Når blasfemi bliver til racisme: En livsfarlig glidebane for ytringsfriheden

Af Jacob Mchangama, Justitia 161

En mand er netop blevet dømt for overtrædelse af straffelovens § 266b for følgende udtalelse:

”ideologien Islam er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk som Nazismen. Den massive indvandring af Islamister her til Danmark, er det mest ødelæggende det danske samfund har været udsat for i nyere historisk tid”

I rettens præmisser hedder det bl.a.:

”De udtalelser, tiltalte er fremkommet med, skal vurderes i den samfundsmæssige og historiske kontekst, der var i efteråret 2013, og retten har i denne kontekst opfattet udtalelserne om “ideologien Islam” som vedrørende Islam generelt og ikke alene som den ekstreme del af Islam. Retten har i den forbindelse tillige lagt vægt på, at de citerede udtalelser er skrevet den 29. november 2013 kl. 17.13 og på, at tiltalte samme dag kl. 17.27 – som påpeget af forsvareren – i samme tråd skrev “Islam vil netop misbruge demokratiet til at afskaffe demokratiet”. Retten vurderer de udtalelser, der er anført i anklageskriftet, i deres helhed som generaliserende påstande, der er forhånende og nedværdigende overfor tilhængere af islam. Retten har således tilsidesat tiltaltes forklaring om, at der skal sondres mellem ideologien Islam og religionen Islam.”

Denne begrundelse er dybt problematisk, eftersom den sidestiller hård kritik af islam (og islamister) med forhånende og nedværdigende udtalelser om muslimer som gruppe. I modsætning til den nylige dom mod Mogens Camre, er der således ikke tale om en udtalelse, der sammenligner muslimer som gruppe med nazister. Hertil skal lægges, at udtalelsen taler om islamister, hvilket er egnet til at skelne mellem almindelige muslimer og ekstremister. Endvidere er henvisningen til ”den samfundsmæssige og historiske kontekst” i 2013 mærkværdig. Der var tale om en debat vedrørende Hizb-ut-Tahrir, der havde overtaget en beboerforening. Netop udtalelser, der vedrører en aktuel debat af stor offentlig interesse har et udvidet spillerum, hvorfor dette forhold burde tale til tiltaltes fordel.

Dermed har Retten i Helsingør taget et stort skridt mod at udvide racismeparagraffen til at udgøre en slags blasfemiparagraf, der indirekte beskytter religioner mod forhånelse. Det har vi ellers afvist her i landet, eftersom ingen er dømt for blasfemi siden 1946. Set i lyset af, at der også for nylig er rejst sigtelse for overtrædelse af racismeparagraffen i en sag om afbrænding af koranen, kunne noget tyde på, at vi her ser en udvikling i retning af at indskrænke ytringsfriheden ganske betragteligt. Udviklingen i racismeparagraffens anvendelsesområde kan illustreres med et par eksempler.

I 2005 anmeldte 66 fremtrædende danskere – anført af Rune Engelbreth Larsen – 8 medlemmer af Dansk Folkeparti for en række udtalelser rettet mod islam og muslimer. Statsadvokaten afviste dog at rejse tiltale.

I afgørelsen lagde Statsadvokaten vægt på, at politikere nyder en særligt vidstrakt ytringsfrihed, hvilket adskiller disse sager fra nærværende sag. Men Statsadvokaten vurderede også de enkelte udsagn i forhold til § 266b og konkluderede bl.a., at følgende udtalelse ikke var omfattet af bestemmelsen:

”Islam er en fascistisk ideologi, der på linie med kommunismen og nazismen holder millioner af mennesker i fattigdom og undertrykkelse over alt på kloden. En moské er et knæfald for denne ideologi – og præcis hvad fundamentalisterne ønsker. (…) Hvis vi ønsker, at integrationen skal lykkes, og at Danmark ikke skal lide samme skæbne, som de muslimske lande, må vi høre op med at falde på halen, hver gang muslimerne fremsætter krav. Vi må stå fast på, hvilken kultur Danmark bygger på.”

Statsadvokaten udtaler således, at ”islam omtales som “fascistisk ideologi” i sammenligning med andre religioner. Denne udtalelse som led i en aktuel politisk debat finder jeg ikke indebærer en forhånelse eller nedværdigelse af befolkningsgrupper som sådan”. På den baggrund er det meget svært at forstå, at en udtalelse, der sammenligner islam som ideologi med nazismen, skulle falde ind under § 266b.

Men også andre end politikere er sluppet afsted med at sammenligne islam med totalitære ideologier. Således skrev digteren Henrik Nordbrandt i Jyllands Posten i 1998:

”Det er muligvis ikke god tone at sammenligne en af de store verdensreligioner med nazismen, men ligheden mellem de to fænomener er for iøjnefaldende til, at man kan forsvare at ignorere den i den gode tones, eller for den sags skyld tolerancens navn. Deres metoder til at vinde magt og de psykologiske mekanismer, der er deres drivkraft, er uhyggeligt identiske.”

Man skal heller ikke lede langt for at finde udtalelser om kristendommen, der med den standard, der anvendes i dommen fra Retten i Helsingør, må anses som strafbare. Søren Mosegaard, kunstneren der slap for tiltale, da han i 1997 brændte en Bibel i TV-Avisen, har eksempelvis skrevet:

”Kristendommen er en hoax baseret på godtroenhed, udbredt ved terror og opretholdt med indoktrinering; dens kirker er professionelt designede front-organisationer for verdens største multinationale firma; den tilskynder sine sympatisører til accept af en bred vifte af kriminelle forhold; den bedrager årligt samfundet for betydelige summer; den danner grobund for nationale og globale konflikter, og udgør en alvorlig helbredsrisiko for sine tilhængere.”

Ja vi må spørge, om det nu er forbudt at gøre følgende Nietzsche citat fra Antikrist til sit eget:

»Jeg fordømmer kristendommen, jeg rejser mod det kristne samfund den frygteligste af alle anklager, en anklager nogen sinde har taget i sin mund. Jeg kalder kristendommen den ene store forbandelse, den ene store helt indre fordærvelse, det ene store hævninstinkt, for hvilken intet middel er giftigt, hemmeligt, underjordisk, småt nok – jeg kalder den for den ene udødelige skamplet på menneskeheden«

Svaret må vel umiddelbart være ja, medmindre der skal anlægges forskellige standarder for hver religion.

Netop denne udvikling, hvor kritik af religion sidestilles med ”hate speech”, falder i tråd med, hvad muslimske lande i OIC i årevis har kæmpet for i FN, så om ikke andet vil Danmark kunne se frem til ros næste gang, vi er til eksamen i FN. Men at danske domstole er trådt ned af samme sti er dybt beskæmmende, og da straffen udgøres af dagbøder på i alt 1600 kr. og følgelig ikke kan ankes uden særlig tilladelse, vil dommen stå ved magt og dermed skabe grobund for præcedens.

Det er også meget svært at finde hoved og hale i praksis, når Statsadvokaten samme dag som dommen fra Retten i Helsingør beslutter ikke at rejse tiltale mod en imam, der dagen før terrorangrebet mod Krudttønden og Synagogen bl.a. udtalte følgende:

”Vores Profet havde jødiske naboer i Al Medina. Ønskede han tættere relationer, harmoni og dialog, sådan som FN og dem der ønsker at forene sandhed og løgn? Eller prædikede han, at de skulle betro sig til Allah? Når de krænker deres løfte og ikke accepterer hans kald, så ved du, hvad han gjorde ved dem. Det står i hans Sira (Muhammeds bog red.), at han skal i krig med jøderne,…[om vantro] »De bliver ført i en afgrund af afsavn og korruption, der fører dem fra at være humane til niveau med dyr«.”

