Zoneforbud og retssikkerhed

Af Jacob Mchangama, Justitia 29

Justitsministeriet har lanceret et nyt udspil af 19. april 2015 om en styrket indsats over for ungdomskriminalitet, hvoraf det fremgår, at politiet i videre omfang får mulighed for at anvende zoneforbud over for personer, der tidligere er straffet for salg af narkotika. Zoneforbuddet pålægges af politiet (og udgår således en forvaltningsretlig afgørelse) og indebærer, at man ikke må bevæge sig inden for en radius af enten 500 eller 1.000 meter – afhængigt af de konkrete omstændigheder – fra det sted, hvor man har handlet f.eks. hash. En overtrædelse af forbuddet, skal ifølge udspillet, straffes med op til 40 dages fængsel.

Zoneforbud vil ifølge Justitsministeriet have en præventiv effekt, idet unge underlagt zoneforbud ikke vil kunne opholde sig i nærheden af det sted, hvor de begik deres kriminalitet.

Politiet har siden 1960’erne kunne forbyde bestemt adfærd jf. BEK nr 430 af 21/11/1967 § 6, stk. 1-3. Egentlige zoneforbud blev dog først indført ved lov nr. 501 af 12. juni 2009 – også betegnet Bandepakken. Ifølge Justitsministeriet var dette tiltag nødvendigt for at sikre politiet et effektivt redskab til bl.a. at forhindre bandevagter i at chikanere folk på gaden. Derfor ændrede Justitsministeriet ordensbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005), der medførte, at

har en person udvist en særligt utryghedsskabende adfærd, kan politiet således meddele den pågældende forbud imod at færdes frem og tilbage eller tage ophold inden for en radius af 500 meter fra det sted, hvor adfærden har fundet sted. Det er en betingelse for meddelelse af forbud, at der er grund til at tro, at den pågældende ellers vil gentage den særligt utryghedsskabende adfærd inden for det område, som forbuddet vil omfatte, (Ordensbekendtgørelsen § 6, stk. 4 (indsat ved BEK nr 540 af 11/06/2009)).

Zoneforbuddets maksimale varighed er tre måneder, der dog forlænges i op til tre måneder ad gangen, hvis der fortsat er grundlag for at tro, at den pågældende ellers vil gentage den særligt utryghedsskabende adfærd i det pågældende område.

Strafferammen og omfanget af zoneforbuddet blev øget i 2014, således at den geografiske udstrækning nu blev mulig at udvide til 1000 meter, og strafferammen blev øget med 1 år, så overtrædelse af zoneforbuddet nu kan medføre op til 1 år og 6 måneders fængsel, jf. ændrings Bekendtgørelse 2014-06-10 § 6, stk. 4 og § 18, stk. 2.

Det nye udspil fra Justitsministeriet er en yderligere skærpelse af reglerne om zoneforbud. Det væsentligste i det nye udspil er, at der ikke stilles betingelse om en forudgående ”særligt utryghedsskabende adfærd”. Selvom vi endnu ikke kender den præcise ordlyd i lovforslaget, må det umiddelbart anses for en indgribende foranstaltning, at man efter at have udestået sin straf, risikerer at få et forbud mod at færdes i et bestemt område uden, at man nødvendigvis har givet anledning til nye problemer.

Det er også interessant, at Justitsministeriets udspil kommer på et tidspunkt, hvor tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af unge kriminelle er det laveste i mange år. På bare ti år er antallet af mistænkte og sigtede børn og unge omtrent halveret til 12.819 tilfælde.

Det lader imidlertid ikke til, at denne udvikling er et resultatet af den øgede anvendelse af zoneforbud. I et FT-svar fra 2014 angående anvendelse af zoneforbud i praksis fremgår det således:

Københavns Politi har i den forbindelse henvist til, at det – trods en intensiveret politimæssig indsats i København – ikke i de konkrete tilfælde har været muligt at godtgøre en tilstrækkelig intimiderende og utryghedsskabende adfærd fra narkotikahandlernes side til, at politiet har kunnet meddele et zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens § 6, stk. 4.

Også andre lande ses lignende tiltag, hvor borgerne kan pålægges civilretlige påbud og forbud, hvis overtrædelse er strafferetligt sanktioneret. Nedenfor vil jeg kort skitsere nogle relevante engelske og amerikanske regler.

I engelsk ret sondres der mellem Anti social behavior orders (ASBO) og gang injunctions.

