Ytringsfrihed – også for rabiate imamer

Af Jacob Mchangama, Justitia 39

Tidligere på ugen kom det frem, at den herboende imam, Muhammed Khaled Samha (MKS), i september holdt en tale, hvor han bl.a. kaldte jøder for ”afkom af aber og svin”. Et længere uddrag af talen (der sandsynligvis blev afholdt i islamisk trossamfund på Fyn) kan ses her. Som jeg skal redegøre nærmere for straks ndf., mener jeg, at der er en relativ stærk sag mod MKS for overtrædelse af straffelovens § 266b (racismeparagraffen). Politiet er da også gået ind i sagen, ligesom Det Jødiske Samfund i Danmark vil indgive en politianmeldelse. Jeg vil dog afslutningsvist argumentere for, at selv så modbydelige holdninger, som dem MKS giver udtryk for, bør være omfattet af ytringsfriheden, og at vi som et frit og demokratisk samfund har bedre midler til rådighed i kampen mod antisemitisme end straffeloven.

Lad os starte med MKS’ udtalelser og tage forbehold for, at vi alene har et uddrag på ca. 2½ minut, hvorfor det ikke kan udelukkes, at vi mangler udtalelser, der giver en anden kontekst, og dermed kan føre til en anden vurdering. Der skal selvfølgelig også tages forbehold for oversættelsen, selvom TV2s oversættere har sagt god for den engelske oversættelse og lavet en dansk deraf, der kan ses hhv. læses i linket ovenfor, hvilket jeg dog ikke har mulighed for at verificere.  MKS’ tale synes at beskæftige sig med konflikten i Israel-Palæstina og særligt spørgsmålet om en deling af omstridte områder mellem jøder og palæstinensere (MKS henviser dog alene til ”muslimer”).    I den forbindelse udtaler MKS: ”

Hvordan kan vi eller andre frie og troende muslimer acceptere delingen af Palæstina med en bande jøder, der stammer fra aber og grise?”.

Længere henne udtaler MKS:

”Palæstina har været og vil altid være Islams land. Det er Islams land – et helligt og velsignet land. Det er stedet for den store kamp, hvor muslimerne vil bekæmpe jøderne. Træerne og stenene vil sige: ”Muslim, Allahs tjener, der er en jøde bag mig. Kom og dræb ham”. 

Straffelovens § 266 b, stk. 1, lyder som følger:

”Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.” 

Rigsadvokaten har udfærdiget denne meddelelse, der gennemgår bestemmelsens anvendelsesområde, og de kriterier der skal lægges vægt på ved vurderingen af, om der skal rejses tiltale, ligesom man på Rigsadvokatens hjemmeside kan finde en praksisoversigt med resumeer af de fleste domme vedrørende 266b. Jeg har tidligere gennemgået nogle af de mest relevante kriterier og domme.

Der er ingen tvivl om, at udtalelserne er fremsat offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds, såfremt talen er afholdt foran en større forsamling, og idet den er optaget og lagt ud på Internettet (det må også antages at MKS var vidende om optagelsen). Der er heller ikke tvivl om at udtalelserne vedrører en gruppe baseret på etnisk oprindelse eller tro. Det forhold, at MKS taler om en ”bande jøder” kan næppe anses for en afgrænsning af den negative karakteristik til en mindre gruppe af jøder, jf. også MKS’ udtalelser om ”den store kamp, hvor muslimerne vil bekæmpe jøderne” samt domme, hvor tiltalte bliver dømt for udtalelser om ”mange muslimer” og sagen mod Jesper Langballe, hvor denne blev dømt for en udtalelse om, at ”der er” muslimske fædre, der begår æresdrab m.v.

