Er tibetanske flag en sikkerhedstrussel?

Af Jacob Mchangama, Justitia 32

Den 19. februar afgjorde Københavns Byret, at politiet ulovligt frihedsberøvede en person alene på grund af, at vedkommende viftede med et tibetansk flag under den daværende kinesiske præsident Hu Jintaos statsbesøg i Danmark. Fire andre personer blev bortvist fra Christiansborgs Slotsplads, og en kvinde blev bortvist fra Den Lille Havfrue, fordi de havde tibetanske flag. Disse fem fik ikke medhold i, at de var blevet ulovligt frihedsberøvet. Spørgsmålet er dog, om politiets øvrige indgreb overfor disse personer var lovlige. Et spørgsmål, som så vidt ses ikke blev gjort gældende, og som retten derfor heller ikke eksplicit tager stilling til.

I et interview i Weekendavisen ”Kinesiske tilstande” af den 28.02.14  svarede en af de ansvarshavende politimænd under statsbesøget, Mogens Lauridsen (ML), på en række spørgsmål angående hændelserne i juni 2012.

Indledningsvist afviste ML, at politiet havde iværksat en koordineret indsats mod demonstranter med tibetanske flag, hvilket også daværende justitsminister Morten Bødskov har afvist i et åbent samråd i Retsudvalget. Derudover blev ML bl.a. spurgt:

”Synes du, det er retssikkerhedsmæssigt forsvarligt at pille folk ud af mængden, fordi de bærer et stykke stof i hånden?”, hvortil ML svarer: “Det synes jeg absolut det er. Det er hjemlet i politiloven og vores muligheder for at agere i forhold til sådan nogle situationer.”

ML bliver også spurgt:

”I videoen på DRs hjemmeside bliver en kvinde med et flag pillet ud af mængden foran Christiansborg. Hvorfor er det lige hende, I hiver ud?” “Jeg var der jo ikke selv, men politiet tolker det som om, hun var der for at demonstrere, og så bliver hun fulgt over til den demonstration, der foregår på Højbro Plads.” Det virker som om, I bruger flaget til at kategorisere folk som demonstranter, I så kan henvise til en godkendt zone. Er det korrekt? “Det er i hvert fald det, der er sket i den sag. Det er derfor, hun blev fulgt over, jo.” Kan man så ikke bære et tibetansk flag i hånden uden at blive flyttet af politiet? “Demonstrationer anviser vi til der, hvor demonstrationen er placeret, og det var den på Højbro Plads.”

PET har i forbindelse med besøget foretaget en trusselsvurdering, de har videregivet til politiet. En anden ansvarlig under den kinesiske præsidents besøg i 2012, vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen, forklarer i byretsdommen om sikkerhedsstrategien:

Christiansborgs Slotsplads holdt de(politiet) fri, fordi de var usikre på, hvilken form for demonstration de ville se, og om enkeltpersoner kunne komme for tæt på præsidenten, og hans kortege, så de kunne udøve hærværk og vold. Slotspladsen blev ikke afspærret og der var almindelig trafik, men demonstranter blev henvist til Højbro Plads. Hvis der har været enkelte demonstranter på vej mod demonstrationen, har politiet vist dem vej Højbro Plads. Det er politiets opgave at være til at vejlede demonstranter på vej mod demonstrationer.”

ML nævner ikke eksplicit, hvilken bestemmelse han mener, der finder anvendelse, men i Københavns Byrets dom af 19. februar henviser politiet til politilovens § 7, stk. 2, ligesom det nævnes, at demonstrationer skal anmeldes på forhånd, og at politiet udsteder vilkår. Endvidere anfører politiet i dommen, at spørgsmålet om frihedsberøvelse skal afgøres i henhold til politilovens § 5, stk. 3.

Politilovens § 5, stk. 1 indeholder en generel hjemmel for politiet til ”at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed”, i modsætning til PL §§ 7 og 8 der specifikt regulerer politiets indsats overfor offentlige forsamlinger. PL § 5, stk. 2 fastslår, at for afværgelse af sådan fare ”kan politiet foretage indgreb over for den eller de personer, der giver anledning til faren”, herunder ved at udstede påbud og som sidste udvej foretage frihedsberøvelser.

