Er koran-afbrændinger strafbare?

Af Jacob Mchangama, Justitia 57

Ifølge Radio24syv har politiet bekræftet en historie – der først kørte på www.trykkefrihed.dk – om, at en dansk mand er blevet sigtet har modtaget et bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 266 b (racismeparagraffen). Mandens brøde består angiveligt i at afbrænde en Koran i sin have, filme det og lægge det op på Facebook med teksten: ” Tænk på jeres nabo, det stinker når den brænder”.

Umiddelbart forekommer det overraskende, at politiet tilsyneladende har valgt sigte manden at udstede bødeforlægget for overtrædelse af racismeparagraffen, der jo straffer ”Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering”. 


Mere oplagt ville det have været at tage udgangspunkt i straffelovens § 140 (blasfemiparagraffen), der straffer ”den, der offentligt driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse”.

Til forskel fra racismeparagraffen, hvor der afsiges adskillige domme hvert år, er der ikke rejst tiltale for overtrædelse af blasfemiparagraffen siden 1971, hvor to programchefer fra DR blev frifundet for at have udsendt Trilles sang om ”Øjet i det Høje”.

Netop spørgsmålet om afbrænding af hellige bøger var et helt centralt punkt i Straffelovrådets betænkning 1548 om ”De juridiske konsekvenser af en ophævelse af straffelovens § 140 om blasfemi” fra 2014.Og det var også afgørende for den daværende SR-regerings beslutning om at bibeholde blasfemiparagraffen. Under daværende justitsminister Mette Frederiksen (S) udsendte Justitsministeriet således denne pressemeddelelse:

”På baggrund af rådets udtalelse har regeringen besluttet ikke at stille forslag om at ophæve forbuddet mod blasfemi. I sin udtalelse peger Straffelovrådet på, at blasfemiforbuddet ikke er til hinder for skarp kritik af religioner og religiøse dogmer. Vælger man at afskaffe forbuddet, vil det til gengæld betyde, at der vil kunne forekomme offentlige afbrændinger af hellige bøger som Bibelen eller Koranen, som myndighederne ikke vil kunne gribe ind overfor.

Justitsminister Mette Frederiksen siger:

”Straffelovrådets gennemgang viser, at blasfemibestemmelsen ikke er til hinder for kritik af religioner. Sådan er det – og sådan skal det være i et frit samfund. Men samtidig peger Straffelovrådet på, at hvis man afskaffer bestemmelsen, vil der kunne forekomme offentlige afbrændinger af hellige bøger som Bibelen eller Koranen, som myndighederne ikke vil kunne gribe ind overfor. Jeg har svært ved at se, hvordan vi får et stærkere samfund, eller hvordan det vil kunne berige den offentlige debat, hvis man gjorde det lovligt at brænde hellige bøger af.””

Det er derfor interessant at fremhæve de passager i Straffelovrådets betænkning, der særligt beskæftiger sig med afbrænding af hellige bøger:

”3.3.3. Et særligt spørgsmål, der har været rejst i den juridiske debat, angår meningstilkendegivelser, der ikke udtrykkes i ord, men i symbolske handlinger. Som eksempel har bl.a. været nævnt bogbrændinger, eksempelvis afbrænding af Bibelen eller Koranen.

[…]Det må således antages, at en sådan afbrænding af en religions helligste skrift efter den almindelige opfattelse i det danske samfund udgør en så grov krænkelse af de pågældendes religiøse følelse, at domstolene efter omstændighederne vil finde grundlag for at anse afbrændingen som spot eller forhånelse i straffelovens § 140?s forstand. Det samme gælder – og for så vidt i højere grad – i forhold til offentlig urinering eller tilsvarende adfærd i forhold til Bibelen og Koranen.

[…]Også for forholdet mellem straffelovens § 140 og straffelovens § 266 b gælder det samme som anført ovenfor, nemlig at der principielt ikke er noget til hinder for, at eksempelvis Bibelen eller Koranen vil kunne spottes eller forhånes, uden at kristne eller muslimer trues, forhånes eller nedværdiges, men at en sådan spot eller forhånelse af Bibelen eller Koranen i praksis vil kunne blive fortolket af domstolene som spot eller forhånelse af de personer, der bekender sig til den pågældende religion.

Der vil dog kunne være tilfælde, hvor grov spot eller forhånelse af et helligt skrift omfattes af straffelovens § 140, uden at spotten eller forhånelsen af det hellige skrift samtidig fortolkes som et angreb på en gruppe af personer på grund af dens tro af en karakter, der er omfattet af straffelovens § 266 b som fortolket i retspraksis.

[…]Sammenfattende er det Straffelovrådets opfattelse, at der kan forekomme forhånelser af troslærdomme og gudsdyrkelse, hvor man i givet fald ville kunne anvende straffelovens § 140, uden at forhånelsen samtidig kan anses som en trussel, forhånelse eller nedværdigelse af en gruppe af personer på grund af dens tro, jf. straffelovens § 266 b.”