 Spørgsmålet bliver så, om udtalelserne er truende, forhånende og/eller nedværdigende i bestemmelsens forstand. Af Rigsadvokatens meddelelse fremgår det, at:

”Det følger af retspraksis, at udtalelser, der indebærer, at en bestemt gruppe generelt mangler værdi som mennesker, som udgangspunkt opfylder grovhedskriteriet i straffelovens § 266 b. Det gælder f.eks. ved negativt ladede sammenligninger med dyr. Som eksempler på domme om sammenligninger med dyr, hvor grovhedskriteriet blev anset for opfyldt kan nævnes…(”Perker svin, sorte so, sorte svin”), dom 1.1.16. (”den eneste forskel på muhamedanere og rotter er, at rotter ikke får socialhjælp”), dom 1.1.24. (”du ligner en abe”, ”det er meget værre, at du er fra Marokko – I er en flok aber” mv.) og dom 1.1.31. (”Alle sorte skal ud af landet”, ”sorte svin”, ”abe”,” tag ned og spis bananer i palmetræerne” mv.).”

Det er også relevant, at den dansk marokkanske islamist og terror-sympatisør Said Mansour i 2007, blev dømt for overtrædelse af bl.a. 266b for netop udtalelser om, at jøder er ”aber og svin” (det skal understreges, at jeg ikke har læst denne dom, da den ikke synes offentlig tilgængelig).  Et interessant aspekt ved sagen er, at MKS udtalelser om jøder som aber og svin baserer sig på koranverset 5:60, ligesom udtalelsen om drab på jøder baserer sig på indholdet af en hadith (en fortælling om Profeten Muhammeds liv og sædvaner), hvorfor begge udtalelser altså har udgangspunkt i religiøse skrifter. Det er klart, at det ikke er strafbart at læse op af Koranen eller hadith. Men det forhold, at udtalelserne stammer fra religiøse skrifter, kan ikke medføre straffrihed, såfremt de er blevet gjort til MKS’ egne udtalelser. Det blev slået fast af Østre Landsrets dom af 14. marts 2003, da den tidligere formand for Hizb-ut-Tahrir blev idømt 60 dages betinget fængsel for at have uddelt flyvesedler med følgende korancitater:

”Og dræb dem, hvor end I finder dem, og fordriv dem, hvorfra de fordrev jer. Jøderne er et bagvaskende folk, og de er et folk, der forråder og bryder aftaler og pagter, og de opdigter løgne og fordrejer ord fra deres rette sammenhæng…og Allah har forbudt os at tage dem til loyale venner.”  

Landsretten udtalte bl.a.

“Imidlertid kan henvisninger til koranen i den givne form og sammenhæng samt ønsker om at støtte foreningens synspunkter ikke legitimere trusler eller forhånelse og nedværdigelse i den grove form, som de pådømte bemærkninger er udtryk for” 

Eftersom MKS fremsætter sine udtalelser i en tale, der har et klart politisk indhold, og anvender citaterne til at understøtte en politisk holdning til Israel-Palæstina konflikten, er der ikke tale om en oplæsning eller teologisk diskussion af disse udtalelser, hvorfor Østre Landsrets præmisser synes direkte anvendelige. På den baggrund synes der at være basis for at rejse tiltale mod MKS for forhånende og nedværdigende udtalelser om jøder.  Det kan også overvejes, hvorvidt udtalelserne om drab på jøder udgør en trussel i § 266bs (eller mere spekulativt 266 og 266as) forstand, eftersom man kan argumentere for, at udtalelsen, ligesom i sagen vedrørende Hizb-ut-Tahrir, i den konkrete sammenhæng fremstår som en opfordring til drab på jøder (om end en mere indirekte af slagsen). Modargumentet her er, at udtalelsen alene henviser til en religiøs forudsigelse i hadith, og ikke et ønske om at dræbe jøder. Mens der er stærke holdepunkter for, at udtalelserne er ”forhånende og nedværdigende”, er der nok mere tvivl om, hvorvidt de også er ”truende”, om end det ikke kan udelukkes ift 266b.