ASBO’s er specifikke forbud rettet mod en person, som har udvist “asocial adfærd” (“acted in an anti social manner”), som forårsagede eller var ment til at forårsage chikane, frygt eller angst for en eller flere personer. ASBOs kan både pålægges i forlængelse af en strafferetlig dom (men udgår et civilretligt tiltag) og som et fristående påbud/forbud. På trods af at udstedelse af ASBO’s sker ved en civil domstol, har House of Lords udtalt, at der stilles samme beviskrav som ved straffesager (“beyond reasonable doubt“).  ASBO’s kan bl.a. anvendes til generelle forbud mod at tage ophold på bestemte steder. 

Gang injunctions er mere snævert rettet mod bandeaktiviteter og kan medføre forbud mod at opholde sig på bestemte områder eller påbud om at være på sin bopæl inden for nærmere afgrænsede tidspunkter (dog ikke over 8 timer).

Ligheden mellem ASBO’s og gang injunction ligger hovedsageligt i, at afgørelsen om at pålægge både ASBO’s og gang injuctions ligger hos domstolene, i modsætning til den danske ordning, hvor afgørelsen træffes af politiet med mulighed for efterfølgende domstolsprøvelse.  

I USA anvender flere delstater (heriblandt Californien, Texas og Utah) også gang injunctions, som har en vis lighed med zoneforbud, men som udstedes af en dommer og bl.a. angiver arealer (”Safety Zones”), hvor bestemte bander og deres (navngivne) medlemmer eks. ikke må opholde sig[1].  Der synes at være en vis evidens for, at de amerikanske gang injunctions har medvirket til at nedbringe omfanget af vold og kriminalitet i de områder, hvor de anvendes uden, at vold m.v. samtidig er steget i naboområder, hvor sådanne injunctions ikke er udstedt. Der er dog muligvis noget, der tyder på, at effekten af gang injunctions er relativ kortvarig.

Som udgangspunkt må det konstateres, at både de engelske regler om ASBO/gang injuctions og de amerikanske regler om gang injunctions indebærer en væsentlig højere grad af retssikkerhed end de danske regler om zoneforbud. Det skyldes dels kravet om, at afgørelsen træffes af uafhængige domstole, samt at disse tiltag typisk kræver en højere grad af ”bevisbyrde” end i Danmark, hvor beslutning om zoneforbud træffes af politiet – og dvs. selvsamme myndighed der skal håndhæve reglerne, samt hvor det nuværende krav om ”utryghedsskabende adfærd” er meget bredt og uklart, og hvor regeringens nye tiltag helt undlader at stille krav udover en domfældelse for narkokriminalitet. Erfaringerne fra USA og Storbritannien tilsiger, at tiltag som zoneforbud muligvis kan medføre gavnlige effekter i forhold til at nedbringe kriminalitet og utryghed (om end det ikke er sikkert at erfaringerne fra gang injunctions er brugbare i forhold til bekæmpelse af narkokriminalitet). Men de mulige gevinster af sådanne ordninger, der griber ind i grundlæggende rettigheder som borgernes bevægelses- og forsamlingsfrihed samt privatliv, bør gå hånd i hånd med respekt for retssikkerhed, og underlægges en procedure, hvor afgørelsen træffes af uafhængige domstole snarere end af politiet.


 

29 kommentarer RSS

 1. Af Bjarne Petersen

  -

  I forvejen tildeles forbryderne jo større opmærksomhed, flere rettigheder og mere hensyntagen end ofrene. Og ordninger skal jo også være til at have med at gøre rent praktisk. Politiet vil sikkert kunne administrere lige så godt eller bedre end alle disse jurister og menneskerets-teoretikere. Ellers læs om Levakovic familiens sorte får som først efter utallige forbrydelser/tyverier/hjemmerøverier/voldssager/svindelsager gennem mange år er blevet udvist. En langt hårdere linje er hvad der er brug for, hvis kriminaliteten skal bremses, og de 1000 meter bør måske udvides til 5 eller 10 km? Ihvertfald kan man hver dag læse og høre om slap retspleje og dårlig behandling af ofrene.

