Styrker inkorporering af internationale konventioner menneskerettighederne? II

Af Jacob Mchangama, Justitia 75

Den 27. februar afholdt Folketingets Retsudvalg en åben høring om inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret, hvor jeg havde æren af at holde et oplæg. Høringen blev en øjenåbner i forhold til at forstå, hvordan og hvorfor menneskerettighedsbegrebet er vokset så dramatisk indenfor de seneste 4-5 årtier. Som jeg har været inde på før (også her) er min anbefaling, at Danmark alene inkorporerer torturkonventionen, samt ratificerer Tillægsprotokol 12 til den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der udvider forbuddet mod forskelsbehandling. Dermed vil man sikre en styrkelse af de grundlæggende menneskerettigheder og lukke et hul i beskyttelsen mod diskrimination. Mens en inkorporering af øvrige konventioner bør afvises på baggrund af risikoen for duplikation og vage bestemmelser, som vil resultere i uklarhed samt en svækkelse og udvanding af menneskerettighedsbegrebet. Derimod anbefales det, at der nedsættes et ekspertudvalg, der skal gennemgå Danmarks overholdelse af rettighederne i EMRK og dermed fokusere på at øge respekten for de grundlæggende frihedsrettigheder, der allerede er en del af dansk ret.

Men man kan roligt sige, at jeg til høringen stod alene med disse betragtninger blandt de øvrige deltagere i ekspertpanelet, der så godt som alle var fortalere for, at Danmark bør inkorporere flere menneskerettighedskonventioner i dansk ret.

Særligt tidligere chefpolitiinspektør og nuværende formand for Børnerådet Per Larsen gjorde indtryk på publikum, med et retorisk set fremragende indlæg, der som det eneste modtog spontane klapsalver. Ifølge Per Larsen ville en inkorporering af Børnekonventionen bl.a. kunne modvirke mobning, og indføre større retfærdighed i sager om udsendelse af asylansøgere. En manglende inkorporering af konventionen ville udgøre et svigt af danske børn og sende et signal om, at vi ikke tager børns rettigheder alvorligt i Danmark.

Også tidligere landsdommer Holger Kallehauge, der udover at være en prominent jurist også er kørestolsbruger, gjorde stort indtryk med et overbevisende indlæg, der lagde vægt på, hvor væsentlig en inkorporering af handikapkonventionen vil være for personer med handicap.

Overfor sådanne indlæg, der taler til følelser og moralsk intuition, er mere tekniske, principielle og abstrakte indvendinger, der taler til fornuft og eftertænksomhed, a la dem som jeg lagde vægt på, svære at trænge igennem med.

Men hvis vi gerne vil styrke særlige grupper med vedtagelsen af stadigt flere menneskerettigheder til disse, er spørgsmålet: Hvor går grænsen så? I både FN og Europarådet arbejdes der i øjeblikket på en konvention for ældres rettigheder, som eks. Institut for Menneskerettigheder ikke synes at være decideret afvisende overfor.  Jeg kan levende forestille mig Ældre Sagens formand Bjarne Hastrup stående i Landstingssalen om 5 år og forklare tilhørere og politikere, hvorfor det er helt afgørende, at Danmark ratificerer og inkorporerer en sådan konvention. Der har jo unægtelig været en række eksempler, hvor ældre er blevet overladt til sig selv eller udsat for behandling, der er svært at forene med den værdighed, ethvert samfund bør behandle den ældre generation med. Og igen vil den intuitive reaktion være at sige, ja! Selvfølgelig skal vi gøre alt for, at ældre får de bedst mulige betingelser i det danske samfund, og hvorfor så ikke tildele ældre særlige menneskerettigheder, der kan højne opmærksomheden på dette problem og styrke de ældre, når de mødes af systemet, der som bekendt kan være koldt og kynisk? Overdriver jeg? Her er hvad Helpage International, som Ældre Sagen er medlem af, udtalte til Jyllands-Posten i 2013 ”En konvention er det eneste juridisk bindende redskab, som på tilstrækkelig vis kan beskytte ældre personers rettigheder”.