Selvom jeg mener, at der er relativt stærke holdepunkter for at rejse tiltale mod MKS, er det min opfattelse, at et demokratisk samfund som det danske står sig bedst ved ikke at straffe selv så ekstreme holdninger, som dem MKS giver udtryk for. Denne juridiske tolerance skal dog ikke forveksles med moralsk accept. Det er positivt, at så mange medier har udstillet MKS’ hadske udtalelser. Men sagen bør ikke stoppe der. Der bør stilles kritiske spørgsmål til arrangørerne af talen, der tilsyneladende også har valgt at lægge den ud på Internettet. Er man virkelig enig i MKS’ udtalelser? Hvad med de folk, der deltog i forsamlingen, ligger de på linje med MKS? Hvor mange andre imamer udtrykker sig på lignende måde og/eller sympatiserer med MKS? Alle disse opfølgende spørgsmål kræver dog en fri debat, der igen afhænger af ytringsfrihed. Og det var også kun på grund af ytringsfrihed på tværs af grænser, at sagen overhovedet kom frem. Hvis ikke NGO-en MEMRI havde oversat talen, og det israelske medie Times of Israel havde bragt historien, var den næppe nogensinde blevet fanget af danske medier, og vi ville være uvidende om, at en prominent imam spreder antisemitisme blandt danske muslimer.  I forhold til den bredere debat om ytringsfrihed er det også interessant, at MKS var blandt de imamer, der rejste til Mellemøsten for at oppiske modvilje mod Danmark under Muhammedkrisen. Det understreger, at mange af de, der krævede tegningerne censureret eller JP straffet begrundet i hensyn til tolerance og med anklager om islamofobi, i virkeligheden var motiveret af helt andre hensyn. Hvis man virkelig mener, at tegninger af profeten er krænkende og intolerante, ville man næppe kalde jøder for ”aber og svin”, eller se frem til den dag, hvor jøder bliver dræbt. Men denne kombination af fundamentalisme og hykleri udstilles bedst ved netop ikke at straffe MKS. Ved at stå fast på, at i et frit samfund mener vi det alvorligt, når vi hylder ytringsfriheden, og at vi hverken begrænser retten til at kritisere religion eller intolerante hadprædikanters ret til at udstille deres forskruede værdier.

 

39 kommentarer RSS

 1. Af K.Larsen .

  -

  En udtalelse om at vil hævne sig på fornærmelser, er IKKE ytringsfrihed, men en trussel.

 2. Af P Jensen

  -

  LAD OS UNDGÅ AT RADIGALE POLITIKERE TRÆKKER DANMARK NED I EN SUMP VI IKKE KAN KOMME OP AF IGEN………

  Vi kan konstatere at Danmark er blevet et land fyldt med kæmpeproblemer, og mange af dem er nærmest uløselige. Og vi havde slet ikke haft dem, hvis det ikke havde været for visse radikale og korrupte kliker.

  Skal ytringsfriheden udstrækkes til alle ytringer, selv dem som opfordrer til vold og mord og bombeterror? Tjah, uden ytringsfrihed intet demokrati. Og uden demokrati er vejen til tyranni og gangstervælde ikke lang.

  Men omvendt, hvis ord bruges til at planlægge og iværksætte forbrydelser som mord på sagesløse, som terror mod uskyldige, som krigslignende handlinger mod et værtsland, så er vi vel ovre i noget som et samfund er i sin gode ret til at forhindre, straffe, bekæmpe. Anderledes kan det jo næsten ikke være.

  Personager der arbejder for at ødelægge et folk, et land, eller for at bringe en nation ind under et fremmed og fjendtligt herredømme, vil i de fleste lande blive udvist eller sat fast.

  I Danmark (og Sverige) er partiernes politik blevet så lallende, fjollet, “humanistisk” og “korrekt” at det stort set kun er Danmarks egne systemkritikere der forfølges, chikaneres eller cenxsureres.

  Men selvfølgelig vil det være svigt og forræderi, hvis et lands regering og myndigheder ikke griber effektivt ind overfor grupperinger som pønser på og opfordrer til at angribe værtslandet og det folk der betaler gildet. Og om det specifikt er jøder eller jyder der lægges for had i kombination med opfordringer til mord og terror, bør være helt underordnet.

  Den hidtidige masseindvandrings-politik må lægges helt på hylden, for den er tåbelig og landsskadelig, og den direkte vej til barbari, social elendighed og borgerkrigslignende tilstande.

  Lad os undgå den truende katastrofe gennem rettidig omtanke og omhu.

