Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af ytringsfriheden

Af Jacob Mchangama, Justitia 65

Terror!, boykot!, mistet eksport!, ufred mellem befolkningsgrupper! Det er blot nogle af konsekvenserne af ytringsfriheden. Derfor må vi erkende, at vi i en moderne verden ikke har råd til det frie ord, hverken økonomisk, socialt eller mellemmenneskeligt. Jeg har på den baggrund tilladt mig at udfærdige et beslutningsforslag om afskaffelse af ytringsfriheden, som jeg håber vil opnå bred tilslutning blandt Folketingets partier.

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af ytringsfriheden

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2015 at fremsætte lovforslag, med henblik på at afskaffe (den materielle) ytringsfriheden, således, at offentlige ytringer alene udgør et almindelig politisk hensyn blandt mange andre.

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillerne mener, at det er på tide, at gøre op med ytringsfriheden, hvis konsekvenser er blevet så uoverskuelige og faretruende for både den sociale fred i Danmark og den globale verdensorden, at ytringsfriheden må ophøre med at have status som frihedsrettighed og alene udgøre et almindeligt politisk hensyn, uden tungere vægt end modstående af slagsen.

Ytringsfriheden blev indført i Oplysningstiden, og hører derfor hjemme i en verden der er radikalt anderledes end 2015. I en globaliseret verden, hvor ytringer rejser på tværs af kontinenter på et splitsekund, kan vi ikke basere rammerne for den offentlige debat på værdier, der stammer fra 1700-tallet. Adskillige sager har inden for de seneste 10 år demonstreret at skadevirkningerne af ytringsfriheden langt overstiger dens angiveligt positive effekter. Tegningekrisen medførte ikke blot mere end hundrede dødsfald, verden over, men også en diplomatisk krise og mistede indtægter i milliardklassen der kunne være brugt til at styrke uddannelse, sundhedssektoren eller ældreplejen. Læg dertil mistede arbejdspladser. Selv 10 år efter krisen lever det danske samfund med forhøjet terrorberedskab og øgede udgifter til livvagter og sikkerhedsforanstaltninger, ligesom den sociale fred i et stadigt mere multikulturelt Danmark udfordres, når bestemte gruppers dybeste overbevisninger frit kan udsættes for hån og latterliggørelse. Alt sammen på grund af uovervejede ytringer, der med en mere moderne, global og fintfølende regulering af rammerne for den offentlige debat  kunne være undgået.

I en længere periode var den kurdiske tv-station ROJ-TV ved at koste Danmark forholdet til et strategisk vigtigt NATO-medlem i Tyrkiet, eftersom TV- og Radionævnet nægtede at inddrage ROJ-TVs sendetilladelse. Sagen var også ved at koste Danmark international indflydelse i form af posten som NATOs Generalsekretær. Kun på grund af politisk indblanding og elastiske antiterrorlove lykkedes det at få dømt selskaberne bag ROJ TV, stoppe stationens tvivlsomme og ensidige udsendelser, og sikre Danmark NATO-posten og fortsat indflydelse i Ankara.

Inden for få år kan Kina overhale USA som verdens største økonomi. Det er derfor helt afgørende at Danmark har et tæt og respektfuldt forhold til Kina, således, at danske virksomheder kan afsætte deres produkter på det kinesiske marked, og Danmark kan søge indflydelse på Kinas geo-politiske dispositioner. Disse hensyn har dog flere gange været truet af danske borgere og andres uansvarlige anvendelse af ytringsfriheden. Det være sig i form af pro-tibetanske demonstranter, Falun Gong tilhængeres manifestationer, samt Kina-kritiske udenlandske medier, der krænker den kinesiske nationalfølelse, og de rammer for offentlige ytringer som gælder i Kina. Rammer uden hvilke det ikke er sikkert, at man havde kunne sikre den stabilitet, der har gjort Kina velstående og løftet 600 millioner mennesker ud af fattigdom. Den nuværende pressestorm som følge af den såkaldte Tibetsag, viser, at den juridiske beskyttelse af ytringsfriheden, har gjort det unødigt besværligt for myndighederne at træffe de nødvendige forholdsregler i forhold til at sikre et gavnligt forhold til fremmede magter. Kun ved at afskaffe ytringsfriheden som grundrettighed kan vi sikre os, at myndighederne har de tilstrækkelige midler til at danske interesser ikke bliver ofret på ytringsfrihedens alter, og at de ansvarlige myndighedspersoner bliver mødt med ros og fortjeneste, snarere end mistænkeliggørelse, hysteri og undersøgelseskommissioner for at udvise rettidig omhu.

