Danske “krigsforrædere” i Irak: Gik den militære straffelov i glemmebogen?

Af Jacob Mchangama, Justitia 15

For knap en måned siden sendte den danske regering syv F-16 fly af sted til Irak som et aktivt bidrag til den internationale koalitions kamp mod Islamisk Stat (også kaldet ISIL). Koalitionens indtog i Irak skete på en invitation fra den amerikanske og irakiske regering, hvilket betyder, at Danmark folkeretligt deltager i en ikke-international væbnet konflikt. Som mange nok husker, gik de indenrigspolitiske bølger højt på Christiansborg i timerne op til den endelige folketingsbeslutning om yderligere dansk støtte til koalitionen. De borgerlige partier krævede, inden de ville støtte lovforslaget, svar på, om Danmark i strafferetlig forstand kunne siges at være i “krig”, og om danskere som er rejst til Irak for at kæmpe for ISIL og mod danske styrker i så fald kan straffes efter landsforræder- eller landssviger-bestemmelsen i straffelovens § 102. Forhenværende justitsminister Karen Hækkerup (S) måtte udsætte folketingsbeslutningen og stille op til samråd i Forsvarsudvalget i et forsøg på, at få svar på, hvad der fremstod som et tilsyneladende springende punkt.

I Forsvarsudvalget nåede debatten næsten teatralske højder og fortsatte til sent på aftenen. Fuldstændig afklaring kom der dog aldrig, men de borgerlige partier valgte til trods at bakke op om Danmarks deltagelse i koalitionen, og folketingsbeslutningen blev dermed vedtaget.

Noget tyder dog på, at politikerne (både oppositionen og regeringen) overså en relevant lov. Det lader nemlig til, at den militære straffelov netop kan svare oppositionen på deres spørgsmål om, hvorvidt vi kan straffe fremmedkrigere, der angriber det danske forsvars styrker i Irak, for forræderi.

Den militære straffelov regulerer, hvordan militær personel skal opføre sig generelt samt under væbnet konflikt. Da fremmedkrigere ikke er en del af dansk militær, er disse som udgangspunkt ikke omfattede af denne lovs regler.

Den militære straffelov indeholder dog et sæt specifikke regler, som ikke kun gælder for militært personel men for alle, når Danmark aktivt deltager i en væbnet konflikt. Folkeretligt sondrer man mellem internationale væbnede konflikter og ikke-internationale væbnede konflikter. Situationen i Irak anses som nævnt for en ikke-international væbnet konflikt. Her er det vigtigt at fremhæve, at den militære straffelovs regler for “væbnede konflikter” gælder for begge typer, som det her fremgår af en betænkning til loven:  Det er i forslaget udtrykkeligt nævnt, at reglerne for krigstid gælder, »når danske styrker i eller uden for riget er i væbnet konflikt«. Herved præciseres, at bestemmelsen vedrører både international og ikke-international væbnet konflikt. (BET 2005, nr. 1435, side 5-6).

Det fremgår endvidere af lovens § 3, at den finder anvendelse på ”lovovertrædelser, der begås i og uden for den danske stat”, ligesom den i henhold til § 4 ”finder anvendelse på lovovertrædelser, der begås mod andre landes militære styrker, som samvirker med danske militære styrker”.

Helt central for spørgsmålet om fremmedkrigere er lovens § 2 nr. (3), der fastslår, at ”Under væbnet konflikt finder loven endvidere anvendelse på […]enhver, der gør sig skyldig i overtrædelse af denne lovs §§ 28-34 og 36-38”. Denne bestemmelse har til formål “at modvirke, at en civil gerningsmand kan slippe for strafansvar” og i BET 2005, nr. 1435, side 20 uddybes endvidere:

Udtrykket »enhver« omfatter ikke blot enhver anden dansker, der ikke er omfattet af § 6, nr. 1 (nu § 2, stk.1, nr. 3 red.), men også udenlandske statsborgere, herunder udlændinge, der begår disse særligt opregnede forbrydelser, uanset om forbrydelsen er begået i Danmark eller uden for landets grænser – forudsat, at Danmark er i krig (væbnet konflikt).

