Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af ytringsfriheden

Af Jacob Mchangama, Justitia 65

Terror!, boykot!, mistet eksport!, ufred mellem befolkningsgrupper! Det er blot nogle af konsekvenserne af ytringsfriheden. Derfor må vi erkende, at vi i en moderne verden ikke har råd til det frie ord, hverken økonomisk, socialt eller mellemmenneskeligt. Jeg har på den baggrund tilladt mig at udfærdige et beslutningsforslag om afskaffelse af ytringsfriheden, som jeg håber vil opnå bred tilslutning blandt Folketingets partier.

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af ytringsfriheden

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2015 at fremsætte lovforslag, med henblik på at afskaffe (den materielle) ytringsfriheden, således, at offentlige ytringer alene udgør et almindelig politisk hensyn blandt mange andre.

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillerne mener, at det er på tide, at gøre op med ytringsfriheden, hvis konsekvenser er blevet så uoverskuelige og faretruende for både den sociale fred i Danmark og den globale verdensorden, at ytringsfriheden må ophøre med at have status som frihedsrettighed og alene udgøre et almindeligt politisk hensyn, uden tungere vægt end modstående af slagsen.

Ytringsfriheden blev indført i Oplysningstiden, og hører derfor hjemme i en verden der er radikalt anderledes end 2015. I en globaliseret verden, hvor ytringer rejser på tværs af kontinenter på et splitsekund, kan vi ikke basere rammerne for den offentlige debat på værdier, der stammer fra 1700-tallet. Adskillige sager har inden for de seneste 10 år demonstreret at skadevirkningerne af ytringsfriheden langt overstiger dens angiveligt positive effekter. Tegningekrisen medførte ikke blot mere end hundrede dødsfald, verden over, men også en diplomatisk krise og mistede indtægter i milliardklassen der kunne være brugt til at styrke uddannelse, sundhedssektoren eller ældreplejen. Læg dertil mistede arbejdspladser. Selv 10 år efter krisen lever det danske samfund med forhøjet terrorberedskab og øgede udgifter til livvagter og sikkerhedsforanstaltninger, ligesom den sociale fred i et stadigt mere multikulturelt Danmark udfordres, når bestemte gruppers dybeste overbevisninger frit kan udsættes for hån og latterliggørelse. Alt sammen på grund af uovervejede ytringer, der med en mere moderne, global og fintfølende regulering af rammerne for den offentlige debat  kunne være undgået.

I en længere periode var den kurdiske tv-station ROJ-TV ved at koste Danmark forholdet til et strategisk vigtigt NATO-medlem i Tyrkiet, eftersom TV- og Radionævnet nægtede at inddrage ROJ-TVs sendetilladelse. Sagen var også ved at koste Danmark international indflydelse i form af posten som NATOs Generalsekretær. Kun på grund af politisk indblanding og elastiske antiterrorlove lykkedes det at få dømt selskaberne bag ROJ TV, stoppe stationens tvivlsomme og ensidige udsendelser, og sikre Danmark NATO-posten og fortsat indflydelse i Ankara.

Inden for få år kan Kina overhale USA som verdens største økonomi. Det er derfor helt afgørende at Danmark har et tæt og respektfuldt forhold til Kina, således, at danske virksomheder kan afsætte deres produkter på det kinesiske marked, og Danmark kan søge indflydelse på Kinas geo-politiske dispositioner. Disse hensyn har dog flere gange været truet af danske borgere og andres uansvarlige anvendelse af ytringsfriheden. Det være sig i form af pro-tibetanske demonstranter, Falun Gong tilhængeres manifestationer, samt Kina-kritiske udenlandske medier, der krænker den kinesiske nationalfølelse, og de rammer for offentlige ytringer som gælder i Kina. Rammer uden hvilke det ikke er sikkert, at man havde kunne sikre den stabilitet, der har gjort Kina velstående og løftet 600 millioner mennesker ud af fattigdom. Den nuværende pressestorm som følge af den såkaldte Tibetsag, viser, at den juridiske beskyttelse af ytringsfriheden, har gjort det unødigt besværligt for myndighederne at træffe de nødvendige forholdsregler i forhold til at sikre et gavnligt forhold til fremmede magter. Kun ved at afskaffe ytringsfriheden som grundrettighed kan vi sikre os, at myndighederne har de tilstrækkelige midler til at danske interesser ikke bliver ofret på ytringsfrihedens alter, og at de ansvarlige myndighedspersoner bliver mødt med ros og fortjeneste, snarere end mistænkeliggørelse, hysteri og undersøgelseskommissioner for at udvise rettidig omhu.

