Regeringsgrundlaget og retssikkerhed

Af Jacob Mchangama, Justitia 20

Hvilke konsekvenser vil Danmarks nye Venstre-regering få for danskernes retssikkerhed og frihedsrettigheder? Det spørgsmål kan selvfølgelig først besvares, når regeringen har siddet ved magten i en længere periode og fået vedtaget og administreret sin lovgivning. Men selvom regeringsgrundlaget er meget lidt konkret, kan der dog identificeres enkelte pejlemærker på det retspolitiske område, som vil få betydning.

Under overskriften ”Borgeren før systemet” fremgår det, at

Regeringen ønsker at styrke borgernes retsstilling og retssikkerhed i forbindelse med tvister med staten blandt andet ved at sikre, at staten ikke tilbageholder oplysninger, som kan være til borgerens fordel og ved at styrke borgernes muligheder for at føre retssag mod staten på fair vilkår.

”Borgernes retsstilling og retssikkerhed i forbindelse med tvister med staten” er et væsentlig indsatsområde, som har været negligeret i en årrække, hvor midlerne til retshjælp er blevet beskåret, beløbsgrænsen for appeladgang er blevet hævet og muligheden for at opnå fri proces er blevet forringet. Det har medført konsekvenser for ”retten til at få ret” via effektiv domstolsprøvelse, der er afgørende i en retsstat, og da også er afspejlet i grundlovens § 63. Hvilke konkrete initiativer, der skal styrke borgeren i mødet med staten, fremgår dog ikke af regeringsgrundlaget. Til gengæld indeholder dette afsnit ikke nogen ambition om eks. at kigge på offentlige myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse, eller retssikkerhed på skatteområdet, der ellers har været markante emner i den offentlige debat. Heller ikke det væsentlige spørgsmål om persondata indgår i regeringsgrundlaget.

Regeringen vil også sikre ”Et effektivt værn mod terror”. I den forbindelse nævnes i Regeringsgrundlaget, at man vil sikre ”at myndighederne også fremover har de ressourcer, de har brug for”. Øget tildeling af ressourcer indebærer ikke umiddelbart nye lovgivningsinitiativer eller konsekvenser for retssikkerheden. Det vil dog givetvis blive tilfældet, når det gælder indsatsen mod radikalisering, som beskrives med følgende ord:

Regeringen vil også sætte ind over for truslen fra religiøs radikalisering og ekstremisme. Konflikten i Syrien og Nordirak, hvor ISIL’s brutalitet til stadighed chokerer verden, har skærpet truslen. Når danske statsborgere og udlændinge med opholdstilladelse i Danmark rejser til de ISIL-kontrollerede områder for at deltage i krigs- og terrorhandlinger, skaber det en øget risiko for terrorangreb i Danmark. Det skal bremses.

Og regeringen vil bidrage til det internationale samarbejde mod terrorisme. Når myndighederne har afværget konkrete terrorangreb i Danmark, skyldes det blandt andet et effektivt samarbejde med udenlandske efterretningstjenester. Dette tætte samarbejde vil vi arbejde for at bevare og udbygge

Som bekendt er der allerede vedtaget en ændring af pasloven, der giver mulighed for at inddrage pas og udstede rejseforbud for personer, der mistænkes for at ville rejse til konfliktområder. Venstre har dog så sent som i januar 2015 foreslået en anden model, med indførelse af et forbud mod at rejse til bestemte på forhånd definerede områder som Syrien og Nordirak, og hvis overtrædelse er strafbart med op til 6 års fængsel, med mindre den udrejste har haft et anerkendelsesværdigt formål.

Derudover har Straffelovrådet i en nylig udtalelse foreslået at indføre et egentligt forbud i straffeloven mod at tilslutte sig organisationer og grupper, der deltager i væbnet konflikt mod den danske stat, hvilket også afspejler et ønske hos Venstre om at kunne retsforfølge danskere, der kæmper for eks. IS for landsforræderi. Det vil i det lys være nærliggende, om regeringen fremsætter Straffelovrådets lovudkast som lovforslag. Hvis regeringen både indfører Venstres alternative udrejseforbud og et forbud mod at tilslutte sig IS-lignende grupper oveni den eksisterende ændring af pasloven, vil det dog skabe et kludetæppe af regler, der kan få alvorlige konsekvenser for danske borgere, der ikke nødvendigvis har terrorhensigter, hvorfor der er brug for at skabe en klar og gennemsigtig lovgivning på området. Det forhold, at regeringsgrundlaget vægter tiltag rettet mod bekæmpelse af terrorisme tyder på, at man ikke skal forvente lempelser i forhold til den allerede indførte lovgivning, der har givet anledning til debat, eks. på området for logning.

I forhold til regeringens ønske om at bevare og udbygge samarbejdet med udenlandske efterretningstjenester er det nødvendigvis heller ikke noget, der kræver ny lovgivning, eftersom et sådant samarbejde allerede pågår. Men det vil være nærliggende for regeringen at genfremsætte SR-regeringens lovforslag om at give FE-mulighed for at foretage målrettet overvågning i udlandet af personer med dansk statsborgerskab/opholdstilladelse (et lovforslag som bortfaldt ved udskrivelsen af valg, og som efter omfattende debat blev ændret således, at der blev tilføjet et krav om forudgående retskendelse).

