Går lagringen af persondata for vidt?

Af Jacob Mchangama, Justitia 21

Forestil dig, at det blev registreret i en database hver, gang du havde en samtale med et andet menneske. I databasen ville der stå, hvem du havde talt med og hvor længe. Når du bevægede dig udenfor en dør ville det også blive registret, hvor du begav dig hen. De fleste af os ville instinktivt mene, at sådanne oplysninger er offentlige myndigheder (og virksomheder) uvedkommende og ville være et groft indgreb i privatsfæren. Men i princippet er der ingen forskel på en sådan ordning og så Logningsbekendtgørelsen, der bl.a. indeholder en pligt til at lagre oplysninger om, hvem danske borgere ringer til, sms’er med, og hvilke mobilmaster deres mobiltelefon kobler sig på, samt visse Internetdata. Når de fleste danskere ikke oplever logning som en krænkelse af deres privatliv, er det fordi, teknologien tillader masseindsamling og lagring af data at ske anonymt, automatisk og umærkeligt. Skulle man derimod registrere, hvem vi fysisk besøgte og talte med, ville det kræve Stasi-agtig overvågning med mænd i parykker, falske skæg og solbriller på hvert et gadehjørne. Sådan synlig mærkbar overvågning ville vi aldrig acceptere, heller ikke selvom informationerne alene skulle bruges til bekæmpelse af alvorlig kriminalitet og terror.   

På trods af den manglende folkelige opstand har det siden ikrafttrædelsen af logningsreglerne i 2007 været diskuteret, om forpligtelsen til at lagre en række persondata går for vidt i forhold til bl.a. privatlivets fred.  Det forhold har Justitia derfor set nærmere på i en ny analyse, som vi netop har offentliggjort i dag, og som bliver behandlet i dagens Berlingske.

Den 8. april 2014 afsagde EU-Domstolen en afgørelse, der erklærede EU’s logningsdirektiv for uforeneligt med netop beskyttelsen af privatlivets fred og persondata i EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder. EU-Domstolen lagde bl.a. vægt på tre forhold: (i) Indgrebets omfattende karakter, hvorved så godt som alle europæiske borgere får deres tele- og internetdata lagret (ii) manglende garantier mod misbrug og (iii) varigheden af lagringsperioden.

 Justitsministeriet har i et notat om dommen konkluderet, at den danske logningsordning sandsynligvis ikke er i strid med Charteret. Justitsministeriet lægger dog primært vægt på, at de danske regler – der ligesom direktivet omfatter masselagring af teledata og visse internetdata – indeholder retssikkerhedsgarantier og en afgrænset opbevaringsperiode. Det må dog anses for tvivlsomt, om Justitsministeriets konklusion lægger tilstrækkelig vægt på det forhold, at de danske logningsregler, og den deraf følgende lagring af persondata, griber ind i alle danske borgeres privatliv uden krav om mistanke eller lignende. Netop dette forhold spiller en afgørende rolle i EU-domstolens dom, samt i en række relevante afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD), som EU-domstolen også henviser til.

Justitsministeriets notat behandler dog kun dette spørgsmål særdeles overfladisk uden at gå ind i en nærmere diskussion af, hvorvidt indgrebet kan retfærdiggøres som ”strengt nødvendigt” dvs. en vurdering af proportionaliteten. Endvidere undlader Justitsministeriets notat at medtage to meget relevante domme fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (S & Marper v UK og M.K. v France), der begge er nyere og mere direkte relevante for logningsproblematikken end den afgørelse (Weber & Saravia), som Justitsministeriet inddrager. I de to førstnævnte domme fra EMD konkluderes det, at lagring af persondata uden krav om mistanke eller anden afgrænsning er uproportionelt og, i S. & Marper, at selv udførlige retssikkerhedsgarantier rettet mod misbrug ikke kan afhjælpe dette.