 2. Af Steffen B. Jørgensen

  -

  Som sædvanlig et interessant og fornuftigt indlæg fra Jacob Mchangama, men tillad mig alligevel at komme med et par kommentarer til den generelle debat om zoneforbud.
  Som forretningsfører for et større københavnsk boligselskab har jeg, og ikke mindst mine lejere, ofte de problemstillinger, som zoneforbuddet er tiltænkt, helt inde på livet. Jeg skal ikke umiddelbart blande mig i de juridiske overvejelser om grundlag m.v., men i stedet konstatere, at en mulighed for zoneforbud lader til at være meget lovende for trygheden i det man ofte kaldet udsatte boligområder.
  Vi har rigtig mange og effektive værktøjer til med og for den store gruppe af “normale” lejere at skabe trygge og velfungerende boligområder. Over for en lille gruppe af “umulige” har både vi og samfundet i øvrigt til gengæld været bemærkelsesværdigt magtesløse – til de øvrige lejeres store og forståelige frustration.
  Vi ved, at i de perioder, hvor en forholdsmæssig stor del af de tungeste kriminelle sidder i fængsel, kan vi skabe resultater med de “frie”, men når de “tunge” kommer ud igen, bliver vi slået tilbage.
  For min skyld kunne man holde de tungeste kriminelle indespærret i årtier, men zoneforbud forekommer da som en meget mildere og næsten lige så effektiv metode til at opfylde civilisationens grundydelser om tryghed og retfærdighed.
  Selvfølgelig skal zoneforbud ikke være noget en gnaven gadebetjent udsteder efter forgodtbefindende, men jeg bliver også nødt til at sige, hvis domstolsbehandling indebærer sagsbehandlingstider som det vi ellers ser fra den kant, så er formålet fortabt. Måske man skulle tænke i hurtigt udstedte zoneforbud, men med gode muligheder for (hurtig) domstolsprøvelse.
  Og så alligevel lidt om jura. Hvis fremherskende juridiske opfattelser af retssikkerhed indebærer handlingslammelse over for indlysende og påtrængende problemer for borgerne, så har juraen simpelthen ikke forstået sig selv. Formålet er ikke at få juristerne til at ha’ det godt med sig selv, men helt grundlæggende at skabe tryghed og retfærdighed. Engang fandt man det nødvendigt altid at ha’ en hestetyv hængende i galgen uden for byporten, det er vi heldigvis nået forbi, men enhver tid har pligt til at tilrettelægge lovgivning og håndhævelse så den opfylder det grundlæggende formål – tryghed og retfærdighed – også selvom det så kunne være barskt (på en ny måde) at være dommer/politibetjent/socialarbejder/whatever.

 3. Af Hans Hansen

  -

  Et er snak om hvorvidt den dømmende magt, eller den udøvende (regeringen > politiet), skal varetage opgaven, noget andet er personer uden indfødselsret der begår den slags kriminalitet (banderelateret).

  Sidstnævnte skal ikke bare holdes væk talt i kilometer. De skal helt ud af landet, men naturligvis ikke på foranstaltning af politiet. Politiet må aldrig få dømmende magt, hvilket man kan diskutere om allerede er sket.

  IHT retssystemet i USA, hvor det er korrekt hvad JM oplyser, så har politiet beføjelser vi ikke kender til herhjemme. Set i en helhed, og sådanne emner bør forståes som helheder, er det diskutabelt om politiet i USA’s delstater har kompenseret.

  Jeg specificerer ikke nærmere, men henleder blot opmærksomheden på f.eks. sidste kendte sag, fra New York, om en politiets metoder brugt på en dansk pædagog.

  Metoder der kan, i så fald han vinder sagen, medføre at erstatningen sikrer pædagogens fremtidige økonomi.

 4. Af Flemming Ast

  -

  Der skal tages udgangspunkt i det enkelte unge menneske først for at forhindre,
  at straffeattest nr. 2 forhindrer de manipulerede unge bestemte fremtidige job.

  Hvis dette ikke sker, så skabes en ny generation for larm i Laksegade.

  Herefter kommer juraen. Samfundet skal have mulighed for at imødegå den nuværende situation.

  Hvis lovgivningen ikke er fuldt med, så må lovgivningen opdateres.

  Lidt a la overvågningen af borgere i udlandet. Samfundets/borgernes sikkerhed står over loven – altid.

  Nu skabes der for første gang en liste af navne til kontroludvalget i historien. Og der vil blive begået justitsmord. Men “better safe than sorry i disse tider”.

  Tidligere er dette foregået incognito.

 5. Af Søren p. Sørensen

  -

  Er der zoneforbud mod danske borgerlige skatte og pengekriminelle mod at færdes nærmere end 10 km fra Svejts eller Luxembourg?

  Hvorfor ikke?

  En hash smoking hippy den største og farligste forbryder? Legalisere møget, få skattekronerne (and we can explore space in unity for humanity for ever and ever…)

 6. Af Erik Larsen

  -

  Jacob jeg troede at Du gik ind for ytringsfrihed?