På udlændingeområdet vil regeringen bl.a. ”stramme udvisningsreglerne og styrke indsatsen for hjemsendelse af kriminelle udlændinge”. Det afspejler, at VK-regeringen i 2011 ændrede udlændingeloven således, at udlændinge idømt frihedsstraf altid skulle udvises og kun ville gå fri, hvis en udvisning »med sikkerhed« var i strid med internationale konventioner. En lignende ændring vil derfor medføre en forøget risiko for, at Danmark taber fremtidige klagesager ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for overtrædelse af retten til privat- og familieliv. En processuel risiko som Venstre tidligere har været indstillet på at tage.

I Udenrigspolitikken fremgår det bl.a. at Danmark i FN vi lægge vægt på ”forsvar af demokrati og frihedsrettigheder”, samt, i forhold til bistandspolitikken, at ”Danmark skal fortsat være en markant global aktør, der bekæmper fattigdom og styrker menneskerettigheder, demokrati, retsstatsprincipper og bæredygtig vækst. Derfor vil vi også stille klare krav til lande, som modtager dansk udviklingsbistand”. Om det vil betyde en mere offensiv kritik af diktaturstaters menneskerettighedskrænkelser end under den forrige regering, hvor sådan kritik blev nedtonet, må tiden vise.

 

20 kommentarer RSS

 1. Af Søren Revser

  -

  Giver det overhovedet mening, at tale om retssikkerhed i en bananstat hvor svindel og økonomisk kriminalitet er den drivende kraft?

  Der kan ikke tales udenom, at vore politikere har stjålet med arme og ben via den boligboble de selv skabte.

  Og hvor er politiet henne må man spørge?

 2. Af K.Larsen .

  -

  Om grænsebomme, har England fået nok.
  De vil nu oprette et 4 kilometer langt hegn, inden grænsen, så ulovlige indvandrere ved bommen, derved ikke har mulighed, for at hoppe ombord i lastvogne, medens deres pas undersøges.
  Så sænk nu bare den bom og, og spar de mange penge den koster. Vi skal overholde EU`s konventioner, siger Venstre, og er så ligegyldige, som kun er Rød regering kan være.

 3. Af K.Larsen .

  -

  Reference: JP`S forside i dag: Cameron.

 4. Af Helge Nørager

  -

  Ganske vist er det det UK som er en Ø nation, men for de fleste er England en ø.
  Måske der skal oprettes grænsehegn indtil Wales, og Skotland ?, de kommer til at se sjovt ud.
  Nå spøg til side, det er den tunnel, der har åbenbart, dommedags profeter fået ret.
  Alt er af lave og det er den tunnel :)
  Men endnu kan “England” ikke oprette bufferzoner med hegn i Frankrig.
  Men meget sjovt med at de vil oprette et grænsehegn 4 km. ude i nordsøen.

 5. Af søren rasmussen

  -

  Retssikkerhed?

  De sidste voldssager, hvor voldsmænd er fanget, tyder ikke på den store retssikkerhed.

  Personligt skammer jeg mig over den manglende konsekvens over for jule-voldsforbryderne, som har fået mere hjælp en offer.

  Så kan retsplejen som vi kendte den for 20-30 år siden ikke bruges til så meget. Juridisk præcedens er budding i en DJØF utopi. – og det virker ikke….. så kom bare ned fra træet som er en teroretisk tese der intet har med virkeligheden at gøre. – det er ren jura amme snak som holder indtægterne i højsæde på levebrøds docenter.

 6. Af Helge Nørager

  -

  Indførelse af skattefradrag med tilbagevirkende kraft, som kun kan udnyttes af ejere af fast ejendom.
  Afskaffelse af den Irak kommission som måske ville erklære Irak krig for ulovlig.

  Retssikkerhed er en by i Rusland med denne regering.

  Love med tilbagevirkende kraft og mulige krigsforbrydere som dækker over egne handlinger.

  Føj.

 7. Af Ulf Timmermann

  -

  Retssikkerhed? Tror ikke det interesserer “vi danskere” noget videre.

 8. Af Sten T Bundsgaard

  -

  Retssikkerhed handler også om en fri og uafhængig Presse, som rent faktisk ansvarlig gør korrupte politikere; vel at mærke, uden at skele til egen pengepung først.

  På det punkt er Danmark dog nærmest på linje med Berlusconis Italien.

 9. Af p je

  -

  Her skjules seriøse indlæg. Hvorfor??

 10. Af Jesper Høegh

  -

  I dagens Danmark er det udvalgte Professorer-Lektorer – Jurister der tilretteviser Politikere/Befolkningen – det må I ikke – det er ulovligt – osv.osv.osv. der bliver rettet ind – Embedsapparatet træder i funktion !

  Samtlige 179 MFere – underkaster sig – ingen har den ajourførte viden –
  de forlader sig totalt på Embedsværket og EU – overbevisningen er gennemført!