Det kan synes fristende med en sådan menneskerettigheds ”mainstreaming” af vores politiske kultur, men spørgsmålet er, om vi vinder noget ved det eller om vi ikke i stedet udvander vores rettighedsbeskyttelse og forarmer vores demokratiske beslutningsproces. Tager vi eksempelvis Børnekonventionens artikel 3, fastslår den, at ” I alle foranstaltninger vedrørende børn, hvad enten disse udøves af offentlige eller private institutioner for socialt velfærd, domstole, forvaltningsmyndigheder eller lovgivende organer, skal barnets tarv komme i første række”. Men barnets tarv er ikke nogen nem størrelse at anvende i praksis og kan betyde mange forskellige ting. I anbringelsessager vil både de forældre, der får fjernet deres børn, samt de myndigheder, der står for tvangsfjernelsen, henvise til denne bestemmelse og mene, at den henholdsvis forbyder/påbyder en tvangsfjernelse.

Handicapkonventions regler om at sikre tilgængelighed indeholder en væsentlig fordring for et velstående og inkluderende samfund, men er svært at håndtere ud fra en rettighedstilgang. Eksempelvis har handicapkomiteen slået fast, at Ungarn krænkede konventionen, fordi en privat bankkædes hæveautomater ikke var udstyret med hørbare instruktioner, og dermed ikke var tilgængelige for blinde. I en svensk sag fandt komiteen, at Sverige havde krænket konventionen fordi en kommune havde nægtet at give en kvinde dispensation fra en lokalplan til at bygge en swimmingpool, der ville gøre det muligt for kvinden at foretage hydroterapi i hjemmet. Sådanne spørgsmål er naturligvis væsentlige for den enkelte berørte, men også svært håndterbare for domstole og myndigheder. I princippet kunne man finde et utal af private tjenesteudbydere, der ikke har gjort alt for at gøre deres tjenesteydelser tilgængelige for en række grupper med forskellige former for funktionsnedsættelser.

Det også vigtigt at påpege, at både Børne- og Handicapkonventionen lægger vægt på, at staterne skal ”træffe foranstaltninger i videst mulig udstrækning inden for de ressourcer, der er til rådighed…med henblik på den fremadskridende fulde virkeliggørelse af disse rettigheder”.

Men hvordan afgør man hvilke ressourcer, der er til rådighed? I kommunerne må man dagligt prioritere mellem konkurrerende hensyn. Man kan ikke bruge de samme penge flere gange på både børne-, handicap- og ældreområdet, og de prioriteringer, som en kommunalbestyrelse foretager, kan udmærket få konsekvenser for hhv. børn, handicappede og ældres velfærd. Vil en kommune styrke sine skoler, er der færre penge til handicappede og ældre og omvendt, og det er derfor ikke muligt at opfylde konventionernes påbud om at bruge flest muligt ressourcer på alle de relevante områder samtidigt. I praksis vil det altid være muligt at argumentere for, at en kommune eller stat ikke har brugt alle tilgængelige ressourcer på et givent område, og prioriteringer vil altid medføre, at bestemte grupper føler sig mere udsat end andre, fordi der tages ressourcer fra deres område og gives til andre. Det forhold kan man ikke ophæve ved vedtagelsen af menneskerettigheder. Det er en grundlæggende forudsætning i politik.

Ved at inkorporere den slags konventioner risikerer man dermed at stikke befolkningen blår i øjnene. På den ene side siger man, at visse grupper skal have en særlig beskyttelse, men i virkelighedens verden er den særlige beskyttelse ofte ikke noget værd, fordi velfærds-, børne-, ældre- og handicapområdet er særdeles komplekse størrelser, hvor ansvarlige myndigheder bliver nødt til at træffe ubehagelige beslutninger, med konsekvenser for mennesker af kød og blod. Den virkelighed bør vi ikke søge at maskere ved tomme løfter om rettigheder, der ofte ikke betyder andet end ord. I stedet bør vi holde fast i, at det er et politisk ansvar, og at vi – netop fordi vores grundlæggende frihedsrettigheder sikrer rammerne – i vores liberale demokrati kan forsøge at påvirke beslutningstagerne og i sidste ende holde dem ansvarlige for deres prioriteringer.