Ifølge forarbejderne til PL § 5, stk. 2 forudsætter anvendelsen af indgreb, ”at der er konstateret en konkret og nærliggende fare for forstyrrelse af den offentlige orden eller fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed”.

”Hvorvidt der foreligger den til et indgreb fornødne fare, afhænger af en konkret vurdering af situationen. Det er ikke en betingelse, at der er realiseret en krænkelse af den offentlige orden eller enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed, men der skal være en vis sandsynlighed for, at det vil ske[…]Det afgørende er sandsynligheden for, at faren vil blive realiseret, hvis ikke politiet griber ind. Hvis f.eks. en person er ved at opstille et musikanlæg med henblik på at forstyrre afviklingen af et politisk møde, kan politiet gribe ind, selvom mødet først starter flere timer senere. Politiet kan f.eks. også gribe ind ved optræk til slagsmål foran et værtshus el. lign., når der er en vis sandsynlighed for, at der ellers vil blive slagsmål og dermed fare for orden og sikkerhed”

 Ifølge politiet var det i den konkrete sag hensynet til sikkerhed, der medførte, at man udstedte påbud til de personer, der opholdt sig på Christiansborgs Slotsplads med tibetanske flag. Det er dog mere end svært at følge politiets argumentation om, at disse skulle udgøre en konkret fare for sikkerheden, alene fordi de var i besiddelse af tibetanske flag. På intet tidspunkt er det blevet anført eller sandsynliggjort, at de pågældende personer gav anledning til nogen form for bekymringer i forhold til sikkerheden. Ingen af dem lavede egentlige aktioner, de havde ingen genstande, der kunne anvendes til hærværk, og de opførte sig så vidt ses ikke anderledes end de hundreder af andre mennesker, der opholdt sig på Slotspladsen, og som politiet ikke greb ind overfor, selvom de havde præcis samme mulighed for at udøve vold og hærværk som de demonstranter med tibetanske flag. Den ”konkrete og nærliggende fare” for sikkerheden synes altså alene at bestå i det forhold, at de respektive personer var i besiddelse af tibetanske flag, der skulle vises til Hu Jintao som en kritik af Kinas Tibet-politik. Det understreges da også, at der ifølge flere øjenvidner var flere personer tilstede på Christiansborgs Slotsplads med danske og kinesiske flag, ligesom personer fra Fredsvagten ifølge Jyllands-Posten var til stede med deres regnbueflag. Det forhold, at politiet med hjemmel i politilovens § 7, stk. 2 og 3 havde anvist en demonstration til Højbro Plads, kan ikke føre til et andet resultat, eftersom § 7 ikke indeholder en hjemmel til at gribe ind overfor den enkelte deltager i en forsamling, men kun overfor forsamlingen som sådan. Indgreb overfor deltagere i forsamlinger skal således foretages med hjemmel i PL § 8, eller i det omfang den pågældende ikke kan anses som egentlig deltager i forsamlingen med hjemmel i PL § 5.

Her er det også relevant at inddrage retten til ytrings- og forsamlingsfrihed i artikel 10 og 11 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Retten til forsamlingsfrihed i EMRK beskytter spontane demonstrationer, der ikke kan opløses, med mindre der er nærliggende fare for den offentlige orden. Det skal i den forbindelse også nævnes, at retten til forsamlings- og ytringsfrihed også beskytter retten til at demonstrere med kontroversielle budskaber og symboler såsom kommunistiske og fascistiske af slagsen, hvorfor et indgreb baseret alene på symbolværdien af et tibetansk flag klart må antages at være i strid med disse bestemmelser.

Det kan som nævnt også overvejes, hvorvidt de personer, der blev fjernet fra Christiansborg Slotsplads, i virkeligheden var omfattet af PL § 8 og ikke § 5, eftersom de jo var del af en forsamling, og det er i den forbindelse ikke særligt overbevisende, at politiet tilsyneladende henviser til § 5, men samtidig kalder de relevante personer for ”demonstranter”, hvilket snarere peger på § 8 som den rette hjemmel. Jeg skal ikke gå videre ind i den analyse udover at konstatere, at der i så fald gælder de samme krav om, at et indgreb er begrundet i ”en konkret og nærliggende fare for[…]sikkerheden” som under § 5 (der gælder et skærpet krav i forhold til indgreb i forhold til den offentlige orden, hvor faren skal være ”betydelig”), om end grundlovens § 79 i så fald også bliver relevant, ligesom EMRK artikel 10 og 11 naturligvis er gældende. I det tilfælde, at politiets indgreb på Christiansborgs Slotsplads er omfattet af PL § 8 snarere end § 5, ændrer vurderingen sig således ikke i politiets favør, snarere tværtimod. På den baggrund synes det tvivlsomt, om politiets indgreb i form af påbud overfor personer med tibetanske flag er forenelige med både politiloven og EMRK artikel 10 og 11.