Det er bemærkelsesværdigt, at Straffelovrådet ikke kan henvise til nogen konkret praksis til støtte for antagelsen om, at en afbrænding af Koranen eller Bibelen for første gang siden 1946 skulle føre til domfældelse for overtrædelse af blasfemiparagraffen. Derfor er det langt fra givet, at anklagemyndigheden ville rejse tiltale eller domstolene dømme for blasfemi i en sag om afbrænding af hellige bøger, og Straffelovrådets bemærkninger i den retning synes derfor spekulative.

I modsætning til blasfemiparagraffen anvendes racismeparagraffen aktivt. Og som nævnt ovenfor udtaler Straffelovrådet altså, at en afbrænding af en hellig bog efter omstændighederne kan være omfattet af denne bestemmelse. I det tilfælde, hvor en afbrænding af eks. Koranen blev ledsaget af en tekst, der eks. anklagede muslimer for alvorlig kriminalitet eller lignende, er dette vel strengt taget korrekt. Men i så fald er det ikke koranafbrændingen i sig selv, der udgør en overtrædelse af racismeparagraffen.

En meningstilkendegivelse, der både er omfattet af blasfemi- og racismeparagraffen, må således både være spottende og forhånende over for en trosretning og dens gudsdyrkelse OG forhånende og nedværdigende over for de troende. Sådanne domme findes mig bekendt ikke. Det tætteste, vi kommer, er vel Vestre Landsrets afgørelse i UfR 2003.2435 V, hvor en person blev straffet efter racismeparagraffen for udtalelsen: ”Islam er ikke en religion i traditionel forstand. Det er en terrororganisation, som prøver at opnå verdensherredømmet ved vold”. Også Østre Landsrets dom i U 2003.1947 Ø kan fremhæves. Den drejede sig om en annonce med følgende tekst: ”Massevoldtægter, Grov vold, Utryghed, Tvangsægteskaber, Kvindeundertrykkelse, Bandekriminalitet. Det er, hvad et multietnisk samfund tilbyder os”. Teksten var ledsaget af et billede af tre unge lyshårede piger med underteksten ”Danmark i dag” samt et billede af tre hætteklædte, blodplettede mænd, som fremviser Koranen, med underteksten ”Danmark om 10 år”.

Men i disse sager var der ikke rejst tiltale for blasfemi. Disse domme synes heller ikke sammenlignelige med den konkrete afbrænding af Koranen og den ledsagende tekst i sagen fra Nordjylland. Sammenligningen af islam med en terrororganisation, som prøver at opnå verdensherredømme ved vold, indeholder en særdeles grov anklage mod islam – der også kan forstås som rettet mod muslimer som sådan, eftersom de jo må udgøre ”terrororganisationens” medlemmer. I dommen vedrørende annoncen, er det heller ikke den bloddryppende Koran i sig selv, der udgør det strafbare, men derimod det forhold, at den – ifølge landsretten – identificerer muslimer som sådan med anklagen om grov vold og anden kriminalitet.

Videoen af den brændende Koran indeholder derimod ikke lignende anklager. Der er utvivlsomt tale om en særdeles forhånende og spottende meningstilkendegivelse over for islam – der forstærkes med ordene – ” Tænk på jeres nabo, det stinker når den brænder”. Sådan en provokerende og forhånende meningstilkendegivelse er egnet til at krænke troende muslimers religiøse følelser, hvilket blasfemiparagraffen beskytter imod. Men denne forhånelse kan ikke meningsfuldt siges at være rettet mod muslimer som befolkningsgruppe i racismeparagraffens forstand, der som kerneområde beskytter mod eks. udtalelser, der, der indebærer, at en bestemt gruppe generelt mangler værdi som mennesker, generaliserende påstande om grov kriminalitet og sammenligninger med sygdomme.

På den baggrund forekommer det særdeles betænkeligt, at politiet har valgt at sigte for sende et bødeforlæg for overtrædelse af racismeparagraffen, idet denne bestemmelses anvendelsesområde dermed bliver udvidet til også at fungere som en slags blasfemiparagraf, der både beskytter troende mod forhånende og nedværdigende ytringer rettet mod dem som befolkningsgruppe, samt deres religiøse følelser.

 

OPDATERET: IFØLGE RADIO 24SYV HAR POLITIET I NORDJYLLAND ÆNDRET FORKLARING OG DER ER IKKE UDSTEDT BØDEFORLÆG, MAN HAR DERIMOD SIGTET MANDEN FOR OVERTRÆDELSE AF 266b.

 

 

57 kommentarer RSS

 1. Af Steffen Rasmussen

  -

  Der må vel gælde de samme regler i så fald han havde brændt Bibelen af….?