  Hvad skal vi Lægfolk stille op – lade os overbevise – eller hvad.
  ——————————————————————————————–

  Uddannelserne ved Det Juridiske Fakultet har ikke helt samme nationale fokus som forskningen. Især den 2-årige kandidatuddannelse er stærkt internationaliseret i den forstand, at der hvert år udbydes op mod et halvt hundrede valgfrie fag på fremmedsprog, først og fremmest engelsk.

  Læs mere om Fakultetets historie i ”Juraen på Københavns Universitet 1479-2005”, af Ditlev Tamm under medvirken af Inger Dübeck og Eivind Slottved, Københavns Universitet 2005.

 11. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt omtaler Grundloven ikke partier, så hvordan kan Danmark styres af “noget”, der ikke er dækning for i forfatningen?

 12. Af hvad er der galt med avisen

  -

  Hvorfor er seriøse indlæg ugleset, mens svinske og hjernedøde indlæg accepteres på de fleste blogs

 13. Af hvad er der galt med avisen

  -

  hvorfor skjules seriøse indlæg i dagevis?

 14. Af Helge Nørager

  -

  I den nye asylpakke er der igen love som skal virke med tilbagevirkende kraft.
  Jeg synes det er en uskik, og meget krænkende for min retsbevidsthed, at love kan kan ændres med tilbagevirkende kraft.
  Uanset lov område.
  Hvad bliver det næste ?.
  Når det bliver norm at love ændres med tilbagevirkende kraft, hvad så, fagre ny verden, 1984. ?

 15. Af ER VERDEN BLEVET SINDSSYG

  -

  Seriøse bloggere slettes/hånes. Perverse og hjernedøde bloggere forkæles. Kan en redigering blive mere sindssyg eller mere gak-gak?

 16. Af ER VERDEN BLEVET SINDSSYG

  -

  Seriøse bloggere slettes/hånes. Perverse og hjernedøde bloggere forkæles. Kan en redigering blive mere sindssyg eller mere gak-gak? ( Her tænkes på redigeringen af alle blogdebatterne)

 17. Af Helge Nørager

  -

  Til “Af er verden blevet sindsyg”
  Preben nej det er den ikke, find et spejl.

 18. Af ER VERDEN BLEVET VANVITTIG

  -

  Redigering og c en sur kan være rendyrket ondskab og manipulation. Er ondskab, løgn, dumhed, forræderi og manipulation ved at overtage verden, og ved at opsluge menneskeheden?

 19. Af søren rasmussen

  -

  Dagbladet Politiken har nu igen kronede dage.

  Pt. Bo Lidengård kan igen klandre regeringen for at være inhumane, smålige og onde. Nu er der igen frit slav efter at søsterbroderen og Radikale er ude af Dansk politik.

  Hvorfor prøver Politiken ikke at gøre indvandre det klart at mange danskere ser det som en åben provokation, at de er indhyllet som dukker i det offentlige rum. Mange vil aldrig komme ind på arbejdsmarkedet, eller blive spontan venner med andre dansker i lokalområdet.

  Den upersonlighed og manglende evne til at skabe gensidighed kan og vil mange m/k muslimer ikke yde. Resultatet vil for altid være parallel samfund på overførsel.

  Dagbladet Politiken er hykleri i trediepotens. Når jeg fx i dag læser artikler, kronikker, debatindlæg og ofte lederen, så er det selvleden på Politiken der gør sig gældende.

  Det er os, de kristne, der holder orden i eget hus der er de onde og grimme. Ja , sågar er der f….., d.d. en artikel som belærer os kristne om hvad det vil sige at være kristne. – Artiklen/forfatteren er idiot. Intet mindre. Men hvordan kan det vrøvl finde indpas i en Politiken.

  Fordi hele ledergruppen er fyldt med selvhad, pissen i egen rede og radikal tankevirksomhed uden mål og med…., på en apanage det kan skylle fejheden ned i cafelatte og rødvin.

  Hvorfor skriver jeg her – fordi Politiken ikke tør lade ‘far’ komme til orde.

  Politikens læsere kan ikke klare mosten.

  Politiken kan klare retorisk teser om at være stueren, små søde anekdoter om at nu er der sørme en muslim med tørklæde der er kommet i arbejde, lange epistler om produktionsdanmark som de kalder nulvækst, udkantsdanmark og fanden ved jeg. – men fakta boxen holder sig neutral.

  Politiken lever af at skrive om hvad en tilfældig franskmand, græker eller anden mener om tonen i det danske samfund. Og de savler over det i næsten sexuelle skriblerier i leder kollegiet. Det er ikke kønt at se på. Men de opnår det nærmeste man kan nå en udløsning.

  Det kunne være spændende at se en Poul Madsen fra Ekstrabladet, som ny chef redaktør på Politiken. Han er en klovn på mange måder, men han kan se lorten i hykleriet. Måske med lidt substans fra LTM, tidligere Politiken.

  Så kunne sprøjten måske få lidt liv i understellet igen.

 20. Af Hvad er der galt med avisen?

  -

  har avisen indledt et samarbejde med røde galninge og perverse nettrolde der får lov til at skrive alt, mens seriøse indlæg i stort omfang slettes.

Kommentarer er lukket.