32 kommentarer RSS

 1. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Fanen er løs i Laksegade, men stille flyder Don med krydstogtsskibe fra Krim.

  Jyder bygger høfder, slesvigere diger og frisere er mestre i kystsikring, men der mangler et Institut for Kystsikring ved Sydjysk Universitetscenter i Ribe og Esbjerg. Seniorer på krydstogtskibe strækker ben på golfbaner ved den bølgende strand med badehoteller med fisketorve med fiskevogne med alt godt fra havet. Hobby- og Turistcentret i Sædding i Byen ved Havet bruger bibliotektsbusser med præst og degn som rejseførere til det kristne Ribe, Løgumkloster, Slesvig og Frederiksstad med seniorer, der også gerne ser på handicapvenlige møbler og boligindretninger i Tønder eller besøger Troldemuseet i Vejen på hjemvejen. Familier med børn besøger Svømmestadion Danmark, Legoland eller Henne Mølleå Badehotel etc.

 2. Af Preben F1 Jensen

  -

  Danmark fremstilles ofte som ytringsfrihedens og menneskerettighedernes højborg. Men demokratiet i vores land er under hastig nedbrydning, og det har længe været sådan at enkeltpersoner og såkaldt almindelige danskere kan blive lagt alle mulige hindringer i vejen hvis de forsøger at få et budskab ud om magtmisbrug, overgreb og uretfærdigheder.

  Hvad enten det drejer sig om “børneværnets” svigt og udskejelser, om et hospitals senden patienter ud i forværret sygdom, store lidelser og alt for tidlig død…………… eller det drejer sig om familiepolitik, skilsmisse-diskrimination, skatteplyndring, asociale overgreb mod arbejdsløse, bilister, husejere eller voldsofre…………….. eller om regeringens kriminalpolitik og hjemløsepolitik, eller en kommunes vanrøgt af bestemte borgere………………. kan det være utrolig svært at komme igennem med noget som helst.

  Nu har BT så mandag og tirsdag bragt store artikler om skandaløs behandling af kræftpatienter. Og det fortjener anerkendelse. Men ellers er det f.eks. sådan at fem- ti forskellige pårørende kan ringe til en stor avis, eller alle store aviser, uden at der kommer een linje om de horrible forhold der klages over. Og radio og tv er det også forgæves at ringe til i 99 af 100 tilfælde.

  Danskernes ytringsmuligheder, MR, borgerrettigheder, indfødsret og frihed/ tryghed/ velfærd er under hastig nedbrydning. Regeringen angriber alt der “rører på sig”. Og med hensynløs økonomisk og feministisk politik er tusinder af danskere blevet frataget deres levebrød og er blevet drevet fra hus og hjem.

  Hvad Tibet angår, bør det selvfølgelig være tilladt at vifte med et tibetansk flag. Ligesom det stadig er tilladt at hejse dannebrog i stedet for det blå flag.

  En nedtromling af ytringsfriheden og -muligheden vil være ensbetydende med demokratiets afskaffelse, og det vil åbne en ladeport for politiske overgreb og forbrydelser mod borgerne.

  De skruppelløse og hensynsløse trives altid bedst når den demokratiske debat er fraværende og mørkelagt.

 3. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Der har været 4.800 fagblade uden medlemsdebat her til lands.

 4. Af K.Larsen .

  -

  “Islam saver hovedet af “Den Lille Havfrue” i ytringsfrihedns navn, med udtalelsen: Vores profet er den sidste, og derfor den eneste der må tages hensyn til !
  Vi skal ikke udsættes for fristelser om tilstedeværelse af relikvider som et hovede, der gør at vi kan fristes i vores tro !”
  §98 siger at ingen er forpligtiget til at støtte, andre religioner, end den af sin egen.