Umiddelbart synes det derfor klart, at den militære straffeloves § 2 nr. (3) er i kraft, for såvidt angår situationen i Irak, og at man ikke blot vil kunne straffe (danske og udenlandske) fremmedkrigere, der begår visse forbrydelser mod det danske militær men også militæret fra andre lande, der deltager i koalitionen. Det er dog ikke alle bestemmelserne i den militære straffelov, der udstrækkes til at gælde ”enhver” under en væbnet konflikt, men alene reglerne i §§ 28-34 og 36-38.

Eksempelvis lyder § 28 nr. 1-5: “For krigsforræderi straffes med fængsel indtil på livstid den, der forsætligt under væbnet konflikt eller under truende udsigt hertil for at gavne fjenden eller skade det danske militære forsvar

 1. 1.        søger at opnå, at tropper, materiel, territorium eller infrastruktur bringes under fjendens kontrol eller ikke kommer dansk militært forsvar til nytte,
 2. 2.        forleder til mytteri, overgivelse eller overløben til fjenden eller udbreder oprørske eller fjendtlige opråb i det danske militære forsvar,
 3. 3.        ødelægger infrastruktur eller på anden måde søger at skade det danske militære forsvars kommunikationsmuligheder, 
 4. 4.        giver fjenden underretning om det danske militære forsvars forhold, herunder forhold vedrørende kommunikations- eller informationssikkerhed,
 5. 5.        vejleder fjenden eller vildleder nogen del af dansk militært forsvar,

I følge lovens § 29 kan enhver, som yder spionage til fordel for ISIL, således straffes med op til livstid. Ligeledes straffes den, som forsætligt bruger krigsmidler eller fremgangsmåde, som strider i mod eks. Geneve-konventionens regler for krigsførelse, jf.  § 36, stk. 2.

Ud over straf af enhver som i loven forbryder sig mod danske styrker, muliggør den militære straffelov umiddelbart altså også straf for forbrydelser mod allieredes styrker, jf. § 4, der omfatter ”andre landes militære styrker, som samvirker med danske militære styrke”, og vel derfor omfatter den irakiske hær og andre deltagere i koalitionens indsats i Irak. Det er ganske væsentligt eftersom det jo fortrinsvis er den irakiske hær, som ISIL møder på landjorden, og hvis tropper, installationer, infrastruktur, materiel m.v. som ISIL søger at erobre (man kan dog stille spørgsmålstegn ved om henvisningen til ”dansk militært forsvar” i § 28 udelukker anvendelsen af dele af denne bestemmelse i forhold til andre koalitionslandes militære forsvar).

Der findes således en række bestemmelser i den militære straffelov, som umiddelbart synes at muliggøre at strafforfølge fremmedkrigere for deres ugerninger mod danske- og/eller allierede styrker i Irak, og som endog anvender terminologien ”krigsforræderi”. Vel og mærke uden en overhængende tvivl om domstolenes endelige fortolkning af begreberne “krig” og “væbnet konflikt”. Samtidig vil domstolene med den militære straffelov have mulighed for at straffe helt op til livstid for flere forbrydelser i mod det danske militær og dets interesser, hvorimod strafferammen i landssviger-paragrafferne i den almindelige straffelov er på 16 år.

Afslutningsvist er det dog vigtigt at slå fast, at den militære straffelov ikke løser fremmedkriger-problematikken. Fremskaffelsen af det nødvendige bevismateriale, som kan føre til en dom for forbrydelser begået i Irak mod danske styrker (eller allierede) er stadig yderst vanskelig. Fremmedkrigeres deltagelse i væbnet konflikt på ISILs side vil muligvis heller ikke i sig selv være omfattet af de relevante bestemmelser i den militære straffelov, der omhandler forbud mod meget specifikke handlinger, som ikke er nærmere præciseret grundet den yderst sparsomme retspraksis. Derudover er der spørgsmålet om, hvorvidt den finder anvendelse på de fremmedkrigere, der kæmper i Syrien. Dette synes ikke at være tilfældet, da lovens udvidede anvendelsesområde er begrænset til konflikter, hvor dansk personel aktivt deltager i militære operationer mod en modstander, og Danmarks bidrag til den væbnede konflikt afgrænser sig til Irak.