Her er der således tale om en udtalelse, der kunne udlægges som trusler mod jøder, hvilket er omfattet af 266b.

Hvis denne tilsyneladende nye praksis fra Retten i Helsingør ikke skal medføre en kraftig amputation af debatten om religion, der om noget er relevant i disse tider, kræver det, at Folketinget griber ind og ændrer § 266 b. I den forbindelse er det interessant, at de 4 blå partier, der p.t. har flertal i Folketinget, og hvoraf V har regeringsmagten, i 2014 fremsatte et beslutningsforslag ”om kortlægning af fordele og ulemper ved en ophævelse af racismeparagraffen”.

I beslutningsforslagets begrundelse anfører V, LA og KF:

”at en egentlig afskaffelse af racismeparagraffen formentlig vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, hvorimod en ændring vil kunne lade sig gøre. En undersøgelse af fordele og ulemper ved en ophævelse af paragraffen vil grundigt kunne afdække grænserne for disse forpligtelser. V, LA og KF påpeger, som det også fremgår af selve beslutningsforslaget, at racismeparagraffen er blevet brugt ganske uhensigtsmæssigt mange gange. Derfor undrer det V, LA og KF, at justitsministeren ikke vil erkende, at et eftersyn af bestemmelsen kan være til alles gavn – ikke mindst den frie debats”.

DF derimod taler for en egentlig ophævelse uanset folke- og EU-retlige forpligtelser. Som udgangspunkt findes der altså et politisk flertal, der mener, at racismeparagraffen er problematisk og bør ændres, så ytringsfriheden styrkes. Spørgsmålet er så bare, om Venstre også har mod på et sådant skridt, nu hvor man er i regering.

161 kommentarer RSS

 1. Af Allan Hansen

  -

  I tiden op til og under Anden Verdenskrig
  samearbejdede Nazi-tyskland med muslimer, og
  antisemitter om en deltaljered planer for jødeudryddelse og forberedelse af den for stårende tysk indmarch i Nordafrika og Mellemøsten.
  Her blev Hitler opfattet som den store frelser, og
  af nogle endog som den 12. imam og side stillet med
  “Profeten,,. Araberne forventede, at tyskerne ville
  befri de arabiske lande for britiske indflydelse
  og samtidig én gang for for alle løse “jødespørgsmålet,,
  i ” Palæstina.

  Kilde: Halvmåne & Hagekors.
  På dansk 2015.

 2. Af Allan Hansen

  -

  Hitlers Nazi stat Gaza!

  Frem til afslutningen af Første Verdenskrig
  var “Palæstina en fjerntliggende osmannisk
  provins.
  Omkring århunderedeskiftet var landet
  hverken overbefolket elle intensivt udnyttet, men
  tyndt befolket; man vurderer, at der var omkring
  400.000 indbyggere.
  Da det Osmansinke forbryder regime brød sammen
  i 1918 var århunderes islamisk besættelse og belejring
  af jødernes fædreland reelt bragt til ophør.
  Nu kunne jøderne og de kristne igen leve i fred
  – troede man!

  DET STORE BEDRAG.

  I slutningen af 1919 angreb beduiner de jødiske
  bosættere i Galilæa. I 1920 omkom otte jøder
  ved et overfald på Tel Chai.
  Den 16 august 1929, blev muslimerne under
  fredags-bønnen opildnet til at angribe jøderne.
  Dagen efter fandt en regulær massakre sted.
  67 jøder blev myrdet, heriblandt 12 kvinder
  og tre børn under fem år. Samtidig forsatte
  optøjerne i Jerusalem og spredtes derefter
  til hele landet. Seks kibbutzer blev fuldstændig
  ødelagt; araberne forsøgte sågar at indtage
  Tel Aviv, og 20 jøder blev myrdet i Safed.
  At beskrive antijødiske massakrer af denne
  karakter som “uroligheder, der rettede
  sig mod den “zionistiske, magtpolitik i
  Palæstina, vender kendsgerningerne
  fuldstændig på hovedet.
  Da volden ifølge det britiske politi en uge
  senere ebbede ud, var 133 jøder blevet myrdet
  og 116 araber omkommet, og 339 jøder og
  232 araber sårede. Alle jøderne var ofre for
  arabisk aggression, mens de fleste araber
  blev dræbt eller sårede som følge af
  britisk indgriben. På trods af alle de hidtidige
  volds episoder blev begivenhederne i
  august 1929 et vendepunkt.
  De markerede en en afgørende ændring af
  forholdet mellem araberne og jøderne i
  Palæstina, der skulle række langt ind
  i 1930erne og 1940erne.
  Forstillingen om en fredlig sameksistens mellem
  jøder og Muhammadanerne, fremstod nu som
  en illusion.

  Men nu opstod der en ikke overraskende
  og uadskillelig symbiose mellem Hitler og
  hans Nazi ven stor muftien i Jerusalem
  Amin el-Husseini, der med deres
  voldsomme jødehad nu var blevet “åndelige, brødre
  i deres fælles symbiose – jødeudryddelse.
  Hitler blev opfattet som den store frelser, og
  af nogle endog som den 12. imam og side stillet med
  “Profeten,,. Araberne forventede, at tyskerne ville
  befri de arabiske lande for britiske indflydelse
  og samtidig én gang for for alle løse “jødespørgsmålet,,
  i ” Palæstina. Man opfattede Mein Kampf, som en tro
  kopi af Koranen. Det betyder, at Ali var den første imam
  og Hitler den sidste. Min fjendes fjende er min ven!
  Allerede den 31. marts 1933 bankede muftien på
  døren hos generalkonsul Heinrich Wolff i Jerusalem.
  Hermed var Nazi-islam, blevet en realitet, som ikke
  kan gendrives!
  I Januar 1935 læste Amin el-Husseini en Fatwa op
  i al-Aqsa moskeen (Jerusalem), der efterfølgende blev fordelt
  i trykt form i hele landet. Heri erklærede han, at
  hele Palæstina skulle være en Nazi stat ligesom
  tyskland – med kampråb som Palæstina er vores
  og jøderne er vores hunde, dræb alle jøder overalt
  i verden, hvor I end finder dem!
  Nu begyndte Gestapo i alt hemmelighed, at smugle
  tonsvis af våben til opbygning af den nye Nazi stat.
  Den britiske repræsentant i Amman måtte
  i februar 1941 erkende: ” der har været en del
  pro-nazi-snak. I Saudi-Arabien erklærede
  Ibn Saud i 1939, at muftien var “hans personlige ven,,
  han stillede gerne sit land til rådelighed som
  mellemstation for de tyske våbenleverancer
  til Palæstina og tilstod åbent sine brune
  tilbøjeligheder.
  ” Alle araber og Muhammedaner i de mest
  forskellige egne af verden har stor agtelse
  for Tyskland, en agtelse, der kun er blevet
  endnu større på grund af den kamp, som
  Tyskland fører imod jøderne, arabernes ærkefjende.
  Anisemitismen viste sig også at være det
  stærkeste bindeled mellem Det Tredje Rige
  og Nær- og Mellemøsten.
  I dag står Nazi-Gaza, som en skamplet
  imod den Demokratiske Verdensorden,og
  som en af de grusommeste forbrydelser
  imod menneskeheden.

