Tibet-sagen: Tilfældighed eller koordineret indsats?

Af Jacob Mchangama, Justitia 5

Var det en tilfældighed eller koordineret indsats, da Politiet i 2012 tilbageholdte 6 borgere med tibetanske flag forskellige steder i byen under det kinesiske statsbesøg? Fik disse borgere krænket deres personlige frihed og/eller ytringsfrihed, eller udgjorde de en trussel mod den offentlige sikkerhed og orden, der nødvendiggjorde politiets indgreb? Det er nogle af de spørgsmål, som netop behandles i Østre Landsret disse dage, og hvor der den 14. september 2015 kom vigtige og nye oplysninger frem.

Den 19. februar afgjorde Københavns Byret, at politiet ulovligt frihedsberøvede en person alene på grund af, at vedkommende viftede med et tibetansk flag under den daværende kinesiske præsident Hu Jintaos statsbesøg i Danmark. Fire andre personer blev bortvist fra Christiansborgs Slotsplads, og en kvinde blev bortvist fra Den Lille Havfrue, fordi de havde tibetanske flag. Disse fem fik ikke medhold i, at de var blevet ulovligt frihedsberøvet. Sagen ruller nu videre i Østre Landsret og her afspilles ifølge Ritzau en stribe lydklip fra politiets radiokommunikation, som umiddelbart underbygger mistanken om, at indgrebet over for folk med tibetanske flag var koordineret og iværksat på baggrund af direkte ordre. Det er stik i mod de forklaringer, Politiet tidligere har fremsat, hvor indgrebene bl.a. har været begrundet med mistanke om narkobesiddelse, og det forhold, at de relevante personer var i besiddelse af tibetanske flag, blev fremstillet som en tilfældighed.

Det fremgår ligeledes af politiets interne dokumenter, som Ritzau har refereret, at den kvinde, som Politiet bortviste fra Den Lille Havfrue, blev visiteret på grund af mistanke om, at hun var i besiddelse af et tibetansk flag.

I Byrettens afgørelse af 19. februar 2014 fremgår det derimod, at Politiet begrunder indgrebet over for tibet-sympatisørerne med hensynet til sikkerhed og den offentlige orden. Ifølge Politiet var det således i den konkrete sag hensynet til sikkerhed, der medførte, at man udstedte påbud til de personer, der opholdt sig på Christiansborgs Slotsplads med tibetanske flag. Endvidere anfører Politiet i byretsdommen, at spørgsmålet om frihedsberøvelse skal afgøres i henhold til politilovens § 5, stk. 3.

Politilovens § 5, stk. 1 indeholder en generel hjemmel for politiet til ”at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed”, i modsætning til PL §§ 7 og 8 der specifikt regulerer politiets indsats overfor offentlige forsamlinger. PL § 5, stk. 2 fastslår, at for afværgelse af sådan fare ”kan politiet foretage indgreb over for den eller de personer, der giver anledning til faren”, herunder ved at udstede påbud og som sidste udvej foretage frihedsberøvelser.

Ifølge forarbejderne til PL § 5, stk. 2 forudsætter anvendelsen af indgreb, ”at der er konstateret en konkret og nærliggende fare for forstyrrelse af den offentlige orden eller fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed”.

Som jeg i tidligere blogs har redegjort for, er det dog umiddelbart mere end vanskeligt at følge Politiets argumentation om, at de tilbageholdte personer skulle udgøre en konkret fare for sikkerheden. På intet tidspunkt er der så vidt ses blevet sandsynliggjort, at de pågældende personer gav anledning til nogen form for bekymringer i forhold til sikkerheden. Ingen af dem lavede egentlige aktioner, de havde ingen genstande, der kunne anvendes til hærværk, og de opførte sig så vidt ses ikke anderledes end de hundreder af andre mennesker, der opholdt sig på Slotspladsen, og som Politiet ikke greb ind overfor, selvom de havde præcis samme mulighed for at udøve vold og hærværk, som demonstranterne med tibetanske flag. Den ”konkrete og nærliggende fare” for sikkerheden synes altså alene at bestå i det forhold, at de respektive personer var i besiddelse af tibetanske flag, der skulle vises til Hu Jintao som en kritik af Kinas Tibet-politik. I den forbindelse er det vigtigt at fremhæve, at Tibetanske flag i den konkrete sammenhæng må anses som udtryk for en (fredelig) meningstilkendegivelse, der er omfattet af ytringsfriheden. Forskellen på Danmark og Kina er netop, at vi her i landet ikke forbyder fredelige meningstilkendegivelser, uanset om de byder magthaverne i mod. Rent faktisk er politiet sat i verden for at holde lov og orden på retsstatens grund, og ikke for at skærme magthavere mod kritik i det offentlige rum.

Med de nye oplysninger synes der således at foreligge endnu flere indicier på, at betjentene har fået direkte ordre om at tilbageholde personer med tibetanske flag og bevidst derfor har grebet ind over for disse. Hertil skal lægges, at Politiet også ved andre kinesiske statsbesøg er skredet ind overfor fredelige pro-tibetanske aktivister. Og man må derfor sætte spørgsmålstegn ved, om Politiet vægtede hensynet til kinesiske følelser højere end hensynet til ytrings- og forsamlingsfrihed, og på den baggrund ulovligt greb ind over for de seks personer.

Sagen skal ses i sammenhæng med, at Politiet for blot 3 år siden i landsretten blev dømt til at betale erstatning for at have gennemført ulovlige frihedsberøvelser af demonstranter i forbindelse med COP15-topmødet i København. Der er derfor god grund til at betvivle om politiloven yder tilstrækkelig beskyttelse af en række grundlæggende rettigheder. Uanset om Landsretten finder, at Politiet (igen), på ulovlig vis, har indskrænket den personlige frihed, samt forsamlings- og/eller ytringsfriheden, viser disse sager, hvor fredelige borgere kommer i klemme, når de vil give deres mening til kende, at der er brug for en ændring af politiloven. Det bør gøres endnu mere klart og tydeligt, at hensynet til grundlæggende frihedsrettigheder skal tillægges afgørende vægt af Politiet. Den kommende politireform er en perfekt lejlighed til en sådan styrkelse af den bløde del af Politiets redskabskasse.

5 kommentarer RSS

 1. Af Berlingske blog – Tibet-sagen: Tilfældighed eller koordineret indsats?

  -

  […] Læs bloggen ved at trykke her.  […]

 2. Af partierne mv. og eu har et fælles mål: ragnarok

  -

  Hvis man vil vide mere om hvordan ytringsfriheden undertrykkes, og om hvordan danskerne og svenskerne bedrages systematisk, bør man læse 180 grader og den korte avis. Eller se ben te dals bæk s blog.

 3. Af Jan Petersen

  -

  Jeg sad iøvrigt og ventede på et indlæg fra Jacob, der ville udrede alle de åbenlyse ulovligheder, der lige pt foregår i EU-systemet.

  Men ok med hele EU i totalt kaos og anarki – har 6 tibetanske flag selvsagt første prioritet!

  Det er vel ren logik for enhver?

 4. Af Torsten Serritzlew

  -

  Ytringsfriheden behøver ikke at/ skal ikke drukne selvom EU er i åbenlys kaos

 5. Af preben jensen

  -

  Hos snaph, 180 g og den korte kan man læse om den voksende undertrykkelse, fattigggørelse og tyrannisering af Grækenland, Spanien og hele Europa. Se “terror i Malmø” og “Frankrig i flammer” mv.

Kommentarer er lukket.