  § MR siger at det er forfærdeligt hvor Islam lider, og afskaffer Demokrati og retsvæsen, for at de ikke skal lide overlast, med en §266b, der giver dem mulighed, for at vende retssystemet mod deres værtsgivere.

  Ytringsfrihed er en §

 5. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Jesus hentede sine disciple hos fiskere ved Genesaret, spørg Dalai Lama, visdommens hav.

 6. Af K.Larsen .

  -

  Dalai Lama mener at du skal tømme dit bæger, da det er fyldt med betragtninger, før du kan finde et svar.
  Jesus var sørgeligt nød til at gå på vandet.

 7. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Bien har brod, men også honning, Himmelbjerget er det gyldne bjerg.

 8. Af K.Larsen .

  -

  Krim er in.
  Sanctioner virker kun når der meldes krig.
  Hvis samfundet undergraves af Muslimers indvandring, er der mudderkastning mod de der modsiger tilfældet.
  Blå:
  Vi har brug for billig arbejdskraft, fra EU der hjælper os med at forhindre uheldige udtalelser, som at vi skal arbejde til vi er 70, for at kunne gavne medlemsskabet med EU.
  Rød:
  Vi har brug for billig arbejdskraft, fra EU der hjælper os med at multiggøre en beslutning, vi ikke i medmenneskelighedens navn, kunne drømme om at udtale.

 9. Af Preben F1 Jensen J

  -

  En hovedårsag til at MR bliver benyttet til manipulation og hjernevask af befolkninger, og til AFSKAFFELSE af oprindelige folkeslags MR……………… er den feminisering af politikken der er sket, ikke bare i Danmark, men i store dele af den vestlige verden………………….

  Med sig har feministerne bragt en masse pladderhumanisme og nykommunisme, en masse føleri og vægelsind, en masse uvidenhed og sløseri, en masse overfladisk pjatteri og mangel på realitetssans, noget som tilsammen forhindrer at der nogensinde vil kunne komme noget holdbart og civiliseret ud af feministernes aktiviteter.

  Også mht. hårdkogt kynisme, korruption og uansvarlighed er politik-kvinderne godt med. Og så er der det med at de åbenbart altid har travlt med at konspirere mod mændene og kernefamilierne, og mod andre kvinder. Og selv børnene går ikke ram forbi når rødstrømperne og de politiserende kvinder opnår magt til at lovgive og bestemme.

  Politiet havde vel ikke haft så travlt med at pågribe og flytte folk med tibetanske flag, hvis de ikke var blevet instrueret om det af regeringen eller repræsentanter for denne?

  Men bortset fra det, så er det jo sådan at det faglige niveau altid sænkes, når kvinder kommer i overtal, hvad enten det er indenfor en regering, en institution eller et fag.

  Feminismen beundres af mange medier. Og mange vælgere har ikke gennemskuet at den er trussel mod dem selv, mod økonomien, mod familielivet, mod velfærden og hele det civiliserede samfund.

  Der er utallige eksempler fra både Danmark , Norden og resten af Europa, på at feminismen, kvindesagen og ligestillingspolitikken er gået over gevind. De rabiate feminister er dygtige og kloge i deres egen optik, men sandheden er at de kvajer sig uafbrudt.

  De er fulde af ord, men deres politik er ubegavet, landsforræderisk og menneskefjendsk.

 10. Af K.Larsen .

  -

  Preben F1

  Feminisme ?
  Er der ikke en historie om at have været så meget efter Kvinder, at nærmest alt hvad de foretager sig, er undskyldt ?

  De er i deres ret, dog ikke politisk.

 11. Af Henrik Rasmussen

  -

  Jacob,

  godt og relevant indlæg. Det lugter af at politiet har fået politiske instrukser om at fjerne Tibet symboler for at forsvare eksporten.

  Det som dog virkeligt er alle de tosser som kommenterer på dit indlæg. Hvorfor modererer Berlingske det ikke !