  Kilde: Halvmåne & Hagekors.
  (Halbmond und Hakenkreuz)
  Nu på dansk 2015.

 3. Af Allan Hansen

  -

  Da muslimerne trængte frem til Indien ca. 712, blev de i første omgang mødt med en venlig attitude af Indiens hinduer, buddhister, jøder og kristne.
  Muslimernes egentlige erobring af Indien daterer sig til begyndelsen af det 11. århundrede. I 1000 evt. drog overhovedet for det tyrkisk-afghanske dynasti, Mahmud af Ghazni (971-1073) for første gang som en hvirvelvind gennem Indien, idet han ødelagde, plyndrede og massakrerede – hvilket han alt sammen retfærdiggjorde med kontant henvisning til koranens ordrer om at dræbe afgudsdyrkerne. Mahmud var en nidkær muslim af den vilde type, der dengang var fremherskende, og som følte det som en pligt såvel som en fornøjelse at myrde de vantro. Han var også grådig efter bytte og sørgede omhyggeligt for at skaffe sig klækkelig profit af sine ”hellige” krige. Mahmud ødelagde fuldstændig landets rigdomme og gennemførte massemassakrer, hvorved hinduerne blev spredt for alle vinde. Mahmud begyndte med at tage kong Jaipal til fange i Punjab, derefter invaderede han Multan i 1004. Efter at have erobret Ghur området, tvangsomvendte han indbyggerne til islam. Mahmud samlede sig store mængder af bytte fra de hindutempler, som han plyndrede fx templet i Kangra. Under slaget ved Somnath, som var hjemsted for et andet berømt hindutempel, blev 50.000 dræbt, mens Mahmud stillede sin plyndrings- lyst.
  Mahmud var i virkeligheden stor set ikke andet end en voldsom og grådig bandit. Efter plyndringstogter omkring år 1000. evt. fortaget af den muhamedanske fyrsteslægt Ghasnaviderne fra Ghasan i Afghanistan herskede denne slægt i store dele af Indien, og det udviklede sig til et blodbad, og(eller) hvad man kunne kalde et hinduholocaust. Hvis ikke englænderne var kommet til Indien ca.1553, havde der næppe været mange hinduer, buddhister, jøder eller kristne tilbage.

 4. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Poul Petersen

  “Ni els ju ul han sen er muslimsk gift og er sandsynligvis konvertit”.

  Kommer du fra en stor familie?

  Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at du kan være så ubegavet – helt alene.

 5. Af Niels Peter Lemche

  -

  Det er dog utroligt, Allan Hansen, hvor meget irrelevant sniksnak, du får lov til at publicere her, mens andre bare ender i filtret. Hvad har dine uendelige lange mails med emnet at gøre? Og så er det, du skriver, uhyre tendentiøst og ensidigt. Ja, jeg forstår ingenting. Hvad har f.eks. en middelalderlig afghaners myrderier i Indien med emnet at gøre? Hinduerne overlevede vist på trods af alt. Der er over en milliard af dem, og deraf 900 millioner alene i Indien. Så hvad vil du med denne lange fortælling fra fortiden?

  Måske det samme som med din zionistiske propaganda for den jødiske annektering af et arabisk land? Du kommer med de klassiske myter, f.eks. at Palæstina var tyndt befolket (og derfor lige til at snuppe for fremmede indtrængende). Befolkningen var på lidt over en halv million. Hvis jeg husker ret skriver en Baedeker fra 1896, at befolkningen tale et sted mellem 600.000 og 700.000 mennesker. Det var, hvad landets naturlige bæreevne kunne brødføde. Og det befolkningstal havde været konstant gennem tusindevis af år. Landet er på størrelse med Jylland, men fuld af bjerge og tidligere i sær efter mongolernes hærgen i middelalderen malariabefængte sumpe langs kysten og i det nordlige Galilæa. I dag har moderne teknologi ændret fuldamentalt på livsbetingelserne.
  Og så hænger du araberne i Palæstina op på en mindre begivenhed i nord, Tel Haj. Herom kan du læse videre i Yael Zerubavel, Recovering Roots: Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition (Chicago: University of Chicago Press, 1995). Som navnet siger, er hun selv israeler og opflasket med den historie, der—ligesom Massadamyten—er en del af den modern stats nationalromantik. Hun dekonstruerer fuldstændig den fortælling, lige som den om Massada, hvor grisespisende (man har fundet knoglerne) jøder kæmpede tappert mod romerne. Men ikke et ord om Deir Yassin, den jødiske massakre på en arabisk landsbybefolkning lige uden for Jerusalem den 9. april 1948. Eller om andre massakrer, hvorom du kan læse f.eks. i Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine (Oneworld, 2007). Han er for øvrigt også israeler. Der er for øvrigt en voksende forståelse blandt israelske intellektuelle for, hvad de har været skyld i, mest markant markeret i Tel Aviv-professoren Shlomo Sands bøger, The Invention of the Jewish People (London: Verso, 2009) og The Invention of the Land of Israel: From Holy Land to Homeland (London: Verso, 2012).
  Historien med Muftien er korrekt, og jeg har til selskaber i Jerusalem endnu i 1970erne hørt ældre arabere sige, at Hitlers eneste fejl var, at han ikke gjorde arbejdet færdigt. Men som man ser på disse blogs, så kan man let, når man føler sig truet af fremmede indvandrere, få opildnet en hadsk stemning mod de fremmede. Den industri er du jo selv en del af.

 6. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jacob,

  Vil du have Jesper Hansens vrøvl stående uimodsagt, så se ikke i filtret.

 7. Af Jesper Hansen

  -

  Døm ej for at i ikke selv skal dømmes, var der engang en klog mand der sagde.

  Thi kendes for ret: Dømmesyge skal straffes!

 8. Af Jesper Hansen

  -

  georg christensen: “Blasfemi?. Et “ord”. Betydningen af ordet , vel beskrevet, forståelsen heraf overladt til “oversættelses maskinen”

  Enig. Det er et fundamentalt problem rent sprogteoretisk: Ordbogen er den højeste dommer, og den har tilsyneladende altid ret!
  Men det må jo betyde, at hvis vi blot besluttede os for at lave lidt ændringer i ordbøgerne, så ville vi nemt kunne lave alle love om, og ændre alle religioner til det bedre.

  Hvis man eksempelvis lavede lidt småjusteringer i Klassisk-Arabisk Ordbog, ville man nemt kunne ændre Islam radikalt, uden at flytte så meget som et komma i Koranen, ha ha.

 9. Af Allan Hansen

  -

  Om nazismens begyndelse.

  Som bekendt begyndte nazismen på den
  Saudi arabiske halvø for omkring 1400 år
  siden, med systematisk jøde udryddelse.
  Mahund og hans banditter slog jøderne ihjel, stjal
  deres land og ejendomme for derefter, at voldtage deres
  kvinder og børn og solgte dem som slaver.
  Af de tre jødiske stammer Banu Qaynuka, Banu
  Nadir og Banu Qurayza, blev de to totalt udslettet
  den sidste slap væk.
  Hitler var en stor beundre af islams jøde had, så
  disse svinestreger blev omdrejnings punktet for
  hans “nye,, nazisme.