Også andre Vestlige lande har oplevet de tvivlsomme effekter af ytringsfriheden og forsvaret derfor. Eksempelvis blev Norge udsat for en kinesiske boykot da man tildelte den fængslede dissident Liu Xiaobo Nobels Fredspris for hans forsvar for bl.a. ytringsfriheden, ligesom Tyskland i disse dage møder stærk iransk modstand da bogmessen i Frankfurt har inviteret Salman Rushdie til at holde en tale. Det er særlig uheldigt på et tidspunkt, hvor tyske og vestlige virksomheder igen har fået adgang til det iranske marked. I Putins Rusland medfører aggressive Vestlige NGOers promovering af ytringsfrihed og menneskerettigheder, der står i kontrast til det russiske folks vægten af traditionelle værdier, også en unødig konfrontation mellem Vesten og Rusland. Det forværrer et forhold, der burde basere sig på gensidig respekt og dialog, frem for selvretfærdig moralisme og fremme af værdier, der ræsonnerer i Vesten, men opfattes som neo-imperialisme i Øst og Syd.

I Sverige kom den svenske udenrigsminister til at skade landets forhold til Saudi Arabien, da hun fremhævede problemer med Kongerigets angivelige menneskerettighedsproblemer. En række store svenske virksomheders kritik af den svenske regerings ageren viser, at der også blandt vigtige interessenter i Vesten er en realisering af, at ”ytringsfrihedsfundamentalismen”, er ude af trit med den verden vi lever i. Realiteten er at mange andre værdier end ytringsfriheden værdsættes af langt flere mennesker end vi regner med i Vesten, hvilket vi må være lydhøre overfor og indrette os efter i langt højere grad end i dag.

Forslagsstillerne pålægger derfor regeringen inden udgangen af 2015 at tage skridt til at afskaffe ytringsfriheden som grundrettighed i Danmark, herunder at træde tilbage fra internationale menneskerettighedskonventioner og indføre passende straffe og sanktioner for upassende, krænkende og usande ytringer.

Et sådant initiativ kunne passende lade sig inspirere af det provisoriske tillæg til straffeloven af 1885, der bl.a. bestemte at den der ”ophidser Klasser eller Dele af Befolkningen til Had og Forbitrelse eller til Voldsgjerninger imod andre Klasser eller Dele af den, straffes med Fængsel” og ” Den, som offentlig fremsætter eller udbreder opdigtede eller forvanskede Kjendsgjerninger for derved at gjøre Statens Indretninger eller Regjeringens Foranstaltninger forhadte eller foragtelige straffes med Fængsel”.

Der kan også findes inspiration i Trykkefrihedsforordningens § 8 der straffede den der fornærmede fremmede magter ”enten ved at laste og forhaane de regierende Personer, eller…at tillægge saadanne Regieringer uretfærdige og skammelige Handlinger”.

Derudover bør regeringen hurtigst muligt indføre den bebudede medieansvarspakke, med bl.a. strengere straffe for medier der krænker privatlivets fred og injuriebestemmelser, ligesom injurielovgivningen bør styrkes, og blasfemiparagraffen opdateres og genoplives. Endvidere bør erfaringerne med at blokere for internetsider der reklamerer for ulovlige spil eller indeholder ophavsretsbeskyttet materiale udvides til at gælde for sider, der indeholder ytringer, der overtræder den ovennævnte foreslåede lovgivning.

Eftersom grundloven forbyder censur, er det ikke muligt at påbyde aviser, udgivere m.v. at lade offentlige myndigheder sikre sig at indholdet af skrifter mv. er forsvarlige forud for udgivelse. Men i forhold til indhold der direkte eller indirekte, kan have konsekvenser for forholdet til fremmede magter, foreslår forslagsstillerne genindførelsen af Udenrigsministeriets Pressebureau, der fra 1933 sørgede for, at danske aviser ikke kom til at skade forholdet til Tyskland. Med en genindførelse af Udenrigsministeriets Pressebureau ville man kunne få en frugtbar og respektfuld dialog mellem Udenrigsministeriet og pressen om, hvor grænsen mellem ansvarlig og uansvarlig journalistik skal trækkes. Ligesom Pressebureauets eventuelle indvendinger over for materiale, der desuagtet bliver offentliggjort, kan blive tillagt vægt ved en evt. efterfølgende straffesag.