 2. Af Axel Eriksen

  -

  Eller det danske flag – er der ikke også en fortolkning af flagafbrændinger?

 3. Af Steffen Richter Nielsen

  -

  Jacob Mchangama er nok væsentlig mere juridisk kyndig end politiets jurister.
  Det er nok manglende juridisk kompetance hos politiet, der er forklaringen på ,at der er rejst tiltale efter den forkerte paragraf.
  Da man åbenbart ikke har styr på juraen, må det være af politiske grunde, at der er rejst tiltale.

 4. Af B.dk: Er koran-afbrændinger strafbare?

  -

  […] Læs bloggen her […]

 5. Af Maria Due

  -

  Jeg tror, at alle disse juridiske indgreb skader mere end de gavner. Der kommer sikkert til at blive mange flere afbrændinger af hellige bøger, og hæver man bøderne, bliver der blot sat pengeindsamlinger i gang. Som jeg ser det, er det selve det, at en ideologi kræver særhensyn i tide og utide, der opponeres imod, og det er da også juridisk betændt. Ingen anden ideologi har en sådan særstatus.

  Islam er en ideologi i ordets egentligste forstand, det åndelige fylder ikke meget. Selv en talsmand for Islamisk Trossamfund udtalte for nogle år siden, at islam er en ideologi, så hvorfor vil danske jurister ikke tage konsekvensen af dette oplagte forhold? Tidligere biskop Niels Henrik Arndt skrev nogle små bøger om islam og forskellen på islam og kristendommen, de kan anbefales og er udkommet en del gange siden 1990’erne.

 6. Af Eva Madsen

  -

  Midt i forargelsen over denne mands bødeforlæg , som naturligvis bør indklages for retten, er der lige et par vittigheder =

  Hvorfor er Koranen så stor ?
  – Den skal kunne indeholde den danske bistandslov.!!!

  Hvorfor kan man ikke få Koranen på CD ? Der er ingen der tør brænde den.

  I de muslimske lande er det tilladt at spytte en kvinde i ansigtet – men kun når der er gået ild i hendes overskæg…

  Hvad er forskellen på en slatten pxk og en asylansøger?
  Den ene er et helvede at få ind, den anden er et helvede at få ud

 7. Af Keld Vedbæk Holm

  -

  Flagafbrænding og afbrænding af religiøse bøger er i Danmark aldeles lovligt. Så er der alle mulige love om ikke at krænke andre mennesker og deres rettigheder osv, og det kan så gradbøjes i retsalene alt efter intentionen med flag og bog afbrændingerne. Så kort sagt: Selve handlingen er lovlig, såfremt det foregår på privat grund, og rekvisitterne er dine, så er der absolut ingen ko på isen. Foregår handlingerne i det offentlige rum, så starter balladen, for hvorfor foretages afbrændingen i det offentlige rum osv osv – er det for at krænke andre menneskers religion og nationalitet? Ja så kan hele det retslige teater sættes igang…..religion og nationalfølelser er ikke lette størrelser, som vi allesammen efterhånden er klar over. Lad os bare være glade for at jorden endnu består, for en ting er sikkert, religion og nationalfølelser har startet størstedelen af alle krige på vor jord.

 8. Af Niels Peter Lemche

  -

  Vel, Facebook kan vel gælde som offentligt.

 9. Af Maria Due

  -

  Der er mange juridiske spørgsmål, som trænger sig på. Lige nu har chefredaktør Erik Bjerager en tankevækkende artikel på forsiden af k.dk, “Halal er symbol på en kulturel og religiøs grænsestrid i samfundet”, hvor han skriver:

  “Men når islam er en religion i stærk mission og på fremmarch i Europa, og ledende muslimer selv siger, at halal er en måde at udbrede islam på, er det værd at overveje, om det er kulturelt rigtigt at se stiltiende til, mens flere og flere varer og mere og mere mad herhjemme bliver lavet efter muslimske forskrifter.”

 10. Af Anders Jørgensen

  -

  Vi ser igen de dobbelte standarder som er det allerværste. Biblen er blevet afbrændt masser af gange. Der vist brændende bibel som cover til et standupshow. Ingen politimand har reageret.

  Selvfølgelig er det noget pjat og udelukkende frygt fra de voldelige muslimer, der gør man er bange. Voldsmandens veto igen.

  Få ophævet det forbud asap

 11. Af Rikke Nielsen

  -

  Det er ikke så meget selve afbrændingen af bogen, der er problemet her.
  Det er de handlinger, der udføres i forbindelse med afbrændingen.

  Havde lovovertræderen smidt bogen i brændeovnen derhjemme, fordi han frøs, jamen så var den historie slut.

  Men afbrændingen skulle filmes, filmen skulle uploades og suppleres med en tekst, der både opfordrer til at gentage hændelsen (“tænk på jeres nabo” …når I gør det samme) samt forhåner indholdet (“det stinker når den brænde”….. åbenbart værre end andre bøger … implicit fordi bogen repræsenterer islam og muslimer).