Det afgørende er derfor at fastholde ideen om, at menneskerettigheder er noget, vi alle besidder i kraft af, at vi er mennesker, uanset om vi er kvinder, børn, handicappede, ældre eller en etnisk minoritet. Omsat til konkret virkelighed betyder det, at de ovennævnte grupper naturligvis er og skal være omfattet af de grundlæggende frihedsrettigheder, der sikrer os alle mod overgreb og gør vores deltagelse i den politiske proces mulig (om end børn naturligvis ikke kan stemme), og som allerede er inkorporeret i dansk ret via den Europæiske Menneskerettighedskonvention. I konkrete sager kan der selvfølgelig være særlige hensyn at tage. Eksempelvis er det klart, at der i sager om udsendelse skal tages særlige hensyn til børn, ligesom vurderingen af, hvorvidt en person der er frihedsberøvet bliver udsat for umenneskelig og nedværdigende behandling, påvirkes af, om den pågældende eks. lider af et psykisk handicap. Dette følger også allerede af retspraksis.  Men de særlige udfordringer, som forskellige udsatte grupper er udsat for, løser vi ikke ved at tildele særrettigheder til disse i form af at gøre flere abstrakte internationale menneskerettighedskonventioner til en del af dansk ret.

 

75 kommentarer RSS

 1. Af søren sørensen

  -

  AF PREBEN F1 JENSENH J – 5. MARTS 2014 0:37

  “Uriasposten, på side 2, 3, 4 og 5, fortæller om børnepenge”

  Urinposten er jo 6 sider lang. Så hvad fortæller side 1 og 6 om? Menneskerettigheder?

  AF HENNING SVENDSEN – 4. MARTS 2014 18:28

  “Selvfølgelig har alle brug for menneskerettigheder!-findes der nogen person i hele verden der ikke gerne vil gøre krav på alt. mellem himmel og jord ?”

  En del. Bl.a. dem uden menneskerettigheder! Men at gøre krav på minimumsstandarder er nu godt nok! Følg verdens ledende menneske rettigheds ekspert. Glenn Greenwald på Twitter og hans nye ‘The Intercept’ magazin som startet i mandags…

 2. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Ja, Uriasposten, Snaphanen og den korte avis fortæller om mange ting, f.eks. den tiltagende nedtromling eller undertrykkelse af det danske folks MR, borgerrettigheder, indfødsret og diverse andre rettigheder.

  Der fortælles også om den omfattende og voksende kriminalitet der hærger overalt i landet, med utallige indbrud, tyverier, røverier, overfald på kvinder, svindelsager, påsatte brande og andet.

  Der er også noget om lande der ikke bare ligger på maven for EU, når det gælder børnepenge til udlændinge. (op til ca. 200.000 kr. pr. børneflok pr. år. )

  Vil man vide noget om de katastrofale konsekvenser af regeringens R og S politik,
  kan man også læse BT og eb, der afslører den ene skandale efter den anden.

  Mandag og tirsdag fortalte BT nyt om hvordan kræft-patienter kan blive svigtet/ sjoflet og sendt i døden.

 3. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  PS: hørte lige noget løgne-propaganda i radioen om Danmarks store mangel på udenlandsk arbejdskraft. Ja, DR er sandelig domineret af de radikale, der jo er ligeglade med, og direkte foragter deres eget folk og land.

  For regeringen, for S og R og DR er det jo ligegyldigt at hundredtusinder af danskerne er røget ud i arbejdsløshed, sociale problemer, familieopløsning, hjemløshed og sygdom mv.

 4. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Den 24. februar fortalte BT om den nye lægevagt-ordning, tlf. 1813, som regeringen har gennemført med sjusket og hensynsløs magtbrug. Et lille barn med blå læber og åndenød blev arrogant afvist. “Jeg troede hun skulle dø”, fortæller en forælder.

  Og BT afslører timelange ventetider og forkerte diagnoser osv.

  Den nye ordning der klart har forringet patient-sikkerheden, er en ren spareøvelse, og den blev som bekendt gennemført hen over hovedet på lægerne og patient-foreningerne.