I det omfang der er behov for at rette kritik af fremmede staters forhold eller politikker, bør sådan kritik fremsættes af regeringen som led i en konstruktiv, respektfuld og fortrolig dialog med det pågældende land. Ikke via politikere og aktivisters udmeldinger i pressen og offentligheden, hvor risikoen for misforståelser, fordrejninger og overdrivelser er stor med stor potentiel skade for danske interesser. Det forhold, at vi Danmark er et demokratisk folkestyre sikrer, at sådan kritik fremsat af regeringen vil have et vist folkeligt mandat og afspejle befolkningens interesser.

Da spørgsmålet om ytringsfrihedens grænser, er et internationalt emne med globale konsekvenser mener forslagsstillerne, at Danmark bør tage initiativ til og blive vært for en international konference med deltagelse af lande som Iran, Saudi Arabien, Kina og Rusland. Konferencen skal fastlægge nye internationale normer for offentlige ytringer, så der i langt højere grad tages højde for at undgå emner, indhold og formuleringer, der kan virke unødigt stødende og krænkende for toneangivende lande, kulturer og civilisationer. At sørge for passende regulering af internettet bør også være på dagsordenen. Dermed sikres en langt mere konstruktiv international dialog, til gavn for fredelig sameksistens og fremsynede løsninger af globale problemer, der kun forværres af de misforståelser, fjendtlighed og mistænksomhed, som er ytringsfrihedens uundgåelige følgesvend.

Skriftlig fremsættelse

[*]: Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte: beslutningsforslag om afskaffelse af ytringsfriheden. (Beslutningsforslag nr. [*])

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

 

65 kommentarer RSS

 1. Af Tommy Bernholm

  -

  Fantastisk ironi ????

 2. Af Jan Petersen

  -

  Når selv en almen anerkendt justia ekspert udlægger ytringsfriheden, og dermed selve grundlaget for demokrati, som en stor fed multikulturel joke, er der nok noget om snakken.

  Men loven om forbud mod ytringsfrihed vil ikke komme fra Folketinget, men derimod fra FN (muligvis EU) eller FN og EU i fællesskab

  Vestlig demokratisk ytringsfrihed kogt sammen med muslimsk lovreligion er simpelthen to uforenelige størrelser. En af dem må lade livet, og “demokratisk’ set er muslimerne i flertal!

 3. Af Jørgen Madsen

  -

  Det uhyggelige er, at mange danskere i dag ville være vilige til, ord for ord, at omsætte dette til lov.

 4. Af Mette Feldbro

  -

  Det er godt nok den største omgang vås, der nogensinde er skrevet eller sagt! Så hvis mchangama s ønske om et forbud mod ytringsfrihed bliver opfyldt så er det dermed dødsstødet til demokratiet. Jeg vil mene at det er de lande der ikke kan tåle ytringsfriheden der skal i oplysningsperioden. Hvorfor skal vesten give afkald på det smukke demokrati? Uanset hvad er der ikke nogen der skal fortælle mig hvad jeg må og ikke må sige! Siger hvad jeg mener og hvis man har et problem med det, så luk ørerne eller flyt til et andet land.

 5. Af Jan Petersen

  -

  Muslimer skal bare “oplyses”, så er den multikulturelle pædagogiske børnehaverundkreds sluttet!

  Hvor blåøjet, naiv og direkte dum – har selv en female lov at være?

 6. Af Helge Nørager

  -

  Kina er ikke til at grine af.
  Men det er morsomt af verdens største kommunistiske diktatur, hyldes af den mest reaktionære neokonservative Milton Freidman ærkekapitalistikse investorer og kapital maximerende profit hungrende hegde forndgribbe.

  Som et visionært samfund………………

 7. Af Jan Petersen

  -

  Google lidt omkring Mao Zedong. Der er flere forskellige versioner af, hvem der bragte ham og kommunist Kina til magten. Det skete ikke ved en ren tilfældighed!

 8. Af Walter Steffen Nielsen

  -

  Jeg vil tro, at Dansk Industri vil bakke op om forslaget.

 9. Af Peter Jeppesen

  -

  Stærkt indlæg! Fantastisk formuleret og meget rammende.