  Jeg har dermed meget svært ved at se, at det IKKE skulle være en offentlige trussel/forhånelse af en gruppe af personer med baggrund i deres tro.

 12. Af P Christensen

  -

  Den væsentligste, negative paragraf at overtræde er nu stadig tåbe-paragraffen.
  Og at vi i Danmark tillader en gammel rabiat ideologi/religion at komme
  herop og bombe os tilbage til år nul, er utilgiveligt.

 13. Af Benny B

  -

  Få nu afskaffet blasfemiparagraffen.
  Det er en hån mod oplysningstanken, at overtro skal nyde særstatus og beskyttes med lov.
  Nogle er åbenbart mere lige for loven end andre.

 14. Af georg christensen

  -

  At brænde et stykke papir, om der på papiret står , bibel eller koran, kan da ikke på nogen måde være strafbar, lige så lidt som at smide et stykke (vand indviet ) træ ind i brændeovnen . Her kan henvises til forbrændings anstalten, her har de helt sikkert brændt de sikkert brændt mange bilber og koraner af. Det eneste problem, som ved afbrændingen op står er: hensigten med afbrændingen. Blev den foretaget for at bringe energi eller berigelse til LIVET, eller ene og allene for at provokere livet, unden nogen anden anden virkning som provokation ved destruktion, her vil en afbrænding altid være strafbar og efter grovhed med ord kunne påtales.

  NB: Destruktion sker oftest ved langsom afbrænding eller hurtig, eksplution. Det er ikke at det sker, men hvorfor det sker, som kan være strafbar.

 15. Af Jan Petersen

  -

  Hvis afbrænding af en Koran er udtryk for racisme, må det vel – pr logik – også betyde, at Koranen er forbeholdt én bestemt race, og dermed er Koranen pludselig i strid med grundlæggende menneskerettigheder om forfordeling af én race ift andre racer.

  Jeg kunne sådan set bedre forstå politiets bøde ifm afbrænding af affald i haven. Men det bør da være en bøde med afsæt i afbrænding bekendtgørelsen, alternativ andre forskruede regler.

  Bare alt andet end racisme!

 16. Af A. Bierce

  -

  Citat: “…en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller …”

  Hvad er den juridiske definition af “tro” ?

  Er det så strafbart at afbrænde “det flyvende spaghettimonsters” hellige bog ?

  Hvis jeg tror på julemanden eller “den store græskarmand” som mange jo gør, er det så strafbart at afbrænde en bog med juleeventyr ?

  Den eneste og allervigtigste religion hvor det er tilladt at afbrænde hellige skrifter, er troen på Mammon, hvis hellige skrifter = pengesedler, det er straffrit at afbrænde.

 17. Af j nielsen

  -

  ” Det er en hån mod oplysningstanken, at overtro skal nyde særstatus og beskyttes med lov. Nogle er åbenbart mere lige for loven end andre.”

  Endnu et af disse evindelige angreb på folkekirken.

 18. Af Hul igennem?

  -

  Islam har ingen særstilling i Danmark, det er en minoritet fra en failed culture- ca 3% hardcorenasseyallaher de fleste laver intet.
  Så er der ca 4% ok standard muslimer.
  De andre kristne, budhhister, og mange flere fra fungerende kulturer er der jo ingen problemer med ca 4%
  Der er bare nogen der snyder! Og snydere skal stoppe eller skride.
  mvh

 19. Af Niels B. Larsen

  -

  Det er da fuldkommen vanvittigt at slæbe folk for retten for at brænde affaldspapir af i haven. :-(

  Hvad tænker de tåbelige statsadvokater på? :-(

 20. Af Niels Peter Lemche

  -

  A. BIERCE, det kan være at der hermed menes anerkendt trossamfund. Og muslimerne er i hvert organiserede i sådanne, dem, der har været her i generationer.

 21. Af Maria Due

  -

  Hele dette område bør nytænkes. Det er efterhånden med religion som med Danmarks Radio, ingen af delene er til at blive fri for, selv for os der hverken har en religion eller et tv-apparat.

  Ja, hvad er tro? En subjektiv tilstand, et psykisk fænomen, der kan udarte til fanatisme og massehysteri. Sandsynligvis er det nøjagtig de samme psykiske mekanismer, som kan opstå i mange andre forhold og ikke mindst politisk. Nogen tror, at de har fundet det endelige svar på alting, det endelige mål, den store sandhed osv., og ud af den tro opstår tanken om ret til at styre, retten til magt over andre. Og hvis disse andre vil forhindre det i at ske, opfattes det som dumhed, uvidenhed eller ondskab. Det er som med angstneuroser, hvor patienterne er udspændt mellem mindreværdskomplekser og selvovervurdering og på en gang sølle og en prøvelse for andre. Der er i det hele taget meget angst med i billedet, angst er et eksistentielt vilkår, der nemt løber amok.