 12. Af Henning Svendsen

  -

  Det Tibetanske flag er bare en ny junglelov vi skal rette os efter .vi bor ellers i Vesten og lovpriser vores frihedsrettigheder men så kom middelalderen tilbage og pludselig skal vi igen bøje os for moseloven foruden rasisme paragrafer og menneskerettigheds konventioner og nu må vi ikke vifte med det Tibetanske flag undtagen på de af regeringens udvalgte steder, vi har her fire statslige junglelove dertil kommer den statsgaranterede junglelov der hersker på gaden – metro og S tog hvortil kommer de junglelovslignende tilstande på alle blokke hvor vi får en Jellingesten i nakken.

 13. Af Kevin Mikkelsen

  -

  Super godt og relevant indlæg.

  Vi behøver ikke tage helt til Ukraine for at finde eksempler på statens forsøg på at knægte borgernes frihedsrettigheder – det klarede den danske regering, justitsministeriet og politiet på eksemplarisk vis med denne absurde flag-fobi cum censur.

 14. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Fjerner man korset i Dannebrog, så hører man et rødt tørklæde smælde, men Jydens Land vest for Himmelbjerget er et kolonihaveland, hvor seniorer og pensionister har en kolonihave med skolehaver i oplandsbyer til handelsbyer. Kinesiske og japanske haver har brug for klosterhaver med lægeurter i krukker, spørg Dalai Lama.

 15. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  I en lang række lande har de haft regeringer bestående af psykopater, korrupte forbrydere og andre kriminelle af værste slags. Selv idioter, lystmordere og rablende sindssyge har kunnet være med diverse steder.

  Men Danmark er jo verdens yndigste bananstat, hvor befolkningen lever i en evig lykkerus. (iflg. DR)

  Så her behøver vi selvfølgelig ikke bekymre os om hvilke typer det er som regerer landet.

  Se dog også ovenfor 13.03 og 17.23. Og læs den korte avis.

 16. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Jyder bygger høfder, slesvigere diger og frisere er mestre i kystsikring, de vælger de mest bøvlede ind, før de pløjer, rejser og sejler, det er lærerigt, men de kårer en jarl, skibskoret skal jo i havn, se Jelling Kirke.

 17. Af Frank Sørensen

  -

  @ Jacob Mchangama
  Tak for endnu et aldeles glimrende indlæg.
  For resten er det synd, at Berlingske ikke gøre noget ved de tumper, som skriver en masse nonsens uden relation til det bragte indlæg. Det kan kun gøres meget bedre.

 18. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Det man siger, det er man selv, sagt i en skolegård, men en skolegård er ingen kasernegård med gårdvagter som sergenter, der marcherer frem og tilbage, frem og tilbage er ikke lige langt, det er dobbelt så langt.

  Vest for Himmelbjerget underviser efterskoler spejder-, gymnastik-, idræts-, bold- og hobbyforeninger ledere i foreninger og erhvervsliv med skolegårde som legecentre med friluftsscener, skolekomedier, cirkus- og jazzorkestre, skoleskak, tavler og byggelegepladser med legoklodser som mursten, bold-, skateboard- og skøjtebaner med curlingelever og sognebetjenten som pedel og skøjtetræner med en cykeltræningsbane på skolens parkeringsplads.

 19. Af Erik Larsen

  -

  Beklager Jacob, men med “Arne Rud” m.fl. indlæg gider jeg ikke bruge min tid på dine ellers fornuftige artikler! Sorry! (Det er sikkert lige DET de underlige personer “arbejder på” – men OK, jeg gider ikke!) Har de vundet, så?

 20. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Selvmat, skolegårde har brug for friluftsscener med skoleskak, skovhøjskoler jordenom drejer skakbrikker.

 21. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Arne Rud er næsten med garanti enten en skør eller senil kugle spærret inde på en anstalt……………………… eller en bestilt sabotør af debatterne. Og det må være det samme med sørensen.

  Men hvad er forklaringen på at LK eller “avisen” redigerer så elendigt?

 22. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Her til lands har der været 4.800 fagblade uden medlemsdebat.

 23. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  En domkirke er en arkitektskole med kristne håndværkere, se Ribe med klosterhaver med lægeurter i krukker, men overskuddet fra Cheminova går til forskning for folket i Smilets By, hvor overskuddet fra pølsevogne går til feriekolonier hos Børnenes Kontor.

