Hvad skal vi gøre med Syrien-krigere?

Af Jacob Mchangama, Justitia 22

Vestlige statsborgeres deltagelse i Islamisk Stats hærgen i Syrien og Irak har fået politikere i hele Europa til at søge efter løsninger, der kan stoppe trafikken af såkaldte Syrien-krigere. Senest er de Radikale og Venstre kommet med konkrete udspil. De radikale vil fratage passet fra borgere i Danmark, der mistænkes for at ville rejse til eks. Syrien for at kæmpe for IS, mens Venstre vil indføre en ordning, hvor Justitsministeriet udpeger lande og områder, hvor det kræver forudgående tilladelse at rejse til. Såfremt man rejser ind i et land omfattet af denne ordning uden at have søgt tilladelse, vil man risikere en straf på op til seks års fængsel. Justitsminister Karen Hækkerup har løftet sløret for en flig af regeringens samlede udspil, der forventes i løbet af et par uger. Justitsministerens foreløbige tiltag indebærer, at man skal advare udlændinge, der mistænkes for at ville rejse til Syrien for at deltage i terror og fratage dem deres opholdstilladelse, hvis de trodser denne advarsel.

Helt overordnet må det fastslås, at der er gode grunde til, at Europas politikere og regeringer beskæftiger sig indgående med spørgsmålet om radikalisering og Syriens-farere. Det er dybt skræmmende, at en gruppe som Islamisk Stat har så stærkt tag i et mindretal af muslimer i Vesten, inklusiv Danmark, så de kan overtale unge mennesker til at deltage i massehenrettelser af uskyldige (inklusiv børn), massevoldtægter og oprettelse af en stat, hvis grundlæggende principper er mindst ligeså menneskefjendske som nazismens. Hertil skal lægges, at Syriens-krigere udgør en potentiel fare for Danmarks sikkerhed, når de returnerer med kamptræning. Det så vi med den franske statsborger Mehdi Nemmouche, der ved et terrorangreb i Bruxelles dræbte 4 mennesker. Nemmouche har angiveligt opholdt sig i Syrien og bl.a. tortureret fanger for IS. Truslen er derfor ikke teoretisk, og danske politikere gør ret i at tænke i mulige løsninger, der virker præventivt.

Hvilke juridiske problemstillinger hele spørgsmålet om ”Foreign Fighters” generelt, og forslagene fra V, R og S specifikt, involverer og mulige løsninger derpå, kræver en seriøs og grundig gennemgang, som ligger udenfor blogformatet; men som er noget, Justitia vil fokusere på i den nærmeste fremtid.

Det er dog værd at flage en række problemstillinger, som to af de konkrete forslag – dels om fratagelse af pas og dels om forbud mod udrejse til bestemte lande – rejser, og som bør gennemtænkes nøje, inden de (muligvis) bliver omsat til konkret politik i form af lovændringer.

Begge forslag må antages at medføre indgreb i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvis Tillægsprotokol 4 artikel 2, stk. 2 fastlår, at ”Enhver har frihed til at forlade et hvilket som helst land, herunder sit eget”. Denne rettighed er dog ikke absolut, da stk. 3 tillader begrænsninger ”som er i overensstemmelse med loven, og som i et demokratisk samfund er nødvendige af hensyn til den nationale sikkerhed eller den offentlige tryghed, for at opretholde ordre public, for at forebygge forbrydelse..”.

Der er adskillige eksempler på, at den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har anerkendt, at inddragelse af pas udgør et proportionalt indgreb, såfremt der foreligger stærke grunde i den konkrete sag, og der i øvrigt gælder en række retssikkerhedsgarantier. Også spørgsmålet om rejseforbud til specifikke lande må, hvis det indeholder tilstrækkelige retssikkerhedsgarantier, antages at kunne retfærdiggøres, selvom det er et vidtgående indgreb, der ikke normalt indgår i demokratiers værktøjskasse.