  Iflg. BT er der også meget der tyder på at en region har løjet eller fejlet ang. såkaldte chikane-opkald. Mange smed telefonen på fordi de opgav at komme igennem. Det er så blevet udlagt som “chikane-opkald”.

  Sandheden er nok at regeringen endnu en gang, eller for 117. gang, har kvajet sig med en tåbelig og menneskefjendsk “reform”.

  Alt hvad Vestager, Jelved og Helle osv. foretager sig, skader danskerne og foregår på deres bekostning. Regeringen er en katastrofe, hele vejen igennem.

 5. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Som man råber i skoven, får man svar: Der er brug for skovhøjskoler jordenom, spørg Dalgas, der gerne ser en skovhøjskole på Det lykkelige Samsø.

 6. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  PS: På mange områder er det blevet besværligt eller umuligt for borgerne at komme igennem til velfærds-systemet. Man har lukket massevis af kontorer, man gider ikke passe telefonerne, man tvangsdigitaliserer, man sender e-mails til folk der ikke ejer en computer, man giver dem store bøder for ikke at svare osv. Og dem der har computere får solgt deres private oplysninger til tvivlsomme skuffeselskaber i skattely.

  DET ANSIGTSLØSE SAMFUND som er en af regeringens store reformer, er en stor politisk FORBRYDELSE mod befolkningen.

  Regeringens politik er kommunistisk eller totalitær, og det er meget slemt.. For i et rødbrunt samfund er staten ikke til for befolkningen, og der er ingen MR, borgerne er kun statens og politikernes undersåtter, slaver og malkekvæg.

 7. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Vest for Himmelbjerget er efterskoler foreningsskoler, der underviser kommende ledere i hobbyforeninger og erhvervsliv; sogneskolen er en hobbyskole med hobbyhold for interesserede elever; spejdere havde Landslejr 2012 ved Holstebro med 35.000 deltagere fra mange lande uden skæve eksistenser og telte, for undervisere i alle aldre fra alle erhverv var altid til stede hos patruljer som hobbyhold, valgt efter interesse, og sammensat som en flok søskende, hvor yngre tager ved lære af ældre. Spejderlejre er velfungerende jordenom og flygtningelejre med drivhuse på hjul er en opgave for søspejdere og Boys Brigade.

 8. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  PS: Også bladet “hus forbi” der mest sælges af hjemløse, fortæller om hvordan velfærden er i forfald. Bladene har artikler der vedkommer alle. Man kan læse om tvangs-digitaliseringes slagside og bagside, om et velfærds- og rets-system tæt på sammenbrud, om Claus Hjorth Frederiksens (V) asociale “reformer”, om IT-lovsjusk og IT-nedbrud, om kommuners overgreb, om vold i gaderne osv.

  I “Nordisk Kriminal-reportage” får man mange eksempler på hvor forrået og brutalt samfundet er blevet i løbet af få årtier.

 9. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  PS: Husk nu på at den smuldrende tryghed og velfærd mest skyldes at regeringen nærer en dyb foragt for stemmekvæget og malkekvæget.

  Det ville være rart ikke at leve i en bundrådden verden hele tiden. (George Clooney)

 10. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  PS: Husk nu på at den smuldrende tryghed og velfærd mest skyldes at regeringen nærer en dyb foragt for stemmekvæget og malkekvæget.

  Det ville være rart ikke at leve i en bundrådden verden hele tiden. (George Clooney)

  ……………………………………..

 11. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Jyder bygger høfder, slesvigere diger og frisere er mestre i kystsikring, men der mangler et Institut for Kystsikring ved Sydjysk Universitetscenter i Ribe og Esbjerg.

  Seniorer på krydstogtskibe strækker ben på golfbaner ved den bølgende strand med badehoteller med fisketorve med fiskevogne med alt godt fra havet.

  Hobby- og Turistcentret i Sædding bruger bibliotektsbusser med præst og degn som rejseførere til det kristne Ribe, Løgumkloster, Slesvig og Frederiksstad med seniorer, der også gerne ser på handicapvenlige møbler og boligindretninger i Tønder eller besøger Troldemuseet i Vejen på hjemvejen. Familier med børn besøger Svømmestadion Danmark, Legoland eller Henne Mølleå Badehotel etc.