Også andre Vestlige lande har oplevet de tvivlsomme effekter af ytringsfriheden og forsvaret derfor. Eksempelvis blev Norge udsat for en kinesiske boykot da man tildelte den fængslede dissident Liu Xiaobo Nobels Fredspris for hans forsvar for bl.a. ytringsfriheden, ligesom Tyskland i disse dage møder stærk iransk modstand da bogmessen i Frankfurt har inviteret Salman Rushdie til at holde en tale. Det er særlig uheldigt på et tidspunkt, hvor tyske og vestlige virksomheder igen har fået adgang til det iranske marked. I Putins Rusland medfører aggressive Vestlige NGOers promovering af ytringsfrihed og menneskerettigheder, der står i kontrast til det russiske folks vægten af traditionelle værdier, også en unødig konfrontation mellem Vesten og Rusland. Det forværrer et forhold, der burde basere sig på gensidig respekt og dialog, frem for selvretfærdig moralisme og fremme af værdier, der ræsonnerer i Vesten, men opfattes som neo-imperialisme i Øst og Syd.

I Sverige kom den svenske udenrigsminister til at skade landets forhold til Saudi Arabien, da hun fremhævede problemer med Kongerigets angivelige menneskerettighedsproblemer. En række store svenske virksomheders kritik af den svenske regerings ageren viser, at der også blandt vigtige interessenter i Vesten er en realisering af, at ”ytringsfrihedsfundamentalismen”, er ude af trit med den verden vi lever i. Realiteten er at mange andre værdier end ytringsfriheden værdsættes af langt flere mennesker end vi regner med i Vesten, hvilket vi må være lydhøre overfor og indrette os efter i langt højere grad end i dag.

Forslagsstillerne pålægger derfor regeringen inden udgangen af 2015 at tage skridt til at afskaffe ytringsfriheden som grundrettighed i Danmark, herunder at træde tilbage fra internationale menneskerettighedskonventioner og indføre passende straffe og sanktioner for upassende, krænkende og usande ytringer.

Et sådant initiativ kunne passende lade sig inspirere af det provisoriske tillæg til straffeloven af 1885, der bl.a. bestemte at den der ”ophidser Klasser eller Dele af Befolkningen til Had og Forbitrelse eller til Voldsgjerninger imod andre Klasser eller Dele af den, straffes med Fængsel” og ” Den, som offentlig fremsætter eller udbreder opdigtede eller forvanskede Kjendsgjerninger for derved at gjøre Statens Indretninger eller Regjeringens Foranstaltninger forhadte eller foragtelige straffes med Fængsel”.

Der kan også findes inspiration i Trykkefrihedsforordningens § 8 der straffede den der fornærmede fremmede magter ”enten ved at laste og forhaane de regierende Personer, eller…at tillægge saadanne Regieringer uretfærdige og skammelige Handlinger”.

Derudover bør regeringen hurtigst muligt indføre den bebudede medieansvarspakke, med bl.a. strengere straffe for medier der krænker privatlivets fred og injuriebestemmelser, ligesom injurielovgivningen bør styrkes, og blasfemiparagraffen opdateres og genoplives. Endvidere bør erfaringerne med at blokere for internetsider der reklamerer for ulovlige spil eller indeholder ophavsretsbeskyttet materiale udvides til at gælde for sider, der indeholder ytringer, der overtræder den ovennævnte foreslåede lovgivning.