 3. Af K.Larsen .

  -

  Eller.
  Profeten Mohammed om Ytringsfriheden:
  Ytringsfriheden er blod og rygmarv i et Demokratisk samfund.
  Derfor brug en skarp kniv, når i slagter et dyr, så blodet kan løbe frit.

 4. Af Jesper Lund

  -

  Selvfølgelig skal Muhammed Khaled Samha dømmes for overtrædelse af racismegrafen, som Jesper Langballe blev det for sin udtalelse om muslimske fædre.

  Samfundet skal klart mærkere at den slags ytringer ikke kan accepteres. Stemningen i Danmark er desværre blevet meget hadefuld. Vi må derfor slå en streg i sandet.

 5. Af K.Larsen .

  -

  Eller.
  Profeten Mohammed om Ytringsfriheden:
  Ytringsfriheden er blod og rygmarv i et Demokratisk samfund.
  Derfor brug en skarp kniv, når i slagter et dyr, så blodet kan løbe frit.
  Slagteribrancen er under formynderi af EU.

 6. Af P Jensen

  -

  Den korte avis og Snaphanen plus Uriasposten fortæller om hvordan “nyttige idioter” medvirker til ødelæggelsen af Danmark.

 7. Af Henrik S

  -

  I mine øre lyder det nærmest som trussel på livet , men jeg er heller ikke jurist.
  “Der er en jøde bag mig , kom og dræb ham”. Men det er jo også et citat fra Bibelen for fredens “religion” og så må man godt true med døden.Hvem forstår det?
  Hvad med den talsmand for en moske i Århus ,der udtaler at Danmark er i krig med islam , når det er i krig med IS. Er det ikke en opfordring til muslimer at gå i krig mod Danmark.Altså landsforæderi.Det er åbenbart også tilladt , selvom vi er i krig.
  Vi er efterhånden et folk som ingen respekterer og Hvor respekten for danske værdier er liget nul blandt en stor del af landets indbyggere.

 8. Af Niels B. Larsen

  -

  $266 b og blasfemiparagraffen er skampletter på demokratiet og bør ophæves.

  Når det er sagt bør imamen anklages efter §266 b, når vi nu engang har det misfoster af en paragraf og når den nu engang anvendes mod mennesker, som kritiserer muslimer og islam.

  Intet over og intet ved siden af ytringsfriheden, som kun bør begrænses af injurielovgivningen.

 9. Af ELS ARSEN

  -

  kom til Danmark for at formere sig og øge den nationale had, splid, hæld al snavs på de øvrige nationaliteter!b. Før kommunisterne hadede det kapitalistiske samfund, hvad deres opgave er nu at beskytte muslimske provokation og had!

 10. Af iels arsen

  -

  kom til Danmark for at formere sig og øge den nationale had, splid, hæld al snavs på de øvrige nationaliteter!b. Før kommunisterne hadede det kapitalistiske samfund, hvad deres opgave er nu at beskytte muslimske provokation og had!

 11. Af Hans Hansen

  -

  Når man taler om et politisk flertal, så er det implicit et flertal blandt politikere. Der menes ikke flertal blandt befolkningen.

  Hvordan er det nu det forholder sig med demokratiet (folkestyret)?

  Der er rimeligt lidt sammenhæng mellem politikernes og befolkningens holdninger. Politikerne føler sig trygge, og det vil de fortsætte med sålænge befolkningen affinder sig med dem.

 12. Af Kristian Andersen

  -

  Der er også danske jøder der udtaler sig lige så ekstremt ang. Palæstinensere. Der er endda danske jøder der tager til Israel for at slagte kvinder og børn på vestbredden og i Gaza og danske jøder der stjæler palæstinensiske huse på Vestbredden. Sjovt nok er det helt ok i Danmark og ikke noget der får Politikerne, medierne samt diverse debattører op at stolene ;).

 13. Af Søren Sørensen

  -

  Ja utopi at forestille sig at Mchangama kom med et indlæg om jøder der tiltalte muslimer ligeledes og dette forekommer i stor stil skal jeg hilse og sige..og deri ligger det hykleriske i mchangamas indlæg..