 10. Af Christian H

  -

  Mette…. tror sgu’ du missede pointen :)

 11. Af preben jensen

  -

  Skal vi så ikke også afskaffe/forbyde løgn, dumhed, manipulation, forræderi og politisk undertrykkelse? Hvis ytringsfriheden og al kritik afskaffes, vil netop løgn og dumhed osv. få fremragende vækstmuligheder, og blive til en galskab og ondskab uden grænser, som verden og civilisationen/menneskeheden ikke vil kunne overleve ret længe i disse terror- og atombombetider.

 12. Af preben jensen

  -

  Iøvrigt er der vel ingen grund til at afskaffe ytringsfriheden OFFICIELT. For langt hen ad vejen er den jo allerede afskaffet. Mange medier interesserer sig jo ikke for at få del i den store folkelige viden, erfaring og indsigt som langt overgår journalisternes indsigt, fordi journalisterne er en lille gruppe i forhold til de fem millioner danskere. Iøvrigt er JMs oplæg selvfølgelig satire, men nogen vil sikkert gerne gå videre med “forslaget”.

 13. Af p jensen

  -

  Aviserne burde hver dag afsætte plads til at modsige en bestemt løgnefabrik som borgerne er tvangsindlagt til at støtte. Og regeringen løk ke har vel næppe planer om at spare tre-fire milliarder her. Man vil jo hellere spare på de selvmordstruede, de hjemløse, de arbejdsløse, de syge, børnene og de gamle.

 14. Af J Hansen

  -

  Medierne afskaffede selv pressefriheden i 2001.
  Og blev Foghs sleske og underdanige talerør.
  Aviserne blev tabloid sprøjter fyldt med ligegyldigt petitstof.
  Sådan er det fortsat.
  Men en apatisk, frygtsom og forvirret befolkning tror, at der er ytringsfrihed.

 15. Af p jensen

  -

  PS: Der er nu en stigende risiko for at “snavsede atombomber” smugles ind i Danmark. Der er jo nærmest ingen grænsekontrol.

 16. Af J. Han sen

  -

  Af Mette Feldbro – 7. oktober 2015 18:26
  “Det er godt nok den største omgang vås, der nogensinde er skrevet eller sagt! Jeg vil mene at det er de lande der ikke kan tåle ytringsfriheden der skal i oplysningsperioden. Hvorfor skal vesten give afkald på det smukke demokrati?”

  Hvorfor ikke?
  Det er jo de færreste lande som er demokratiske.
  Bortset fra nogle få i Europa. Som er mere eller mindre demokratiske.
  Og demokratiet i Danmark er, som Jacob Mchangama, så smukt og velformuleret anfører, ikke smukt.
  Danmark bør følge flertallet.
  Og DF og V arbejder jo ihærdigt på at gøre Danmark til et bananmonarki.
  Og Danmark er jo ikke et oplyst samfund længere.
  Vi har fået nye interesser.
  Så helt enig med Jacob Mchangama.
  Landets økonomiske interesser er langt det vigtigste.
  Det kan du spørge en hvilken som helst Venstre bonde om.

 17. Af V Hansen

  -

  Overdrivelse fremmer forståelsen, siges det. Der kom en form for påstand, men ikke en egentlig holdning. Men med alle artiklens eksempler er det slående, at der ER ytringsfrihed, men efter i flere år at have svælget i Pia Kjærsgaards definition, har vi fundet ud af, at med frihedsrettigheder følger ansvar og konsekvenser.
  Min påstand er, at sproget er uløseligt knyttet til ytringsfrihed, og at et diplomatisk sprog ikke på nogen måde genere formålet med denne rettighed. Det grundlæggende formål er retten til at deltage i den demokratiske debat, med de holdninger man har. Ikke at forlange at blive forstået eller accepteret, men alene ret til at fremsige sit budskab. Hvis vi holder det for øje, er der ingen grund til at frygte for ytringsfrihedens overlevelse. Ja Kina er en magtfuld fjende eller ven. Men med lidt sprogbegavelse og kløgt kunne vi nok gøre dem opmærksom på, at de ikke helt lever op til vores standard. Vi behøver jo ikke at sende meddelelser Verden rundt og fortælle dem, at vores regering har sat dem på. B-listen over ønsket arbejdskraft. Det er måske heller ikke fremmende for integration, når man i ord og tale omtaler flygtninge som alt fra luksusnassere til laverestående mennesker. Det er altså ikke enkeltstående statements, der truer ytringsfriheden, men det at vi har valgt at degradere et højt udviklet sprog til den 1/10, der er niveauet i de første klassetrin. Sund fornuft og et køligt overblik skaber langt bedre resultater, end provokation. Den tidligere regering kom faktisk ret langt ad den vej i Kina, så jeg håber Tibetsagen blot var en utilsigtet tilsidesættelse af grundlovens bogstav.