Eftersom grundloven forbyder censur, er det ikke muligt at påbyde aviser, udgivere m.v. at lade offentlige myndigheder sikre sig at indholdet af skrifter mv. er forsvarlige forud for udgivelse. Men i forhold til indhold der direkte eller indirekte, kan have konsekvenser for forholdet til fremmede magter, foreslår forslagsstillerne genindførelsen af Udenrigsministeriets Pressebureau, der fra 1933 sørgede for, at danske aviser ikke kom til at skade forholdet til Tyskland. Med en genindførelse af Udenrigsministeriets Pressebureau ville man kunne få en frugtbar og respektfuld dialog mellem Udenrigsministeriet og pressen om, hvor grænsen mellem ansvarlig og uansvarlig journalistik skal trækkes. Ligesom Pressebureauets eventuelle indvendinger over for materiale, der desuagtet bliver offentliggjort, kan blive tillagt vægt ved en evt. efterfølgende straffesag.

I det omfang der er behov for at rette kritik af fremmede staters forhold eller politikker, bør sådan kritik fremsættes af regeringen som led i en konstruktiv, respektfuld og fortrolig dialog med det pågældende land. Ikke via politikere og aktivisters udmeldinger i pressen og offentligheden, hvor risikoen for misforståelser, fordrejninger og overdrivelser er stor med stor potentiel skade for danske interesser. Det forhold, at vi Danmark er et demokratisk folkestyre sikrer, at sådan kritik fremsat af regeringen vil have et vist folkeligt mandat og afspejle befolkningens interesser.

Da spørgsmålet om ytringsfrihedens grænser, er et internationalt emne med globale konsekvenser mener forslagsstillerne, at Danmark bør tage initiativ til og blive vært for en international konference med deltagelse af lande som Iran, Saudi Arabien, Kina og Rusland. Konferencen skal fastlægge nye internationale normer for offentlige ytringer, så der i langt højere grad tages højde for at undgå emner, indhold og formuleringer, der kan virke unødigt stødende og krænkende for toneangivende lande, kulturer og civilisationer. At sørge for passende regulering af internettet bør også være på dagsordenen. Dermed sikres en langt mere konstruktiv international dialog, til gavn for fredelig sameksistens og fremsynede løsninger af globale problemer, der kun forværres af de misforståelser, fjendtlighed og mistænksomhed, som er ytringsfrihedens uundgåelige følgesvend.

Skriftlig fremsættelse

[*]: Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte: beslutningsforslag om afskaffelse af ytringsfriheden. (Beslutningsforslag nr. [*])

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

 

65 kommentarer RSS

 1. Af Henrik Opsving Knage

  -

  Ytringsfrihed er noget politikere pudser deres glorie med – den eksisterer kun på papiret i Grundloven.

  Ude i det virkelige liv, har kontanthjælpsmodtagere tavhedspligt, når de arbejder i de såkaldte nyttejobs og virksomhedspraktikker. og det er ikke engang løgn.

  Tavhedspligt er under normale omstændigheder noget man bliver betalt for, i det virkelige liv. Men livet er ikke virkeligt.

  Det ligner lidt Kramer mod Kramer – forklaret med Ytringsfrihed mod Ytringsfrihed – og en skilsmisse nærmer sig med hastige skridt – men børnene kommer altid i klemme.

 2. Af p jensen

  -

  Indlæg indsendt ved middagstid, er stadig ikke at se…??

 3. Af p jensen

  -

  Det var på mere end fem linjer, og måske for oplysende? Dog kortere end Thøgersens. Hvorfor blokeres saglige indlæg igen og igen af filtret?

 4. Af p jensen

  -

  Selv på blogdebatter om netop ytringsfrihed frasorteres seriøse bloggere. Det viser en stor foragt for demokratiet og folket. De magtarrogante i Danmark og Sverige er ret ens.

 5. Af p jensen

  -

  Det med at gemme friske og aktuelle indlæg væk under “ældre kommentarer” er også en uskik.