  Måske skulle han dømmes efter paragraffen for at håne en religiøs tro før en anden i indlæg efter indlæg? Ville være forståeligt og retfærdigt efter så mange generaliserende indlæg.. :)

 14. Af Karl Nielsen

  -

  Jacob, der er intet at komme efter! – talrige islamiske samfund er godkendt i Danmark dvs. Islams centrale tekster, koran og hadith, er vurderet og fundet i overensstemmelse med grundlovens §67:
  Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

  Islams helt naturlige had til jøder har altså fået den Danske stats blå stempel, gentagne gange – så venligst pak din islamofobi sammen kære Jacob.

 15. Af P Jensen

  -

  Så slog den nye retarderede cenxsur robot til igen. Er avisen hunderæd for demokratisk debat?

 16. Af P Jensen

  -

  Hvorfor foretrækker man 5. kolonne indlæg? De ryger lige igennem, mens seriøse tekster udelukkes igen og igen.

 17. Af Berlingske blog: Ytringsfrihed også for rabiate imamer?

  -

  […] direktør Jacob Mchangamas seneste blog på b.dk […]

 18. Af P Jensen

  -

  Kan se at Jacob M ikke længere er herre over sin egen blog. Den automatiske og hjerneløse cenxsur roxbot bestemmer.

 19. Af P Jensen

  -

  System-kritik frasorteres, Enhedsliste vrøvl favoriseres. Det virker ret skummelt.

 20. Af Eva Madsen

  -

  Muslimernes undergravende virksomhed i Danmark fortsætter med ufortrøden kraft , frem mod kalifatet – nu med falsk varebetegnelse, idet de nu prøver at danne et nyt parti- – med navnet nationalpartiet .
  Nationalpartiet har intet med et højre liberalt parti at gøre, tværtimod vil de afskaffe 24 års reglen, og indføre endnu mere af deres religion islam i Danmark – som vil påvirke Danskernes hverdag i en negativ retning – nationalpartiet kan jo sammenlignes med et ghetto parti for indvandrere – som vil medvirke til endnu mindre integration i Danmark.
  Man kan jo håbe på ad åre, at folketinget etablerer et udvisningsministerium, så man kan sende alle disse mennesker hjem , som vil ændre det Danske samfund, til det samme samfund som de selv er ” flygtet ” fra.
  Danmark er et selvstændigt land – som er Danernes land og ikke muslimernes.

 21. Af Claus Andersen

  -

  Hej Jacob.

  Glimrende indsats i går i TV2-nyhederne.

  Men ham Weiss fra S er jo fuld af løgn, når han påstår at kommunen ikke har lagt lokaler til Hizb ut Tharir.

  Hizb ut Tharir har gentagne gange holdt møde i Nørrebrohallen, der er ejet af Københavns kommune.

 22. Af Morten Binns

  -

  Jeg kan godt forstå, at tilhængere af fredens religion bliver edderspændt rasende når de gang på gang må se sig gennembanket af et folk som på 70 år har slået sig ned i ørkenen og skabt et samfund, der er så teknologisk, demokratisk og militært overlegent. Og når de så igen, igen, igen har pjevset lidt til omverdenen og fået endnu en gigantisk blankocheck til militær oprustning, så får de gudhjælpemig prygl igen og tilmed bliver afklapsningen udført af et folk som nedstammer fra grise og avekatte med sjove krøller og skægge hatte. Jeg ville edderpuleme også være olm….

 23. Af søren rasmussen

  -

  Stor ros til Berlingske for jeres promovering af JOBNET/INDEX på Net avisen.

  Så også gerne en hint til arbejdsgiver om hvor let det er at søge arbejdskraft samme sted .

  Der kan søges meget specifikt på kvalifikationer etc.

  En arbejdsgiver kan søge med spredehagl og specifikt spørge om motivation etc. uden at det får konsekvenser for en eventuel afvisning af et jobtilbud. – på den måde får en arbejdsgiver kun en motiveret arbejdsgiver.

  Så kære arbejdsgiver – hjælp en ledig i job og skab livsglæde for de ‘…pårørende….’. samfundet og skattetrykket.