 12. Af Per Nielsen

  -

  Hvorfor er der ikke flere der deltager i debatten? Millioner af danskere er ved at blive frarøvet deres menneskerettigheder, og de er truet på deres levebrød, familieliv og velfærd osv. som påpeget af Preben F1 Jensen. Hvorfor reagerer så få på de tab og ubehageligheder de bliver bombarderet med af regeringen? Er det kun giraf-mord der kan skabe vrede?

 13. Af henning svendsen

  -

  Holger Kallehauge vil gerne have flere menneskerettigheder-men han er selv en af dem som sparker til menneskeretten og hver eneste dag-på samlebånd udslynger kennelser der er en hån mod al retfærdighed ja ligefrem justitsmord -det er Kallehauge som er skyld i at gamle mennesker brænder inde-kallehauge har gjort danmark til et paradis for kriminelle-når ofre og vidner bliver fremstillet for Kallehauge så skal de med høj røst fortælle hvem de er så de for eftertiden skal leve i evig frygt for hævn og hærværk og nu har Kallehauge fået mere retfærdighed han kan øse af-for nu er mild vold pludselig blevet grov vold–således at flabede unger nu kan øve hærværk efter behag og hvis nogen tager dem i krebsen så kan det nemt koste tyve dage.- Kallehauge er Gud men i dag kom han ned og var iblandt os for en kort stund og mon ikke det varer længe før han nedlader sig igen.

 14. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Hver eneste computer i landet har adgang til denne debat, og alligevel er der næsten ingen der skriver ind? Er det lykkedes for sørensen og co. (og diverse spærringer på visse blogs) at få næsten alle læsere til at flygte langt væk?

  I en tid hvor millioner af danskere er under angreb fra en skruppelløs og komplet uduelig regering, der lader overgreb, tåbeligheder og uretfærdigheder hagle ned over befolkningen, skulle man da ellers tro at der var noget at tale med hinanden om.

  Der sælges ud af alt. DONG, NETS og borgernes MR, privatliv og retssikkerhed. Og deres frihed, økonomi, familieliv og helbred/ sundhed undergraves på alle mulige måder. Og nu vil man også gerne bruge milliarder af kroner på børnepenge til hele Europa

  Vores demokrati, velfærd og kultur er under pres, og risikerer at kollapse, men det interesserer knap nok en promille af befolkningen.

  En frygtelig og gigantisk katastrofe truer Danmark, men næsten alle er ligeglade.

  Eller hvad??

 15. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  PS: Vi har nu en regering der er totalt domineret af politik-kvinder og feminiserede mænd.

  Den værste og dårligste regering i mange, mange år.

  Hvornår begynder det at dæmre for befolkningen, at der er alt for mange rabiate, mandshadende, familiefjendske og børnefjendske feminister og politiserende fruentimmere med i Borgens partier. Ihvertfald når det gælder R, S, SF og EL.

  Har mylderet af politik-kvinder højnet det politiske, det intellektuelle og moralske niveau? Eller tværtimod trukket det ned på et meget lavt plan?

  Læs på Den korte avis og jp om de rablende vanvittige tilstande feministerne (og pladderhumanisterne) har etableret i Sverige.

  Og læs i BT mandag og tirsdag den 3. og 4. ds. om endnu een af mange sygehus-skandaler der har haft mange tragiske følger.

 16. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  I øvrigt………… Et samfund eller et system der konstant bagtaler eller mistænkeliggør nationalstaten, mændene, kernefamilien, sin egen kultur og sine egne borgere osv., er selvfølgelig et SYGT samfund eller et SYGT system.

  Den nuværende måde at regere landet på er ihvertfald meget syg, meget in-kompetent og asocial og decideret borgerfjendsk.

  Som det fremgår af regeringens håndtering af børnepenge-sagen, tvangs-digitaliseringen, lægevagten…………. af lægerne og lærerne…………. af dong- og nets- sagerne, af løndumpingen, af kriminaliteten, af hospitalsområdet, af tvangslicensen, af skattetrykket, af indvandrings-problemerne og af snesevis af andre sager.