  Religion og tro på en sag og et mål giver noget at holde sig til og styre efter og forjager eventuelle angstprovokerende tanker om meningsløshed. Det burde være lysende klart, at hvis man først giver los, ender islam med at kvæle vor kultur, for islam kræver underkastelse og omfatter alt i menneskers liv. Når underkastelsen er et faktum, er det også lykkedes at dræbe energien og initiativet, og vi bliver et mislykket og tilbagestående samfund, der er gået i stå. Afhængigt af hvor degenereret vi i visse henseende er, vil vi bukke under eller kunne modstå denne udvikling.

  Så vidt jeg ved, blev Lars Hedegaard frikendt af Højesteret, fordi han påstod, at han ikke vidste, at det interview, han var sigtet for, ville blive offentliggjort uredigeret. Han hævdede, at han havde en berettiget tro på, at han ville få det tilsendt til godkendelse. Men det blev bare lagt på nettet, som alt andet af den slags, som han havde deltaget i uden at have godkendt det. Meget usympatisk sag, hvordan man end vender og drejer den. Jesper Langballe opførte sig anderledes og betalte sin bøde, ikke noget pjat fra den kant. Noget helt andet er, at mange af os ikke finder lovgivningen i orden, og at der aldrig skulle have været foretaget noget fra statens siden.

 22. Af Allan Hansen

  -

  Moskeernes mange ansigter!

  Af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergård
  2015.( se også Global jihad af samme).

  Fra oplysning til opløsning.
  Fra nedsmeltning til selvudslettelse.

  I denne bog kan du læse alt det du behøver at vide
  om den fascistiske døds kult islam, og hvorfor den
  må og skal afvisses og ud visses ikke alene fra Europa
  men hele den Vestlige verden – så må de tage deres jihad
  med hjem til ørkenen, der hvor den kommer fra.

  Klar tale: Uvidenhed er ikke nogen undskyldning
  ikke engang en dårlig undskyldning.
  Uvidenhed og politisk “korrekthed,,
  burde være strafbart
  De nye konsensus i
  Europa hedder analfabetisme/ politisk korrekthed.
  for ” hvad vi ikke véd behøver vi
  ikke at bekymrer os om.
  Politikerne fylder os med løgne, lort og lagkage.
  Jeg vil tillade mig den uhørte frækhed, at kalde
  ALLE, der ikke har læst denne bog for
  åndelige analfabeter.
  Alene forord og indledning rummer en
  forbløffende bred kompleksitet.
  Også sproget og opbygningen lykkes temmelig
  godt for de to forfatter. Altså klar tale.
  Bogen stiller mange gode spørgsmål.
  Men magter også mange kvalificeret svar.

  – Om dødens bog – Koranen.
  ( der findes over 140 vers, der handler
  om at slå folk ihjel).

  – Om bødlernes bog – sharia Lov.
  ( en afhandling om grusom tortur
  og menneske mishandling).

  Side 16. ,,, ” Der kan aldrig bliv tale om nogen
  fred eller sameksistens mellem islam og
  ikke-islamiske sociale og politiske institutioner.
  Den islamiske bevægelse skal og kan tage magten, så
  snart den er moralsk og antalsmæssigt stærk
  nok til det ikke blot for at ødelægge den ikke-islamiske
  magt, men også for at bygge en ny islamisk magt
  i stedet,,,.
  – Citat: Alia Izetbegovic – bosnisk præsident.
  ” Hvis islam ikke er politisk, er den ingenting,,,.
  ( Ayatollah Khomeini).

  Side 19 ,,,, Udvandring hijar/jihad er kun lovlig
  hvis den styrker magt overtagelse – De “moderate,, muslimer
  støtter erobringer med lige så stor nidkærhed som de militante
  muslimer, fordi koranen beordrer dem til det,,,.
  ( se også: Sam Solomon ” Modern Day Trojan Horse, 2009).

  Side 22 ,,,, ” Etablering af moskeer er blevet symbol
  på islams fremmarch og erobring af nye territorier,,.
  (altså: magtovertagelse).

  Side 25,,,, ” vold begås i islams navn over hele verden
  det er ortodoks islam og dens jihad doktrin, som er
  kilde til deres terrorhandlinger det kan der ikke
  eksistere nogen tvivl om,,,.

  Side 30,,, ” I Vesten tænker vi generelt logisk
  og bestræber os på at give rationelle begrundelser
  for, hvad vi gør og mener. Og vi tror, at det samme
  gør sig gældende for alle andre – og vi tager grundigt fejl!
  I islam er det ikke den rationelle fornuft, der hersker,,,.