 24. Af ole Thomasen

  -

  Det problem vi i dag står over får, med flygtninge, indvandre, folkevandring elle hvad det nu kaldes, skyldes at vore politikkere ikke i tide har forklaret disse mennesker, hvad Denmark står for og hvad vi værner om, dvs. vor demokrati, tolerance og samfunds normer. Endvidere at vi i Danmark er vand til, at yde før vi nyder.
  Derfor er der mange indvandre m.m. som mener at de kan tillade sig lige hvad de vil, som vi har set før, og nu igen oplever med den udtalelse af MKS, som er dybt krænkende for jøderne, som er en del af Danskerne, og Danskerne i sin helhed..
  Derfor har sådanne personer, ikke deres berettigelse i vort samfund, hvilket også gælder folk som er tilhængere eller sympatisere med SISI, så som Hizb-ut-Tahrir og ligesindede. De bør tage derhen hvor der sympatiseres med de meninger som disse person har.
  Vi har ikke inviteret dem til vort land, de er selv kommet, dersom de ikke kan lide vort flag, vores ed, vores tro eller vores måde at leve på, vil jeg på det kraftigste opfordre disse personer til at forlade vort land . . .

 25. Af I. Hansen

  -

  Dette er ikke brug af ytringsfrihed – men en trussel, og opfordring til at modarbejde den religionsfrihed som imamer mf. misbruger til at underminere netop denne + ytringsfriheden.

  Det er også en trussel, set i lyset af at imamer, for alt for mange muslimer, har status af autoritet som det er strengt forbudt at betvivle – nogen som man SKAL – uden selvstændig tænkning og kontekst – tro på og adlyde…… og skulle en tvivler eller kritikker indsnige sig, er der socialkontrol til at sikre sig lydighed.
  Dermed opflaskes alt for mange muslimer til at være imod alt, hvad Danmark står for, af kultur og værdier, og hvor dét at blive “for danske” er et skændsord og anses for bedrag af islam.
  Hvordan kan et land acceptere at huse mennesker, som reelt afskyr alt hvad landet står for? -og som gør alt for at undergrave det?…det giver ingen mening.

  Det er fuldstændig naivt når det danske samfund accepterer disse ytringer fra alt for mange imamer….i ytringsfrihedens navn – når netop ytringerne har til formål at stoppe AL ytringsfrihed og indføre sharia overalt i DK.

  Det er direkte landsforædderi, og de skal straks udvises – incl. folkene omkring dem. + deres “friskoler” skal straks lukkes, da de i den grad er parallelsamfunds-underbyggende og stopper al mulighed for integration………..børn og unge som er fremtidens muslimer i DK fastholdes i disse oldtids dogmer, VÆK fra dansk kultur og værdier.

  Det er mig en gåde at politikerne ikke kan se og gennemskue deres agenda – deres naivitet ødelægger det både for gl. danskere, statskassen og for de muslimer som gerne vil Danmark.

 26. Af Kristian Andersen

  -

  De folk der bliver ved med at messe at alle muslimer over en kam er ude på at “overtage” Vesten osv. osv. er ikke bare ufattelig uintelligente. De er også racister og folk der bør søge professionel hjælp hurtigst muligt. Det må ikke være rart at lide af paranoia!

  Og her bruger jeg min ytringsfrihed så der er ingen grund til at slette hvad jeg skriver eller at gå i sort (jeres små hjerner). Jeg ytrer mig ligesom i gør når i udspyr jeres racistiske galde 24/7.

 27. Af B. Th.

  -

  Det kan ikke overraske, at en række personer går i selvsving over imamens udtalelser. Det overrasker dog, at politiet og navnlig Jacob Mchangama, der ellers er en klarttænkende person, også gør det. Det er nemlig positivt overraskende, at imamen i sin udtalelse medgiver, at evolutionslæren gælder for i hvert fald en del af menneskeheden. At han ikke helt har tjek på arvefølgen, bør vi tilgive ham. Det er jo en helt ny erkendelse hos en inkarneret kreationist. Der er jo som bekendt større glæde i himlen over en synder, som omvender sig, end over ti retfærdige. Nu mangler imamen kun et mindre kursus, hvor han informeres om, at svin ganske vist bruges af transplantationslæger som træningsobjekter, fordi de ligner mennesker så meget, og vi har over 90% at vore gener fælles, men, at de trods alt ikke er vor nærmeste familie, hvorimod visse aber, som han så rigtigt nævner, må betegnes som vore umiddelbare forfædre.