 17. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Esbjerg har Svømmestadion Danmark, Athen har 15.000 private svømmebassiner; Esbjerg Højskole, der endte som Mediehøjskole for blad- og skærmtrolde, er velegnet som Foreningshøjskole i Ribe Stift, Esbjerg har 1000 hobbyforeninger, der gerne har en hobby- og turistbutik i en gågade, hvor seniorer underviser talenter i kunsten at tegne sin hobby; børn, der kan tegne, kan tegne en formskrift, elever, der skriver ord, læser, se spejderbutikken.

  Esbjerg ligger ved Central Park, Vognsbøl Park, Strandskoven og Nørreskoven, der er velbeliggende for søspejdere, der løber natorienteringsløb efter stjerner eller bruger mos på nordsiden af træer som kompas; Nørreskoven uden hjorte er velbeliggende for spejderhytter, som vandrehjem for spejderfamilier, der cykler landetom med telt og fiskestang.

 18. Af K.Larsen .

  -

  Og MR er ?
  Nat Geo beretter at ulvene i Yellowstone nationalpark, smed Wapitihjorte ud, fordi de åd Piletræer, der var parkens årsag til nedbør, og dermed betingelse for livseksistens.
  Ulvene gennede dem ikke ud ved at slå dem ihjel, de gennede dem bare ud.

 19. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  @ Preben F1 Jensen

  …hvorfor er der ikke flere, der skriver ind og deltager i debatten..?

  Ja,- hvor har du ret. Desværre er det lykkes den danske folkeskole godt understøttet af de radiGALE og andre at hjernevaske de yngre generationer. der kun interesserer sig for “Vild-med-Dans”, “Hvem vil være millionær” og “lørdagsslik” til ungerne samt lignende hjerneløse aktiviteter og fritidssysler.

  Jubelidioterne fatter simpelthen ikke, at hele deres fremtid står på spil samt at de kommer til at opleve ekstrem fattigdom, ekstrem kriminalitet, masse-voldtægter af deres egne børn, mord og drab på deres familier samt andet lignende i en ikke så fjern fremtid. Super egoismen og selvtilfredsheden er i højsædet ligesom de er hjernevaskede til at tro, at deres nuværende livsbetingelser er en ukrænkelig menneskerettighed, der er givet i verden og aldrig kan ændres. Verdenshistorien begyndte jo med deres egen fødsel…ikke sandt.?
  PS.: Omvendt kan man sige, at sådanne menneske-typer ikke har fortjent andet end deres egen undergang- bl.a. synd at de “trækker os andre med”.

 20. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Der var ingen indbrud på Bornholm og Fanø i Julen 2009 ,men to i Esbjerg, sømandskoner bruger hjemlandstoner og brun sæbe ved en hovedrengøring om foråret, stokroser og drager om sommeren, strikkefestivaler om efteråret og kravlenisser og juletræer om vinteren, det holder troldtøj fra skib, sogn og skole.

 21. Af Erik Larsen

  -

  Bjarne Munk Kristensen, hvor HAR du ret!
  Det at børnene opdraget af 68’erne i dag kun, kun tænker på “X-factor”, “Vild med dans” og andre totalt hjernedøde udsendelser, plus, deres slik , cafe-besøg, slåskampe med børnene og OM børnene m.m. gør at de tror at Danmark er Danmark og ikke finder den fare der er så åbenlys for alle os der også kan huske 1950-60’erne! At de så også er blevet bare så EKSTREMT indoktrinerede gennem medier, skolelærere, pædagoger m.m. ved vi med erfaring jo også.
  Personligt tror jeg ikke at der mere er nogen som helst håb om at Danmark ikke meget snart er totalt slut. Vi fra 50-90 år når nok at forsvinde inden Danmark er helt slettet fra verdenskortet, men vores børn og børnebørn er nok tabt – lost – meget meget trist. Danmark er jo ikke et “militærland” eller et land med unge mennesker der mere vil kæmpe for deres land. 2-3000 ekstreme religiøse fanatikere/terrorister ville vel kunne klare det mini-militær vi har og de politifolk, der kun sidder i fartkontrolbiler m.m. på få dage. tænk bare de Hitzbuz-Tahir demonstrationer der har samlet ca. ovennævnte antal – og tænk på HVOR mange der kommer til landet inden næste valg. Danskerne (særligt de unge fra 18-45 år) stemmer jo totalt hjernedødt uden, uden at tænke på at de skyder sig selv i foden, OG desværre fordi de tror at det kun drejer sig om “hvad de hører og HAR hørt i skolen, blandt muslim-vennerne, samt at “det går nok alt sammen”.