 7. Af Erik Larsen

  -

  stakkels dig – og stakkels os danskere – der er lige nu totalt censur på b.dk – ikke engang demokratiske meninger kan komme igennem. Hvor ER I dog nogle rene sabotører af alt dansk.

 8. Af Helge Nørager

  -

  Igen klynker hadespredere over mangel på spalteplads piv piv piv sagde den stygge ulv, og fattede ikke hvorfor den blev jagtet.

 9. Af Claus T.

  -

  @Bjarne Petersen
  “I forvejen tildeles forbryderne jo større opmærksomhed, flere rettigheder og mere hensyntagen end ofrene”
  Virkelig – kan du uddybe dette med dokumenterede eksempler?

  I øvrigt er bloggens emne spørgsmålet om, hvorvidt man kan lade en offentlig ansat bestemme, hvor i landet du eller jeg må opholde os, eller om spørgsmålet skal forelægges en dommer.
  Personligt har jeg langt større tillid til landets dommerstand end til tilfældige ansatte i politi, Skat, kommune osv.

 10. Af søren rasmussen

  -

  Zoneforbud

  Det er logik for en normalt tænkende borger. Men det krænker en bogholder af en jurist….

  Prøv at tænke lidt bredere.

  Problemet er manglende evne og substans i nuværende ledelse i hele Vesten.

  Nuværende folkevandring vil fører ad helvede til.

  jeg kan huske at for omkring 30 (tredve år side) talte man om Europa Fort Knox.

  Artikler i Information!!!! Politiken!!!!!! og andre mere lødige aviser med billeder af folkevandrende masser der kæmpede for at komme ind i Europa.

  – Vi kunne allerede den gang se at den var helt gal.

  Hvad gjorde Vesten? Vi gjorde alt for at fertiliteten i dumhedens tjeneste kunne forøges. flere børn, flere mennesker, flere flygtninge etc. – Medier, Politikere og meningsdannere svigtede dengang og nu.

  Se på DER GUTE MENSCH VON RADIKALE OG VENSTREFLØJEN.

  De er så blåøjet i deres godheds naivitet at de smadre den vestlige kultur, økonomi som frihed, lighed og broderskabs ånd som igen relaterer sig til kristligt menneskesyn.

  Og de radikale og venstrefløjen betaler aldrig selv regningen for deres dårskab.

  Se på de radikale tåber der fører sig frem på vores skattekroner. Føj for satan…

  Hvor er Lars Lykke? Hvor er Helle Thorning? Hvor er EU? Hvor er medierne? Hvor er LO og arbejdsmarkedes parter?

  Havde Rifbjerg ret da han sagde at dansker er dumme? Hvis han mente politisk, handlingslammede, så havde han ret.

 11. Af merethe hansen

  -

  har man prøvet grønt straffesystem, altså pr automatik beslaglægge og sælge det benzindrevne, og tvinge over på elbil…..

 12. Af merethe hansen

  -

  har man forsøgt sig med det surt sunde, dvs. forbyde alt usundt i fængsler, herunder alt kød…..endvidere kun sende særligt fængsels TV, som er udviklende…altså ingen underholdning….
  endvidere kunne man sige, at flugtforsøg nulstiller straffen plus tillægsstraf…..

 13. Af Erik Larsen

  -

  Ja, Helge Nørager – at DU ikke bliver som du siger “jagtet ” af b.dk. må der nok være en temmelig pinlig forklaring på – for det du tilføjer debatten er jo lige præcis det der skader Danmark.

 14. Af Helge Nørager

  -

  Kære Hr. Erik Larsen.

  Efter gentagende gange at have læst at mennesker som mig ikke bør have ytringsfrihed, stemmeret, ret til noget som helst andet end at give dig og dine venner ret i at alt og alle som ikke elsker børsspekulanter, lystløgnere, hadespredere, og skabere af selvopdigtede tillægsord.

  Synes jeg det er på sin plads at gøre opmærksom på at der faktisk i Danmark er mennesker med empati, med viden, med hukommelse.

  Og at råbe ulven kommer, er vist ikke længere imod Islamiske wahhabi KSA, Danmarks militære allierede.

  Men fra de små evnesvage røv…. af mennesker som råbte og skreg af glæde da Danmark gik i krig…………………..

  Og nu ikke fatter en kæft, må fanden tage dem…………..