  Han trænger nok også til lidt retledning på det teologiske område, idet koranen i vid udstrækning er afskrift af det, som vi kalder Det Gamle Testamente i vor del af verden. Når han har annammet dette, vil han måske kunne betegnes som integreret om end ikke nødvendigvis assimileret.

 28. Af hans andersen

  -

  Når man nu engang har §266b så skal alle behandles ens. Loven er en gummiparagraf der er beregnet til at undertrykke fri tale, den burde afskaffes.

 29. Af Hans Hansen

  -

  Man kan sige meget tydeligt. De originaler på venstrefløjen, og især blandt Radikale Venstre, der fortsætter i en uendelighed, fuldstændigt med hovedet under armen, at forsvare islams radikaliserede rabiate imamer og øvrige muslimske salafister, ikke bare er mindre begavede. De er totale idioter.

  Der er ganske enkelt ingen som Radikale Venstre, der har taget f.eks. Hizb-ut tahrir i forsvar.

  Radikale Venstre, og især størstedelen af deres bagland, er ufattelige himmelråbende tåber, og de står i vejen for pragmatisk indvandringspolitik, på trods af de kun udgør ca 7 procent af befolkningen …

 30. Af Jan Aage Jeppesen

  -

  Det var en fornøjelse at læse Jacob Mchangamas juridiske analyse og argumentation.

  Sletning af den såkaldte racismeparagraf (§ 266b) må ske samtidig med sletning af blasfemiparagraffen (§ 140), for ellers er vi lige vidt.

  I en landsretsdom, afsagt i 1938, året før vedtagelsen af den første version af § 266 b, mod en gruppe nazister der omdelte blade, skrifter og plakater, hvori der blev fremsat udtalelser, hvori jøderne og deres troslærdomme blev gjort til genstand for spot og ærerørige angreb, blev dømt efter injurielovgivningen (§§ 267 og 268) samt blasfemiparagraffen (§ 140). Straffen lød på mellem 20 og 80 dages hæfte. (Hæfte var en mild form for fængsel).

  Man kunne også overveje at fjerne ringeagtsytringer/værdidomme fra det strafbare område i injurielovgivningen og alene straffe sigtelser/beskyldninger, idet deres sandhedsværdi kan underkastes bevisførelse – sigtelser kan enten være sande eller falske.

  Ringeagtsytringer beror på et skøn, moralen ændrer sig over tid, og det subjektive element betyder, at dommere ofte er indbyrdes uenige.

  Dette ville gavne ytringsfriheden og spare domstolene for en masse tid og kræfter hvis de ikke skulle tage stilling til om det er en strafbar ærekrænkelse, f.eks. at kalde nogen “en nar”. Det må man altså godt i hvert fald, når det drejer sig om et folketingsmedlem. Domstolene synes at være blevet mere tolerante over for ringeagt. I 1940erne idømte Højesteret straf for betegnelserne “dum og fræk stodder”, “kraftidiot”, “gemen sjover” samt “sladdermargrethe”. I nyere tid er der frifundet for ordvalget “krukke”, “sart herre”, “endnu ikke blevet pave” og “andenrangsskuespiller”.

  Problemet med den foreslåede ændring af injurielovgivningen er, at den kommer i konflikt med EMRK artikel 8 og 10 og domstolens domspraksis. Straffeloven giver faktisk ikke mulighed for straffrihed vedrørende ringeagtsytringer, hvis de anses for tilstrækkeligt grove.

  Konkrete trusler mod grupper eller enkeltpersoner samt opfordringer til vold og forbrydelse skal selvfølgelig fortsat være strafbare.

 31. Af P Jensen

  -

  At love kan være tåbelige, sjuskede, undertrykkende og uretfærdige, er indlysende. De er jo lavet af politikere. At man f.eks. kan blive dømt for beskyldninger eller kritiske udtalelser , uden at få lov til at bevise at de er rigtige, er jo helt gak-gak. Er kritikken korrekt, bør den selvfølgelig være straffri.