  Side 34,,, ” Der er ikke et eneste vers i Koranen, der
  påbyder muslimerne at elske (endsige tolerer) nogen udenfor
  islam egne rækker, men der er næsten 500 vers, der taler
  om Allahs had mod alle de vantro og/eller opfordrer
  muslimerne til vold mod dem,,,.
  ( Se også ” A God who hates,, Wafa Sultan 2009.

  Side 37,,,, ” Hvis vi ser på den muslimske verden, kan
  vi tydeligt se, hvad islam vil gøre ved den Vestlige
  kultur, hvis den får magt, som den har agt:
  vold mod og undertykkelse af kvinder, overvågning af
  dissidenter, antisemitisme, homofobi, halshugninger, æresdrab,
  børneægteskaber, mord på vantro, etc,,,.

  Til sidst en stor, varm og venlig hilsen til
  M & M. men mest af alt tak for “den politiske forpligtelse
  med henvisning til den danske filosof Kai Sørlander
  2011.
  Vi har brug for folk med mod og nosser folk, der tør
  stå frem og sige sandheden om islam!
  Tak for det. Denne bog afslører alle islams dårligdomme
  – løgne – dobbeltspil og bedrag.
  Ironisk nok er muslimerne dem, der har betalt
  den højeste pris for alle islams løgne og bedrag
  ( måske den hidtil bedste islamforskning på dansk).
  Hvis du nogensinde møder nogen, der
  ikke har læst denne bog? – så er de udviklingshæmmet analfabeter!

 23. Af j nielsen

  -

  Man kan da brænde alle de bøger man har lyst til. Holde sin egen private autodafé. Hver sin lyst, nogen har det med ild ligesom Jørgen Ryg i Hashtræet.

  Men derfor behøver man ikke flashe sin selvgodhed ved at lægge det ud til offentlig beskuelse på youtube eller facebook eller hvad det hedder nu for tiden. Skal der absolut gå Lisbet Zornig i det hver eneste gang.

 24. Af J Hansen

  -

  Det nævnte bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 266 b synes at være helt efter bogen.
  Selvom fjolset når burde være ignoreret.

 25. Af hr. pre ben jen sen

  -

  At forvandle et demokrati, en kultur, en rets- og velfærdsstat til aske er tilsyneladende helt lovligt. For visse politikere og medier har længe haft gang i at forvandle Danmark og infrastrukturen til noget der ligner en afbrændt landsby, uden at få så meget som en bøde.

 26. Af Lars Kristensen

  -

  Koranen er ikke en hellig bog. En bog kan ikke være hellig. En bog er papir. At man ikke må brænde papir af er grotesk.

  Muslimerne må hjælpes i deres transformationsproces til demokrater. Det gøres ikke, ved at gøre deres bog hellig.

 27. Af Henrik S

  -

  J Hansen
  Tror han har mere juridisk indsigt end Mchangarma.
  Megalomane tåbe!
  Forskellen på muslimer og danskere.
  Muslimer politianmelder , danskerne ryster på hovedet .
  Racismeparagraffen bør afskaffes i et overvejende ateistisk rog et moderne samfund som Danmark.
  Ikke rimeligt at religiøse tåber skal beskyttes af politiet imod hån.

 28. Af J Hansen

  -

  Med ekstremistiske typer som Henrik S gående løst rundt i gaderne, så er det vigtigt at bevare racismeparagraffen.
  Henrik S er naturligvis kun en bukse-marius type.
  Men helt små børn bliver nok forskrækkede når de ser den besynderlige mand.

 29. Af Niels Peter Lemche

  -

  Allan Hansen,

  Har du nogensinde læst Det Gamle Testamente? F.eks. Josvabogen?

 30. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Allan Hansen omtaler kl. 21.57 en bog der klarlægger hvilke enorme trusler danskerne står overfor. Især nu hvor den skumle borgs flertal har kastet deres kærlighed på EU-fjernstyring, masseindvandring og islamisering. Af anstændighed, humanisme, sympati og næstekærlighed er der INTET tilovers for danskerne fra de rødradikales og de skabsradikales side. Danmark er nu et groft misregeret land, og danskerne et svigtet folk.

 31. Af JAN ULRIK FRIIS

  -

  Det siger sig selv, at om uheldig at være på den forkerte side, den ene bog er hellig, den anden bog er vanhellig, gudsforladt og indhyldet i evigheder af mørkets muld!

 32. Af Her Og Nu

  -

  I ævler og bævler om ligegyldigheder – Hvad er det helt specifikt, i tydeligvis, ikke fatter ved den bog og tosserne bag?

 33. Af Arne Hornborg

  -

  I stedet for at brænde et eksemplar af Koranen, så brug siderne, enkeltvis, som toiletpapir.
  Det er dejligt blødt.
  Arne Hornborg

 34. Af T Andersen

  -

  Kære danskere,

  Lad nu ingen islamister, halal-hippier eller Koran-afbrændere hidse jer op.
  Deres formål er egen markedsføring og at skabe splid.