  P.S: Med udslettelsen af de to jødiske stammer, blev
  hele grundlaget (kimet) for islams magt overtagelse “grundlagt,.

  1) Islamisk stat (ISIS).

  2) Jihad dvs. plyndrings togter og
  slavehandel etc.etc.

  3) Sharia Lov. (Bødeleernes håndbog).

  – Som barbarerne forsøger, at holde hemmelig
  for den Vestlige verden – og dog kan alle købe
  den over nettet med 6 dages varsel.

  Sharia Lov, er uden side stykke den mest
  boldige, brutale og grusomme “afhandling,,
  om barbarernes barbariske mishandling
  af mennesker – denne verden nogensinde
  har set!

 10. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jesper Hansen, desværre er dine ideer om Bibelen, kristendommens oprindelse mv. fuldstændig ude i hampen; men mindre du er en hard-core fundamentalist; men det er selvfølgelig en mulighed.

 11. Af Niels Peter Lemche

  -

  Til blogholderne,

  Egentlig har jeg lyst til at samle Allan Hansens skriblerier, som klart overtræder blasfemilovgivningen, og lade politiet se på dem. Hvis den lille sag fra Helsingør kunne udløse en sådan reaktion, hvad så med disse utallige sjofle angreb på en religion, som har 1,6 milliarder tilhængere. Det må da kaldes religiøst racisme om noget, og alle skæres over én kam. Det kunne faktisk være forsøget værd. Allan Hansen er nok sammen med Eva Madsen de mest udtalte racister på disse blogs; men Alan Hansen er farligere, fordi han er mere intelligent–kan læse!

 12. Af Jesper Hansen

  -

  Du kan slå alt hvad jeg skrev i mit forrige indlæg op på Wikipedia, og du kan læse Biblen.
  Men en anden grund til din manglende viden, er nok at du ikke kan din led-anagrammatik (danagrammatica).

  Hebraisk betyder “led-overkrydsende sprog”, men med sprogforvirringen efter Babelstårnet kan jøder, grækere og romere ikke længere tyde anagramma, så de opfandt de første ordbøger “ordbog over uordnede ord”, og har tabt al viden om ordnede anagrammatiske ord, og faldt i stedet ned til et niveau af leksikalt defineret sprog og forsimplet Isodoreanisme. (etymologi a la Isodore af Sevillia).
  Så hør her og lær:
  Genesis betyder dannelse. Edens Have er synonym for Danmark. Ask og Embla (Adam og Eva) blev smidt ud af Gud og anglerne, fordi de havde for meget tøj på, og fordi de var nogen egoister (søgte evigt liv).
  Danmark blev atter kristen, da Noah satte Japheth af på Mount Hermon – i dag kaldet Himmelbjerget (Himinbierge i Beowulf). Japhet er i omvendt ledstilling Ja-et-ph, (i dag: Jesper).
  Runealfabetet Ældre Futharcx (patriarchs), som er fra før Kristi fødsel, er det oprindelige fadervor = fædre-vore-s-kirke (omvendt ledstilling: kirke skal udtales først). Tacitus omtaler at vi havde kvindestyre og kvindelige præster med titlen Nerthus (Njord/Noah?) . Ifølge de frankiske annaler i jernalderen omtales dog kun én jysk/dansk gud, nemlig Fosite (Forsynet).

  Kristendommen i Danmark varede indtil Paven (Antikrist) sendte Satan (Kejser Otto) mod os. Kejser Otto brød over Dannevirke i det herrens år 974, og holdt Danmark besat. Han byggede “vikingeborgene” i 980, for dermed at kunne tvinge danskerne til at overgive sig til det ugudelige pavedømme. Kejser Otto anlagde sin hovedstad i Odense, med navnet “Civitatis Episcopalis Ottonarum” eller kort “Ottheniensis” og indførte det Sataniske Feudal-Slaveri.

  Siden kæmpede danskerne en lang kamp for at frigøre sig, først fra Bremens bispestol, og senere også fra Roms Bispestol (paven). Burgunderne, normannerne og saxerne forsøgte dog ved Sturlasons hjælp, at slette vores stolte og fredelige kristne fortid, ved at opfinde romersk inspirerede heltefortællinger og krigseventyr (Læs Anette Lassen: “Odin på kristen pergament”), som først indenfor de sidste 3-400 år er blevet ophøjet til “nordisk mytologi”, af myteglade oldtidsforskere.

 13. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Peter Lemche

  “Egentlig har jeg lyst til at samle Allan Hansens skriblerier, som klart overtræder blasfemilovgivningen, og lade politiet se på dem. ”

  Jeg er ikke modstander af paragraf 266b. Den får de mest intelligente til at holde sig på måtten.

  Personligt kunne jeg ikke drømme om at anmelde nogen for racistiske udtalelser. De har jo allerede dømt sig selv i offentligheden – og det er vel den værste dom.

  De grove beskyldninger jeg selv har været udsat for (landsforræder, 5. kolonne etc.) er kommet fra ynkelige Bukse Mariusser – helt udenfor pædagogisk rækkevidde.

 14. Af Jesper Hansen

  -

  Undskyld, Niels Peter Lemche, mit overstående meget vidende og yderst belærte indlæg er selvfølgelig et svar til din uvidende påstand om, at mine ideer om kristendommen er “ude i hampen”. Jeg kender mit sprog, min historie og min religion, tak.

 15. Af hr. pre ben jen sen

  -

  Er le m che løbet tør for argumenter, siden han ikke argumenterer, men nøjes med at tale om politianmeldelse af en anden blogger som le m che er uenig med. Det er dog en ynkelig form for debat-deltagelse.

 16. Af Jesper Hansen

  -

  Undskyld, Jeg skulle selvfølgelig have insisteret på at bruge ordet kristenheden, ikke mindst om de hedengangne tiders kristenhed. Ordet kristendom kan af mange med rette blive opfattet som et dybt krænkende og meget traumatiserende ord, og kan lede tanken hen på inkvisitionen, stavnsbindingen, hekseafbrændinger, korstog, pavestyre, enevælde m.m. Jeg undskylder meget

 17. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jesper Hansen,

  Kan kun sige som David Allen: Må din Gud være med dig.

  Du har lavet din egen religion. Meget af den snak, du kommer med, stammer fra spekulationer fra omkring oplysningstidens begyndelse. Men i en tid, hvor de mystiske religioner opstår, og der er en almindelig religionsforvirring, hvorfor så ikke din også. Jeg håber bare ikke, at du vil udbrede dette evangelium her.

 18. Af Niels Peter Lemche

  -

  JACOB MCHANGAMA, jeg synes, at du skulle se i dit filter, for det er faktisk temmelig alvorligt det med Allan Hansens nazismebeskyldninger.