 22. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  I Jydens Land drejer det sig ikke om at synes, men om at være. Lokummet sprang på Jørgensens Hotel, så Holger er flyttet til Skjern i Det kristne Jylland, hvor en helt er en fisk i Ringkjøbing Fjord.

 23. Af jenni christensen

  -

  Fri og lige adgang til retsvæsnet.
  Det har Danmark ikke.
  Altså har enkeltpersonen i Danmark ikke mulighed for at hans menneskerettigheder overholdes.

 24. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  @ Erik Larsen- tak for dine pæne og korrekte kommentarer.
  – desværre tror jeg IKKE, at vi 50 – 90 år – når at “komme væk” inden ragnarok bryder løs.
  – jeg har, i flere indlæg, selv anslået en tidshorisont på 10-15 år inden borgerkrigene bryder løs i Europa ( vi ser allerede klare tendenser i – f.eks. Frankrig , hvor borgmesteren i Marseilles ,fortvivlet, beder om indsættelse af franske faldskærmstropper i gaderne ( har sågar været vist i dansk TV-avis – helt utrolig…..ikke sandt..? ) for at dæmme op for alle de kriminelle muslimske indvandrer m.v. )og , som du selv, ganske korrekt, skriver så er den/de nye yngre generationer lalle-svage og ganske ligeglade indtil de en dag vågner op som 3.klasses mennesker ( hvis de da ellers er så heldige ikke at blive slået ihjel inden ). 1ste. kl. = politikerne / 2. kl. = muslimske indvandrere og etniske danskere = 3. kl., der skal betale “hele gildet” – ikke sandt..?
  – i min ungdom kunne DK “stille” med ca. 500 bataljoner af ca. 600 mand = ca. 300.000 mand i krigstilfælde i dag er vi så degenererede at vi knapt magter at “stille” 2.500 mand til udstationering i præ-middelalderlige muslimske lande, som det, absolut, ikke er værd at kæmpe for – derfor bl.a. mine forudsigelser.
  -anyway, vi skal være taknemmelige, hvis der er folkepension ( læs = “aktiv dødshjælp” ) til os de næste 20 år, men jeg tvivler på, at det kan “holde” så længe.
  – anyway, den danske befolkning er hjernevasket af feminine svag-pissere ( undskyld udtrykket ) samt historieløse, massive jubelidioter – det kan kun ende grueligt galt og det gør det da også – håber det bedste for dig, så længe det varer, men vores børn og børnebørn er ganske fortabte.
  PS:: i verdenshistorien vil Europa ( samt USA/Canada ) blive omtalt som flg.:
  ..”de havde alle chancer og mulighederne efter at have overstået kommunismen og nazismen – i stedet sjoflede de deres egen kultur, religion og hele humane og filosofiske fundament”
  – noget sådant kunne, hverken Kina, Rusland eller Indien , NATURLIGVIS, finde på…………………………..ikke sandt?

 25. Af Axel Eriksen

  -

  @ Bjarne Munk Christensen!

  Dine forudsigelser m.h.t. borgerkrigslignende tilstande visse steder er nok – desværre – realistiske. Men indenfor tidshorisonten på 10-15 år bliver det nok “kun” indenfor begrænsede områder, hvor ghettobydele er befolket af indvandrere!

  M.h.t. det danske “forsvar” er det jo reelt nedlagt – reduceret til en professionel udstationeringsstyrke, der skal være rede til at gribe ind alle andre steder end i Danmark!

  “Sådan er det jo”!
  *

Kommentarer er lukket.