  En privat Koran-afbrænding i sig selv er sikkert ikke ulovlig efter dansk lov.

  At sprede budskabet på medierne er – afhængigt af kontekst et sted mellem en demonstration af ytringsfrihed, over uforpligtende kunstnerisk happening til samfundsskadelig virksomhed.

  Det burde man så straffe i det omfang det er en bevidst og organiseret handling for sidstnævnte.
  Ytringsfriheden betyder ret til at ytre sig, men ikke frihed for at blive draget til ansvar.

  At blande racismeparagraf og blasfemiparagraf ind i det er noget man desværre ikke kan undgå sålænge disse anti-demokratiske love eksisterer.

  JM er en af dem der seriøst og vedholdende argumenterer.
  Tak for indsatsen. Bliv for Danmarks og demokratiets skyld ved.

 35. Af A. Bierce

  -

  Hvis dansk politi og anklagemyndighed er lidt bagud med sharia og koran, kan de hurtigt få manifest support fra islamiske landes religiøse politi og gejstlighed til opgradering.
  Stening, afhugning af lemmer og piskeslag er jo ikke usædvanligt for koranafbrændere på de kanter.
  Lad os endelig få det ægte multikulti retssystem indført i Danmark: Elitens superhumanister og følelsesfulde madammer bliver så glade.

 36. Af Kim P Olsen

  -

  Argumentet om at en privat koranafbrænding sikkert er lovlig nok, er ligeså tåbelig som at tildele et menneske fuld ytringsfrihed – sålænge friheden udøves i badeværelset, og ingen andre er til stede…..

 37. Af Jan Petersen

  -

  OK, så kom der lige en væsentlig korrektion til Jacob Mchangama blog oplægget – udstregning af ordene – modtaget et bødeforlæg.

  Det har hele tiden også været min overbevisning – politiet kan ikke udstede et bødeforlæg – det gør en domstol, på basis af en konkret afsagt dom!

 38. Af Helge Nørager

  -

  Personligt har jeg altid undret mig over de manglende ramaskrig over destruktion af den hellige bog koranen.

  Den må formodes være fysiks tilstede i en moske, shia eller sunni.

  Sunni muslimske ekstremister bomber shia muslimske moskeer ofte under eller efter bøn, hvor koran er tilstede og bliver ødelagt.
  Shia muslimske ekstremister bomber sunni muslimske moskeer ofte under eller efter bøn, hvor koran er tilstede og bliver ødelagt.

  Militære fly fra hele verden, bomber løs i områder hvor det må formodes at koranen bliver ramt.

  Ingen hyler over disse masseødelæggelser af koran, for det er kun når en dum dansker tegner noget er helligt.

 39. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt ligner historien til blog oplægget en af de vanlige plantede medie løgne. Helt på linje med historien om “overfald på uledsagede flygtningebørn i Stockholm.” Som nu viser sig at være ren manipulation. Opdigtet af den svenske avis Aftonbladet.

  PS hvis man ellers kan tro på 180grader.dk og liveleak.com!

 40. Af P Christensen

  -

  Hvis nu en jøde ville sætte ild til Hitlers “mein kampf”,
  ville det så også være at karakterisere som “racisme”?

  Er det en forskel i religiøs opfattelse, etnicitet eller hudfarve der afgør, hvad man symbolsk må brænde af?
  Kan en muslim mon således ikke retsforfølges for at brænde sin egen koran af?

  Giver man de der reagerer voldsomt og voldeligt imod kritik, en særlig beskyttelse imod sådan?

 41. Af Ib Petersen

  -

  I’m a a Danish-Canadian living and working in British Columbia, Canada, and I find it truly worrying to see the state interfere and attempt to limit freedom of speech in this manner, and all in the name of political correctness. Burning the Quaran or some other religious document may cause “excitement” or offence in certain groups, but the right to offend is crucial to a functioning democracy. John Stuart Mills wrote in “On Liberty” – The peculiar evil of silencing expression is that it robs society – both those who agree and those who dissent. If the opinion is right, those who dissent are precluded from exchanging error for truth and, if the opinion is wrong, they lose the clearer benefit of truth, produced by its collision with error.
  Ib Petersen, Barrister Vancouver, BC, Canada

 42. Af Jan Petersen

  -

  Min mening er, at Jacob er blevet fuppet af en fed plantet løgnehistorie. Lidt mystisk at ingen ellers lige så løgnagtige medier som Berlingske Tidende nævner Koran afbrænding med ét ord!

 43. Af Maria Due

  -

  Indlæg i filteret.

 44. Af Allan Hansen

  -

  @ Ib Petersen.