Det styrker antagelsen om, at EU-Domstolens dom skal fortolkes således, at EU’s Charter ikke tillader masseindsamling af persondata uden mistankekrav eller andre afgrænsninger i den omfattede personkreds. Denne konklusion deles af to EU-rets eksperter, der af den liberale og grønne gruppe i Europarlamenter blev anmodet om at udfærdige en detaljeret rapport om konsekvenserne af EU-domstolens afgørelse.

Også professor Søren Sandfeld Jacobsen fra Aalborg Universitet og professor Steve Peers fra Exeter Universitet har konkluderet, at dommen mest nærliggende skal fortolkes således, at det ikke er tilladt, som ved de danske logningsregler, at foretage masseindsamling af persondata. Endvidere kan det nævnes, at den østrigske forfatningsret efter EU-domstolens afgørelse har erklæret de østrigske logningsregler i strid med retten til privatliv. Det samme er sket i Rumænien, Slovakiet og Slovenien.

På den baggrund konkluderes det, at der er stærke holdepunkter for at antage, at de danske logningsregler ikke er forenelige med EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Anbefaling

Det anbefales derfor at foretage yderligere ændringer af logningsbekendtgørelsen, så der alene kan foretages logning af persondata vedrørende konkrete personer, som, politiet har en formodning om, er involveret i alvorlig kriminalitet, og at de loggede data derefter alene kan udleveres i henhold til reglerne i Retsplejeloven, der kræver mistanke og retskendelse.

En sådan to-ledet ordning vil drastisk mindske omfanget af logningsreglerne således, at de ikke omfatter almindelige borgere, men alene personer, der på baggrund af en rimelig formodning om involvering i alvorlige strafbare forhold, er kommet i politiets søgelys. En sådan ordning vil særligt være relevant i forhold til personer, som er blevet radikaliseret og færdes i ekstremistiske miljøer, men hvor der (endnu) ikke foreligger en konkret mistanke om eksempelvis terrorplaner eller lignende. Også personer, der er medlemmer af eller færdes i rockerbander eller grupper, der er kendt for at begå organiseret kriminalitet, men ikke er omfattet af en konkret mistanke, ville kunne omfattes af ordningen.  Logning må dog ikke foretages alene på grund af politisk aktivitet, religiøs overbevisning, etnicitet eller herkomst, ligesom Datatilsynet og tilsynet med efterretningstjenesterne bør foretage kontrol med en sådan ny ordning.

Det må forventes, at en sådan ordning ville reducere omfanget af personer, hvis data logges, fra millioner til hundreder eller tusinder og de loggede data fra milliarder til tusinder eller titusinder, hvilket selvagt også vil reducere risikoen for misbrug. Selvom betingelserne for logning indsnævres kraftigt, vil de eksisterende retssikkerhedsmæssige garantier dog stadig gælde, hvorfor det alene er alvorlig kriminalitet, der er relevant for logning, ligesom udlevering af data vil kræve mistanke og retskendelse udstedt af uafhængige domstole. Med en sådan ordning vil de danske logningsregler langt bedre afspejle de afgrænsningskrav, der lægges vægt på af både EUD og EMD som led i den samlede proportionalitetsvurdering.  Det skal derudover bemærkes, at reglerne i udbudsbekendtgørelsen og teleloven, der bl.a. angiver, hvilke oplysninger teleselskaberne skal lagre af bogførings- og debiteringshensyn, giver politiet mulighed for at opnå adgang til en del af de data, der er omfattet af logningsbekendtgørelsen jf. reglerne i Retsplejeloven. Disse regler bør således også revideres, dog således at de afspejler, at der er videre adgang til lagring af data mhp bogføring- og debiteringshensyn i henhold til Charteret og EMRK.

21 kommentarer RSS

 1. Af K.Larsen .

  -

  Der skal ikke være nogen form for overvågning, siger Folketinget, og indførte paragraffer om rettighed til at være folkevalgt, uden meninger fra pressen.
  Hundredevis af mobiltelefoner fandt deres hjemsted i hækken, der adskiller samfundet fra et Asylcenter.
  Vi kan ikke med den manglende præcision, fra Google maps, finde ud af om den savnede telefon befinder sig på første eller anden sal, derfor har vi frigjort overvågning af personnumre.