 19. Af Niels Peter Lemche

  -

  Og for at tilføje til Jesper Hansen,

  Der er ikke en påstand i dit indlæg, der har hold i noget som helst. Det er den rene spekulation fra begyndelse til ende. Og det hele bygger på en fuldstændig vilkårlig metode til at læse tekster. Men det er nok bare at tage din udmelding om hebraisk. Den er 15% rigtig, fordi hebraisk rent ordmæsigt (rodstammen er ain-beth-resh) kan sættes i forbindelse med verbet ‘br, der bl.a. betyder ‘at gå forbi’, ‘gå over’. Ordet benyttes meget sjældent i den hebraiske bibel. Men blev med tiden anvendt om jødernes lærde sprog. Det hang sammen med identifikationen af jøderne med hebræerne, som nok i essensen referere til mennesker, der lever på randen af samfundet, kendt siden det 2. årt. f.Kr. som habiru.

  Men lev nu bare videre i dine spekulationer. De er ret uskadelige.

 20. Af Jesper Hansen

  -

  Niels Peter, du kan da ikke bare råbe spekulation, bare fordi du selv ikke er velbevandret i led-anagrammatik (led-overkrydsning) eller moderne og historisk omvendt ledstilling. Det er en fejl at tro,at betydningen af ordet hebraisk ikke præcis som på dansk, germansk og arabisk, handler om definitionen af det hebraiske sprogs grundlæggende overkrydsende logik. Din forklaring er ganske upræcis. Min er 100% korrekt: Hebraisk er “based upon the root “?-b-r” (???) meaning “to cross over” (fra Wikipedia)
  en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language#Etymology

  Jeg giver dig et lille hurtigt begynderkursus på dansk og germanske sprog: Overkrydsning findes den dag i dag på dansk. Hvis man på det danske sprog (som bruger den oprindelige oldgermanske logik for omvendt ledstilling) sætter specifiers/modifiers på f.eks et udsagnsord, så er reglen at man sætter dem foran, og at det altid er senest påsatte specifier der bærer, og dermed som udgangspunkt markeres af trykket, f.eks i et ord som plastickaffekop. Men det danske sprog kan stadig overkrydses, som du her skal se et eksempel på:
  Vi spørger: hvordan gående? Svar: tilgående! Spørgsmål: til hvor gående? svar: tilbundsgående.
  Ifølge den øverst anførte, første og oprindelige regel kan dette ord uden problemer udtales (og skulle oprindeligt udtales) bundstilgående, og overkrydsning har således fundet sted. Vi kan altså spørge “hvordan tilgående?” eller hvortil gående? og kan til de spørgsmål så logisk svare “bundstilgående!” men vi noterer det dog omvendt og anvender “til” som forholdsled til specifier-roden i ordet..

  Næste eksempel: Dansk og tysk (men ikke svensk) overkrydser også stadig i udtalen af tal (cifre): Tallet 223 udtales på dansk: tohundrede og treogtyve (hvor “tre” er senest påsatte specifier)

  Sammenlign nu tallets overkrydsning med dette historiske eksempel, hvor vi sammenligner den moderne udtale af Erik den Rødes Saga eller som den rigtigt hedder: Røde Eriks Saga med olddansk/oldislandsk skrift: Eiríks saga rauða.

  Engelske eksembler: De egentlige engelske ord for en overkrydsning er selv overkrydsende: overturn/turnover og overcross/crossover. En lignende type er feedback, der burde udtales backfeed, hvis engelsk fulgte de ovennævnte oprindelige germanske regler.

  Hvis du slår The Beatles op i et rockleksikon står der: “Beatles, the”
  – men man udtaler det jo ikke sådan. Man overkrydser!

  Endnu et historisk eksempel:
  Når en gammel jyde så ordet “huset”, udtalte han det “æ’ hus”, og når han skrev hvad han udtalte, skrev han ikke “æ’hus” men “huset”. Engelske ord som above og alike, var på oldengelsk noteret buffan og likan.

  Da rødder er forkortelser dannet mellem forholdsled og efterled, har overkrydsning historisk ført til anagram- eller ligefrem boustrofedon-forbindelser i orddannelser, der oprindeligt var forkortede overkrydsninger : Led/del, tour/route, skat/tax osv.

  Og til sidst en lille anagram-forbindelse: = anagrammatisk sprog = mark-up-language, anmærkende sprog: Danmark, German.

  Voila! Efter denne lille demonstration på vore nære sprog, håber jeg at du kan se systemet, og forstår, at der ikke er tale om “spekulation”.Ordleds-anagrammatik er en ældgammel logisk videnskab, der i Danmark er gået i arv fra far til søn i 10.000 år, og som hverken jøderne eller vestlige sprogvidenskabsfolk eller etymologerne på de filologiske institutter kender ret meget til. Gud har gjort dem så fortabte, at de stakler må støtte sig til ordbøger, og en indskrænket leksikal teori, der slet ikke fandtes, da Biblens tekster blev skrevet. De begriber nærmest ingenting!

 21. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jesper Hansen,

  Problemet er, at du ikke aner, hvad videnskab handler om. Jeg så lige efter, og den ‘metode’, du anvender har intet med videnskab at gøre. Det er ren spekulation, fordi den sådan set står frit i luften. Du kan ikke falsificere dine resultater. De kommer til at stå som postulater. Men bliv nu bare i din tro. Den skader jo ikke nogen. Selv vores minister for videnskab og højere uddannelser vil næppe kunne se nogen ræson i den, og han hører ellers til de fromme fra Dansk Bibelinstitut.

  Og til Jakob M,

  Jeg har egentlig stadig lyst til at sende materialet fra din og andre blogs til politiet. Det, der siges om Islam, overgår jo til enhver tid det, som personen i Helsingør blev dømt for. Jeg er dog spændt på at se Allan Hansens reaktion først.

 22. Af Allan Hansen

  -

  Niels J. Hansen + 6 æg og en fladfisk.

  I 2 halvaber.Jeg har lige ringet til politiet, og fortalt
  dem at jeg har læst et par bøger og et par Koranner.
  Men til min store overraskelse, fik jeg at
  vide, at det må man faktisk godt (stadigvær)
  man skal bare lade være med, at sige det
  til nogen!

  I skulle skamme jer – sådan et par
  gadedrenge.

 23. Af Allan Hansen

  -

  Nu må vi se at får gravet Karen Blixen
  op så kan få hende dømt for hvad hun
  skrev om nazismen under et ophold
  i Berlin i slutningen af 30´erne.

  P.S: jeg skal gerne bringe det op
  hvis nogen skulle have glemt hvad hun skrev?

 24. Af Allan Hansen

  -

  Nu skal vi også have et par præster
  på bålet!

  side 217,,,,,,
  “Det er forstemmende, at så mange dansker
  er så uvidende om politisk islam.
  Politiker i både ind-og udland er alt for dårlig informeret

  side 263,,,,,
  “Tyskland har en særlig historie med islam, fordi
  det islamiske Centre i Munchenn er den radikale
  islamismes fødested i Vesten. Det var der, Det muslimske
  broderskab først etablerede sig i midt i 1950´erne og
  begyndte at sprede sig ud over Europa og senere til USA.
  Mange af Det Muslimske Broderskab medlemmer
  havde faktisk kæmpet for nazisternes SS i Bosnien på tysk side,,,

  Kilde: Moskeernes mange ansigter 2015.
  Den er på dansk – så hvad venter I på?

 25. Af Allan Hansen

  -

  UPS!

  Jeg glemte side 105.

  side 105,,,,
  Sayyid Abul A´ala Maududi var heller ikke i
  tvivl om islams politiske formål ” Islam ønsker at øgelægge
  alle stater og regeringer over alt på jordens overflade, som
  er imod islams ideologi og program…. og etablere en
  stat på basis af islam (se p. 8-9 i ) “jihad in islam,,
  en bog , der er baseret på teksten til en tale, Maududi
  holdt i Lahore i Pakistan 1939.