 18. Af preben jensen

  -

  Det skal jo helst se ud som om vi stadig har demokrati og ytringsfrihed, så vi danskere
  får stadig lov til at fremkomme med små pip om hvad vi mener om samfundet og politikerne. Og hvis der er tale om tandløse, selvmodsigende, psykiatriske, rablende, radigale eller politisk korrekte indlæg, kan borgerne endda nogle gange få lov til at skrive mere end tre linjer. Og hos særlig demokratiske, hæderlige og ordentlige blogholdere kan selv saglige indlæg komme over ti linjer.

 19. Af Helle Marie Hjertstedt

  -

  Jeg har et bedre forslag, der er gratis, ikke kræver lovændring, er spiseligt for enhver uanset etnicitet, men blot kræver en smule debat på folkeskole niveau og praktisk øvelse i hverdagslivet – genopliv høfligheden!

  Det kræver ikke engang en hjertestarter.

 20. Af preben jensen

  -

  Det er jo rørende. Men den omfattende c en su r i alle dele af pressen mv…..plus den omfattende modvilje hos mange journalister mod kritik af “systemet”, koster menneskeliv hver dag, splitter og ødelægger familier hver dag, og fører hele Danmark mod svenske, græske og mexicanske tilstande.

 21. Af preben jensen

  -

  Hel le m h….. du tager fejl, dit forslag er aldeles ikke spiseligt for enhver uanset etnicitet.
  I Nordirak er de ikke engang så høflige at de undlader at nedskyde eller skære halsen over på uskyldige og harmløse mænd, kvinder og børn. Overfor kristne er de endda særlig brutale. Fordi deres ideologi går ud på at de “urene” og “vantro” skal dræbes/udryddes.

 22. Af p jensen

  -

  Så var der lige nogle artikler der skulle bane vej for folketingsbeslutninger om afskaffelse af patienters og andres velfærd. Artikler der oftest var en ophobning af halve sandheder. F.eks. var der en rapport om at tusindvis af patienter bare udeblev fra behandling eller operation på rigshospitalet. De udeblev “bare”. Ikke eet ord om at hele systemet omkring patienterne ofte fungerer dybt åndssvagt pga. nedskæringer, forringelser, lukninger, omlægninger, sløseri og dårligt gennemtænkte ordninger.

 23. Af Søren Revser

  -

  Hvorfor dog stoppe ved ytringsfriheden?

  Politikere over hele verden har jo ikke andet end problemer med pøblen. Så kan den ikke afskaffes.

 24. Af preben jensen

  -

  Der er pøbel og der er vismænd, helgener, helte, genier og ædelt tænkende og handlende mænd og kvinder. Men hvem er hvem? Hitler og Stalin foragtede og så ned på pøbelen og masserne, men overså at de selv var pøbelens allerværste udskud, bundfald, galninge og forbrydere. Det var vel derfor de forsøgte at udrydde “pøbelen”?

 25. Af I. Hansen

  -

  Pas nu på at kronikke/ forslaget ikke sendes til udlandet —– de har jo lidt svært ved vores humor, og kan derfor tolke det som sandhed og en sejr over demokratiet :)

 26. Af Martin Madsen

  -

  Overdrivelse fremmede ikke forståelsen nej :) Indlægget er jo ironisk ment – som påpeget af andre. Tak Jacob, for det dejlige blogindlæg.

 27. Af Dan Frederiksen

  -

  Endnu en fremragende blog af Jacob Mchangama og tillykke med prisen! Trist, hvis nogle læsere ikke forstår ironien i, at JM står for det stik modsatte af, hvad han her skriver. Det demonstreres her på suveræn vis, hvor stort et intellektuelt beredskab det kræver at forstå og forsvare ytringsfriheden på trods af, at hovedparten af verdens magthavere til enhver tid har kunnet finde uendeligt mange modargumenter og altid vil få følge af en enorm skare buldrende tomme tønder. Om vi i et billedstyret demokrati fortsat har det beredskab er et åbent spørgsmål, og indtil videre er svaret vel nej. Så snart ansigtet af en stakkels vred eller såret sjæl viser sig i tvavisen, vil et flertal af befolkningen og politikerne fare over de forbandede ytringsfundamentalister. I det mindste har vi nogle få fyrtårn til at vise vejen.

