektra komplekser i dine komplekse hænder uanset om emnet er statsfinanser,socialisme eller DR..

  .
  “En advarsel vil ikke være nok, derfor anmodning om udelukkelse af specielt søren sørensen, fordi det vil gentage sig — også selv om han skriver andre indlæg, så har erfaringen vist, at han ikke kan nære sig for had til den ene el anden m/k. Mvh BHL”

  Gudhjælpemig om ikke Fruen ønsker at lege politibetjent på en herrecykel nu og mener at hun har ret til at bestemme mht ytringsfriheden..

  Du startet med at håne mig via et indlæg som der moret dig og du fandt “fed ironi”..

  Du er en hykler og ikke fortjent nogen form for bestemmelse her!

  Også begynder du som sagt at tale om børn, ødipus komplekser mv til nana gammel tid og tendenser er svære at komme af med igen når først rutinen er på plads over en vis alder….Lidt aldersracisme er vel på plads her? Er jo korrekt at visionen udgår med alderen hvor status quo/det forbigået og forgået bliver vigtigere?..

  Er positivt i virkeligheden og ældre skal ha det godt,rigtigt godt. Men ikke på bekostning af andre…Læs Lonnie…Alle sejler og gynger i samme båd!

 32. Af Jens Hansen

  -

  Af Birgit Hviid Lajer – 1. marts 2014 18:14
  “Jens Hansen – 15:53
  Dertil er blot at sige, at jeg er ikke herre over, hverken falske indlæg eller deres evt. indhold af ironi”

  Birgit Hviid Lajer.
  Du har skrevet, at det er “fed ironi” at skrive falske indlæg i navne på dem som man er uenig med.
  Altså at det er i orden når højrefløjen gør det.
  Jeres sædvanlige herrefolk mentalitet på disse blogs.
  Du er en gennemført hykler.
  Stop dog alle dine løgn historier.

 33. Af Jens Hansen

  -

  Af Birgit Hviid Lajer – 1. marts 2014 18:45
  “Nanna – Tid&Tendens
  men den du har ikke ret mht til små drenge under opvæksten, at det ville hjælpe dem. ”

  Nu må Birgit Hviid Lajer og Nanna – Tid& og en eller anden Tendens squ holde op.

  Små drenge skal ikke mishandles fordi, at de to damer så har større glæde af dem senere.

  Der er intet som retfærdiggør mishandling af børn.

  Politiet bør gennemgå de to kvinders computere.
  Gad vide hvad de vil finde?

  Ok.
  Birgit Hviid Lajer skriver, at der heldigvis allerede foregår undersøgelser på hendes computer.

 34. Af hans andersen

  -

  På grund af overtro brændte man her i landet folk af idet man påstod de var hekse, det er forbudt nu.

  At jøder og muslimer stadig mishandler dyr og små drenge er på grund af deres overtro.

  Min mening er at overtro der går ud over sagesløse bør forbydes.

 35. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Uden morgensang ingen folkeskole, men jeg ved, hvor der findes en have så skøn.

 36. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Vor tidsregning hedder før og efter Føtex her til lands, flyt Istedløven til Istedgade og Landbohøjskolen til Viborg, Jylland har 117 forskellige oste, som Lærerhøjskole for landbrugslærere jordenom.

 37. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg må henholde mig til, hvad jeg tidl har skrevet – og forstår ikke den interesse, der fortsat udvises mig på en blog, hvor det i øvrigt er uvedkommende. Og – hvor der så fortsættes med fra Jens Hansens side 1. marts 18:45 overfor mig (og Nanna G, der må svare for sig selv), at jeg er ude på at skade børn,” mishandling af små drenge, så vi Nanna og jeg) har glæde af dem senere, og at politiet burde gennemgå vores computer ligefrem, , som jeg i forvejen får hjælp hos hos Microsoft og derfor ligefrem kan inspirerer til så syg en forestilling – udover at jeg ikke går ind for omskærelse af drenge. Altså kun chikane overfor mig og fortsættelse af irrelevant materiale på bloggen her.

  ——–

  JACOB MCHANGAMA OG BERLINGSKE TIDENDE

  Jeg forstår ikke, at der ikke gribes ind, når det ovenikøbet også af andre igen g i andre forhold meddeles herom.

  Jeg skulle mene, at en blogejer kan slette ureglementerede og ligefrem sjolfe

 38. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg skal igen opfordre BERLINGSKE og JACOB MCHANGAMA til at se på de konkrete indlæg, jeg har bedt om tidligere – og nu yderligere fra de to herrer, blandt andet et fra den 1.marts af Hansen med flere påstande, hvor det ligefrem misforstås, hvad jeg har sagt om drengebørn, hvorfor det vidner om yderligere mangel på forståelse og fatteevne i på samme, forhold til hans påstande overfor mig.
  old
  Nanna G må svare for sig selv på samme, hvis hun ønsker det.

  Jeg imødeser en henvendelse til mig fra Berlingske Tidende om disse utilstedelige forhold- ellers må jeg tage mit abonnement op til revision ved at skulle kunne både finde mig og agere under sådanne forhold og vedvaren de!

  Det er flere blogge allerede, de to herrer allerede er udelukket fra, ifølge dem selv – og ingen af dem har fatteevne el interesse i at kunne forstå hvorfor, fordi de ikke fatter, at der ikke er frit slag overfor uhyrligheder og ditto påstande og sjofelheder overfor andre debattører.

  Mvh
  Birgit Hviid Lajer

 39. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  I mit indlæg dd 16:46 til BERLINGSKE og JACOB MCHANGAMA skal der stå 2. marts og ikke 1. marts i forh til Jens Hansens indlæg.

  Jeg ser så, da jeg ville gentage min besked på Kathrine Lilleørs blog omkring samme emne, som ovenfor flere gange påpeget, at Jens Hansen dér samme dato og 11:35, altså 2 min senere end på denne blog har indsat samme ‘besked’ om mig og i forhold til også Nanna G.

  Det er for uacceptabelt, at der ikke for længst allerede er grebet ind.

  Mvh
  Birgit Hviid Lajer

Kommentarer er lukket.