  Kilde: Moskeernes mange ansigter 2015.
  Den er på dansk – så hvad venter I på?

 26. Af Niels Peter Lemche

  -

  Allan Hansen, behersk dig dog lidt, det var der faktisk også mange danskere, der gjorde.

 27. Af Allan Hansen

  -

  @ 6 æg og en fladfisk!

  “gjorde hvad?

 28. Af Niels Peter Lemche

  -

  Allan Hansen, dumt spørgsmål, men måske ikke for dig: Kæmpede for tyskerne i SS. Var det alt i alt 5000?

 29. Af Niels Peter Lemche

  -

  Rettelse: Danmarkshistorien.dk siger 6000.

  Tallene for allieret krigstjeneste er vist ca. 1000 egentlige kamptropper og 6000 søfolk. Men det var ikke let bare at melde sig til allieret krigstjeneste på grund af geografien.

  Der var rigtig gode folk imellem såsom major Anders Lassen, VC, og wingcommander (flying) Kaj Birkstedt. Men noget stort tal var der ikke.

 30. Af Allan Hansen

  -

  Om en venlig mand.

  Da jeg var dreng, oppe i Nordsjælland
  låste man ikke døren,, om natten.
  Ja, jeg vil gerne være en venlig mand
  – MEN jeg låser min dør, om natten.

 31. Af Allan Hansen

  -

  Den globale vantro!

  En retsstat i forfald!
  Hvad bliver det næste?
  Hvor skal vores børn flygte hen?
  Som Houellebecq skriver i Underkastelse
  ” Vi har jo ikke et Israel, at flygte til,,

  Mvh. Ærligmand

 32. Af Jesper Hansen

  -

  Niels Peter Lemche: “Problemet er, at du ikke aner, hvad videnskab handler om. Jeg så lige efter, og den ‘metode’, du anvender har intet med videnskab at gøre. Det er ren spekulation, fordi den sådan set står frit i luften. Du kan ikke falsificere dine resultater. De kommer til at stå som postulater.”

  Niels Peter Lemche bruger sit begreb om falsifikation forkert. Det er ingen postulater og intet der står frit i luften, eftersom jeg netop har givet Niels Peter Lemche et grundigt kursus i dansk omvendt ledstilling, med en lang række reelle og principielt falsificerbare eksempler, som Niels Peter Lemche pga. af sin uvidenhed og lave intellektuelle niveau, samt sin fastlåste tankegang og manglende evner, så åbenbart ikke er i stand til at forholde sig til.

  Det er til gengæld lykkedes Niels Peter Lemche at bevise, at han tydeligvis ikke selv har den mindste forstand på videnskabsteori, epistemologi, eller etymologi. Niels Peter Lemche er ikke engang i stand til benytte en anerkendt terminologi på området, eller overhovedet sige noget meningsfuldt om sprogets opbygning.

  Niels Peter Lemche: “Der er ikke en påstand i dit indlæg, der har hold i noget som helst. Det er den rene spekulation fra begyndelse til ende. Og det hele bygger på en fuldstændig vilkårlig metode til at læse tekster. Men det er nok bare at tage din udmelding om hebraisk.”

  Til at underbygge sine automatreaktion-agtige påstande om spekulation og vilkårlighed, stillede Niels Peter Lemche spørgsmål til blot en eneste af mine påstande, nemlig betydningen af ordet hebraisk, men fejlede desværre totalt. Jeg gav Niels Peter Lemche en præcis reference, der underbyggede min påstand om, at den etymologiske betydning af hebraisk er “to cross over”, så Niels Peter Lemches hysteriske beskyldninger om vilkårlighed har han ikke kunnet underbygge, og dermed fremstår de bare som en automat-reaktion, der ikke er baseret på hverken viden eller erkendelse, men snarere på angsten for at blive konfronteret med reel fakta, der vil vælte hans eget korthus af de udokumenterede antagelser og ufalsificerbare formodninger, han har bygget sin naive tro op på.

 33. Af Jesper Hansen

  -

  Niels Peter Lemche: “Jeg så lige efter, og den ‘metode’, du anvender har intet med videnskab at gøre.”

  Du “så lige efter” ? Ha, ha. Du slog simpelthen op i din manual?
  Hvad hedder så den gyldne manual, du slog op i, og som du baserer din naive vanetænkning og dine pseudo-videnskabelige antagelser på?
  Og hvor i din fine manual står der noget, der underbygger din udokumenterede og pudsige påstand om, at sproganalytiske metoder baseret på omvendt ledstilling, er uvidenskabelige?

  Jeg tvivler oprigtigt på, at du kan henvise til en eneste kilde, der underbygger dine ubehjælpsomme beskyldninger, og at argumentere sobert for dine påstande har du i hvert fald ikke formået.

 34. Af Niels Peter Lemche

  -

  Tja, Jesper Hansen, som jeg skrev kan du da bare leve videre i dit selvskabte univers. Nu har jeg i mere end halvtreds år beskæftiget mig med videnskabelig teologi, skrevet en hav af bøger herom, et utal af videnskabelige artikler og undervist som professor i Gammel Testamente på universitetet (faktisk tre: København, Aarhus, Hamburg) og regnes vist som nok radikal, men alligevel en af de kendteste forskere på mit felt i verden. Og så skal man høre en eller anden galning, som har kastet sig over den mest forvåsede spekulation uden at ane, hvad han har gang i, beskylde en for at være en charlatan. Sprogene, der er involverede i bibelstudierne, kender du nok slet ingen ting til: Græsk, Hebraisk, Aramæisk, Akkadisk osv. osv. Og så stiller du dig op på markedspladsen som en gøgler. Jeg synes ærlig talt, at du skulle klappe i. Der er selvfølgelig metode i din galskab, men det er umuligt at diskutere med gale mennesker.

  Fortsæt med at være lykkelig i din tro!

 35. Af Jesper Hansen

  -

  At du i diskussionen har fremstået som en charlatan, kan du ikke beskylde mig for. Det har du udelukkende dig selv at takke for. Det var blot en ren og skær venlighed af mig, at jeg af pædagogiske grunde ikke ganske fra starten ville forvirre dig med dybere analyser af hebraisk, aramæisk og koine-græsk, da det jo fremgik helt tydeligt af diskussionen, at det ville være langt over dit niveau.

  Og du kan i hvert fald ikke laste mig for at du absolut ikke formåede at tilføre diskussion noget som helst af værdi, indenfor det religionsvidenskabelige aspekt og de sprog der åbenbart er dit fagområde, hvilket ikke gør det mindre pinligt, at du nu lige pludseligt føler det nødvendigt rent formelt at henvise til dine akademiske meritter.

  Du kunne have valgt at komme med saglige input, med behørige referencer og sobre argumenter, og på den måde fremvise og gøre brug af din fagekspertise, men valgte i stedet at affærdige sobre argumenter og empiriske eksemplificeringer med hånlige afvisninger og løse påstande, uden at interessere dig for hvilke ræsonnementer eller hvilken ekspertise der kunne ligge bag, fordi du simpelthen følte dig personligt ramt og provokeret af, at de religiøse og sprogvidenskabelige konklusioner, ikke svarede til dine egne, og til det du er blevet belært.