 2. Af Preben Jensen

  -

  Det er nogle glimrende oplæg og analyser Jacob Mchangama leverer, men problemet er at regeringen ikke respekterer danskernes privatliv, og heller ikke har noget tilovers for demokratiet eller danskerne selv. Som det fremgår af mørklægningsloven, tvangsdigitaliseringen, IT-skandalerne og salget af NETS og borgernes syge-journaler, navne, privatadresser og cpr-numre mv. til mystiske udenlandske skuffeselskaber. Og som det fremgår af lovsjusk i lange baner og stribevis af tåbelige og asociale reformer.

  Så selvom man med analyser og argumenter kunne eller kan påvise at et politisk udspil er totalitært og til alvorlig skade for befolkningen eller landet, vil det næppe interessere regeringen.

 3. Af Preben Jensen

  -

  Et indlæg hænger i blogfiltret…

 4. Af Preben Jensen

  -

  PS: VI LEVER I ET LAND HVOR VOLDEN GRIBER OM SIG……..se Den korte avis.

 5. Af Axel Hammerschmidt

  -

  Ikke engang NSA vil kunne læse det her:

  —–BEGIN PGP MESSAGE—–
  Version: PGPfreeware 5.0i for non-commercial use
  MessageID: B/PCTnGTo1C3X7rDwi6DPZ4Rz82GcGky

  qANQR1DBwU4DDxf7x4J/wVYQB/9agqdAsfAZsp668mb5/v1bo9EAgKWF/mT4tJKZ
  8+zKpIE9XXtPP86TOMI6Yt8pfgH5bY1QhTxkUNcqZICJxdZ3gbd6sRKTEIMG4nXX
  mgBgoRZUea7dJ4ARTuULiekGEOgQUN68I8uEOxWqU5/F0r1DORh17AG8WpM6awg2
  H2TvQXs4ykbiRCJwHJhu3f8l9A1X8jgRxiz4gksNeivGJTrix9YB7g39a4B1NCZj
  Flfle010yWv8+tc5XCi4P5Md4SjRy+E7ndCqIL8cXU9wMQE8oDDyE4MsRh+nBF03
  Bfxq3n5cNAJwDo+1MepqWo16xG8nT7f/9OtSTDbbnbwXIaXCB/wOTJkZYsO8D7kp
  3lVZcOR2eBIOZ3+aKdI+X90LurA7lXfyDDlG/4SGtTEfJuJsRKfkPuTJKdr1sCdy
  yQ0AJfqfSI0TAyYFjfwAol1q3ZyjUCA0Js4KBHVWk2I8XODDyXd+S35m5P9RhBV8
  U+y/HQDeFEfTGQp3s/isZluu6UJKuE7Hcwqzjwj1u2JP5lj1sCD+KqDHb6FbIg2R
  6fsbLB/BUEP2Jix69cdyg/7iu4K0RjF7tsLboXCJJORBO20da9vlmQZq4w9MIko+
  gaEraAb++bsvjxlSoxCZb6Qdo7tHRFPFcRb6hge4ZyFs37PIOPXMWsmpF7DH3ZF0
  OJON7rF+ySVMo0KW6LQ0T8HUFovL00n9QLhWmkKTl5V/uQfI2iYY67gHZF8H
  =2Kuu
  —–END PGP MESSAGE—–

  Brug kryptering ved e-mail. Så kan ingen andre end modtageren læse indholdet.

 6. Af Axel Hammerschmidt

  -

  Der står

  “PET er dum!”

  Men Berlingskes webeditor forvansker indholdet, så man er nød til at rette det til, så PGP hos modtageren kan afkode indholdet her.

  Se ellers mine kommentar på Komputer for Alle, Forum.

  Men kryptering er løsningen. Ingen efterretningsvæsen kan i dag afkode 2048 bit kryptering.