 28. Af FS Larsen

  -

  Vi behøver ikke at afskaffe ytringsfriheden, men kan nøjes med at indføre en note til Grundlovens paragraf 77 om ytringsfrihed: ‘Friheden begrænses dog af enhver ytring, som strider mod sharialovens blasfemiparagraffer, eller, som f.eks. gennem satire eller kritik, anfægter islams status som den dominerende religion og kultur’. Og i en forklarende note skal der stå: ‘Hensigten er at undgå uroligheder, sikre en stabil samfundsorden og bidrage til en gnidningsløs tilpasning til de nye magtforhold i landet’.

  – for som Voltaire vist nok har sagt: “Hvis du vil vide, hvem der bestemmer over dig, så find ud af hvem du ikke må kritisere”

 29. Af B. Thøgersen

  -

  Hr. V. Hansens indlæg er ret beset en solid støtte til afskaffelse af ytringsfriheden, blot pænt pakket ind.

 30. Af p jensen

  -

  Det er meget underligt at danskerne/ befolkningen ikke går i gang med noget folkeoplysning via annoncer, breve og andet. Det danske folk er nu i fare for at blive rendt over ende… er i risiko for at blive fordrevet og for at blive vor tids jøder. Og stensikkert byder allerede den nærmeste fremtid på endnu mere løgnepropaganda, endnu mere kriminalitet, endnu flere skandaler, endnu flere unødvendige tragedier og dødsfald osv. Hvis man ikke fatter hvad der foregår, behøver man blot at se til Sverige hvor det politiske vanvid er endnu tydeligere end her i landet, fordi svenskerne er et par år foran os i “udvikling” eller rettere AFVIKLING af den nationale kultur og velfærd.

 31. Af p jensen

  -

  Vi danskere er allerede 2. og 3. klasses borgere i vores eget land. Titusindvis af danskeres menneskerettigheder er blevet krænket på det groveste. Vi diskrimineres helt vildt i forhold til nyankomne migranter. De har ret til boliger, møbler, jobs, penge, luksussmørrebrød, uddannelse, hospitalspladser, familiesammenføring, særforplejning, privillegier og positiv særbehandling fra dag 1. Danskere i tusindvis har kun ret til arbejdsløshed, skilsmisse, retsløshed, hjemløshed, udplyndring, frostmad og ussel behandling hvis de rammes af ulykker, vold, sygdom og anden hård modgang.

 32. Af p jensen

  -

  Det danske folk er ikke bare til grin for de radigale og skabsradigale. Vi er totalt til grin. De radigale kunne have hjulpet 25-50 gange så mange i nærområderne for halvt så mange penge, men af korrupte eller kortsynede årsager skulle så mange kulturfremmede som muligt importeres til Danmark. De radigale har svigtet alt og alle. Og deres tåbelige røde pladderhumanisme er ved at udvikle sig til en storkatastrofe der kan blive velfærdsstatens og Danmarks undergang.

 33. Af p jensen

  -

  PS: Preussen er et land der er helt forsvundet. Sverige er på vej til at forsvinde som svenskernes folkehjem. Danmark kan blive det næste land der forsvinder på grund af stormfloden fra syd.

 34. Af p jensen

  -

  PS 2: De nedlagte grænsekontroller betyder at alt fra farlige planter, dyr, bakterier og giftstoffer…… til løndumpere, tyveknægte, handlede kvinder, mafiabander, våben og små “snavsede atombomber” uden besvær kan transporteres ind i Danmark. I Australien spiller de ikke hasard med landets sikkerhed, men har en skrap grænsekontrol. Hvorfor tager danske politikere ikke ved lære af Australien??

 35. Af p jensen

  -

  MASKINGEVÆRER, GRANATKASTERE SAMT KEMISKE-, BAKTERIOLOGISKE_ OG ATOMARE VÅBEN KAN FRIT STRØMME IND I DANMARK…….

  PS 2: De nedlagte grænsekontroller betyder at alt fra farlige planter, dyr, bakterier og giftstoffer…… til løndumpere, tyveknægte, handlede kvinder, mafiabander, våben og små “snavsede atombomber” uden besvær kan transporteres ind i Danmark. I Australien spiller de ikke hasard med landets sikkerhed, men har en skrap grænsekontrol. Hvorfor tager danske politikere ikke ved lære af Australien??