  Den underbeviste angst for at der en dag bliver prikket hul i ballonen af sprogeksperternes ekspertise, er ikke ukendt blandt filologer og andre betydningsproducenter, der har været vant til enerådende at fremsætte deres udokumenterbare påstande, og få dem anerkendt blot ved henvisning til deres akademiske meritter, og den angst er fuldt forståelig.

  Man kan bare tænke på islændingen Finnur Magnusson, verdens dygtigste runeforsker fra Københavns Universitet, der brugte sin “ekspertise”, og tydede runerne på Runamoklippen, og oversatte dem til en lang saga-agtig fortælling. Desværre for ham og den nordiske runologi blev det få år efter bevist, at der slet ikke var tale om runer, men derimod et naturfænomen, kaldet trapgang med naturlige sprækker. Finnur Magnussons oversættelse var ren fantasi.

  at der forventes
  kunne det formentlig være blevet en berigende diskussion

  Det var jo af udelukkende af hensyn til din

 36. Af Jesper Hansen

  -

  Hov, der kom lidt kladde med i bunden der skulle have været slettet, beklager :-)

 37. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jesper Hansen,

  Jeg forstår, at du også har kedet dig, som vor ven på hjemmesiden, der skriver: Danagrams are little word puzzles that I came up at work one day when I was bored. The basic premise is that there are three clues.

  Example Danagram:

  1. Tuna Coffin
  2. Candy Crutch
  3. Weight Lifter
  Each clue corresponds to a word. To get from the answer to the first clue to the second clue, you need to add one letter. To get from the answer to the second clue to the third clue, add another letter.

  Problemet er, at man egentlig ikke kan modbevise dig, falsificere dig, fordi du alene kører i postulater. Men tag en væsentlig ting. Din læsning af Bibelen er hyperfundamentalistisk. Ikke en eneste kritisk bemærkning til det, du læser. Det er vist ikke meget bedre med din læsning af andre gamle kilder. Så dine påstande er på grundlag af en uvidenskabelig bibellæsning. Tilbage står kun en måske for dig underholdende spekulation med fíktive etymologier, forvrøvlede analogier og hvad ved jeg.

  Beklager.

  Og så forhåbentlig ikke mere om det. Du spilder min og andres tid.

 38. Af Jesper Hansen

  -

  Til Niels Peter Lemche

  Jeg har tidligere stødt på dit navn, indenfor bibelforskningen i forbindelse med hvad der lidt derogativt er blevet kaldt bibelsk minimalisme. Du må meget undskylde, at jeg har glemt dit navn, da jeg nok er mere interesseret bibelforskningen og historieteorierne generelt, end jeg er i forskernes navne.

  Jeg er også oprigtigt ked af, at du har fortolket mine skriverier, og min læsning af Biblen som hyperfundamentalistisk. Min trosforståelse er en dannelsestradition, der netop er en reaktion på, og dermed også hviler på en “minimalistisk” tolkning af biblen, med en tilhørende ligeså forsigtig tilgang til etymologiske sprogteorier og til den nordiske mytologi.

  I sprogforskningen er der konsensus om, at sprogudviklingen har været, at enkelte sprog med tiden har udviklet sig til mange sprog (jfr. f.eks. den proto-indo-europæiske teori), og der er også blandt historikerne konsensus om, at der i forhistorien har været oversvømmelser (Etna, Thira osv.),

  Alligevel er vel et faktum, at der i bibelforskningen i hele det 20 århundrede har været overvejende konsensus om at bl.a. skabelsesberetningen, beretningen om Noah’s ark, og fortællingen om Babelstårnet, ikke er eksakte historiske kilder, – om end det ikke kan benægtes, at de har haft en symbolsk værdi, både i fortiden og i nutiden for både kristne og jøder.

  Men det betyder jo netop, at tidligere tiders idealiserede genealogier og religiøse fortolkninger anlagt på disse fortællinger, aldrig mere kan antages som reelle beviser på at f.eks. Edens Have lige netop lå i Mesopotamien, og ikke f.eks. i Danmark. Denne form for gendrivelse er for altid væk, når der er tale om en historisk påstand. Med andre ord: Den ene idealiserede genealogi om de ældste tider i Biblen, er i historisk forstand ligeså god som enhver anden.

  Det interessante er dog, at selvom der ikke kan føres bevis for, at disse bibelske begivenheder rent faktisk har fundet sted, er det ikke et bevis for at vores forfædre ikke kendte disse fortællinger, og måske har kendt til dem dem lang tid før biblen blev skrevet ned (jfr. syndflodslegenden i Gilgamesh-fortællingen osv.)

  Mine betragtninger skal forstås i den kontekst, som defensive og følger en minimalistisk videnskabsteoretisk metode, man kan kalde kontinuitetsformlen,
  “Hvis X i dag, så også X i går, med mindre andet er tydeligt bevist”.

  Det er med andre ord den nordiske mytologi, jeg er kritisk overfor da den ikke understøttes ret godt af f.eks arkæologien. Også toponomien stiller jeg mig skeptisk overfor, da der ikke er gode beviser for at f.eks. Odense er opkaldt efter Odin, snarere end Kejser Otto osv. Dansk Toponomi fremstår helt vilkårlig.

  Også sproget kan kritiseres minimalistisk efter ovenstående model, Hvis Sydskandinavere ikke talte oldnordisk, men derimod “Danske Tunge”, på dag X i år 1200 (hvad de netop gjorde jfr. både Sturlason og Den Første Grammatiker, som begge talte Norrønt), så gjorde de det også dagen før, og så fremdeles, med mindre andet er tydeligt bevist.

  Bemærk her, at roden “dan” i kilderne går 2000 år tilbage til Pomponius Mela og Pliny den ældre, i CO-DANUS SINUS = Fælles-Danske Bugt (om Skagarak), og CODANOVIA = Fælles-Danske Øhav (Skandinavien/Østersøen)

  Fortsættes…

 39. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jesper Hansen,

  Dette indlæg var af en anden kvalitet, for her er der nok at diskutere. I det øjeblik du opfatter fortællingerne fra oldtiden, inklusive også nordisk mytologi, så flyttes diskussionen over i en drøftelse af tolkning af tekster, dvs. fortællinger, og vi taler ikke længere om historiske kendsgerninger.

  Så spørgsmålet bliver herefter ikke, om der er historisk indhold i skabelsesberetningen, men hvorfor man beskriver skabelsen på den måde.

  Her er virkelig noget at diskutere på en mere artikuleret måde, end vi har gjort hidtil.

 40. Af Jesper Hansen

  -

  Til Niels Peter Lemche – fortsat

  Tak
  Omkring dine kommentarer om anagrammer, som især i England i den sene middelalder udviklede sig til en vilkårlig ordleg, så skal vi altså ikke længere tilbage end 1700-tallet før at vi finder en række opsigtsvækkende påstande om bogstaverne, f.eks. at H’et ikke er et bogstav, men en forleds-markør, der derfor aldrig ændrer plads, men allerhøjst forsvinder, når ordene vendes:

  “The precise in this practice strictly observing all the parts of the definition, are only bold with H either in omitting or retaining it, for that it cannot challenge the right of a letter.”
  —?William Camden, Remains, (Wikipedias artikel om anagram)

  Led-anagrammatik bygger netop på teorien om, at alle bogstaver oprindeligt er forkortelser for led (heraf det engelske ord “letters”)

 41. Af Jesper Hansen

  -

  Niels Peter Lemche: “Dette indlæg var af en anden kvalitet, for her er der nok at diskutere. I det øjeblik du opfatter fortællingerne fra oldtiden, inklusive også nordisk mytologi, så flyttes diskussionen over i en drøftelse af tolkning af tekster, dvs. fortællinger, og vi taler ikke længere om historiske kendsgerninger.”