  Og det er jo pjat og idioti, hvis en beskyldning gøres mere strafbar, hvis den er generel og rettet mod 100 millioner eller 1000 millioner personer. Mon ikke de tilsammen kan bære et par forkerte ord? Der jo kan tilbagevises. Og hvis det er sandfærdige ord, bør de vel ikke straffes?

  Men opfordringer til grove forbrydelser mod et værtsland og dets borgere, skal man selvfølgelig ikke finde sig i.

 32. Af P Jensen

  -

  PS: Hvorfor er kommentar fra igår stadig skjult?

 33. Af Hans Hansen

  -

  Der kommer formentlig mere omkring “ahmadiyya” i den nærmeste fremtid, En islamisk mere forsonlig version af islam, men naturligvis ikke accepteret af traditionelle muslimer.

  Den kommer i forbindelse med Kashif Ahmad, en pakistansk-dansker der er stifter af National partiet. Partiet går ind for yderligere import af indvandring (asylansøgere) og er overvejende venstreorienteret indstillet.

  Partiet nævner intet om frasortering af islamister.

  Lars Hedegaard stiller også op til valg.

 34. Af B. Thøgersen

  -

  Eksperiment med Berlingske og ytringsfriheden

  Ovenstående indlæg af pseudonymet B. Th. blev oprindelig forfattet til Berlingskes artikel om samme emne, men blev af uforståelige grunde fanget af spamfiltret. Tænkte, at det kunne være pga. ordet svin, hvorfor jeg ændrede det til Berlingskes eget valg i artiklen, nemlig gris, dog med samme resultat. Kommentaren kom aldrig på; sandsynligvis, fordi B. ikke spilder tid på at kontrollere, om filtret (for)dømmer korrekt.

  Tænkte, at filtret nok ikke er i stand til at forstå ironi eller sarkasme.

  Årsagen kunne naturligvis også være, at jeg har været hård ved Israel et par gange samt ved en journalist, som havde skrevet en usædvanlig ringe artikel, og at netmaskerne er særlig små for folk i bad standing.

  Derfor fiflede jeg lidt med navn og adresse uden dog at lyve, og vips! røg kommentaren gennem filtret. Så har enhver jo lov til at tænke sit.

 35. Af Niels Andersen

  -

  Berl. er blevet modstander af fri og åben debat, og bruger nu en elektronic-dims som sorterer og især frasorterer kommentarer på en måde der er dybt åndssvag. Af de mange protester kan man se at det mest går ud over de seriøse bloggere. Mens de røde betonhoveder rigtig kan boltre sig. Hvad fan… er meningen? Hvornår vågner ledelsen op og få fjernet dimsen!

 36. Af P Christensen

  -

  Hvad laver religiøse og rabiate tosser som denne imam dog hos de vantro i DK, som han grundlæggende foragter ?
  Han er naturligvis inviteret herop af lønmodtagernes armageddon, venstrefløjen.
  Imamen foragter jo ikke de vestlige velfærd og overførselsindkomsten, men vender sig gerne
  mod “Profiten”.

 37. Af ELS TOBER

  -

  Meget klog taktik terrorisere Jøde. han skal ikke udtale sig om, hvad der sker i Mellemøsten, men islamisterne har lov til at skrive kommentarer. fordi de er altid ret. Og føler en masse støtte i medierne. Kommunisterne og dem, der bæve i frygt for deres liv!

 38. Af lars nielsen

  -

  det er kun et fjols, fækallah, og mumse er hans køter

 39. Af Søren Sørensen

  -

  Lars Hedegaard er jo jøde og tilhører en af de 6000 derfra. Da han engang drak te med et postbud blev han derefter sponseret af sorte penge..

  I sidste uge i b skrev han at han var bange for skattevæsenets komme da han har modtaget udeklaret penge fra private danske ekstremister..selvfølgelig kommer en sådan borgerlig svindler i tinget og lov til sådan noget svineri.

Kommentarer er lukket.