Men begge forslag har nogle potentielle blinde vinkler, der hurtigt ville kunne resultere i uhensigtsmæssigheder, og enkeltsager, som kan blive svære at forsvare for politikere, der gerne vil ramme potentielle terrorister, men ikke lovlydige borgere.

Lad os starte med inddragelsen af pas. Som nævnt er der en række eksempler på, at denne praksis er godkendt i EMD-domme, ligesom den heller ikke er ukendt i dansk ret. Men i sager, hvor passet inddrages på baggrund af mistanke om, at personen vil tage til Syrien og kæmpe, kræves, at denne mistanke kan sandsynliggøres, eftersom de Radikale forudsætter domstolsprøvelse af en sådan administrativ beslutning. Men spørgsmålet er, om eks. PET vil fremlægge beviser mod en mistænkt potentiel Syrien-kriger under en sådan domstolsprøvelse. Det er langt fra givet, da det kunne tænkes at afsløre PETs arbejdsmetoder. Og hvis mistanken yderligere bygger på oplysninger fra udenlandske samarbejdspartnere, har vi ofte set, at PET vil gøre alt for at beskytte dette fortrolighedsforhold. Men hvis beviserne ikke fremlægges, risikerer vi, at domstolsprøvelsen bliver meningsløs, fordi den ikke underbygges, og den mistænkte dermed ikke får adgang til kontradiktion. Det var netop problemet i Tunesersagerne, hvor man ikke kunne frihedsberøve tunesere mistænkt for at ville slå Kurt Westergaard ihjel uden at fremlægge beviser i retten. Det problem løste man ved at indføre såkaldte ”tys-tys advokater”, som skal føre dele af sagen uden at måtte drøfte fortrolige informationer med den mistænkte, hvilket i sig selv er noget af et skridt

Det er ikke sikkert, at man vil/behøver stille de samme krav til kontradiktion, når den mistænkte ”alene” får inddraget sit pas og ikke frihedsberøves. Men uanset om det er juridisk muligt eller ej, står vi altså med en potentiel betænkelig situation, hvis PET vurderer, at en person bør have inddraget sit pas uden at ville fremlægge beviser. Særligt hvis inddragelsen af passet opretholdes over længere tid, og den mistænkte derfor ikke kan forlade landet i flere år uden at være vidende om, eller kunne forsvare sig mod de beviser, der ligger til grund for mistanken.

I forhold til forbuddet mod at rejse til bestemte lande/områder uden forudgående tilladelse vil en sådan ordning involvere et straffeansvar for personer, der alligevel rejser til sådanne lande uden tilladelse. I mange situationer vil muligheden for at opnå godkendelse til anerkendelsesværdige formål såsom journalistik, humanitært arbejde og familiebesøg løse problemerne, for de der skal til Syrien/Irak og ikke har til hensigt at kæmpe for IS eller lignende grupper. Proceduren behøver således ikke være meget anderledes, end hvad man går igennem med hensyn til en visumansøgning.

Men lad os forestille os følgende scenarie: en dansk freelance journalist opholder sig i Tyrkiet på grænsen til Syrien. Han/hun får et tip om en nært forestående offensiv mod IS og vælger at krydse grænsen for at dække forløbet, selvom vedkommende ikke har en godkendelse, eftersom en ansøgningsproces vil forspilde muligheden for at dække historien. Artiklerne om offensiven bringes i en dansk avis, og historien får bred dækning i danske medier. Vil journalisten så efterfølgende skulle anholdes, når han/hun lander i Kastrup? Det nærliggende svar er vel: Ja; for vedkommende havde ikke en godkendelse.