  Fra oplysningstiden og fremover er ytringsfriheden ikke blot blevet betragtet som en vigtig frihedsret, men som selve frihedens fundament, “Den, der tilintetgøre en god bog, tilintetgøre selve fornuften,” som John Milton (1608-74) formulerede det i – Areopagitica, han´s berømte tale for den ubegrænset trykkefrihed.

  Holdninger skal have et stort spillerum, men hvis man lægger op til handlinger, der kan skade andre, bliver der trukket en grænse.
  Ideer skal kunne brydes, men hvis man udsætter bestemte grupper for nedværdigende omtale, er det en anden sag.
  Dette er den liberale opfattelse af ytringsfrihed. Det klassiske forsvar for denne opfattelse blev leveret af John Stuart Mill (1806-1873). i bogen – On Liberty fra 1859. Mill fremhævede, at hvis man censurerer en mening væk, så skader det ikke bare den, som har denne mening, men også dem, der er uenige.
  Samfundsdebatten bliver simpelthen mindre kvalificeret, fordi man mangler
  modspil.

  Samtidig går Mill i rette med dem, der mener, at man ikke bør bruge ytringsfriheden på en måde, som kan krænke andre.
  Han peger på, at folk jævnt hen erklærer sig for krænkende over argumenter og meninger, der kan være særdeles træffene og relevante og derfor vigtige for samfundsdebatten.
  Ja, ofte er det netop, fordi en kritik rammer præcist, at folk erklærer sig krænkede over den.
  Magthaverne kan også bruge påstanden om krænkelse til at beskytte sig selv.

  Ytringsfrihed, der ikke må krænke nogen, er ikke ytringsfrihed!

  Denne fundamentale sandhed hos Mill var for få år siden ret alment accepteret i Europa. Men i de senere er en del politikere og meningsdanner løbet fra den. Årsagen er presset fra islam.

 45. Af hr. pre ben jen sen

  -

  “Men hvis man udsætter bestemte grupper for nedværdigende omtale, er det en anden sag”.

  NEJ, DET ER DET ALDELES IKKE!!!. For så kan man jo forhindre enhver form for kritik af politikerne, bureaukraterne, journalisterne, de radigale, nykommunisterne, islamisterne og pladderhumanisterne osv.

  Og i en tid hvor der bluffes, hykles, lyves og manipuleres som aldrig før, er det vigtigere end nogensinde at forsvare og bevare ytringsfriheden. Uden den er der intet værn mod mafiaer, forrædere, folkefjender og uduelige politikere mv. Uden den vil ondskaben og dumheden få frit spil.

 46. Af Hans Jørgen Lassen

  -

  Jan Petersen skriver:
  “… politiet kan ikke udstede et bødeforlæg …”

  Forkert!
  Se retsplejelovens § 832:
  “I sager om lovovertrædelser, der ikke skønnes at ville medføre højere straf end bøde, kan anklagemyndigheden i et bødeforelæg tilkendegive sigtede, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis sigtede erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en i bødeforelægget angivet bøde.”

 47. Af Maria Due

  -

  Hans Jørgen Lassen har ret, det var jo det Jesper Langballe gjorde, da han i modsætning til Lars Hedegaard ikke fandt det umagen værd at lade det komme til en retssag, efter at han uden tvivl havde udtalt sig meget provokerende. Faktisk så meget, at det var helt grotesk generaliserende og burde have fremkaldt rysten på hovedet i stedet for at blive taget alvorligt. Jeg synes, at respekten for det danske retssystem lider og latterliggøres pga. den emsighed man forfølger den slags med, der er meget andet, som fortjener langt stære opmærksomhed.

  Venligst løslad mit indlæg fra filteret.

 48. Af A. Bierce

  -

  Brave new world!
  Mange har overvejet at afbrænde koranbogen, men det kan politiet endnu ikke detektere.
  Om føje år skal alle have implanteret en chip i nakken, som kan måle hjernebølger og sende dem til politiet direkte over mobilnettet.
  Herefter vil det være en let sag at identificere det mønster af hjernebølger, som betyder tanker om afbrænding af koranen. Dette mønster vil være let genkendeligt, da virkelig mange aktiverer det meget ofte.
  De som genererer mønstret og opdages, skal så behandles af eksperter fra IS, som effektivt kan fjerne organet der genererer bølgerne.

 49. Af Jan Petersen

  -

  Hans Jørgen Lassen, tak for korrektion. Bøjer mig selvsagt for fakta.

  Bortset fra det, så opfatter jeg Jacobs blogindlæg som højst besynderligt. Retter i oplægget uden at forklare hvorfor. Hamrende useriøst!

 50. Af Rikke Nielsen

  -

  Flere af jer er på forkert spor her; det er jo netop ikke blasfemiparagraffen, der er trådt i kraft her, og det er derfor ikke selve afbrændingen af koranen, der er problemet. Det er rene stråmænd I fyrer af.

Kommentarer er lukket.