 15. Af Henrik Olsen

  -

  Det er trist at måtte konstatere at disse debatter ikke længere er læseværdige. Kvaliteten er under lavmålet i de fleste indlæg. Avisen foretrækker åbenlyst syge og tumpede indlæg fremfor saglige. Redigeringen er plim bimmelim.

 16. Af H Olsen

  -

  Når saglige indlæg spærres, mens sindsforvirrede indlæg fra typer som Søren Sørensen, Lars Sørensen og Helge Nørager osv. sættes på hvergang, så er debatterne jo humbug.

 17. Af r. vangkilde

  -

  POLITIET ER RAMT AF OVERVÅGNINGS INFLATION ! – retssikkerheden skal tjene staten.
  Velfærds Danmark har skabt tryghed for danskeren ! zonepoliti, sprogpoliti, beskyttelsespoliti,
  sikkerhedspoliti, toldpoliti, miljøpoliti, sundhedspoliti, pantfogedpoliti, skattepoliti, bødepoliti,
  gadepoliti, patruljepoliti, momspoliti, beredskabspoliti, fremmedpoliti, paspoliti, asylpoliti, internetpoliti, og tusind andre til statens overvågning , og kontrol af velfærds Danmark.
  ELLER er vi bare blevet bundet fanget af det politiske fællesskab i et ” lukket demokrati”.

 18. Af Helge Nørager

  -

  Hr. “anonym” H Olsen.

  Dit højtærede forfatterskab på 3 linjer uden navn, er af samme kaliber som diverse selvoptagede forfattere af saglige indlæg med aktuel der er sobre men aldrig bliver bragt. :)

  Gå dog i kortklub eller på bodega med preben, niels og dinne venner, frem for at klynk over at berlinske åbenbart giver mig og mine meningsfæller mere spalteplads end jeres konstante had uden løsninger.

 19. Af Helge Nørager

  -

  Det er egenligt medlidenheds vækkende at tænke på at et menneske kan bruge så meget tid, på så meget had.
  Under så mange forskellige navne, uden at fatte at en simpel syntaks og tekstanalyse af stavefejl og tegnsætning, er klar indikator for at det er samme sølle stakkel som konstant spreder had.
  Når hans ene navn blacklistes tages et andet i brug, når en udsættes for kritik svarer en anden til forsvar, det er så sølle så latterligt.
  Og så meget amatør, ikke nogen seriøs internet troll, blot en som er sølle, og træls.

 20. Af karen b.

  -

  Såfremt en person har fået zoneforbud og tilfældigvis er bosiddende i det pågældende område, indgår det så mon i justitsministeriets udspil, hvor vedkommende skal bo sålænge, forbuddet opretholdes, det synes jo og være muligt at forlænge forbuddet op til flere måneder, men det er måske ikke deres problem.
  Jeg kan heller ikke se andet end at det må være en temmelig ressource krævende opgave for politiet at gennemføre, nu er det ikke længere vilkårlige tjek, men én bestemt person, der skal overvåges.
  Et udspil, der er ulige nemmere at udvikle på papir, end i praksis, men som signalerer handling.

 21. Af Jørgen Østergaard

  -

  Hvis en papiravis ansatte folk som Helge Nørager, Søren Sørensen og Lars Sørensen og lignende som faste medarbejdere, der fyldte avisens spalter med deres sygelige vrøvl, ville oplaget nok styrtdykke. Mon ikke en læserflugt også er i gang her?

 22. Af merethe hansen

  -

  på en måde har søren Sørensen en pointe……..elektronisk pengeoverførsels zoneforbud

 23. Af Erik Larsen

  -

  Jørgen Østergård, jeg er fuldstændig enig med dig! Desværre er det præcis det de “bestilte bloggeres” navne du nævner ønsker. De ønsker at vi siger fra – at vi der ikke ønsker Danmark ødelagt – lukker vores munde og giver op. DET er hvad de ønsker. Det værste er at DE får fortrinsret og ikke tilsyneladende bliver overhovedet stoppet fra b.dks side. Mens jeg nu har brugt en time på med hele min familie bare at sende eet eneste indlæg til TJ’s blog, men INTET er gået igennem.
  (Og det eneste jeg ville siger der var at jeg for flere dage siden havde allerede anbefalet at man brugte Australiens regerings råd om at sende bådflygtningene retur – og intet andet! DET var åbenbart for meget for TJ.) Jeg læste at om få årtier har Nigeria f.eks. lige så mange indbyggere som USA , så sker der da nok noget endnu værre.