Det er PETs vurdering, at hovedparten af danske fremmedkrigere er udrejst til Syrien og ikke Irak. Det understreger behovet for yderligere foranstaltninger, som kan bidrage til at begrænse udrejsen af fremmedkrigere, samtidig med at man holder fast i respekten for retssikkerhed og frihedsrettigheder. Om den balancegang lykkes vil vi snart få svar på, når regeringens bebudede lovforslag efter sigende snart sendes i høring. Når dette lovforslag fremsætte må man håbe, at både regering og opposition er opmærksomme på alle de relevant regelsæt, som kommer i spil og ikke glemmer en hel lov.

15 kommentarer RSS

 1. Af Hans Hansen

  -

  Tak fordi du gider, JACOB MCHANGAMA, støve rundt i diverse paragraffer. Ikke mindst fordi hele emnet stiller spørgsmål ved logikken, at tillade indvandring uden evne og vilje til politisk differencering.

  Hvad skal man sige til dette politiske vanvid? Når en tilfældig debattør tillader sig at udtale med allerstørste sarkasme, at siden endnu en dansk ISIL kriger tilsyneladende er nakket af amerikanerne, at så sparer man de penge til rehabilitering ved hjemkomsten, så skriger de evnesvage venstreorienterede politikere op om underlødighed på bedste svensk facon, og truer tillige med sagsanlæg.

  Sandheden er den, at der ikke bare er grundlag for at forhindre disse islamister udrejse IHT emnet, men især at man forhindrer de får adgang til landet i første omgang. Ikke mindst at de kriminaliseres allerede for deres politiske anti-demokratsike holdning, så de præventivt kan udvises efterhånden som de viser deres sande ansigt.

  Sagen er den, at ikke alene Danske politikere, men så sandelig også EU politikerne, er infiltreret af talentløse politikere. Dem finder man især på venstrefløjen under påskud af politiske principper. hvor man har erstattet simpel fornuft med ideologisk tro. Det er det indenrigspolitiske aspekt.

  Det udenrigspolitiske aspekt bærer præg af samme politiske evnesvaghed. Her er de højreorienterede politikere, i det mindste sådan nogle som Søren Pind, ganske lige så urealistiske, men hvor man dog bemærker, at netop Søren Pind er holdt i snor af venstre. Er vi i krig eller ej. Skal vi i krig eller skal vi ikke?

  Prøv at høre. Op et vist sted med Boko Haram psykopater, så længe de ikke har adgang til landet, eller sagt på en anden måde; Hvad skal der til før diverse politikere retter sig efter befolkningens vilje, og dermed sikrer landet på politisk niveau mod sådanne politiske religiøse ialamistiske sociopater?

  Hvor mange hjemme har RV m.f. af politikerne mellem ørerne? Har de overhovedet ører, og er de forbundet til hovedet?

 2. Af Preben Jensen

  -

  Indlæg hænger fast….

 3. Af Jan Petersen

  -

  @ Jacob

  Den militære straffelov er vel for så vidt total ligegyldig, så længe den fortolkes frit alt efter politisk “korrekt” overbevisning?

 4. Af Preben Jensen

  -

  Indlæg hænger stadig fast. Ytringsfriheden og demokratiet er ved at forsvinde.

 5. Af S.D. Poulsen

  -

  Demokratiet er en vestlig magtstruktur – en måde at opfatte forholdet mellem borgerne og staten – magthaverne – på, der ikke lader sig overføre til hele verden, men vi er begyndt at tolke demokratiet i en retning, der kan tilpasses hele verden, hvor lovene gradbøjes efter det politiske korrekte. Og dermed er vi i gang med at nedbryde demokratiet. Alt er lige gyldigt og derfor ligegyldigt.