 7. Af Søren Sørensen

  -

  Er utopi brugbarhenden og det gode for samfundet så længe de ægte og farlige ekstremister i samfundet ikke bliver overvåget men ejer systemet…

  Disse er naturligvis oligarkerne i vores plutokrati top 1% og top 10% ejer henholdsvis 34 og 65% af alle danske værdier…disse forvolder via deres grådighed og pengesnyd såvidt som alt kriminalitet og dårlige samfundsforhold som i hospitalet on lønpresseres indførelse fra især Østeuropa…hvis overvågningssystemet bliver brugt på disses snyd kunne meget vindes men det er præcis denne der misbruger det..

  Ikke en terrorist bliver i fremtiden fanget af systemet efter snowden og så godt som ingen blev før…

 8. Af Preben Jensen

  -

  Et nyt og uberegneligt/ utilregneligt blogfilter synes at være sat på. På samtlige blogs “forsvinder” alle mulige kommentarer, indlæg og svar til andre bloggere.

 9. Af Preben Jensen

  -

  De saglige og grundige indlæg “forsvinder” først og fremmest. Ønskes kun en overfladisk debat….?

 10. Af Mads Timo

  -

  Preben der ønskes en saglig debat. Måske du skal se det som et tegn på, at folk er ved at være trætte af dine uendelige og meget usaglige gentagelser. Se evt. Snaphanen, Sørines blog m.m

 11. Af Preben Jensen

  -

  Mads Timo…….Hvad med alle de officielle løgne der er blevet gentaget igen og igen. Dem har du jo aldrig protesteret imod.

 12. Af Preben Jensen

  -

  Løgne om “berigelse”, “faldende kriminalitet”, “racisme”, “bedre velfærd”, EU-fordele og “bedre service” osv. Hertil kommer fortielser, forfalskede statistikker og “undersøgelser”.

 13. Af Preben Jensen

  -

  Hej, Jacob M

  Et indlæg
  sendt ind
  ca. 1.30
  i nat,
  bedes venligst
  sat på.
  Tak.

 14. Af Mads Timo

  -

  Preben. Du har din helt egen sandhed. Jeg har før læst du ikke tror på statistik, hvilket er meget sigende for dit niveau. Men alt er selvfølgelig relativt og mod dumhed kæmper selv guderne forgæves.

  Fortsat god weekend..

 15. Af Lars Christian

  -

  Staten går længere og længere i sin overvågning og privatsfæren har længe været tilsidesat til fordel for staten. Staten er til for os og ikke omvendt.

  Og man kan jo nærmest heller ikke være på nettet uden at google, facebook, NSA og diverse andre kan læse alle ens ting og ejer retten til dem. Der er noget fuldstændig galt her.

  Når man er på nettet må “postbuddet” åbenbart godt åbne og læse alle ens breve.

  Rejser man til USA så skal man aflevere fingeraftryk m.m., det næste bliver vel DNA prøve og det spreder sig vel også til andre lande. Vi er ved at opbygge et samfund som er på vej hen mod det værste vi kender fra litteraturen og filmene.

  Jacob Mchangama er en af hovedgrundene til når jeg kommer ind på Berlingske.dk.

 16. Af Preben Jensen

  -

  Julen afskaffes i Esbjerg, se Uriasposten. Fantastiske filmscener fra ISIS-land, se Snaphanen/ 180. Ang. farlig kriminalitet og terror-trusler, se den korte avis.

 17. Af dorte jørgensen

  -

  Uanset hvor mange love og regler regeringen vil lave, så tror jeg ikke på, det hjælper
  os borgere……………..for som så mange andre love og regler er der ingen kontrol med
  om de bliver misbrugt………….lovene står nedskrevet på et papir ja og hvad så ?
  Bruger de penge på og håndhæve disse regler, NEJ !!
  Så igen er vi bare til grin !!

  Vi har intet privatliv tilbage !!

  Vi er umyndiggjorte !!