 24. Af Helge Nørager

  -

  Hr, Erik Larsen, jeg synes de skulle anmelde mig for deres opdigtede indtægter som blogger. De er jo enig”
  Af Jørgen Østergaard – 24. april 2015 12:12

  Hvis en papiravis ansatte folk som Helge Nørager, Søren Sørensen og Lars Sørensen og lignende som faste medarbejdere, der fyldte avisens spalter med deres sygelige vrøvl, ville oplaget nok styrtdykke. Mon ikke en læserflugt også er i gang her?”

  Åbenbart ikke siden De Hr. Jørgen Østergård, kan kæfte op, uden at skrive en linje om blog, velkommen de skide hadespreder ,mere.

  Hyg dig dog på bodega og træn i række hånden op i stræk, imedens du synger en klassiker fra 1930’er.

 25. Af Erik Larsen

  -

  Prøv lige – PRØV lige at læse hvad denne mand skriver (og FÅR LOV til at skrive). Intet normalt menneske kan forstå hvad han mener. “Hr Erik Larsen, de skulle anmelde mig for deres opdigtede indtægter????” hvad mener han og hvor får han det fra. Det er jo det rene ævl – manden må jo sidde på et hjem for psyk sk syge. Hvad har jeg med Jørgen Østergård at gøre andet end jeg er enig i hans – også – trætte besked om at vi kan snart ikke klare de nævnte personers sabotageindlæg. Og hr. Nøragers grove angreb mod Østergård er formuleret enten uden nogen form for formulering/forstand (læs det) . Det er jo grotesk. Men HAN accepteres på b.dk.
  Ja, undskyld kære McHangama, men det ER altså snart ikke sagligt mere.

  Af Helge Nørager
  – 24. april 2015 21:17
  Hr, Erik Larsen, jeg synes de skulle anmelde mig for deres opdigtede indtægter som blogger. De er jo enig”
  Af Jørgen Østergaard – 24. april 2015 12:12

  Hvis en papiravis ansatte folk som Helge Nørager, Søren Sørensen og Lars Sørensen og lignende som faste medarbejdere, der fyldte avisens spalter med deres sygelige vrøvl, ville oplaget nok styrtdykke. Mon ikke en læserflugt også er i gang her?”

  Åbenbart ikke siden De Hr. Jørgen Østergård, kan kæfte op, uden at skrive en linje om blog, velkommen de skide hadespreder ,mere.

  Hyg dig dog på bodega og træn i række hånden op i stræk, imedens du synger en klassiker fra 1930?er.

 26. Af p je

  -

  Erik Larsen, vi er enige, redigeringen er helt forrykt eller senildement.

 27. Af p je

  -

  Redigeringen kan selvfølgelig også være korrupt på en eller anden måde. Ihvertfald er det besynderligt at man skævvrider og afsporer sine egne debatter ved at favorisere støjsendere, nettrolde og sindsforvirrede. Samme slags indlæg optages ikke i papiraviserne.

 28. Af Erik Larsen

  -

  Ja, kære “PJ E”, der foregår noget som b.dk. nok ikke ønsker ser dagens lys. Mads Kastrup slettede også de ting han ikke var enig i – og HAN er jo gået til EB, så der er nok en vis forklaring heri.
  Men at Tom J. sandsynligvis også sletter alt der ikke er “regeringsvenligt” er desværre måske også facts. Men igen måske findes der “hackere”, der opererer her? Jeg ved det ikke, men at ganske almindelige hverken til højre eller venstre meninger udelukkes og ikke kommer med er jo som i en “bananstat”.

 29. Af Nick Nielsen

  -

  Til Jacob Mchangama
  Når du kopier paragraffer ind i dit Word-dokument vil du så ikke være venlig at rette fonts igen? Jeg ved godt det kan virke lidt småligt, men jeg finder det distraherende når der bliver brugt mellem 4 til 5 forskellige fonts i en artikel – det virker useriøst, fordi det kan se ud som om at du bare har kopiret en masse tekster og så sat dem ind (Hvilket jeg selvfølgelig ikke tror du har gjort).

  Dog også en lille kommentar til emnet.
  Det er vel naivt at tro, at de personer som vil kunne blive idømt et zoneforbud, kun opholder sig på i den pågældende “zone”? Problematikken med et zoneforbud er vel, at man ikke løser problemet, men bare skubber den pågældende og dens problemer over i en anden gade. Hvorefter den pågældende person så igen kan genoptage, hvad end han eller hun nu engang havde gang i, før de fik en zoneforbud.

Kommentarer er lukket.