 36. Af p jensen

  -

  PS 3: Husk lige at islamisk stat har erklæret krig mod Europa og Danmark.

 37. Af Per Munkholm Olesen

  -

  Hvorfor dette forslag? Ytringsfriheden er allerede reelt afskaffet, hvilket reaktioner i forbindelse med Mohamed tegningerne tydeligt viste. Vore politikkere og den selvbestaltede såkaldte elite har svigtet os og Danmark. Skam få dem.

 38. Af Jan Petersen

  -

  Hvis nogen iøvrigt ikke forstår ironien i Jacobs blogindlæg, må man vel spørge sig selv, hvordan disse “tvivlere” iøvrigt læser anden tekst – og om de overhovedet forstår, hvad de læser?

 39. Af B. Thøgersen

  -

  De skriver i et af Deres ca. 17 indlæg her på bloggen, at ytringsfriheden langt hen ad vejen allerede er afskaffet. Så kan De i det mindste glæde Dem over, at den ikke er afskaffet her på bloggen. Deres indlæg på denne og mange andre blogge er så talrige, at De ikke alene må være fuldtidsansat af DF til spamme alle seriøse debatter med DF’s få synspunkter, De sover simpelt hen aldrig. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad emnet er; De kan altid volde det, så det på en eller ande forskruet måde kommer til at handle om alle onders moder, nemlig borgere i dette land med en lidt mørkere lød end gennemsnittet, som derfor måske kunne mistænkes for at være muslimer. Jeg håber virkelig for Dem, at DF betaler for overarbejde, for De må da arbejde både dag og nat for at nå det hele. Må jeg spagfærdigt foreslå Dem, at De får et liv. De kunne jo starte med at tage fri en gang imellem, gå en tur.

  De skriver også i et andet indlæg, at vi (hvem mon det er?) også burde afskaffe / forbyde dumhed og manipulation! Er De nu helt sikker på, at De mener det? Er De ikke dermed i gang med at afskaffe Deres gode faste arbejde?

 40. Af Jan Petersen

  -

  Bør der egentlig også lovgives om en valgbarhedstest, før man sætter kryds på en stemmeseddel?

 41. Af p jensen

  -

  B. thøg ersen. Du værdsætter ikke systemkritikere og deres kritik af systemet, kan jeg forstå. Det må vel betyde at du synes at partierne og medierne gør det godt? Det betyder måske også at du foretrækker sorte løgne fremfor sandheder? Du har aldrig kritiseret hr. S – S og lignende typer, det er vel fordi du er en fan af de røde, de radigale og indvandringsindustrien? Faktisk skriver jeg kun i mine pauser og fritid, og er uafhængig af alle partier. Skriver kun af ren interesse og ulønnet. Det irriterer bare mig og mine venner at politikerne og DR mv. på mindst 100 forskellige måder er ved at ødelægge Danmark. Men du forstår vel ikke at vi ligesom Sverige er på vej mod kaos/katastrofe/ragnarok/undergang? Men læs “politikerlede”, snapha, 180 g, urias og den korte.

 42. Af p jensen

  -

  PS: Du har ret i at der er en vis rest af ytringsfriheden og demokratiet tilbage i det her land. Men hvis et indlæg er langt, sagligt, kritisk, dybdeborende, ikke-radikalt og meget oplysende, kommer det nærmest aldrig på, hverken her eller i papiraviserne. Borgernes erfaringer og viden ignoreres ofte. Netop derfor kan mange skandaler fortsætte i årevis, inden de afsløres. Hvis det overhovedet sker.

 43. Af p jensen

  -

  PS: Iflg. efterretnings kilder er der fra visse udenlandske statslige lagre sket spredning af atomare og radioaktive materialer, der efterfølgende er blevet forsøgt solgt til forskellige terror-bevægelser. Det er materialer der kan bruges til konstruktion af små “snavsede” atombomber. Det bliver mere og mere klart at nedlæggelsen af landegrænserne og grænsebevogtningen var en gigantisk tåbelighed.

 44. Af Helge Nørager

  -

  Censur er godt,. mere censur er bedre, kun Preben skal have mulighed for at ytre sine orakel svar.
  Men censur er bedst så selv preben bliver slættet, når han taler magten imod.

 45. Af Helge Nørager

  -

  Preben er du stadig efter åbningsdebat, af den mening at verden er bedre med Løkke som chef ?.