Eksemplet kunne også være en dansk nødhjælpsarbejder i Tyrkiet. Pludselig opstår der en ny akut humanitær krise a la den, der ramte Yezidi minoriteten, og nødhjælpsarbejderen vælger at tage til Syrien/Irak og hjælpe i en flygtningelejr, fordi godkendelsesproceduren vil betyde, at den pågældende ikke kan nå at hjælpe her og nu, hvor nøden er størst. Igen vil en umiddelbar læsning af forslaget betyde, at den pågældende risikerer straf, fordi der ikke forelå en forudgående godkendelse. Det er klart, at ingen politiker ønsker at ramme nødhjælpsarbejdere eller journalister, men hvis det scenarie er en reel risiko ved indførelse af den slags regler, er det noget, man må tage højde for, hvis man vil gå videre med disse forslag.

Der er derfor brug for, at danske politikere tænker sig godt om og ikke lægger sig fast på konkrete forslag, før de har været igennem en grundig proces, hvor der ikke sættes automatisk lighedstegn mellem forslagenes hensigter og deres praktiske konsekvenser.

22 kommentarer RSS

 1. Af Søren Sørensen

  -

  B har på forsiden idag en artikel om militærnægter fra israelske elitærenheder hvori de beviser at Israel systematisk begår menneskerettighedsforbrydelser og truer civile palæstinensere med mord hvis de ikke spionere til fordel for Israel.

  Tager nogen etniske dansker ikke snart derover for at befri palæstinensere? Straffrihed der naturligvis da projektet er humanistisk hvis statsborgere skulle deltage..

  Det er overhovedet ikke klart at politikere her eller hjemme ikke ønsker at ramme journalister og nødhjælpssarbejdere i udlandet. Plutokratiet af borgerlige pengeinteresser støtter skam op om undertrykkelse og hvad interessere er den fri bevægelighed af varer og adgang..disse to grupper bliver smidt ud alle vegne nu dræbt og nægtet visum..naturligvis ikke sagt offentligt..liberalismen er menneskefjendsk pr. Definering.

 2. Af Maria Due

  -

  “Det er dybt skræmmende, at en gruppe som Islamisk Stat har så stærkt tag i et mindretal af muslimer i Vesten”

  Ja, men det mest skræmmende er, at de muslimer, der ikke aktivt vil tilslutte sig ISIS, indtil videre heller ikke modarbejder ISIS, og at vi gang på gang oplever, at tilsyneladende fredelige muslimer pludselig bliver hardcore terrorister. Derefter udtaler familien og naboerne altid, at de står uforstående overfor, hvordan det kunne ske, da vedkommende var en helt igennem blid og rolig type, der aldrig gjorde en flue fortræd.

  Der er i Danmark blevet stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor vi ikke har oplevet demonstrationer som den i Oslo, hvor omkring 5.000 mennesker med en 19-årig pige, imamer og statsministeren i spidsen protesterede mod ISIS. At man efterlyser noget lignende i Danmark viser blot, hvilket overfladisk plan informationerne og politikerne bevæger sig på. For den unge pige i Norge, var en stærkt politisk engageret og tildækket shia muslim med tilhørsforhold til en fraktion, der anerkender Khomeinis rædselsregimente, og at shia’er går mod ISIS’ sunni’er betyder jo ikke, at de er pro vort demokrati og vore menneskerettigheder. Når muslimer taler om menneskerettigheder, er det de muslimske, de har i tankerne, og de er uforenelige med vore.

  Det ser ud, som om Justitia har lagt op til at gøre en dyd ud af at tale og skrive alle forslag i sænk. I stedet ville det være forfriskende med forslag, der holder ift. menneskerettighederne, og hvis sådanne viser sig ikke at findes, må også det på bordet. Jeg tror ikke, at det er for stærkt at skrive, at alt andet modarbejder landets sikkerhed. Hvilket understreges af, at alt for meget hidtil er endt i endeløs palaver og en udvikling, der hele tiden går mod det værre.

 3. Af Krister Meyersahm

  -

  Krigsførelse er, i givet fald, en sag for staten – absolut ikke noget borgerne skal have ret til, at begive sig ud i. Situationen er nu t.o.m. den utålelige, at udrejste danskere kæmper imod, den koalition, folketinget støtter – det er det rene landsforræderi. Vi skal naturligvis forbyde danskere og udlændinge der bor her, at deltage i sådanne aktiviteter.