  I den forbindelse vil jeg af hele mit hjerte anbefale dig at læse Annette Lassens bog (hendes PHD) “Odin på kristen pergament”, som er for nordisk mytologi, hvad dit arbejde er for bibelforskningen. Altså meget myte-kritisk og efter min mening banebrydende. Vi kan vel kalde det “nordisk minimalisme”. Hun undersøger meget kritisk hvad sagaerne er i sig selv, nemlig myter skabt i en kristen tradition, der kan sammenlignes med Hercules-myten osv. Derefter undersøger hun så, hvad forskere så siden i de sidste 3-400 år er sagt om dem. Altså om de myter der siden er dannet om dem. Det er et spændende indblik, og Lassen er vores førende ekspert i Islandske sagaer. Google den! Man kan læse det meste af den på Google.books.

  Venlig hilsen

 42. Af Niels Peter Lemche

  -

  Fint nok. Da jeg flyttede til Aarhus, havde jeg kontor ved siden af Christian Westergaard (mener jeg, at han hed), datidens førende håndskrift ekspert, så han forberedte mig en del på, hvad der var igang.

  Jeg så også hurtigt, da jeg læste Saxo, hvor han havde sine fortællinger fra.

 43. Af Flemming Lau

  -

  Jeg undrer mig vedrørende N.P.Lemckes påstand om at Israel skulle have annekteret et arabisk land. Palæstina. Så vidt jeg ved, har der aldrig eksisteret en palæstinensisk nation,folk,sprog,kultur eller økonomi. Men der har eksisteret palæstinensisk mandat område i1918, bestyret af briterne. Mandat området omfattede Jordan, vestbredden, Israel og Gaza.

 44. Af Jesper Hansen

  -

  Niels Peter Lemche: “Jeg så også hurtigt, da jeg læste Saxo, hvor han havde sine fortællinger fra.”

  Ja, helt bogstaveligt fra universitetet i Paris, hvor Sturlason stod på hylden.
  Jeg synes faktisk godt, at man kan mærke en vis ambivalens hos Saxo, blandt andet i bog 3, hvor han fortæller, hvad der muligvis er en gammel dansk legende om, at danskerne besejrede guderne, Det mente europæerne ikke at man kunne, fortæller han, og fortsætter: – nå, meget muligt, men så var de altså ikke guder, for det ligger fast, at danskerne besejrede dem! ha. ha.

  Mon Svend Aggesen (Sveno Aggonis) og Saxo, er en og samme person?
  Man kender vist ikke Saxo’s familie, men Saxo Grammaticus skriver nok bedre latin.
  Svend Aggesen bruger ordet “contubernalis” om Saxo. Kan det mon betyde alter ego i overført betydning?

  Thyco = Tyge Ottesen (Brahe)
  Saxo = Sven Aggesen?

  Findes der mon en oplysning, der kan falsificere formodningen?

 45. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Flemming Alu

  Du har da ret, hvis Israel virkelig er ‘det forjættede land’ (på engelsk ‘the promised land’), så er der ikke tale om annektion. Hvis Gud har lovet det til sine følgere, så er det rent spild af tid, når palæstinensere går ned på tinglysningskontoret og påstår, at det er deres områder, som er blevet overtaget.

 46. Af Jesper Hansen

  -

  Det forjættede land ???? ???????? blev defineret i Genesis 15 som rækkende fra Nilen og helt til Euphrat,

  ?? ???????? ??????, ?????? ?????? ???-???????–??????? ??????: ??????????, ???????? ???-??????? ???????, ???????? ?????????, ???-???????? ???????? ?????-??????.

 47. Af Jesper Hansen

  -

  Nå, Jyllandsposten taler ikke hebraisk :-)

 48. Af Flemming Lau

  -

  N.J.Hansen jeg tror de 140 000 arabiske palæstinensere, der blev i den af verdenssamfundet genoprettede israelske stat, hvor en del endvidere hjalp Israels soldater, nød at gå ned på Tinglysnings kontoret for at konstatere at de stadigvæk ejede land og ejendom. De eneste der annekterede noget var Jordan med vestbredden. Jeg mener også at Egypten besatte Gaza indtil 1967.

 49. Af Jesper Hansen

  -

  Spændende om lægen Habib Ghasemi nu også risikere at blive anklaget og dømt for racisme.

  »Kort og groft sagt kan islam beskrives som en religiøst baseret ideologi, som har en totalitær tilgang til samfundet og individet, og den kan i sin ekstreme udformning ligne andre totalitære ideologier,« forklarer Habib Ghasemi.

  bt.dk/danmark/tidligere-muslim-om-koranen-det-er-en-farlig-bog-muslimer-boer-tage-afstand-fra-de

 50. Af J Nielsen

  -

  “Led-anagrammatik bygger netop på teorien om, at alle bogstaver oprindeligt er forkortelser for led (heraf det engelske ord “letters”)”

  Her vil jeg gøre opmærksom på Sv. Aa. Andersens bog fra ca. 1950: “Alfabetets gåder”. Han argumenterer for at hvert bogstav oprindelig er både et ord og en hieroglyf, altså en tegning af hvad det betyder. Så alle bogstaver er forkortede navneord, og hvert tegn forestiller noget. De er også konsonanter, eller evt. konsonant/vokalpar, idet vokalerne er kommet til senere.

  På dansk er det kun J og Z der endnu ligner ord. Resten er forkortet næsten til ukendelighed.

  Det.første bogstav, alfa, står for kvæget. Tegnet forestiller et dyrehovede med horn. I runealfabetet blev det til F, stadig med de to horn, og som ord bruger vi det stadig: fæ. I det latinske blev det til A, og her blev det vendt på hovedet. Men det er stadig et dyrehovede.

  Alfa/fæ genfindes sjovt nok i (al)fader, der er det samme ord som vædder, dvs. flokkens ophav. Og så kan ringen sluttes, da vædder og Wotan, dvs. Odin er det samme ord. Og Odin er jo netop – alfaderen.

  Det andet bogstav, beta, står for boligen. På engelsk og tysk simpelthen: seng.

  Det tredje, gamma ( gimel på hebraisk), forestiller og betyder himlen. Man har også tegnet på kyrillisk.

  Nogle bogstaver er Mere indlysende end andre. For eksempel forestiller J (iota) og K (kappa) henholdsvis en åben og en lukket hånd. K har vi i “kapere”, dvs. (be)gribe. Det niende bogstav, theta, betyder death, tod, død, – og forestiller et lukket øje.

  Og så videre. Andersens bog er rig på opdagelser, oplysninger og ideer, som går på tværs af mange sprog. Hvorfor er ordet kvinde det samme som latin for “fem”? Og samtidigt hedder kvindelig på latin “feminin”. Et sammentræf? Det tror jeg ikke.

Kommentarer er lukket.