 46. Af Helge Nørager

  -

  I mange Indiske delstater er der dødsstraf for at spise oksekød.
  Rituelle mord på stakkels muslimer i hinduistiske delstater, de myrdes og nægtes føde i form af oksekød.
  Slagterier nedlægges, delstaters økonomi ødelægges…………
  Men heyyyy Jacob Mchangama, er tavs som graven om Indiens vej mod facisme.
  Jacob Mchangama, kan kun pisse på dansker, men nægter hans morderiske modbydelige hinduarv, som pt kommer til fuld udtryk i det land han kommer fra Indien.

 47. Af Søren Revser

  -

  “Bør der egentlig også lovgives om en valgbarhedstest, før man sætter kryds på en stemmeseddel?”

  Det er ikke nødvendigt i et pseudodemokrati, hvor man får den samme spand L.., uanset hvad der stemmes på ;-)

 48. Af p jensen

  -

  Hvis der en dag affyres en kraftig bilbombe eller en snavset atombombe i København, vil det måske endelig gå op for de radigale feministiske pladderhumanister, at ingen grænsebevogtning plus masseindvandring har store konsekvenser? Eller går de rundt med så store skyklapper at de kan ignorere alt? De blev jo ikke klogere af forsøget på at myrde 40-50 journalister i politikens/jps hus på rådhuspladsen. Et terror-forsøg som kun blev afværget pga. PETS og FETS dygtige indsats.

 49. Af B. Thøgersen

  -

  Hr. Mchangama,

  Det er altid en udsøgt fornøjelse at læse Deres blog, men ovenstående slår alle rekorder; det er et pletskud, en perle. Der er derfor ingen grund til for mig at gentage Deres udførlige og uimodsigelige argumentation for forslagets nødvendighed. Nej! Mit ærinde er et andet, nemlig at stille et andet og, om muligt, endnu mere nødvendigt forslag.

  Det er naturligvis mørklægningsloven, jeg tænker på. Det kan simpelt hen ikke være rigtigt, at vore hårdtarbejdende politikere og embedsmænd i længden skal finde sig i emsige journalisters og andres utidige snagen i disses arbejde (aktindsigt er den eufemisme, som disse uværdige medlemmer af den såkaldte fjerde samfundsmagt anvender om det). Politikerne og embedsmændende vil jo kun borgernes bedste, og arbejder utrætteligt herfor. Naturligvis kan der i dette herkuliske arbejde forekomme mindre fejl. Ingen er vel ufejlbarlige, men, borgerne er bedre tjent med ikke få kendskab hertil. Det skaber blot unødig utilfredshed, og vi danskere skulle jo gerne blive ved med at være verdens lykkeligste folk.

  Et godt eksempel er Skat. Denne nødvendige institution er jo udsat for en helt uhyrlig hetz. Senest har en mindre værkstedsejer klaget sin nød, fordi Skat har fulgt loven og vurderet grunden, som hans værksted ligger på, til dens reelle værdi, nu da Kommunen har ændret lokalplanen. At klynkeren om et par år under alle omstændigheder skal afstå grunden til Kommunen til en tiendedel af et års skat, er en ligegyldig detalje, thi med lov skal land bygges, og Skat må jo kradse de nødvendige penge ind til vedligeholdelse af velfærdsstaten samt til sine ansattes lønninger, for ikke at tale om disses bonuser, hvor det er lettest. Det kan jo ikke nytte at bruge masser af tid på at få de store korporationer til at betale deres del af gildet. Det er alt for omstændeligt. Det samme gælder de forbrydersyndikater, som har formået at malke Skat. Den slags er det bedst, at folket ikke får indsigt i. Det samme gælder særbehandling af politikere, når bare disse har den rigtige holdning, forstår sig.

  Jeg ser derfor frem til Deres forslag til en særdeles nødvendig og alvorlig stramning af mørklægningsloven. De kan jo formulere det på korrekt juridisk sprog og vil også vide at argumentere overbevisende for det.

  PS Hvis De også kunne stille forslag til at få indføjet velfærdsstaten i Grundloven som det højeste gode, ville De gå over i danmarkshistorien som en af landets allerstørste velgørere.

 50. Af Karina Weicher

  -

  Fantastisk indlæg! :-)
  Jeg blev dog straks bekymret – som en anden også nævner – for om ironien går tabt, når udlandet læser det..

Kommentarer er lukket.