  Og så er der alle Danmarks store boligselskaber med fællesinternet og fælles server, her
  kan de rigtig overvåge dit privatliv og snage i alt ting og sidde og manipulere med din Email
  og skriveprogrammer og kriminalisere alt efter hvor dygtige folk er i det fælles internet + dem som har adgang til det fælles serverrum, dette rum er hemmeligholdt så ikke engang beboerene må se det……………….det hele er efterhånden så uhyggeligt…..når vi ikke mere er
  private i vores egne boliger men bliver overvåget og misbrugt via alle disse smarte digitale nødvendigheder som computer, tv og mobil, som nu er blevet pålagt os borgere at anvende…………………………….det er slet ikke blevet ordentligt gennemtænkt hvor stor skade
  det kan forvolde os borgere, de aner slet ikke hvor mange der misbruger disse internet muligheder og de er ligeglade med hvordan det psykisk påvirker os borgere, at vi ikke
  engang i vores eget hjem kan føle os trygge mere !!

  Digitaliseringen har stjålet danskernes arbejdspladser, stjålet vores sikkerhed og tryghed
  og snart helt umyndiggjort os…………..ja for denne Internet kommunikation må danskerne
  og resten af verden betale en umenneskelig pris !!!!

  Det er den fagre nye verden og vi borgere har trods vi lever i et demokrati INTET kunne
  stille op, alt er blevet dikteret os, uhyggeligt !!

 18. Af John Michael Foley

  -

  Jeg synes der er mange gode indlæg og en række bekymringer, som bør tages alvorligt. Så jeg synes I alle – ligesom mig – bør gøre noget aktivt ved det.
  Deltag derfor i årets IT-sikkerheds- og sårbarhedskonference/høring i Folketingets Landstingssal den 21. oktober 2014. Her vil politikere, eksperter og den alm. borger m.fl. få muligheden for at drøfte de mange udfordringer, som staten udsætter befolkningen overfor.
  se:www.samfundetsberedskab.dk og meld dig til arrangementet.

 19. Af Preben Jensen

  -

  Ja, udviklingen er uhyggelig, og regeringen gør INTET for at forsvare de fem millioner “almindelige” danskeres interesser. Tværtimod. Vi lever nu i et skin- og papnæse- demokrati hvor både regeringen og systemet i stigende omfang opfører sig uanstændigt eller direkte fjendtligt overfor befolkningen. Med et særdeles landsskadeligt parti i spidsen er Danmark på vej ud over kanten. Hvorfor starter vi ikke en demokrati-bevægelse. (kommer denne kommentar på? En tidligere er væk, og et svar til Timo er væk)

 20. Af Jesper Schramm

  -

  Svundhedsloven og den dertil hørende bekendtgørelse ophæver reelt de alment praktiserende lægers tavshedspligt pr. 1. September 2014.
  Herefter skal diagnoser m.m. Indberettes elektronisk til regionerne m.h.p. kvalitets-og regningskontrol.
  Angiveligt ikke person henførbart, men CPR numre er tidligere hacket.

  Nye livsformer.

  Som patient vil jeg fra nu af være en gåde:
  Altid rask, indtil jeg ligger med fråde.
  Ingen skal vide mit inderste indre.
  Min krop og min psyke, må selv jeg lindre.

  Min læge vil sladre om situationen,
  om krop og psyke til regionen.
  Ved lov er pligten om tavshed sivet…….
  Så jeg må tie, og selv klare livet……..

 21. Af georg christensen

  -

  Når lagring af “persondata”, i dag, går for vidt og nærmest ligner “det vilde vesten” i ko drivernes tidsalder, så er mit svar “JA”. Lagring af persondata, som intet med individets sundhed og velbefindende samt retslige forhold, har at gøre ,bør slettes, senest efter et halvt års lagring.
  Medens jeg nu skriver dette, glemte jeg nok bare, at også mine egne bemærkninger, så også blev fjernet, hvilket for mit eget “ego” trip ikke ville være ønskværdigt, så lad bare “det vilde vesten fortsætte”, så længe det ikke er grundlagt på “maskinkanoner” i baglommen, men kun med “ord”, forsvarer “ORDETS” og “følelsernes” betydning , individerne imellem sig selv, uden “magtbegærdets” med indflydelse. .. . .

Kommentarer er lukket.