 6. Af hektor heimlich

  -

  Der findes ingen ytringsfrihed i Danmark og langt mindre i Sverige. Det er også godnat og tak med al demokrati – Nobels fredspris til banditterne i Tunesien – godnat og tak

 7. Af preben jensen

  -

  Når borgerne fratages ordet, når de forhindres i at udtrykke sig politisk, når saglig kritik systematisk forhindres, så kan et land være på vej mod voldsomme og åndsformørkede tider med diktatur, ødelæggelse, terror eller borgerkrig. Berl. påtager sig et tungt ansvar ved at afspore debatterne.

 8. Af p jensen

  -

  Rusland har krænket Tyrkisk luftrum? Javel, men en jetjager flyver en kilometer i sekundet, så en lille navigationsfejl kan hurtigt få maskinen til at strejfe et nabolands luftrum. Og så er der uro i Ukraine. Og man har reageret så skarpt overfor Rusland at konflikten/krisen risikerer at komme ud af kontrol. Bl.a. snakker NATO nu om atom-oprustning. Hvor smart er det at gøre verdens største land til en bitter fjende?

 9. Af preben jensen

  -

  Danmark bør protestere mod hysteriet. Istedet har mar tin lide gaard fra R arbejdet for sanktioner og oppustning af modsætningerne. Den første virkning var en boomerang der truer mange danske landbrug med konkurs og tvangsauktion. Det næste kan blive en alvorlig forværring af krisen og krigen i Ukraine. Russerne har iøvrigt tusindvis af startklare raketter med atom- og brintbomber.

 10. Af p jensen

  -

  Det blokerede halvlange indlæg handlede om at terror kan være mange ting. Noget som titusindvis af svenskere allerede har oplevet. Det handlede også om de enorme og dramatiske konsekvenser det vil få for Sverige og Danmark hvis der ikke snart oprettes effektive grænsekontroller. Men nærmere oplysning og debat om den igangværende masseindstrømning er åbenbart uønsket. En tidsindstillet kæmpebombe under DK tikker, men truslen ønskes åbenbart ikke afmonteret!

 11. Af preben jensen

  -

  Det tilrådes at læse snaph, 180 gr, den korte, urias og “politikerlede” samt mich ael jalvings, prof. bent jen sens og hakon ro ssels artikler. (lige nu forsøger DR at bilde lytterne ind at manglen på penge til medicin IKKE skyldes de ca. 200 milliarder der årligt bruges på indvandring)

 12. Af N. Jensen

  -

  Hej Jacob

  Genialt ironisk indlæg, intet mindre.

  Jeg savner dog nogle bemærkninger omkring det forhold, at islam er uforenelig med presse- og ytringsfrihed, både i teori og praksis.

  Alene derfor bør man som et anstændigt menneske bekæmpe islam.

  Hertil kommer så islams rådne menneskesyn.

  Eller måske snarere kvindesyn !

  Intet under, at muslimske mænd elsker islam, idet denne ideologi giver en religiøs retfærdiggørelse af mændenes brutale undertrykkelse af kvinders rettigheder.

  Hvor fedt er det mon at blive omskåret, rutinemæssigt voldtaget, og blive betragtet som intet andet en en fødemaskine ?

 13. Af hektor heimlich

  -

  Oh my, -oh my, -demokracy is back in Sweden– Kanske Sverige kann få en regeringsduglig regering -sossar och moderater har gjort bort sig totalt-

 14. Af p jensen

  -

  Hej ja cob, hvis du er tilhænger af ytringsfrihed, hvorfor befrier du så ikke de saglige indlæg der er opslugt af filtret?

 15. Af Hektor Heimlich

  -

  Regeringens vigtigste opgave er at sikre Danmark for danskerne. Ifølge FN konventionen har danskerne nemlig ret til at bo i Danmark. Det kan ikke være rigtigt at vi skal tvinges til at betale for denne enorme indvandring over skattebilletten. Folk som vil give bidrag frivilligt kan jo gøre det -specielt socialdemokrater og radikale bør tage tegnebogen frem -hvis I ikke vil anklages for at kun løbe med mundvejr.
  Den danske regering har desværre vist sig at være yderst inkompetent til sin opgave. Et godt råd: lær af Schweiz og Norge -de er som altid de klogeste.

Kommentarer er lukket.