  Jeg vil foreslå, at danskere og udenlandske borgere, der er bosiddende i Danmark og deltager i krigs- og krigslignende aktiviteter, straffes med fængsel på livstid hvis de vender tilbage og desuden, hvis de er danske statsborgere, fradømmes deres borgerlige rettigheder.

 4. Af K.Larsen .

  -

  Rejser man til et land der er flygtet fra, har indrejsen som flygtning, haft formål af undergravende aktivitet mod Danmark, uanset om det har været for at drage i krig, deltage i bryllup eller holde ferie.
  Alt andet ligner optagt til det kommende valg.

 5. Af K.Larsen .

  -

  Søren Sørensen
  Liberalisme er for Palæstina at må have rettighed til at massemyrde Jøder, som en hyldest til deres Profet, der sejrede over en Jødisk stamme.
  Citat Hamas.
  Hvad er Danmarks svar på RV´s bud, om at stå som lønmodtager i folketinget, og kræve retten til at ytre sig personligt, om politiske santioner mod Israel.

 6. Af Erik Larsen

  -

  Kære Jacob, det var dog et underligt spørgsmål du har som overskrift!
  Hvad TROR du man skal gøre ved folk/religiøse fanatikere der tager ned og holder afhuggede hoveder i hånden og viser dem frem?
  Man gider næsten ikke svare. Men mon ikke de skal arresteres, fængsles og nægtes nogen som helst mulighed for at betræde i hvert fald DANSK jord igen?
  Og MON vi danskere så ikke også skulle retsforfølge de imamer, de personer (mange) der tilsyneladende hylder disse stenalder-ekstremer?
  Vi har nu i Danmark sovet i bare SÅ mange år og vi kan se f.eks. at Sverige har sovet ENDNU længere. Det ender altså galt det her, HVIS ikke danskere mellem 18-40 år vågner – og ikke mindst de skrækkelige “selv-focuserende” pamper-politikere.
  ELLER vi fandt et helt nyt DEMOKRATISK DANSK parti – der primært beskyttede os demokratiske , danske borgere.

 7. Af Erik Larsen

  -

  Og Marie Due, hvor HAR du ret!
  Danske unge sidder på cafè og tror at der ingen fare er. Desværre bliver de snart klogere. Med nul politi/militær er der ikke lang vej til at der sker frygtelige ting også i DK. Men med DR og andre medier der focuserer på X-factor, Vild med dans tåbelige
  shows m.m. så er det åbenbart det der er “livet” for unge i dag. FREMTIDEN -who cares !

 8. Af Preben Jensen

  -

  Først fylder politikerne Danmark med alle mulige tåbelige og dødsensfarlige problemer og tilstande, og bagefter tilbyder de lappeløsninger som ikke løser noget.

  Visse problemer KAN ikke løses med komplicerede juridiske processer eller bureaukratiske og langsommelige indgreb og forholdsregler. Men politikere der kun tænker på sig selv, og aldrig på fædrelandets og befolkningens vel, men tværtimod sætter egoistiske, forskruede og feministiske fjollerier over alt andet, det er jo politikere som før eller siden får samfundet til at falde fra hinanden.

  Danmark er på vej ud over kanten, ligesom Sverige, og hovedårsagen er nykommunisternes, feministernes og pladderhumanisternes politik.

  Vi burde meldes ud af EU, så vi kan få vores landegrænser og demokrati tilbage, …… al videre indvandring af islamister og problematiske typer burde stoppes …… og alle kriminelle udlændinge burde udvises. Men R og S vil i den modsatte retning. De kan slet ikke få indvandring nok.

 9. Af Preben Jensen

  -

  PS: Den tiltagende forhindring af kritisk debat i Danmark, er også et signal om at vores demokrati, velfærd og fred undergraves. Selv på disse blogs er mængden af censur øget i den senere tid. Det er en ildevarslende udvikling, der kan forværre forholdene overalt i landet og skærpe modsætningerne i samfundet betydeligt.