  Husum har fisketorve med fiskevogne med alt godt fra havet til gavn og glæde for badehoteller og turister, søspejdere har lejrskoler på Fanø, Mandø, Rømø, Sild, Amrum og Föhr i Kaptajnens Stue, hvor de lærer at sejle efter nordstjernen og det er en ærlig sag at være fattig, så en festival med folkedans i Tønder er festlig, folkelig og fornøjelig, men Roskilde har de største højtalere.

 24. Af Hans Hansen

  -

  PREBEN F1 JENSENH J – 7. MARTS 2014 21:41

  Arne Rud er næsten med garanti enten en skør eller senil kugle spærret inde på en anstalt……………………… eller en bestilt sabotør af debatterne. Og det må være det samme med sørensen.

  ————–

  Off Topic

  Hvis du var lidt kvikkere, så ville du forstå, at Arne Rud er politisk enig med dig. I hvert fald hvad angår radikale venstre, og synspunkter der vedrører områder der berører DF’s værdi politik.

  Sørensen er ikke bestilt til at sabotere debatter. Han har blot ikke andet at lave, end at give udtryk for sin sympati for Cuba’s socialistiske diktator, og han har efter eget udsagn en kommunal kontaktperson, formentlig fordi han er i deroute (stærk tilbagegang, ødelæggende nedtur).

  Puha Preben. Jeg har nævnt det før, men du har ikke forstået. Når du ikke er sikker på emnet, eller ikke kan afkode eksempelvis Arne Rud, så tager dine følelser røven på din egen logik.

  ———

  Topic.

  Naturligvis er et Tibetansk flag ingen trussel. Det handler om ikke at ødelægge forholdet til Kinesiske potentielle og etablerede handelspartnere.

  Det handler også om et par strissere, blandt andre fornuftige, der måske tolker reglerne som fanden læser biblen. Dem er der en del af. De og deres overordnede bør naturligvis trækkes i retten, for at afgøre løftet bevisbyrde efter reglerne i PL § 5, stk. 2.

 25. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Der er ingen hjemlandstoner hos De Radikale, de er europæere, danskere, det blev de aldrig.

 26. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Før Føtex havde Danmark de bedste husholdningsskoler i Europa og efter Føtex har vi de bedste husholdningslokaler i folkeskolen i EU.

  I Byen ved Havet er husholdningslokalet i Danmarksgade Skole sammen med Bygningen i Norgesgade velbeliggende som husholdningsskole, værested og vandrehjem for hjemløse, for det ligger tæt ved en bus-, rutebil- og jernbanestation, og en banegård har en stationsbetjent med et krisecenter for mænd og kvinder her til lands, men der er kø ved håndvasken i Norgesgade.

  Folkekirkens Oplysningsforbund(FO) kan bruge husholdningslokaler i folkeskolen i hobby- og lørdagsskolen.

 27. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Et jernbaneorkester er et jazzorkester med trækbasun og tuba, men en saxofon lyder bedst i Byen ved Havet.

 28. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Redaktør Knud Ree fjernede annoncer for at få plads til læserbreve i Vestkysten, for en moderne avis i et demokrati er en central for klager, retshjælp og forbrugervejledning hos læsere af avisen.

  Der har været 4.800 fagblade uden medlemsdebat her til lands med journalister, der googler, uddannet på mediehøjskoler, men en journalist på en moderne avis er undervist som fagmand i sit fag, cand. mag. fra et universitet.

 29. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  En husmand har en kolonihave med skolehaver for børn og børnebørn i baghaven og porer er mere diabetesvenlige end kartofler, så en brugt avistrailer overdækket med en klar plastikdug er velegnet som drivhus med porer som stiklinger til udplantning i højbede med økologisk jord.

 30. Af Arne Rud, Esbjerg

  -

  Øst, vest – hjemme bedst, en skibsklokke, skibskor, andagt, altergang og alsang holder troldtøj fra skib, sogn og skole.

 31. Af Prisen for at handle med Kina: Demokratiske frihedsrettigheder | Retsstaten

  -

  […] systematiske indgreb mod pro-tibetanske demonstranter under Hu Jintaos og Yu Zhengshengs statsbesøg i Danmark i […]

 32. Af Tibet-sagen: Tilfældighed eller koordineret indsats? | Retsstaten

  -

  […] jeg i tidligere blogs har redegjort for, er det dog umiddelbart mere end vanskeligt at følge Politiets argumentation om, […]

Kommentarer er lukket.