 6. Af Ulf Timmermann

  -

  Hvis der ingen forskel er (må være) på kvinder og mænd, er der selvfølgelig heller ingen forskel på nat og dag – og heller ikke på lov og lovløshed. Politisk korrekthed overvinder alt!

 7. Af Preben Jensen

  -

  Selv her er ytringsfriheden ved at blive afskaffet

 8. Af Mchangama om Islamisk Stat-“krigsforræderi” | Punditokraterne

  -

  […] Jacob Mchangama har været i lovbøgerne og dér fundet ud af, at den danske stat måske, i visse temmelig specifikke tilfælde, kan straffe danske Islamisk Stat-soldater i henhold til reglerne i den militære straffelov: […]

 9. Af Krigsforræderi | Hodjanernes Blog

  -

  […] Jacob Mchangama gennemgår reglerne her. […]

 10. Af Preben Jensen

  -

  Efter over 24 timer er mit indlæg stadig blokeret. Hvad er meningen med det?

 11. Af Preben Jensen

  -

  For kort tid siden var denne blog en blog med ytringsxfrihed. Nu er den en stærkt manixpuleret blog. Er Berxxlingeren stadig en borgerlig avis?

 12. Af Finn Bjerrehave

  -

  Krig som det dummeste mennesker skaber, tænk et brev fra Serbien til Østrig var 4 timer forsinket, og WW1 startede, skabte Hitler fra Østrig og WW2 blev igen Østrigs værk og nu til fanger og rettigheder, og derfor udtalelser fra krigszoner: Ingen fanger, og juristerne bliver arbejdsløse.
  Danmark elsker krig.Finn Vig

 13. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det lyder jo ganske absurd, at en hel lov kan glemmes. Endog at de mennesker, der er sat til også at forvalte sådant på vore vegne.

  Syrien er vel flere ting med de mange oprørsgrupper, og hvis man rejser ud for at bekæmpe fx vestlig frihed, så er det vel en slags forræderi i sig selv i forhold til landets politik, hvor vi i forvejen sender vores unge mænd ud – og ikke for at øge ufrihed i verden., og hvor vore allierede også tildels deltager nu.

  Så ser jeg ikke, at man kan have behøvet dansk statsborgerskab – omend vi har friheden til selv at vælge vore standpunkter. – Men ligefrem i krig at modarbejde dem i forhold til staten, landet, det er uacceptabelt.

  Og – hvorhen i verden et ungt menneske måtte drage ud i krig, så bør den enkelte trække sig, såfremt Danmark deltager, og ikke bekæmpe egne landsmænd, de danske deltagende og udsendte af staten.. Det er jo absurd. De unge bør se, hvad der evt. kan ligge til grund for deres dåd, da unge mennesker jo ofte er iltre og tillige forsvarsvillige med liv og sjæl uden tanke for måske eget liv og helheden i noget sådant.

  Svært da – men unge mennesker er ofte både naive og idealistiske og mangler et overblik i forhold til, hvad de går ind på.

 14. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg kom nu et helt andet ærinde – et nok svært spørgsmål til Jacob Mchangama:

  Vedr. sagen omkring Lars Hedegaard og den formodede skyldige, der er blevet løsladt i Syrien og ikke udvist. Er det ikke en revne i vores retssikkerhed, en mulig glidebane, der her åbnes for, selv om udenrigsministeren siger, at man fortsat forsøger at få bedre meldinger derfra?

  Vores land bygger på, at vi er en retsstat, og Tyrkiet i så henseende for diverse dispositiooner fremover, hvor de lægger os flade i så henseende?

  Jeg spørger bare, selv om jeg godt kan følge tanken om, at der er endnu større ting på spil; men – hvor er vi henne, hvis vi tillader denne evt. sprække, som jeg ser det???

 15. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  NB! Jacob Mchangama: Vi går jo netop i krig for sådanne begreber, der for os i DK ikke er taget ud af den tomme luft, og hvor vi vil hjælpe folk andre steder i verden til netop retssikkerhed – udover ytringsfrihed mm? Tryghed som menneske og borger i sit eget land.

Kommentarer er lukket.