 10. Af Bjarne Munk Chhristensen

  -

  Ja,- hvad var det nu man gjorde ved alle de danskere, der, ENDDA med den danske regerings fulde opbakning og velsignelse, meldte sig til Waffen SS tjeneste på Østfronten under 2. verdenskrig..?
  Efter hjemkomsten, fik de fleste lange fængselsstraffe, skønt den danske regerings topfolk havde været inde og vinke farvel til dem på Rådhuspladsen i 1942, da de drog af sted .
  Hvor svært kan det være….Kors i “hytten”..!

 11. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gode Bjarne,

  Rygter sagde, at den eneste gang Werner Best var i livsfare efter krigen — selv om han blev dødsdømt, men snart benådet og sendt ud af landet — det var, da han sad ude i Vestre fængsel og fik at vide, hvem der var blevet statsminister (Vilhelm Buhl): Da var han ved at død af grin!

 12. Af Niels Peter Lemche

  -

  og så lige om de danske i tysk tjeneste: De fik nærmest administrativt et år i fængsel. Egentlig ikke så galt, når man sammenligner med, hvad der skete i andre lande. Men se videre hos Ditlef Tamm

 13. Af Preben Jensen

  -

  Svenskere har udtalt at det ikke længere giver mening at deltage i den svenske debat, pga. den omfattende censur og politiske “korrekthed”. Det er snart ved at være ligesådan her.

 14. Af Preben Jensen

  -

  Lange forsinkelser eller indlæg som helt “forsvinder”, er ved at være noget helt almindeligt på mange af avisens blogs. (Men dog ikke her)

 15. Af Preben Jensen

  -

  Vi er nogle som gerne ville fremlægge grundige og konkrete eksempler på hvad der foregår af overgreb og uhyrligheder overfor danskerne på diverse områder, men pga. det nye censur-filter er det ikke længere muligt.

 16. Af Preben Jensen

  -

  Igen og igen forsvinder ( eller opgives ) indlæg som nøje beskriver hvad der foregår i godhedsindustrien, skilsmisse-demokratiet, ministerier, retsvæsnet, børneværnet, forsvaret og på bestemte hospitaler. Svenske tilstande?

 17. Af Preben Jensen

  -

  …skilsmisse-bureaukratiet….

 18. Af Hans Hansen

  -

  Man har helt fra starten ikke ville se islamismen i øjnene fra politisk hold. Det har flydt med, og flyder stadig med, undskyldninger for ikke at lovgive tilbundsgående. FN konventionerne og Folkeretten, der netop skulle sikre menneskerettighederne, er brugt som undskyldning, og dilemmaet er så, at man fra politisk hold ikke kan undgå disse islamisters ophold, som ingen ved deres fulde fem ønsker tilstedeværelsen.

  Derfor indfører man protokoller, for sikkerhedens skyld, der øger overvågningen af borgerne, 24 års regler, og meget andet, der igen bliver et dilemma for retssikkerheden.

  Var det her en erhvervsvirksomheds sikkerhedspolitik, eksempelvis på IT området i forbindelse med anti-vira, så var fyringer kommet på tale på grund af uduelighed. Men dette handler ikke om professionelle system-problemløsere, dette her handler om politik og politikere.

  Velbekommen …

 19. Af Niels Peter Lemche

  -

  Til morgen forlød det fra PET, at halvdelen af dem er tilbage. Hvorfor de er det, siges der ikke noget om. Man må håbe, at PET har kontrol med det. Det plejer de faktisk at være ret gode til.

  Der er også kommet nogle gode udmeldinger om begrænsningen af adgang til at søge til IS fra folk, der ved lidt mere om lovens muligheder end politikerne: På tålt ophold: Jamen, så er der ikke noget tålt ophold længere — det er logik for burhøns. For danske statsborgere noget vanskeligere. Man kan ikke lovligt gøre noget ved dem, der allerede er rejst; men man kan forbyde deltagelse på IS’ side. Først erklærer man IS for at være en ulovlig organisation, og det skulle ikke være så svært. Derefter kan man straffe dem, der deltager i denne ulovlige organisations virksomheder. Det er ikke anderledes end, når man straffer folk, der deltager i bandekriminalitet.

  Altså i stedet for den skingre hylen op, så op med ærmerne og se at komme i arbejde. Det er vanskelig at se, at det er særlig problematisk.

 20. Af Flemming Ast

  -

  Der er kun en ting at gøre. Lav en lov, der fratager disse elementer alle rettigheder inkl. statsborskab og fjern disse fra samfundets almindelige borgere på et øde sted og gerne koldt (afhænger af Grønland).

  Så kender de konskvensen – nogle inden de foretager sig noget – andre får sig en overraskelse. Vi har så åbenbart en 14/15 af disse foreninger herhjemme, der skal fjernes fra samfundets almindelige borgere.

  De er udenfor pædagogisk rækkevide, hvilket du så under Bilderberg mødet i København foran Borgen.

  På CNN var der en halv times usendelse, der forklarede, hvorfor disse elementer hader vesten så meget. Det skyldes, at i de kulturer de kommer fra/er opvokset i/identificerer sig med ikke har tilladt at politik eller politiske partier kan startes/komme til orde o.s.v., så politik har udviklet sig igennem religionen, som ikke har været mulig at undertrykke for disse kulturer, da religionen anvendes som magtmidlet som i europas mørke middelalder.

  Jeg har søgt efter en forklaring i 45 år på dette spørgsmål. Professoren var selv fra Mellemøsten.

  Du kan glemme alt om doktriner, menneskerettigheder med mere. Elementerne respekterer ikke disse. De kæmper i virkeligheden imod, det du bl.a. så, da udenrigsministeren besøgte Saudi Arabien. At en borger kan udtale, at en halshugning er noget godt ifølge dennes udlægning af Islam, og at den lokale minister mener, at menneskerettigheder er et lokalt anliggende, er sagens kerne.

  Du kan fjerne de værste, som p.t. er ICIS, men problemet vil opstå igen og igen, indtil de totalitære lande forstår, at magt er viden og ikke undertrykkelse via religion.

  Men fra Texas ved jeg, hvad løsningen er. Det hedder kontant afregning ved kasse A.. Den stat med flest våben, har de færreste drab. Det virker forskrækkende første gang, du oplever dette. Nogle vil kaldet primitivt rent menneskeligt, men under verdensmesterskaberne i Rodeo i Houston, hvor mere end ca. 8 mio. amerikanere samles 1 gang hvert år, er der fred og ro. Og her møder du borgere fra hele USA, alle religioner, alle politiske holdninger, men med en samlet interesse. Og ligenøjagtig i den uge lægges alle uenigheder på hylden.

  Det er her du møder mennesket i USA, som egentligt i grund og bund er godt og retfærdig med en stor forståelse for plig. De tilsvarende elementer i USA er medlemmer af the The Party = eller tæt på KKK. Selv på Manhatten kan solbrændte og blegansigter ikke bevæge sig i nogle områder, som du også ser i England, Sverige, Danmark med videre.

  Og den tid er nu forbi, hvis det stod til mig

 21. Af Preben Jensen

  -

  Hvis der er hundredvis af mulige terrorister, kan Pet og Fet jo slet ikke overkomme at holde øje med dem alle sammen.

  FN-konventionerne mv. bør straks opsiges, eller ignoreres. At danskerne er ved at være retsløse 3. klasses borgere i deres eget land, er vanvittigt og uacceptabelt.

 22. Af hans andersen

  -

  Vi skal tage ved lære af muslimerne, Kosovo albanerne skar serberne op til reservedele og solgte disse med fortjeneste, hjemvendte hellige krigere kan bruges til det samme :-)

Kommentarer er lukket.